THAI DICTIONARY PART 9
Words
ใบรับรอง Through ผ่าน

Word: ใบรับรอง

Short Definition:

N. a certificate, a warrant.

English Definition:

N. a certificate, a warrant.

L2 Definition:

Syn. หนังสือรับรอง

Examples:

ใบรับรองฉบับนั้นถูกวางลงตรงข้างหน้าของเขา. That warrant was put in front of him.

Hear This WordWord: ใบสมัคร

Short Definition:

N. application form.

English Definition:

์N. application form.

L2 Definition:

(ใบ-สะ-หมัก)

Examples:

คุณคิดว่าเขาจะโยนใบสมัครของผมทิ้งไหม Do you think they'll throw my application out?

Hear This WordWord: ใบสั่งยา

Short Definition:

N. a prescription.

English Definition:

N. a prescription.

Hear This WordWord: ใบหน้า

Short Definition:

N. visage, countenance, face.

English Definition:

N. visage, countenance, face.

Examples:

แกว่นพูดเสียงอ่อย ใบหน้าสลดลงเล็กน้อย Kwaen speaks wearily and his face drops in sadness. ใบหน้าก็เริ่มจะคล้ำลงไป หมดราศีที่เคยมี The face starts to turn dark and lose its radiant.

Hear This WordWord:

Short Definition:

The twenty-seventh consonant of the Thai alphabet.

English Definition:

The twenty-seventh consonant of the Thai alphabet, belonging to the middle class group. ปอ-ปลา is the desingating name of this letter.

Hear This WordWord: ปกครอง

Short Definition:

V. to rule, govern, administer, administrate.

English Definition:

V. to rule, to govern, to administer, to administrate.

Examples:

พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองเยี่ยงรัฐบุรุษที่ฉลาด He ruled (governed) the country with great (wise) statesmanship. ประชาชนทุกชาติที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติบัดนี้เป็น เอกราชหมดแล้ว All peoples formerly under foreign rule have now received their independence.

Hear This WordWord: ปกติ

Short Definition:

N. the usual or normal condition. Adv. normally, usaully, regurally.

English Definition:

N. the usual or normal condition. Adv. normally, usaully, regurally.

L2 Definition:

(ปะ-กะ-ติ)

Examples:

เจ้าแก้วก็วิ่งเล่นต่อไปได้เป็นปกติ Kaew is able to continue to run around and play as usual. เขากำลังหายใจเป็นปกติ He is breathing regularly. หัวใจเขาเต้นเป็นปกติ His heart was beating normally.

Hear This WordWord: ปกป้อง

Short Definition:

V. to protect, to guard over.

English Definition:

V. to protect, to guard over.

Examples:

ไม่มีใครที่จะปกป้องดิฉัน There is no one to protect me.

Hear This WordWord: ปกป้องคุ้มครอง

Short Definition:

V. elab. to protect.

English Definition:

V. elab. to protect.

Hear This WordWord: ปกปิด

Short Definition:

V. to cover; to cancel, keep secret.

English Definition:

V. to cover; to cancel, keep secret.

Hear This WordWord: ปกิณกะ

Short Definition:

Adj. miscellaneous.

English Definition:

Adj. miscellaneous.

L2 Definition:

(ปะ-กิน-นะ-กะ)

Hear This WordWord: ปฏิกิริยา

Short Definition:

N. reaction, reactionary.

English Definition:

N. reaction, reactionary.

Examples:

เขามีปฏิกริยาเวลาโกรธ - He has a reaction when he is angry. สารเคมีตัวนั้นทำปฏิกิริยากับน้ำ - That chemical substance has a reaction with water.

Hear This WordWord: ปฏิทิน

Short Definition:

N. calendar.

English Definition:

N. calendar.

L2 Definition:

(ปะ-ติ-ทิน)

Examples:

พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับหลังวันประกาศสามเดือนตามปฏิทิน The Act will come into force three calendar months after the date of promulgation. มีปฏิทินไหม - Do you have a calendar?

