PAG-IBIG SA TINUBUANG LUPA
ni Andres Bonifacio

anarule.gif (1534 bytes)

tagalogtools.jpg (14975 bytes)

 

(Madaram sa tulang ito ang mapusok na diwa ng Ama ng Katipunan)

Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
sa pagkadalisay at magkadakila
Gaya ng pag-ibig sa sariling lupa?
Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala.

Pagpupuring lubos ang palaging hangad
Sa bayan ng taong may dangal na ingat,
Umawit, tumula, kumata't at sumulat,
Kalakhan din niya'y isinisiwalat.

Walang mahalagang hindi inihandog
Ng may pusong mahal sa Bayang nagkupkop,
dugo, yaman, dunong, katiisa't pagod,
Buhay ma'y abuting magkalagut-lagot.

Bakit? Alin ito na sakdal ng laki,
Na hinahandugan ng busong pagkasi,
Na sa lalong mahal nakapangyayari,
At ginugulan ng buhay na iwi?

Ay! Ito'y ang iang bayang tinubuan:
Siya'y iona't tangi sa kinamulatan
Ng kawili-wiling liwanang ng araw
Na nagbigay-init sa buong katawan.

Kalakip din nito'y pag-ibig sa Bayan,
Ang lahat ng lalong sa gunita'y mahal,
Mula sa masaya'y gasong kasanggulan
Hanggang sa katawa'y mapasa-libingan.

Sa aba ng abang mawalay sa bayan!
Gunita ma'y laging sakbibi ng lumbay,
Walang alaala't inaasa-asam
Kundi ang makita'y lupang tinubuan.

Pati ng magdusa'y sampung kamatayan
Wari ay masarap kung dahil sa bayan
At lalong mahirap. Oh, himalang bagay!
Lalong pag-irog pa ang sa kanya'y alay.

Kung ang bayang ito'y masasa-panganib
At siya ay dapat na ipagtangkilik,
Ang anak, asawa, magulang, kapatid;
Isang tawag niya'y tatalidang pilit.

Hayo na nga, hayo, kayong nagabuhay
Sa pag-asang lubos ng kaginhawahan
At walang tinamo kundi kapaitan,
Hayo na't ibangon ang naabang bayan!

Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak
Ng kaho'y ng buhay na nilanta't sukat,
Ng bala-balaki't makapal na hirap,
muling manariaw't sa baya'y lumiyag.

Ipahandug-handog ang busong pag-ibig
At hanggang may dugo'y ubusing itigis;
kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid,
Ito'y kapalaran at tunay na langit!

The following are web-based tools to help you in translation. Click on "more" for additional information.

Word Frequency Program
This is a program that counts the frequency of each word in a document or corpus of documents.  The compiled word frequency list can be used to evaluate materials and aid students in learning new words.  More

Interlinear Translator
The Interlinear translation is another tool in helping you translate assigned texts.   You can save your work at any time and then resume working on that translation at some subsequent date.  The latest version of a word-for-word and a smooth translation is saved for any given individual.  More

Concordance Program
This program show each word in a document or corpus in each of the contexts in which it occurs in the text.  The words are surrounded by some of the text before and after the word's occurence for learners  can see the various ways  in which  a word is used.  This tool can also be used to find the occurence of single words or phrases or expressions in a given text. More

Tagalog Online Dictionary
This is an web-based interactive dictionary that has the feature of showing list of words searched on a web page with an option to print out.

Discussion Forum
This is a tool that allows students to be part of a community of language learners and native speakers as they receive immediate feedback from instructor and from other learners. 

Back to Literature Page

 

wpe1.jpg (1893 bytes)

wpe3.jpg (1497 bytes)

wpe5.jpg (1425 bytes)

wpe2.jpg (2145 bytes)

wpe7.jpg (1493 bytes)

wpe6.jpg (1419 bytes)

wpe4.jpg (1254 bytes)

ABOUT THIS SITE

Translation SEASITE Main Page

Translation Lessons

Translation Tools

Link to Tagalog Vocabulary
Site

Link to SEASITE Tagalog

Link  to
SEAsite