Phần C: Bài tập
Part C - Exercises
C 1
  B gives a negative answer to A's question, the first round using chưa, then using không.

Thí dụ:

định đi đâu
A:  Chị định đi đâu không?
B1: Chưa, tôi chưa định đi đâu cả.
B2: Không, tôi không định đi đâu cả.
1- muốn ăn gì
2- Hôm nay....định gặp ai
3- cần mua gì
4- muốn hỏi gì
5- Tuần này... phải học gì
6- định nói gì

C 2 A relocates the time question words as in the example, and B makes up an answer.

Thí dụ:

Mấy giờ anh định đi?
A:  Anh định mấy giờ đi?
B:  Tôi định bảy giờ đi./ Bảy giờ tôi đi.
1- Lúc nào anh muốn đến?
2- Bao giờ cô định học?
3- Hôm nào ông ấy hẹn về?
4- Chiều nào chị định làm?
5- Mấy giờ bà muốn ăn?
6- Lúc nào anh ấy hẹn đến đón?

C 3 (C4 in the text book) From the cue, A asks a question and B answers by stating that B shares the place of action with Nam. 

Thí dụ:

làm, chỗ
A:   Anh làm ở đâu?
B:  Tôi làm cùng chỗ với anh Nam.
1- học, lớp
2- đi, đường
3- làm, sở
4- ở, khách sạn
5- chợ, chỗ
6- về, xe

C 4 (C6 in the text book) Give Vietnamese equivalents.
1- Hello. Is that Peter? Jan speaking.
 • Oh, hi, Jan.
 • Are you going to go anywhere tonight?
 • No, I'm not going anywhere tonight.  Do you want to go somewhere?
 • I'd like to invite you to go out for dinner.
 • Would you? That's good! What time do you want to go?
 • Can you come and pick me up at 6:30?
 • O.K., I'll come at 6:30.
2- Hello.  I'd like to speak to Hoàng.
 • Oh, he's not home.  He just left about 10 minutes ago.
 • Excuse me, who's speaking?
 • My name is John.  I study in the same class with Hoàng.
 • Oh do you? Do you want to leave a message?
 • I asked him to go out tonight, but I have some other things to do, so I won't be able to go out with him.
 • I'll let him know.  Does Hoang know your telephonne number?
 • Yes, he knows my telephone number already.
3- This is the "Round the World" travel Agency, hello (Polite).
 • Hello, I want to make an appointment to see the Agency Director.
 • She's not in the office today.  Let me see. ....Can you come Friday at 9:00 a.m.?

C 5 (C7 in the text book) Bài tập đọc
Hear the Whole Dialog
Read this telephone conversation and practice it together, then hold similar conversations with your friends.
Thi: A-lô, tôi muốn nói chuyện với chị Hoa.
Hà: Rất tiếc, chị Hoa đi phố chưa về.  Anh có dặn gì không?
Thi: Bao giờ chị ấy về?
Hà:

Tôi cũng không rõ.  Chị ấy đi cách đây ba tiếng,
có lẽ cũng sắp về.
Thi:

Tôi mới chị ấy đi xem phim 7 giờ rưỡi tối nay.  Bây giờ là 7 giờ 20 rồi.
Hà: Anh đã mua vé chưa?
Thi: Rồi, tôi mua hai vé rồi.
Hà: Chà, phiền nhỉ!.... À may quá, chị Hoa về rồi.  (nói với chị Hoa)  Có điện thoại cho chị đây.
Hoa: A-lô, Hoa đây.
Thi: À Hoa đấy à. Bảy giờ hai mươi rồi, sao không đến đón anh?
Hoa: Đón ai? Xin lỗi, anh nói gì tôi  không hiểu?
Thi:

Thi đây, em hẹn là 7 giờ 15 đến đón anh rồi mình đi
xem phim. 
Hoa: Xin lỗi, tôi không quen ai tên là Thi cả.  Tôi cũng không hẹn đến đón ai đi xem phim cả..  Có lẽ anh gọi nhầm số .
Thi: Chết chưa! Đó là 473741, phải không?
Hoa: Không, đây là 47274l.
Thi: Ồ, thế ạ, xin lỗi chị nhé, xin lỗi chị nhé, tôi đã làm phiền chị.
Hoa: Ồ, không sao.
TưØ vựng Vocabulary
be clear
cũng sắp về will return pretty soon
(làm) phiền to bother, disturb, be troublesome
ticket
Chà, phiền nhỉ! Well, it's troublesome isn't it?
may be lucky
Adjective quá very very Adjective
cho for
quen be acquainted (with)
Tôi không quen ai tên là Thi cả. I don't know anybody named Thi.
nhầm wrong, wrongly
chết chưa! Oh-h! (Exclamation of regret, dismay)
không sao No matter. That's all right.

