cashew

cherry coconut durian
Trai ieu: cashew Trai se-ri: cherry Trai da: coconut Sau rieng: durian
papaya grapes guava jackfruit
Trai u u: papaya Trai nho: grape Trai oi: guava Trai mt: jackfruit
litche longan mango nephelium
Trai vai: litche Trai nhan: longan Trai xoai: mango Trai __ : nephelium
manila tarmarind mangosteen garcinia pineapple
Trai me phi
manila tarmarind
Trai Mangcut
mangosteen
Trai trng ga
garcinia
Thm/khom/da
pineapple

Trai ieu: cashew
Trai Se-ri: cherry
Trai Da: coconut
Trai Sau rieng: durian
Trai O ma (trai trng ga): garcinia
Trai Nho: grape
Trai Oi: guava
Trai Mt: jackfruit
Trai Vai: litche (lychee)
Trai Nhan: longan
Trai Xoai: mango
Trai Mangcut: mangosteen
Trai Me Phi: manila tarmarind
Trai __ : nephelium
Trai u u: papaya
Trai Khom/Thm/da: pineapple