Hear This WordWord: ปฏิทินแบบจันทรคติ

Short Definition:

N. lunar calendar.

English Definition:

N. lunar calendar.

Hear This WordWord: ปฏิบัติ

Short Definition:

V. to conduct, behave, do; to apply, put into practice.

English Definition:

V. 1. to conduct, behave, do; 2. to put into practice, apply.

L2 Definition:

(ปะ-ติ-บัด)

Examples:

ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ของผมไปโดยครบถ้วนแล้ว I have carried out (performed, done, discharged) my duty to the full. เขาปฏิบัติกับเธอราวกับเป็นทาส He treated her as if she were a slave.

Hear This WordWord: ปฏิบัติการ

Short Definition:

V. to perform a duty, to carry out a mission.

English Definition:

V. to perform a duty, to carry out a mission.

Examples:

ก่อนจะลงมือปฏิบัติการ เราจะต้องดูสถานการณ์ทั่ว ๆไปเสียก่อน. Before acting, we must have an overall (a general, a comprehensive) view of the situation first.

Hear This WordWord: ปฏิปทา

Short Definition:

N. the middle way or path (in the Buddhist thinking); behavior, procedure.

English Definition:

N. the middle way or path (in the Buddhist thinking); behavior, procedure, conduct.

L2 Definition:

(ปะ-ติ-ปะ-ทา)

Hear This WordWord: ปฏิปักษ์

Short Definition:

N. lit. opponent, adversary, enemy.

English Definition:

N. lit. opponent, adversary, enemy.

Examples:

ลัทธิคอมมิวนิสม์เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกปฏิกิริยา และพวกนายทุน Communism is against reactionaries and capitalists. ผมไม่ต้องการจะเป็นปฏิปักษ์กับเขา I don't want to be his enemy.

Hear This WordWord: ปฏิรูป

Short Definition:

Adj. V. disfigure, distorted, counterfeit; to reform.

English Definition:

Adj. V. 1. disfigured, distorted, counterfeit; 2. to reform.

Examples:

รัฐบาลเรี่มปฏิรูปที่ดิน The government started land reform.

Hear This WordWord: ปฏิเสธ

Short Definition:

V. to deny, refuse; sV. negative; in the negative.

English Definition:

V. eleg. 1. to deny, refuse; sV. 2. negative; in the negative.

L2 Definition:

(ปะ-ติ-เสด)

Examples:

เขามิได้ปฏิเสธข้อหา. He did not repudiate (deny, refute) the charge. เขาปฏิเสธข้อเสนอของผม. He rejected (declined, refused) my offer. เขาปฏิเสธข้อที่ว่าเขาได้เคยเป็นสมาชิกคณะนั้น He denies that he was ever a member of that party. เขาปฏิเสธไม่ยอมเล่นด้วย He refused to take part in the game.

Hear This Word

See a PictureWord: ปฐมบิณฑบาต

Short Definition:

N. Buddha's first acceptance of food from supporters.

English Definition:

N. Buddha's first acceptance of food from supporters.

Hear This WordWord: ปทุม

Short Definition:

N. a township.

English Definition:

N. a township.

Examples:

บ้านเดิมผมอยู่เมืองปทุม My hometown is Pathum (a township in central Thailand).

Hear This WordWord: ปน

Short Definition:

V. to be mixed, blended.

English Definition:

V. to be mixed, blended.

Examples:

ขี้ผึ้งมักจะปนด้วยไขวัว Beeswax is often adulterated with tallow. ความรู้สึกของเขาปนเปกันยุ่ง His feelings are very mixed. จงเอาเศษขนมปังปนลงไปในแป้งเล็กน้อย Mix bread crumbs with a little flour.

Hear This WordWord: ป่น (ปี้)

Short Definition:

V. to be utterly ruined.

English Definition:

V. to be utterly ruined.

Hear This WordWord: ปรกติ

Short Definition:

V. to be normal, routine, usual, ordinary, regular, steady.

English Definition:

V. to be normal, routine, usual, ordinary, regular, steady.

L2 Definition:

(ปรก-กะ-ติ)

Examples:

สถานการณ์เป็นปรกติ The situation is normal. เธอเบื่อชีวิตปรกติของเธอ She is bored with her everyday life.

