Bài Mười lăm - Lesson 15
Part B - Review exercises 2 and 19


Bài tập 2 - Exercise 2 (in the book)
Write in the best location expression.
1. ________ nhà có một phòng khách.
2. ________ nhà cũng có một phòng bếp và một phòng tắm.
3. ________ nhà có cái vườn đẹp.
4. ________ lớp lịch sử Việt Nam có chín sinh viên, nhưng ________ lớp lịch sử
                     Pháp có nhiều sinh viên lắm.
5. ________ phòng cô ấy có một cái bàn lớn, và ________ bàn có nhiều quyển sách mới.
6. ________ sân có nhiều cây.
7. ________ trường này có hai mươi mốt giáo viên.
8. ________ San Jose có nhiều quán phở Việt Nam.

Bài tập 19 - Exercise 19 (in the book)
Complete the sentences.
                
Anh Greg đang học _________ Việt và làm một đề tài nghiên cứu về xã hội Việt ________ ở Sàigòn.  Bây giờ anh _________ anh Hùng ngoài phố.
Greg: A! Anh Hùng _________ đâu đó?
Hùng: Dạ, tôi không _________ _________ cả, đi chơi phố thôi.
Greg: Chúng _________ đi quán Thanh Niên uống cà- phê _________.
Hùng: Đi quán Thanh  Niên vui lắm, _________ đi quán Minh thì gần _________.  Ở quán Minh hai người bạn _________ cà-phê và nói _________.
Hùng: Anh _________ Sàigòn thế nào? Có _________ không?
Greg: Thích lắm Sàigòn vui lắm, nhưng đông _________ lắm, ồn ào quá.
Hùng: Bây giờ anh ở _________?
Greg: Dạ, tôi ở _________ sạn Bến Thành - đắt lắm!
Hùng: Anh _________ thuê một _________ phòng ở nhà khách _________ đại học - rẻ _________ nhiều.  Hơn nữa là ở _________ _________ tiện hơn ở khách sạn vì gần trường _________.
Greg: Người nước ngoài thuê phòng ở _________ _________ được à?
Hùng: _________ chớ
Greg: Như _________ thì mai tôi sẽ đi đến _________ _________ hỏi.
Hùng:  Anh sẽ _________ Việt Nam bao _________ nữa?
Greg: Bảy tháng _________ tôi sẽ làm xong đề tài nghiên cưÙu, nên lắm, chín tháng nữa _________ về.
Hùng:  Tôi rất hy vọng anh sẽ ở lại Việt Nam lâu hơn nữa.
Greg: Xin lỗi, anh nói _________ quá, tôi chưa hiểu. Xin anh nói _________ hơn.
Hùng: Tôi rất hy vọng anh sẽ ở lại Việt Nam lâu hơn nữa. 
Note: 'hy vọng' là 'hope'.
Từ vựng Vocabulary
A! Oh! (Happy greeting)
đề tài topic, subject
ồn ào be noisy, clamorous

Answers for Exercises #2 and #19.
Bài tập 2
1- Dưới nhà có một phòng khách.
2- Dưới nhà cũng có một phòng bếp và một phòng tắm.
3- Sau/Trước/Xung quanh nhà có cái vườn đẹp.
4- Ở/Trong lớp lịch sử Việt Nam có chín sinh viên, nhưng ở/trong lớp lịch sử Pháp
    có nhiều sinh viên lắm.
5- Trong phòng cô ấy có một cái bàn lớn , và trên bàn có nhiều quyển sách mới.
6- Ngoài sân có nhiều cây.
7- Ở/Trong trường này có hai mươi mốt giáo viên.
8- Ở San Jose có nhiều quán phở Việt Nam.

Bài tập 19
Anh Greg đang học tiếng Việt và làm một đề tài nghiên cưú về xã hội Việt Nam ở Sàigòn.  Bây giờ anh gặp anh Hùng ngoài phố .
Greg: A! Anh Hùng đi đâu đó?
Hùng : Dạ, tôi không đi đâu cả, đi phố chơi thôi .
Greg: Chúng ta đi quán thanh Niên uống cà-phê đi/nheù .
Hùng: Đi quán Thanh Niên vui lắm, nhưng đi quán Minh thì gần hơn .  Ta đi quán Minh đi!  Ở quán Minh hai người bạn uống cà-phê và nói chuyện.
Hùng: Anh thấy Saìgòn thế nào?  Có thích không?
Greg: Thích lắm! Sàigòn vui lắm, nhưng đông người lắm, ồn ào quá.
Hùng : Bây giờ anh ở đâu?
Greg: Dạ, tôi ở khách sạn Bến Thành - đắt lắm .
Hùng: Anh nên thuê một căn phòng ở nhà khách trường đại học - rẻ hơn nhiều . Hơn nữa là ở nhà khách tiện hơn ở khách sạn vì gần trường hơn.
Greg: Người nươÙc ngoài thuê phòng ở nhà khách được à?
Hùng: Được chớ.
Greg: Như theá thì mai tôi sẽ đến nhà khách hỏi .
Hùng: Anh sẽ Việt Nam bao lâu nữa?
Greg:  Bảy tháng sau/nữa tôi sẽ làm xong đề tài nghiên cứu, nên tám, chín tháng nữa tôi về.
Hùng: Tôi hy vọng anh sẽ ở lại Việt Nam lâu hơn nữa.
Greg: Xin lỗi, anh nói nhanh/mau quá tôi chưa hiểu.  Xin anh nói chậm hơn.
Hùng: Tôi rất hy vọng anh sẽ ở lại Việt Nam lâu hơn nữa.

 

Designed by Hieu Nguyen