English equivalents for C4 and C5
C 4 (C6 in the text book)
1- Hello.  Is that Peter? Jan speaking.
 • Alô! Anh Peter đấy/ đó à? Jan đây.
 • Oh, hi, Jan.
 • À, chào chị Jan.
Are you going to go anywhere tonight?
 • Tối nay anh (có) (định) đi đâu không?
No, I'm not going anywhere tonight.  Do you want to go somewhere?
 • Không, tối nay tôi không đi đâu (cả ).  Chị (có) muốn đi đâu không?
I'd like to invite you to go out for dinner.
 • Tôi muốn mời anh đi ăn cơm chiều.
Would you? That's good !  What time do you want to go?
 • Thế à?  Hay lắm.  Mấy giờ chị muốn đi?
Can you come and pick me up at 6:300?
 • Sáu (giờ) rưỡi anh đến đón tôi được không?
O.K., I'll come at 6:30.
 • Ừ/ Được, sáu (giờ) rưỡi tôi đến .
2- Hello, I'd like to speak to Hoang.
 • Alô, tôi muốn nói chuyện với anh Hoàng.
Oh, he's not home.  He just left about 10 minutes ago.
 • À Dạ, anh ấy không có (ở) nhà.  Anh ấy vừa đi cách đây khỏang mười phút.
Excuse me,  who's speaking?
 • Xin lỗi,  anh là ai vậy?
My name is john.  I study in the same class with Hoang.
 • Tên tôi là John.  Tôi học cùng lớp với anh Hoàng.
Oh, do you? Do you want to leave a message?
 • Thế a?  Anh dặn gì không?
I asked him to go out tonight, but I have some other thing to do, so I won't be able to go out with him.
 • Tôi mời anh ấy tối nay đi chơi, nhưng tôi có chút việc, nên tôi sẽ không đi với anh ấy được.
I'll let him know.  Does he know your telephone number?
 • Tôi sẽ nói lại với anh ấy vậy.  Anh Hoàng biết số điện thoại anh không?
Yes, he knows my telephone number already.
 • Biết, anh ấy biết số điện thoại tôi rồi.
3- This is the " Round the World" Travel Agency, hello (polite).
 • Đây là công ty du lịch " Vòng quanh Thế giới", xin chào.
Hello, I want to make an appointment to see the Agency Director.
 • Chào anh/chị...., tôi muốn hẹn gặp bà Gíam Đốc công ty.
She's not in the office today.   Let me see... Can you come Friday at 9:00a.m?
 • Bà (Giám đốc) không có ở văn phòng hôm nay.  Để tôi xem...
 • Chín giờ sáng thứ sáu chị/ anh/...đến được không?

C 5 (C7 in the text book)
Thi: Hello, I want to speak with Hoa.
Ha:

I'm sorry, Hoa went downtown and hasn't returned yet.  Do you want to leave a message?
Thi: When will she be back?
Ha: I'm not quite sure.  She left three hours ago, perhaps she's about to return.
Thi: I invited her to go see a film at 7:30 tonight. (Now) it's 7:20 already.
Ha: Have you bought the tickets yet?
Thi: Yes, I bought two tickets already.
Ha:

Oh, what a nuisance! Oh-h, lucky! Hoa's back already.  (speaking to Hoa) Telephone for you.
Hoa: Hello.  This is Hoa.
Thi:

Oh, Hoa (you're there , are you)? It's 7:20 already.  Why haven't you picked me up?
Hoa: Pick who up? Excuse me, what are you saying? I don't understand.
Thi: This is Thi.  You made a date to pick me up at 7:15 to go to a movie.
Hoa: Excuse me, I don't know anyone named Thi, and I did'nt make a date to pickup anyone to go to a movie.  Perhaps you have the wrong number.
Thi: Oh-h! Isn't that 473741?
Hoa:  No, it's 472741.
Thi: Oh so!  Please excuse me! Excuse me for bothering you!
Hoa: Oh, no problem.

 

Back to top