Hear This WordWord: ปรนนิบัติ

Short Definition:

V. to be at hand to serve, to minister to the wants of.

English Definition:

V. to be at hand to serve, to minister to the wants of.

Examples:

เมื่อเขาป่วยไข้ก็ไม่มีใครปรนนิบัติ When he was sick, there was no one to minister to his wants.

Hear This WordWord: ปรปักษ์

Short Definition:

N. eleg. an enemy, an antagonist, an opponent, a foe.

English Definition:

N. eleg. an enemy, an antagonist, an opponent, a foe.

L2 Definition:

(ปอ-ระ-ปัก)

Examples:

วิทยุเครื่องนั้นมิได้มีประโยชน์อะไรสำหรับเขาเลย เพราะมันเป็นเพียงกระบอกเสียงของชนชั้นที่เป็นปรปักษ์กับเขา That radio is no longer useful to him because it broadcasts only the voices of his enemies.

Hear This WordWord: ปรมาณู

Short Definition:

N. atom; atomic; a minute particle.

English Definition:

N. atom; atomic; a minute particle.

L2 Definition:

(ปะ-ระ-มา-นู)

Examples:

เชื้อโรคบางชนิดเล็กยิ่งกว่าปรมาณู Some disease germs are much smaller than a particle. ลูกระเบิดปรมาณูเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ในการเมืองระหว่างประเทศ The atomic bomb is the greatest factor in international politics.

Hear This WordWord: ปรองดอง

Short Definition:

V. to compromise, to harmonize, to be in harmony, to be reconciled.

English Definition:

V. to compromise, to harmonize, to be in harmony, to be reconciled.

Examples:

คู่ความได้ปรองดองกันแล้ว The parties to the lawsuit have compromised. ในที่สุดก็จะมีการปรองดองกันได้ Eventually there will be a compromise.

Hear This WordWord: ปรอท

Short Definition:

N. thermometer, mercury, quicksilver, temperature.

English Definition:

N. thermometer, mercury, quicksilver, temperature.

L2 Definition:

(ปะ-หรอด)

Examples:

เขาไวเป็นปรอท He's as quick as quicksilver. ปรอทเคยต่ำกว่าศูนย์ไหม Does the temperature ever get below zero? ปรอทขึ้นเกือบร้อยองศาฟาเรนไฮต์ The thermometer registered nearly 100 degrees Fahrenheit.

Hear This WordWord: ปรอทขึ้นสูง

Short Definition:

V. to have a high temperature.

English Definition:

V. to have a high temperature.

Hear This WordWord: ประกวด

Short Definition:

V. to have a contest.

English Definition:

V. to have a contest.

Examples:

จะมีการประกวดนางงามเพื่อเลือกนางสาวไทย There will be a beauty contest to pick Miss Thailand. แมวไทยได้รับรางวัลที่หนึ่งในการประกวดแมว A Siamese cat won first prize at the cat show.

Hear This WordWord: ประกอบ

Short Definition:

V. to do, perform, put together, assemble, compose, be a component of.

English Definition:

V. 1. to make, to build, to put together, to assemble, to erect; 2. to join; 3. to combine, to compose, to composition, to ingredient; 4. to consist of; 5. to accompany, to be an accessory to, to illustrate; 6. miscellaneous senses.

Examples:

ญี่ปุ่นได้ตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ขื้นสองแห่ง Japanese have established two automobile assembly plants. ช่างประกอบโต๊ะเก้าอี้มักจะเป็นจีน Cabinet-makers are usually Chinese. ทองเหลืองประกอบด้วยทองแดงและสังกะสี Brass consists of copper and zinc. เขาเป็นแต่เพียงตัวประกอบ He is only an accessory. เขาประกอบคุนงามความดีให้แก่ประเทศมากมาย He has rendered many services to the country.

Hear This WordWord: ประกอบกัน

Short Definition:

supporting; acting as an auxilliary or accessory.

English Definition:

supporting; acting as an auxilliary or accesssory.

