การรถไฟแห่งประเทศไทย
---------------------
ขบวนรถเข้าและออกกรุงเทพ เวลาใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2536 เป็นต้นไป การรถไฟฯ
ปรับปรุงเวลาขบวนรถเข้าและออกสถานีกรุงเทพ
ตามนโยบายแก้ปัญหาจราจร ดังนี้:-

 

เที่ยวออกจาก ก.ท. ต้นทาง-ปลายทาง เวลาเดิม เวลาใหม่ เร็ว2ช้ากว่าเดิม ช.ม., นาที
ออก ถึง ออก ถึง ออกต้นทาง ถึงปลายทาง
สายเหนือ              
. 35 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 06.40 19.50 06.40 19.45 เวลาเดิม เร็ว .05
สายใต้              
.45 กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก 12.35 08.35 10.20 06.45 เร็ว 2.15 เร็ว 1.50
.43 กรุงเทพฯ - ยะลา 16.00 11.00 15.50 11.10 เร็ว 0.10 ช้า 0.10
.47 กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช 17.45 08.45 19.45 11.10 ช้า 2.00 ช้า 2.25
.981 กรุงเทพฯ - สุราษฎ์ธานี 22.35 07.55 22.35 7.30 เวลาเดิม เร็ว 0.25
สายอีสาน              
.947 กรุงเทพฯ - อุดรธานี 22.25 07.35 20.40 06.05 เร็ว 1.45 เร็ว 1.30

 

เที่ยวเข้าก.ท. ต้นทาง - ปลายทาง เวลาเดิม เวลาใหม่ เร็ว 2ช้ากว่าเดิม ช.ม., นาที
ออก ถึง ออก ถึง ออกต้นทาง ถึงปลายทาง
สายเหนือ              
.8 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ 17.15 06.25 16.40 06.00 เร็ว 0.35 เร็ว 0.25
. 908 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ 20.10 07.00 19.50 06.25 เร็ว 0.20 เร็ว 0.35
.6 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ 19.30 08.25 21.05 09.40 ช้า 1.35 ช้า 1.15
.106 นครสวรรค์-กรุงเทพฯ 05.15 10.15 05.05 10.15 เร็ว 0.10 เวลาเดิม
.60 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ 20.45 10.25 20.40 10.25 เร็ว 0.05 เวลาเดิม
.220 บ้านหมี่-กรุงเทพฯ 15.00 18.25 15.20 19.30 ช้า 0.20 ช้า 1.05
สายใต้              
.46 สุไหงโกลก-กรุงเทพฯ 10.10 06.35 07.55 04.50 เร็ว 2.15 เร็ว 1.45
.42 กันตัง-กรุงเทพฯ 13.10 05.50 13.05 05.35 เร็ว 0.05 เร็ว 0.15
.16 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ 15.35 06.10 15.35 05.50 เวลาเดิม เร็ว 0.20
.14 ตรัง-กรุงเทพฯ 17.05 08.05 18.10 09.10 ช้า 1.05 ช้า 1.05
.12 ปาดังเบซาร์-กรุงเทพฯ 15.55 08.35 17.00 09.50 ช้า 1.05 ช้า 1.15
.44 ยะลา-กรุงเทพฯ 15.10 10.05 14.50 10.05 เร็ว 0.20 เวลาเดิม

.20

สุไหงโกลก-กรุงเทพฯ 11.25 06.55 15.00 10.35 ช้า 3.35 ช้า 3.40

.234

หัวหิน-กรุงเทพฯ 14.30 18.50 14.30 19.10 เวลาเดิม ช้า 0.20

.982

สุราษฏร์ธานี-กรุงเทพฯ 11.00 20.00 11.05 19.45 ช้า 0.05 เร็ว 0.15
สายอีสาน              
.4 หนองคาย-กรุงเทพฯ 19.00 06.00 22.00 09.25 ช้า 3.00 ช้า 3.25
.946 อุดรธานี-กรุงเทพฯ 07.55 16.30 07.00 15.50 เร็ว 0.55 เร็ว 0.40
               
               
สายตะวันออก              
" 110 mujsp6fi5wmp 3 di6'gmrO 12.40 18.30 13.30 19.15 ช้า 0.50 ช้า 0.45
               

 

.= รถด่วนพิเศษ             .= รถด่วน          .= รถเร็ว         ธ. = รถธรรมดา 
รายละเอียด ติดต่อสอบถามนายสถานีทุกแห่งหรือหน่วยบริการเดินทางสถานีกรุงเทพฯ โทร"
223-7010, 223-7020 กองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย  ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2536


Link to other train schedules

 

To the Maani Beginning Reader ... Thai Reader Reading Thai Homepage voa.gif (3380 bytes)