Bài Mười Tám - Đối thoại
Lesson 18 - Dialog (continued)  

Phần A: Câu mẫu - Patterns

Đối thoại A3 - Dialog A3
Hear the Whole Dialog 
Anna đi vào cưÛa hàng bán đồ lưu niệm châu Á.

Anna:
Cô bán hàng:
Anna:
Cô bán hàng:
Anna:

Cô bán hàng:
Xin lỗi, chị có đũa sơn mài không?
Dạ, có. Có đủ loại. Mời cô lại đây xem.
Loại màu đỏ này đẹp. Bao nhiêu tiền một đôi, chị?
Dạ, loại này hai đồng rưỡi hai đôi.
Vâng. Cho tôi mua bốn đôi nhé. À, trong những đôi này có một đôi xấu.
Thế à? Đôi kia tốt hơn. Cô lấy đi!

Từ vựng (Vocabulary)

đủ be enough
loại kind, sort, type
đủ loại many kinds
màu color
đỏ red
đôi a pair
xấu be bad, damaged

Đối thoại A4 - Dialog A4
Hear the Whole Dialog

spkr.gif (282 bytes) Anna:
Cô bán hàng:
Anna:
Cô bán hàng:
Anna:
Cô bán hàng:

Anna:

Cô bán hàng:
Xin lỗi, bức tranh này bao nhiêu?
Dạ, 156 đồng.
Còn cái bình này?
Dạ, cái này bốn mươi lăm đồng.
Tôi thấy hơi đắt đấy. Chị có thể bớt được không?
Cái bình này đẹp, quí lăm.  Thôi, tôi để cho cô ba
mươi lăm đồng đó.
Vâng, để tôi lấy.  Chị....ấy..... cho tôi nhé.  (making motions of wrapping something).  Như thế này, tiếng Việt nói thế nào, chị?
Dạ, gói.  Vâng, tôi sẽ gói cho cô.

Từ vựng (Vocabulary)

bức Classifier for letters, pictures, photo
tranh picture
bình vase
đấy Emphatic
bớt to reduce, lessen
quí be valuable, precious
ấy that (Substitution word)
gói to wrap
(Như) thế này tiếng Việt nói thế nào? How do you say that in Vietnamese?
Tôi để cho cô ba mươi lăm đồng. I'll let you have it for 35 dollars.

[Dialog Translation] [Previous]

Designed by: Hieu Nguyen