Lesson 8
Phần D:  Tự Kiểm Tra (Self-test)

D 1 - Fill in the blanks with the appropriate words from the list.      

1. Chị có ___________ quyển vỡ?
    Tôi có hai ___________.
2. Gia đình chị ___________ mấy ngưỡi?
    Gia đình tôi có năm người: bố mẹ tôi, tôi, một ________ trai và một em ________.
3. Chị Hoa có ___________ chưa?
    Chị ấy chồng ___________.
4. ___________ ngoại anh Thi ở đâu?
    Họ ở ___________ nhà anh ấy. 

D 2 - Give Vietnamese equivalents (address all questions to the same person).
1. How many people are there in your family?
 • There are nine people in my family.
 • Are you married yet?
 • Yes, I'm married already.
 • How many children do you have?
 • I have three.
 • How old is your son?
 • Two years old.
2. How many textbooks do you have?
 • I have four.
 • Do you have a dictionary?
 • Yes, I have.  I have a new one.
 • Do you have a notebook yet?
 • No, not yet.  I don't have a notebook yet.
 • Did you go downtown yet?
 • No, I didn't go yet.
 • Let's go this afternoon, all right?
3. Do you understand that lesson yet?
 • Yes, I understand it already.  That lesson is very interesting.
4. Do you live near the post office?
 • No, I live behind the university, near the market.

These tests below are not in the textbook, they are for the website users only.
D 3 - Fill in the blanks appropriately by using words provided in the list below.
List of words:
 • bao nhiêu
 • cuốn
 • chiều
 • chưa
 • chưa
 • chúng ta
 • giờ
 • hai
 • không
 • năm
 • người
 • mấy
 • sinh viên
 • tới
1- Anh có từ điển ________?
2- Tôi có ________ ________ từ điển .
3- Ở lớp tiếng Anh ________ thứ nhất có ________ ________ sinh viên?
4- Dạ, có mười lăm ________ .
5- Gia dình anh có ________ người.
6- Dạ, bốn ________ : cha mẹ tôi, tôi và em trai tôi.
7- Tôi đói rồi.  Anh đói ________?
8- ________ ________ đi đến hiệu ăn Việt Nam nhé.
9- Chín giờ rưỡi rồi, sao anh ________ đi học ?
10- Dạ, hôm nay tôi có lớp từ hai ________ chiều ________ bốn giờ ________ .

D 4 - From sentences below, check one that fits the situation.
1- How many children do you have?
 1. Anh có bốn đưá con à?
 2. Ông bà Thanh có mấy đứa con?
 3. Chị có mấy đứa con?
 4. Chị ấy chưa có con.
2- There are six in my family.
 1. Gia dình tôi có sáu cái ghế.
 2. Anh ấy có sáu đứa con.
 3. Gia đình tôi có sáu người.
 4. Gia đình anh tôi có sáu người.
3- I got married 3 months age.
 1. Tôi gặp chị ấy cách đây bảy tháng.
 2. Tôi mới lập gia đình cách đây ba tháng.
 3. Gia đình tôi mới đến đây ba tháng.
 4. Chị tôi mới lập gia đình cách đây bảy tháng.

 

Back to top                       Extra self -tests prepared by Dan Dan Tu