Hear This WordWord: ประกอบกับ

Short Definition:

V. to include with, to be in addition to.

English Definition:

V. to include with, to be in addition to.

Examples:

เธอเป็นคนฉลาด ประกอบกับการเป็นคนที่คล่องแคล่ว เธอจึงได้เลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าคนอื่น - She is smart, in addition to that, she is energetic, therefore, she got promoted faster than anyone else.

Hear This WordWord: ประกอบด้วย

Short Definition:

V. to consist of, to be composed.

English Definition:

V. to consist of, to be composed.

Examples:

ชีวิตย่อมประกอบด้วยความสุขและความทุกข์ทั้งสองประการ Life consists of both joys and sorrows.

Hear This WordWord: ประกอบพิธี

Short Definition:

V. to perform a ceremony; ritual; custom

English Definition:

V. to perform a ceremony; ritual; custom

L2 Definition:

ประกอบ - perform (v) พิธี - ceremony, ritual, custom (n)

Examples:

เขาประกอบพิธีทางศาสนา - He is performing a religious ritual.

Hear This WordWord: ประกอบอาชีพ

Short Definition:

V. to earn a living.

English Definition:

V. to earn a living.

Examples:

เขาประกอบอาชีพเป็นช่างฝีมือ He earned a living as a skilled craftsman.

Hear This WordWord: ประกัน

Short Definition:

V. to insure; N. an insurance.

English Definition:

V. to insure; N. an insurance.

Examples:

คุณจะประกันความปลอดภัยของผมได้หรือ Can you vouch for (guarantee) my safety? ทนายของเขาประกันเขาออกมา His lawyer bailed him out. ผมประกันรถของผมไว้ห้าหมื่นบาท I insured my car for fifty thousand baht.

Hear This WordWord: ประกันตัว

Short Definition:

N. V. jail bond, a bail, to bail out.

English Definition:

N. V. jail bond, a bail, to bail out.

Examples:

ทนายของเขาประกันตัวเขาออกมา His lawyer bailed him out.

Hear This WordWord: ประกันภัย

Short Definition:

V. to insure against.

English Definition:

V. to insure against.

Examples:

ผมประกันรถของผมไว้ห้าหมื่นบาท I insured my car for fifty thousand baht.

Hear This WordWord: ประกาย

Short Definition:

N. spark; sparkle, radiant flashing.

English Definition:

N. spark; sparkle, radiant flashing.

Examples:

ประกายไฟที่หัวเทียนอ่อนมาก The sparks at the spark plugs are too weak.

Hear This WordWord: ประการ

Short Definition:

N. used as numerative for items; place; miscellaneous senses.

English Definition:

N. 1. used as numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respect; 2. place; 3. miscellaneous senses.

Examples:

ผมไม่พอใจหลายประการ I am dissatisfied on many points. ประการแรก เขาเป็นคนซื่อสัตย์ ประการที่สอง เขาเป็นคนมีความสามารถ In the first place, he is honest, in the second place, ha has abilities. ประการสำคัญที่สุด คุณต้องตรงเวลา Most important of all, you must be punctual.

Hear This WordWord: ประกาศ

Short Definition:

V. to announce, proclaim, declare; N. announcement, proclamation, declaration

English Definition:

V. 1. to announce, proclaim, declare; N. 2. announcement, proclamation, declaration.

L2 Definition:

ใบประกาศ (N. notice, announcement), กระดานประกาศ (N. bulletin board).

Examples:

รัฐบาลประกาศว่าจะเปิดสัมพันธ์ทางทูตกับรัฐบาลปักกิ่ง The government announced that it would open diplomatic relations with the Peking govenment. ผลของการสำรวจจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบในไม่ช้า The results of the survey will be published soon. ลูกขุนประกาศคำตัดสินแล้ว The jury delivered its verdict. ร้านนั้นประกาศขายของลดราคา The store is advertising a sale.

Hear This WordWord: ประกาศนียบัตร

Short Definition:

N. certificate, diploma.

English Definition:

N. certificate, diploma.

L2 Definition:

(ประ-กา-สะ-นี-ยะ-บัด)

Examples:

เขาได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงสุดของโรงเรียน He received a certificate of the highest class in the school.

