Lesson 2
Phần D - Part D
Giải đáp cho các bài Tự Kiểm Tra
- Answers for self-test of Lesson Two.

D 1
1- Mấy giờ anh về?
2- Bây giờ là sáu giờ.
3- Chị ấy làm ở đâu?
4- Anh ấy học ở trường Vạn Hạnh, phải không?
5- Xin lỗi anh, bây giờ mấy giờ rồi?
6- Tôi ở số mười một phố King.
7- Mấy giờ̀ bà đi Hà Nội? Tám giờ tôi đi.
8- Bây giờ̀ ông ở vùng nào? Bây giờ tôi ở tỉnh Hà Tây.
    Trước tôi ở tỉnh Hà Bắc.
Cue words:
bây giờ
đi
học
mấy
mấy giờ
ở
phải không
sáu
số
trước
xin lỗi

D 2
1- What time is it now?
    Bây giờ là mấy giờ rồi?
    It's 4:00.
    (Bây giờ là) bốn giờ rồi.
2- What time are you coming back?
    Mấy giờ anh/chị/... về?
    I'll return at 6:00 .
    Sáu giờ tôi về. 
3- Where do you live?
    Anh/chị/.. ở đâu?
    I live on Miller Street in Hayward suburb.
    Tôi ở phố/đường Miller ở vùng Hayward.
4- What is your address?
    Địa chỉ anh/chị/.. là gì?
    I live at 12 Miller Street.
    Tôi ở số mười hai phố/đường Miller.
5- In what school are you studying?
    Anh/chị .... học ở trường nào?
    In Monash.
    Dạ ở trường Monash.
6- And you, where are you studying?
    Còn anh/chị/..., anh/chị... học ở đâu?
    At Yale.
    Dạ, tôi học ở Yale.
7- Phong has finished school already.
    Anh Phong ra trường rồi.
    He's working in the Immigration Dept.
    Anh ấy làm ở Bộ Di trú.
8- Thank you.  (To an older woman, formal).  Oh, it's nothing.
    Cám ơn bà.  Dạ, không có gì.

These tests below are not in the textbook, they are for the website users only.
D 3 - English equivalents.
1- Bây giờ mấy giờ rồi?
    What time is it now?
    Dạ, ba giờ mười.
    It's 3:10.
2- Mấy giờ anh đi học?
    What time are you going to school?
    Bốn giờ tôi đi.
    I'm going at 4:00.
3- Xin lỗi bà, bây giờ bà ở đâu?
    Excuse me Mrs., where do you live now?
    Dạ, tôi ở vùng Rockville.
    I live in Rockville.
4- Nhà bà số mấy phố Blue Ridge?
    What is your house number on Blue Ridge street?
     Dạ, số mười hai .
     Number12.
5- Chị học ở đâu?
    Where do you study?
    Tôi ra trường rồi. Bây giờ tôi làm ở Bộ Ngoại Giao.
    I have graduated from school.  Now I work at the Ministry of Foreign Affairs.
6- Thầy ấy dạy ở đâu?
    Where does he teach?
     Dạ, thầy ấy dạy ở trường Hai Bà Trưng.
    He teaches at Hai Ba Trung School.

D 4 - Select the one you think best fit the situation.
Answer for #1 : d
Answer for #2 : b
Answer for #3 : c
English equivalents for #4

 

Question 1:
 1. I work at the Ministry of Foreign Affairs.
 2. She has graduated from school.
 3. I study at Cornell University.
 4. I have graduated from school.
Question 2:
 1. 7:00 o'clock I'll arrive in Saigon.
 2. 3:00 o'clock I'll go to Saigon.
 3. 3:00 she'll go to Saigon.
Question 3:
 1. Where does she teach?
 2. Where do you (Mrs.) study?
 3. Where do you (Mrs.) live?
 4. Where do you (Mrs.) work?

Answers for extra tests prepared by Dan Dan Tu