Lesson 1
Phần D - Part D
Giải đáp cho các bài Tự Kiểm Tra
- Answers for Self-test of Lesson One.

D 1 

1. Chào ông. Tên tôi Lân. Chào anh Lân.
2. Tên chị ấy là ?   Tên chị ấy là Lan.
3. Ông Bic là người Pháp, còn ông Bích là người nươÙc nào?
4. Ông ấy là người Việt, phải không?
5. Vâng, ông Bích là người Việt.  Ông ấy là người miền Nam.
6. Cô Lệ cũng là người Việt.  Cô ấy là người Trung.
7. Anh cũng là người Trung, phải không?
8. Không, tôi không phải là người Trung, tôi người Bắc.
9. Đây là chị Jane và kia là chị Jill.

D 2
1- Hello, I'm Mary.  (to an older man)
    Chào ông, tôi là Mary.
2- Hello, (Miss) Mary. My name is An.
    Chào cô Mary. Tôi tên là An.
3- Mr. An, this is Mr. Kelly, and over there is Mrs. Kelly.
    Ông An, đây là ông Kelly và kia là bà Kelly.
4- Hello, Mr. Kelly. It's nice to meet you.
    Chào ông Kelly. (Tôi) hân hạnh được gặp ông.
    You're an Australian, aren't you?
    Ông là người Úc, phải không?
5- No, I'm a Canadian.
    Dạ không, tôi là người Ca-na-da.
6- How about Mrs.Kelly?   She's Canadian too, isn't she?
    Còn bà Kelly, (bà ấy) cũng là người Ca-na-da, phải không?
7- No, she's English.
    Dạ không, bà ấy là người Anh.

These tests below are not in the textbook, they are for the website users only.
D 3 - Give English Equivalents. 
1-  Tên ông là gì?
     What is your name?
2-  Đây là ai?
     Who is this?
3-  Tên tôi là Pierre.
     My name is Pierre.
4-  Ai là người Việt?
     Who is Vietnamese?
5-  Dạ, kia là chị Lan.
     That's Miss Lan.
6-  Bà ấy là người Nhật, phải không?
     She is Japanese, isn't she?
7-  Không, bà ấy là người Việt.
     No, she is Vietnamese.
8-  Còn cô ấy là người nước nào?
     And (as for her), where is she from?
9-  Cô ấy cũng là người Việt.
     She's also Vietnamese.
10- Xin giới thiệu. Đây là ông Thành.
     Allow me to introduce (you). This is Mr. Thanh.
11- Hân hạnh được gặp ông.
     I'm pleased to meet you.

D 4 - English equivalents for D 1.
1- Hello (Mr.) My name is Lan. Hello Lan.
2- What is her name?  Her name is Lan.
3- Mr. Bic is French.
    And (as for him), where is Mr. Bich from?
4- He is Vietnamese, isn't he?
5- Yes, Mr. Bich is Vietnamese.
    He is a Southerner.
6- Miss Le is also Vietnamese.
    She is from the Central area.
7- You too are from the Central area, aren't you?
8- No, I'm not from the Central area, I'm Northerner.
9- This is Miss Jane, and that is Miss Jill.

D 5 - From the sentences given below check one that fits the situation.
1- You would like to introduce yourself at a gathering and say:
 1. Hello Miss.
 2. Excuse me Miss, who are you?
 3. My name is Hai.  [Answer: c]
2- Mrs. Ha says " hello" and you respond:
 1. Excuse me Mrs., who is that?
 2. Hello Mrs.  [Answer: b]
 3. This is Miss Tâm. 
3- At a gathering you would like to find out if a young lady is Vietnamese, and say:
 1. That's John.
 2. She's Chinese.
 3. Excuse me Miss, you're Vietnamese, aren't you?/Aren't you Vietnamese? [Answer: c]
4- You would like to say to your friend that person over there is John.
 1. This is John.
 2. There is John/That's John.  [Answer: b]
 3. John is American.

 

Extra self tests prepared by Dan Dan Tu