Bài Mười Chín - Đối thoại
Lesson 19 - Dialog (continued)

Phần A: Câu mẫu - Patterns

Đối thoại A4 - Dialog A4
Hear the Whole Dialog

Ông Brown:
Người phục vụ:
Ông Brown:
Người phục vụ:
Anh ơi!
Dạ, xin chờ một chút, tôi lại ngay bây giờ.
Anh tính tiền đi.
Vâng

Từ vựng (Vocabulary)

ngay immediately
period of time nữa period of time later
trở lại to return
tính to compute, figure out
Tôi lại ngay bây giờ. I'll be with you right away.

Đối thoại A5 - Dialog A5
Hear the Whole Dialog
Hôm sau, Ông bà Brown lại nhà một người bạn dùng cơm.

Chị Hoàng Oanh:
Bà Brown:
Chị Hoàng Oanh:
À, ông bà đến rồi, mời hai ông bà vào nhà ngồi chơi xơi nước.
Cám ơn chị đã mời chúng tôi đến đây dùng cơm.
Thức ăn sẵn rồi, xin mời ông bà vào bàn xơi cơm.

Từ vựng (Vocabulary)

hôm sau the next day
xơi to eat, drink (polite, for other people)
mới xơi (Polite way to invite guests to eat/drink)
thức ăn food
sẵn be ready, prepared

[Dialog Translation] [Previous]

Designed by: Hieu Nguyen