Lesson Ten
Part C - Exercises 5 and 6

Bài tập 5
Oanh and Sam both live in Dallas, Texas; Sam speaks Vietnamese and French. They meet on the street. Listen to their conversation and write what you hear. Then answer the questions below.

Oanh: Anh ______ ______ ______ giỏi lắm. Anh học ______ ______ vậy?
Sam: ________ ________ ________ ________ trường đại học này.
Oanh: Anh ________ ________ ________ rồi.
Sam: Tôi học ________ ________ ________ ________ .
Oanh: Thế à! Anh học ________ ________ nhưng ________ ________ thế!
Sam: Cám ơn chị.  Tôi ________ ________ ________ .  À này (Say!), chị ________ Dallas được ________ ________ ________ .
Oanh: Tôi ________ ________ được ________ ________ ________ .
Sam: Trước, ________ ________ ________ ?
Oanh: Tôi ________ Toronto được ________ ________ .
Sam: Chị ________ ________ ________ à?
Oanh: Không, tôi ________ ________ ________ .
Sam: Chị ở ________ ________ ________ ?
Oanh: Tôi ở Marseill ________ ________ ________, sau đó ________ Paris.
Sam: Chị ở Paris ________ ________ không?
Oanh: Không, tôi ở ________ ________ ________, rồi ________ ________ Toronto.
Sam: Chị có ________ ________ ________?
Oanh: ________, tôi có ________ và hai ________ ________, một ________ ________ ba ________, một ________ ________ hai ________ .

   

1- Oanh là người Việt sinh ở nước nào?
2- Bây giờ Oanh ở đâu?
3- Sam học tiếng Pháp được bao lâu rồi?
4- Sam học ở trường đại học, phải không?
5- Sam nói tiếng Pháp có giỏi không?
6- Oanh có mấy đưá con?
7- Hai đứa sinh ở đâu?
8- Oanh ở Paris bao lâu?
9- Và ở Toronto bao lâu?
10-Thế chị Oanh bao nhiêu tuổi?

Bài tập 6
Robert and Mary study Vietnamese together.  Fill in their conversation.
Robert: Chào chị Mary, chị đi ________ đấy?
Mary: Tôi đi bưu điện.  Còn anh ________ ________ ________ ?
Robert: Tôi đi ________ ngân hàng.  Trưa hôm qua các sinh viên và giáo viên lớp ________ Việt đi ________ cơm Việt.   Sao chị không ________ ?
Mary:

Hôm qua tôi ________ ________ vì tôi bị ốm. Hôm qua ________ vui
________, anh?
Robert: Ồ , vui ________ .
Mary: Hôm qua các anh chị đi ăn tiệm ________ ?
Robert: ________ ________ đi ăn ở tiệm Quê Việt.
Mary: Các anh chị ăn ________ ?
Robert: ________ ________ ăn phở và chả giò.
Mary: Phở ________ ngon ________ ?
Robert: Phở ngon ________, chả giò ________ ngon lắm.
Mary: Và các anh chị uống ________ ?
Robert: ________ ________ uống trà Việt Nam.
Mary: Ở tiệm ăn các ________ ________ nói ________ Anh hay (or) ________ Việt?
Robert: Chúng tôi nói ________ Anh.  Nhưng chúng tôi cũng ________ ________ Việt.
Mary: Hôm qua các ________ ________ đi ăn lúc ________ ________ ?
Robert: Lúc khỏang ________ ________ giờ rưỡi.
Mary: ________ giờ mới về?
Robert: Khoảng ba rưỡi chúng tôi ________ ________ .
Mary: Tuần ________ lớp chúng ta đi ăn ở  tiệm Kim Phương nhé!
Robert: Tiệm Kim Phương có ________ không?
Mary: ________ xa, thế chúng ta sẽ đi ________ ________ ?
Robert: ________ xe đạp vậy.

 

Designed by HN