Hear This WordWord: ประคอง

Short Definition:

V. to grasp gently, support (by holding); to hold, support with both hands.

English Definition:

V. 1. to grasp gently, support (by holding); 2. to hold, support carefully with both hands.

Hear This WordWord: ประเคน

Short Definition:

V. sacr. to offer (something to a monk) with both hands.

English Definition:

V. sacr. to offer (something to a monk) with both hands.

Hear This WordWord: ประจัญ

Short Definition:

V. to confront, encounter, meet face to face, fight against.

English Definition:

V. to confront, encounter, meet face to face, to fight against.

Examples:

ฉันอยากจะประจัญหน้ากับเขา I want to meet him face to face.

Hear This WordWord: ประจำ

Short Definition:

V. to be fixed, steady, regular, stable, permanent; to be stationed (at).

English Definition:

V. 1. to be fixed, steady, regular, stable, permanent; 2. to be stationed (at), assigned (to); sV. 3. constantly, regularly, habitually.

Examples:

ขาประจำของเรามีเกือบร้อยคน Our regular customers number nearly one hundred.

Hear This WordWord: ประจำปี

Short Definition:

yearly, annual(ly).

English Definition:

yearly, annual(ly).

Examples:

เราจะตกลงรายละเอียดเรื่องงานแห่พระประจำปี We will make an agreement about the details of the annual Buddha's image parade.

Hear This WordWord: ประจำวัน

Short Definition:

daily, everyday.

English Definition:

daily, everyday.

Examples:

ภารกิจประจำวันของเขาก็คือเปิดประตูรถเมื่อเวลาท่านรัฐมนตรีมาถึง His daily task is to open the car door when the minister arrives.

Hear This WordWord: ประจำอยู่

Short Definition:

V. to be attached to, to be assigned, to be stationed.

English Definition:

V. to be attached to, to be assigned, to be stationed.

Examples:

เขารับประทานอาหารที่ภัตตาคารนี้เป็นประจำ He habitually (regularly) eats at this restaurant. ร้านถ่ายรูปนี้ล้างรูปให้ผมเป็นประจำ This photographic shop regularly develops my films. เขาถูกส่งตัวไปประจำตำแหน่ง (ประจำการ) ใกล้ชายแดน He was sent to serve near the frontiers. บริษัทจ้างทนายความที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งไว้เป็นประจำ The firm retains the service of a famous lawyer. เขามีเลขานุการิณีประจำตัวถึงสองคน He has two personal (private) woman secretaries.

Hear This WordWord: ประชดประชัน

Short Definition:

V. to be sarcastic, speak sarcastically, ridicule with sarcasm.

English Definition:

V. to be sarcastic, speak sarcastically, ridicule with sarcasm.

Examples:

เขาชอบพูดประชดประชันเวลาเขาไม่พอใจ - He always speak sarcastically when he is not satisfy with something.

Hear This WordWord: ประชากร

Short Definition:

N. population.

English Definition:

N. population.

Hear This WordWord: ประชาชน

Short Definition:

N. people, public.

English Definition:

N. people, public.

Examples:

ประชาชนทุกชาติที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติบัดนี้เป็นเอกราชหมดแล้ว All peoples formerly under foreign rule have now received their independence. ทางที่ถูกแล้ว เราไม่ควรปกปิดข่าวนี้จากประชาชน To do the right thing, we shouldn't conceal this news from the public. คะแนนเสียงแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกฏหมายนั้น The vote proved that the majority of people were against the law.

Hear This WordWord: ประชาธิปไตย

Short Definition:

N. democracy.

English Definition:

N. democracy.

L2 Definition:

(ประ-ชา-ทิ-ปะ-ไต)

Examples:

หน้าที่ของเราก็คือ พยายามปลูกฝังให้คนทั่วไปนิยม และเข้าใจในประชาธิปไตย Our duty is to popularize the concept of democracy.

