Bài Tám - Đối thoại
Lesson 8 - Dialog (continued)

Phần A: Câu mẫu - Patterns

Đối thoại A3 - Dialog A3
Hear the Whole Dialog
Marie has lived in Vietnam for many years. She meets a friend.

Marie:
Phong:
    
Anh phong à, gia đình anh có mấy người?
Gia đình tôi có bảy người: bố mẹ tôi, một anh trai, một chị gái, tôi, một em trai và một em gái.

Từ vựng (Vocabulary)

gia đình family
cha/bố mẹ (No.), ba má(So.) father and mother, parents
trai male human, boy
gái female human, girl
một em trai one younger male sibling
anh/chị em brothers and sisters
Gia đình  anh có mấy người? How many people are there in your family?

Đối thoại A4 - Dialog A4
Hear the Whole Dialog

Phong:
Marie:
Phong:
Marie:
Phong:
Marie:
Phong:
Marie:
Phong:

 

Chị có biết anh Giang tôi không?
Có tôi biết.  Thế anh ấy có gia đình chưa?
Rồi, anh ấy có vợ rồi.
Anh ấy có mấy (đứa) con?
Anh ấy có hai đứa (con): một (đứa con) trai và một (đứa con) gái.
Đứa con trai mấy tuổi rồi.
Tám, chín tuổi gì đó.
Bây giờ ang Giang ở đâu, anh?
Dạ, ở gần ông bà ngoại các cháu.  Chỗ anh ấy tiện lắm vì trước mặt là trường các cháu đi học và đằng sau nhà là chợ.  Từ đây đến nhà họ không xa lắm.

Từ vựng (Vocabulary)

anh Giang tôi my older brother Giang
chưa not yet
có....chưa? have...yet
có gia đình chưa? married yet
Rồi. Yes, already.
vợ wife
con child, offspring
đứa (con) child, offspring
tuổi years of age.
mấy tuổi (rồi)? how old
tám, chín tuổi gì đó about 8 or 9 years old
gần be near, close to
ông bà grandparents
ông bà ngoại maternal grandparents
cháu niece, nephew, grandchild
ông bà ngoại các cháu the maternal grandparents of his children (who are my nieces and nephews)
chỗ place
tiện be convenient
trước mặt in front of, opposite
đằng sau behind, in back of
xa be far

[Dialog Translation] [Previous]

Designed by: Hieu Nguyen