Bài Một - Lesson 1
Đối thoại - Dialog (continued)

Câu mẫu - Patterns

Đối thoại A4 - Dialog A4
Hear the Whole Dialog

Phương:
Ông Rose:

Phương:
Ông Rose:       
Ông Sims là người Úc, phải không?
Dạ không, ông ấy không phải là người Úc.
Ông ấy là người Mỹ.
Thế, ai là người Úc?
Dạ, chị Betty là người Úc.

Từ vựng (Vocabulary)

Úc Australia
không no, not
ấy that
ông ấy he (that man)
không phải là is not (so) (Lit. not so that it is...)
Mỹ America
Thế So

Đối thoại A5 - Dialog A5
Hear the Whole Dialog

spkr.gif (282 bytes) Chị Sue :
Anh Huy:
Chị Sue:
Anh Huy:
Chị Sue:
Anh là người nước nào?
Dạ, tôi là người Việt.
Thế anh là người miền nào?
Tôi là người Trung.  Còn chị là người nước  nào?
Dạ, tôi là người Anh.

Từ vựng (Vocabulary)

Nước country
nào which, what
người nước nào person of which country
(miền) Trung Central Vietnam (Long mountainous region)
Anh England
Anh là người nước nào? Where are you from?

[Dialog Translation] [Previous]

Designed by: Hieu Nguyen
Audio by Trung Van Vo