Hear This WordWord: ประชาบาล

Short Definition:

N. local government.

English Definition:

N. local government.

Hear This WordWord: ประชาสัมพันธ์

Short Definition:

V. slang. to advertise; N. public relations.

English Definition:

V. 1. slang. to advertise; N. 2. public relations.

Examples:

รัฐบาลชุดนี้ไม่ค่อยเก่งในเรื่องประชาสัมพันธ์ The present administration is not proficient in public relations.

Hear This WordWord: ประชุม

Short Definition:

V. to meet, assemble; to hold a meeting; N. a meeting, conference.

English Definition:

V. 1. to meet, assemble; to hold a meeting; N. 2. meeting, conference.

L2 Definition:

ประชุมเพลิง (to light the funeral pyre).

Examples:

เขาประชุมคนขับรถรับจ้างทั้งหมดในกรุงเทพ ฯ He gathered (assembled, rounded up) all the taxi drivers in Bangkok. การประชุมเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด The meeting adjourned sine dine.

Hear This WordWord: ประดับ

Short Definition:

V. to decorate, embellish; to be decorated.

English Definition:

V. 1. to decorate, embellish; 2. to be decorated.

Examples:

ถนนประดับ (ประดับประดา) ด้วยธงทิว The streets were decorated with flags. เธอประดับตัวเองด้วยเพชรพลอย She adorned herself with jewels.

Hear This WordWord: ประดิษฐ์

Short Definition:

V. to invent, to devise, to coin.

English Definition:

V. to invent, to devise, to coin.

L2 Definition:

การประดิษฐ์ (N. invention), นักประดิษฐ์ (N. inventor).

Examples:

ชาวจีนเป็นคนที่ประดิษฐ์เข็มทิศขึ้นก่อน The Chinese were the first to invent the compass. เราประดิษฐ์ถ้อยคำใหม่อย่างน้อยวันละหนึ่งคำ We coined at least one new word every day. เขาทำชื่อเสียงมากในการประดิษฐ์นั้น He became famous for that invention. ชายนั้นเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียง That man is a famous inventor.

Hear This WordWord: ประดิษฐาน

Short Definition:

V. eleg. to establish, lay the foundation (of).

English Definition:

V. eleg. to establish, lay the foundation (of).

L2 Definition:

ปฺระ-ดิด-สะ-ถาน

Hear This WordWord: ประดุจ

Short Definition:

eleg. like, as , such as, as if.

English Definition:

eleg. like, as, such as, as if.

Examples:

ใบหน้าเธอกลมประดุจดวงจันทร์ - Her face is as round as a moon.

Hear This WordWord: ประเดี๋ยว

Short Definition:

N. Adv. a moment, in a few moments, in a moment, soon.

English Definition:

N. Adv. a moment, in a few moments, in a moment, soon.

Examples:

ประเดี๋ยวแม่จะกลับมา Mummy will return in a moment. ประเดี๋ยวเดียวรถก็ซ่อมเสร็จ The car was repaired in a jiffy. เขาไปเสียประเดี๋ยวนี้เอง He went away just a moment ago (just now).

Hear This WordWord: ประเดี๋ยวเดียว

Short Definition:

in a moment, a short time.

English Definition:

in a moment, a short time.

Hear This WordWord: ประเด็น

Short Definition:

N. a bone of contention, the point at issue, an issue.

English Definition:

N. a bone of contention, the point at issue, an issue.

Examples:

นี่เป็นเรื่องนอกประเด็น That is beside the point. อย่าพยายามเปลี่ยนประเด็น Don't try to change the issue.

Hear This WordWord: ประตู

Short Definition:

N. a door; gate; a football goal; a chance, a possibility.

English Definition:

N. 1. door; 2. gate; 3. a football goal; 4. a chance, a possibility.

L2 Definition:

ประตูรั้ว (a gate).

Examples:

โคราชเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Korat is the gateway to Northeast Thailand. โปรดปิดประตูเสีย Please close the door. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ชนะสามประตูต่อศูนย์ Chulalongkorn University won by three goals to nil.

Hear This WordWord: ประถม

Short Definition:

N. primary, elementary, first.

English Definition:

N. primary, elementary, first.

Examples:

บุตรชายของผมอยู่ชั้นประถม My boy is in grade school.

