Lesson 16
Phần D - Tự kiểm Tra (Self-test)

D1- Fill the blanks appropriately from the list.

1- Anh đến trường bây giờ ____?
    Ừ, tôi đi ______ ______ thư viện trường mấy cuốn sách.
2- Cô có cái đồng hồ đẹp quá.
    Cô  _____ mua hay ai ________ cô?
3- Chị mua cho tôi ít tem và phong bì _______ không?
    Được ______. Anh muốn ______ bao nhiêu cái?
4- Cho tôi mua cái ______ này.
5- Chị có tiền không? _______ tôi ______ mười đồng nhé.
6- Anh ______ xe cho ai?  Họ trả tiền chưa?

D2 - Give Vietnamese equivalents.
1- My friends gave me a lot of gifts on my birthday.
 • What did your older sister give you?
 • She gave me two new shirts.
2- How many shirts did you buy for your younger brother?
 • I bought three, but one was too (very, very) small.
 • Because of that, I gave him only two shirts.
3- Who do you want to send this letter to?
 • I want to send it to my maternal grandparents.
4- Let me call Mrs. Ba.
 • Can you give me her telephone number?
5- They want me to eat lunch with them but my boss (ông chủ) won't let me go.
6- Has she ever let you go to see that film yet?
 • No, not yet.  She has never allowed me to go.

These tests below are not in the textbook.  They are for the website users only.
D3 - Fill in the blanks using the list of words below.
List of words:
 • bạn
 • cho
 • cho
 • cho
 • cho
 • cho
 • chiếc
 • chiếc
 • của
 • cuốn
 • hay
 • mấy
 • mồng
 • mới
 • mới
 • mua
 • mướn
 • nên
 • phải
 • sẽ
 • tặng
 • sinh nhật
 • tốt
 • với
 • cũng
 • cũng
 • đâu
 • đến
 • hoa
1-  Hôm nay là ngày ________?
2-  Hôm nay là ________ 6 tháng 3.
3-  Vậy à, thế ngày mai là _______ _______ ______ chị Anne.
4-  David _____ đi chợ _____ mẹ anh ấy. Anh ấy ________ sẽ_____ _____ để________
      chị Anne.
5-  Hôm sinh nhật anh ấy, bạn anh ấy ______ anh ấy nhiều quà.
6-  Cha mẹ anh ấy ______ anh ấy một _______ xe đạp và anh chị anh ấy cho anh ấy
      nhiều _____ sách ______.
7-  Hôm qua anh ấy ____ chị Anne mượn _______ xe đạp mới của anh.
8-  Chị ấy ______ _____ Mỹ _____ Việt Nam một tháng thôi.
9-  Chị ấy chưa có xe đạp ______chị ấy phải đi bộ đến trường.
10- Chị Anne ______ muốn mua một chiếc xe đạp.
11- Bây giờ chị ấy phải ________ xe đạp _____ chị ấy muốn đi _____ xa.
12- Vì có xe đạp nên anh ấy đi bưu điện gởi đồ _____ chị Hoa.
13- Cha mẹ chị Lan ______ chị ấy đi chơi ______ chị Anne vì chị Anne là một
      người bạn _______.

D4 - Answer the questions below based on the story in D3.
1- Sinh nhật của chị Anne là ngày nào?

 

2- David sẽ làm gì cho mẹ anh ấy?

 

3- Anh  ấy sẽ mua gì để tặng chị Anne?

 

4- Bạn anh ấy làm gì hôm sinh nhật anh ấy?

 

5- Ai cho anh ấy sách hay?

 

6- Chị Anne mượn xe của ai?

 

7- Chị ấy ở Việt Nam lâu chưa?

 

8- Chị ấy ở đâu đến?

 

9- Chị Anne đi dến trường bằng gì?

 

10- Chị ấy cũng muốn mua gì?

 

11- Nếu chị ấy muốn đi xa thì chị ấy phải làm gì?

 

12- Ai đi gởi đồ cho chị Hoa?

 

13- Lan đi chơi với ai?

 

14- Cha mẹ Lan cho Lan làm gì?   Tại sao?

 

Back to top