Bài Một Hai - Đối thoại
Lesson 12 - Dialog (continued) 

Phần A: Câu mẫu - Patterns

Đối thoại A3 - Dialog A3
Hear the Whole Dialog
Bob leaves for class and Marie and Pam converse. 

Pam:
Marie:
Pam:
Marie:
Marie (có) thích đi Vũng Tàu không?
Có. Chị đã đi Vũng Tàu bao giờ chưa?
Chưa, tôi chưa đến đó bao giờ (cả), nhưng tôi cũng rất thích đi.
Hè này mình đi Vũng Tàu đi.

Từ vựng (Vocabulary)

Vũng Tàu resort town on the southeast coast of Viet Nam
...cả all, at all
bao giờ cả any time at all
chưa .... bao giờ cả not yet anytime at all
(mùa) hè summer
mình we (intimate)

Đối thoại A4 - Dialog A4
Hear the Whole Dialog
spkr.gif (282 bytes) Hai chị em nói chuyện vơÙi nhau.

Chị:

Em:
Chị:
Em:
Em ơi, chị muốn lại bưu điện gửi bưu kiện này đi Úc,
em đi với chị nhé.
Đừng đi bây giờ chị! Giờ này bưu điện đông người lắm.
Vậy hai tiếng nữa chúng ta đi đi.
Đừng chị! Đợi sáng mai đi.  Chúng ta hãy đi sớm.

Từ vựng (Vocabulary)

nói chuyện to converse
với nhau together, with each other
Person ơi Say, person! Hey, Person
bưu kiện parcel
đừng don't (Negative imperative)
giờ này (at this hour, this time
đông (người) be crowded (with people)
hãy + verb do Verb! Imperative
gửi bưu kiện này đi Úc send this parcel to Australia
Chúng ta hãy đi sớm. Let's go early

[Dialog Translation] [Previous]

Designed by: Hieu Nguyen