Hear This WordWord: ประถมปีที่ ๓

Short Definition:

N. the third grade (school).

English Definition:

N. the third grade (school).

Hear This WordWord: ประทัง

Short Definition:

V. to sustain, maintain, keep up.

English Definition:

V. to sustain, maintain, keep up.

Hear This WordWord: ประทัด

Short Definition:

N. firecrackers.

English Definition:

N. firecrackers.

Hear This WordWord: ประทุน

Short Definition:

N. a convertible top of a car or something similar.

English Definition:

N. a convertible top of a car or something similar.

Hear This WordWord: ประเทศ

Short Definition:

N.C. eleg. country, nation.

English Definition:

N.C. eleg. country, nation.

Examples:

เขามาจากภาคใต้ของประเทศไทย He came from the southern part of Thailand. โคราชเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Korat is the gateway to Northeast Thailand. ในหลวงของเราเวลานี้อยู่นอกประเทศ Our king is out of the country now. เขามาประเทศนี้โดยทางทะเล He came to this country by sea. ประเทศเกณฑ์ทหารไปรบข้าศึก The country drafted soldiers to fight the enemy.

Hear This WordWord: ประเทศชาติ

Short Definition:

N. country, nation.

English Definition:

N. country, nation.

Hear This WordWord: ประเทศภาคี

Short Definition:

N. a member nation.

English Definition:

N. a member nation.

Hear This WordWord: ประเทศมหาอำนาจ

Short Definition:

N. great powers, a mighty nation.

English Definition:

N. great powers, a mighty nation.

Examples:

อเมริกาถือเป็นประเทศมหาอำนาจ - The United States is considered to be the great power nation.

Hear This WordWord: ประเทศมาเลเซีย

Short Definition:

N. Malaysia.

English Definition:

N. Malaysia.

Hear This WordWord: ประธาน

Short Definition:

N. head, chief, chairperson, subject of a sentence.

English Definition:

N. head, chief, chairperson, subject of a sentence.

Examples:

เขาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม He is a master of the ceremony. เขาเสนอให้ผมรับตำแหน่งประธานกรรมการ He proposed that I can be committee chairman. ประธานจะแจกรางวัลในงานนี้ The chairman will distribute prizes in this contest. คุณจะออกไปข้างนอกไม่ได้จนกว่าประธานจะปิดประชุม You can't go outside until the chairman has closed the meeting. ในภาษาอังกฤษ ประธานต้องอยู่หน้ากรรมเสมอ In English the subject must always precede the object.

Hear This WordWord: ประธานาธิบดี

Short Definition:

N. president of a country.

English Definition:

N. president of a country.

Examples:

ประธานาธิบดีตายเสียแล้ว The president is dead. เขาเขียนเรื่องชีวิตของประธานาธิบดี He wrote a life of the president. หนังสือพิมพ์ฉบับนี้คัดค้านประธานาธิบดีเสมอ This newspaper always opposes the president. สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีเพิ่งพิมพ์ออกมา The speech of the president has just been printed.

Hear This WordWord: ประนม

Short Definition:

V. to place one's hands palm to palm in the attitude of adoration or salutation

English Definition:

V. to place one's hands palm to palm in the attitude of adoration or salutation.

Examples:

ประนมมือไหว้ครู place one's hands palm to palm to pay respect to the teacher.

Hear This WordWord: ประนมมือ

Short Definition:

V. to place one's hands palm to palm in the attitude of adoration or salutation.

English Definition:

V. to place one's hands palm to palm in the attitude of adoration or salutation.

Hear This WordWord: ประนีประนอม

Short Definition:

V. to compromise.

English Definition:

V. to compromise.

Examples:

เขาไม่ยอมประนีประนอมให้กับใคร he will compromise with nobody.

Hear This WordWord: ประปราย

Short Definition:

V.to be sprinkling (as of rain);sV. sparsely, sporadically, in scattered fashion

English Definition:

V. 1. to be sprinkling (as of rain); sV. 2. sparsely, sporadically, in scattered fashion.

Examples:

สองข้างทางมีบ้านประปราย On both sides of the road, there were scattered dwellings.

