Bài Mười Bốn - Lesson 14
Phần D - Phần Giải Đáp Tự Kiểm Tra
Part D - Answers for Self-test

D 1
Cue words:
(hơn, hơn, hơn, hơn, nào, nên, nên, nhanh, nhất, nhất, theo, theo, tốt, tùy)

1- Tiếng Việt khó hơn tiếng In-đô-nê-xia, phải không?  Không, tiếng In-đô-nê-xia khó
    hơn nhiều,
2- Chị ấy thích John Jones nhất vì anh ấy hát hay nhất.
3- Cái này đẹp hơn nhưng theo tôi, chị nên mua cái kia vì cái kia tốt hơn.
4- Tiệm ăn nào ngon nhất ở Orange County?
5- Theo anh thì tôi nên đi bằng gì?  Tùy chị, nhưng theo tôi thì chị nên đi bằng máy
    bay vì máy bay nhanh hơn.  Hơn nữa là đi máy bay thì tiện hơn.

D 2
1- You are working too (very very) slowly. You should work more quickly.
    Anh/ Chị/.... làm việc chậm quá. Anh/Chị/...nên làm nhanh/mau hơn.
2- This book is a bit more expensive, but I'll take it because it's better.
    Quyển/Cuốn (sách) này đắt/mắc hơn một chút, nhưng tôi sẽ mua vì tốt hơn.
3- I'd prefer to stay in this hotel because it's newer, cheaper, and nearer to the
    Doan Thi Diem Street bus/coach station.
    Tôi thích ở khách sạn này hơn vì khách sạn này mới hơn, rẻ hơn và gần bến xe
    đò đường/phố Đoàn Thị Điểm hơn
4- Which student is the best in this class? Hoa is, because she studies harder.
    Sinh viên nào giỏi nhất (ở) lớp này? (Chị) Hoa (là sinh viên giỏi nhất) vì chị ấy
    học chăm chỉ hơn.
5- Which state is the largest in the U.S.A.? Of course it's Alaska.  Texas is very big,
    but Alaska is much bigger.
    Tiểu bang nào lớn nhất ở Mỹ?  Tất nhiên/Dĩ nhiên là Alaska.  Texas lớn lắm
    nhưng Alaska lớn hơn nhiều.
6- I think he should stay home tonight.
    Theo tôi thì tối nay anh/ông ấy nên ở nhà. #
    Theo tôi thì anh/ông ấy nên ở nhà tối nay.
7- According to the doctor, he should drink the new medicine.
    Theo bác sĩ thì anh/ông ấy nên uống thuốc mới.
8- Nam is taller than Minh, but the truth is, Minh is better looking.
    (Anh) Nam cao hơn (anh) Minh nhưng thật ra là Minh đẹp trai hơn.

Answers for D 3 and D 4.  These tests are not in the textbook.  They are for website users only.

D3 - Fill in the blanks using words in the list below.
Cue words:
(ăn cơm, bạn, cả, cả, chưa, cùng, cùng, du lịch, đâu, đến, đón, điện thọai, được, gần, giấy tờ, gọi, hơn, hôm, mới, mời, ngon, sinh viên, sở, sẽ, với, vui vẻ, vừa, vừa, xung quanh)

1- Anh Phong định mời bạn đi ăn cơm với anh ấy.
2- Anh ấy gọi điện thoại cho chị Jane và anh Richard.
3- Anh Richard seõ đón chị Jane lúc bảy giờ.  Caû hai sẽ đến nhà anh Phong rồi cùng đi
    đến hiệu ăn
4- Anh Phong và anh Richard làm cùng ̉ .
5- Chị Jane là sinh viênbạn của anh Richard.
6- Ở hiệu ăn , họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
7- Họ nói về đi du lịchthủ tục làm giấy tờ đi đến các nước ngoại quốc.
8- Chị Jane chưa đi du lịch được vì chị ấy phải đi học.
9- Chị ấy ra trường rồi mới đi.
10-Bây giờ chị ấy không định đi đâu cả.
11-Hiệu ăn này ngon hơn hiệu ăn hôm qua.
12-Theo anh Phong thì hiệu này có phở và cơm Việt ngon.
13-Hiệu ăn hôm qua thì rẽ hơngần nhà hơn.
14-Ăn xong họ đi bộ xung quanh công viên rồi mới về nhà.

D4 - Answer the questions below based on the story in D 3.
1- Ai mời bạn đi ăn?
    Anh Phong định mời bạn đi ăn.
2- Chị Jane nhận điện thoại của ai?
    Chị Jane nhận điện thoại của and Phong.
3- Chị Jane đi đến hiệu ăn bằng gì?
    Anh Richard sẽ đón chị Jane.
4- Anh Phong đến hiệu ăn trước chi Jane và Anh Richard, phải không?
    Không phải.  Anh Richard và chị Jane sẽ đến nhà anh Phong rồi cùng đi đến hiệu ăn.
5- Anh Richard và chị Jane làm cùng một sở, phải không?
    Dạ không phải.  Anh Phong và anh Richard làm cùng một sở.
6- Ai là sinh viên trong ba người đó?
    Chị Jane là sinh viên.
7- Họ vừa ăn vừa làm gì?
    Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
8- Họ nói về việc gì?
    Họ nói về đi du lịch và làm thủ tục đi đến nước ngoại quốc.
9- Sao chị Jane chưa đi du lịch được?
    Chị Jane chưa đi du lịch được vì chị ấy phải đi học.
10-Bao giờ chị ấy mới đi du lịch được?
     Chị ấy ra trường rồi mới đi được.
11-Bây giờ ai không định đi đâu cả?
     Chi Jane không định đi đâu cả.
12-Hiệu ăn nào ngon?
     Hiệu ăn hôm nay ngon hơn hiệu ăn hôm qua.
13-Hiệu nào có phở ngon?
     Hiệu hôm nay có phở ngon.
14-Hiệu nào rẽ và gần nhà?
     Hiệu ăn hôm qua rẽ và gần nhà.
15-Ăn rồi họ đi đâu?
     Ăn rồi họ đi xung quanh công viên.