Mga Tiruray

Mula sa: http://sirismm.si.edu/naa/97/oceania/05250500.jpg