Hear This WordWord: ประพฤติ

Short Definition:

V. to behave, act.

English Definition:

V. to behave, act.

L2 Definition:

(ประ-พรึด)

Examples:

เขาประพฤติตัวไม่เหมาะสม He conducted himself (He behaved) in an unbecoming manner. ความประพฤติของเขาผิดกับคำพูด His behaviour (behavior) is not in accord with his words. เขาประพฤติผิดธรรมเนียม He committed a sin against convention (He violated convention). ผมควรจะประพฤติอย่างไร เวลาที่ผมอยู่ในเมืองไทย How should I behave myself when I am in Thailand? หล่อนประพฤติตัวงดงามดีมาก She behaves very gracefully. เขาประพฤติตัวอย่างหาที่ติไม่ได้ He conducted himself blamelessly.

Hear This WordWord: ประพันธ์

Short Definition:

V. to write, to compose.

English Definition:

V. to write, to compose.

Examples:

เขาประพันธ์โคลงขื้นเพื่อฉลองปีใหม่ He composed a poem to celebrate the New Year. เขาจะหากินในทางการประพันธ์ He's going to write for a living. สำนวนของนักประพันธ์คนนั้นขัดเกลาไว้ดีมาก The style of that writer is highly polished. คนบ้านนอกอาจไม่เข้าใจคำพูดที่ใช้ในทางประพันธ์เท่านั้น The country people may not understand words that are used only in a literary sense.

Hear This WordWord: ประพาส

Short Definition:

V. (of royalty) to tour, to visit, to make a trip.

English Definition:

V. (of royalty) to tour, to visit, to make a trip.

L2 Definition:

(ประ-พาด)

Examples:

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯประพาสภาคใต้ His Majesty will tour the south.

Hear This WordWord: ประเพณี

Short Definition:

N. custom, tradition.

English Definition:

N. custom, tradition.

Examples:

ประเพณีของไทยบังคับให้บุตรที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เลี้ยงดูบิดามารดาที่ชรา This customs oblige an adult offspring to maintain his or her old parents. ตระกูลของเรามีประเพณี (ประเพณีนิยม) ว่าจะต้องสุจริต Our family has a tradition of honesty. ประเพณีของเราไม่เหมือนกับของท่าน Our customs are not like yours. เขาจะต้อนรับคุณตามประเพณี They will welcome you according to the custom. ฉันยังไม่คุ้นเคยกับประเพณีพื้นเมืองนี้ I'm not familiar yet with the local customs.

Hear This WordWord: ประเภท

Short Definition:

C. eleg. kind, sort, type, category, variety, group, class, classification.

English Definition:

C. eleg. kind, sort, type, category, variety, group, class, classification.

Examples:

มีมนุษย์หลายชนิดหลายประเภท There are all sorts and varities of men. ฉันไม่คบหากับคนประเภทนั้น I don't associate with that type (that type of man). สินค้าประเภทนี้ต้องเสียภาษีสูง This class of goods must pay high duties. คุณอยู่ในประเภทไหน ตามกฏเกณฑ์ทหาร What draft classification are you in? เขาแบ่งหนังสือออกเป็นหลายประเภท He separated the books into many groups.

Hear This WordWord: ประมวล

Short Definition:

N. V. to collect, to compile, a compendium, a code, a headnote.

English Definition:

N. V. 1. to collect, to compile, to make a synopsis or abstract of; 2. a compendium, a code, a headnote.

Examples:

เรายังมิได้ประมวลสถิติเกี่ยวกับการเกิดตายทั่วประเทศ We have not yet compiled the vital statistics for the whole country. ประมวลกฎหมายอาญา The Criminal Code.

Hear This WordWord: ประมาณ

Short Definition:

V. to approximate, estimate; about, approximately.

English Definition:

V. 1. to approximate, estimate; 2. about, approximately.

L2 Definition:

Syn. โดยประมาณ

Examples:

ความเสียหายตีราคาประมาณสองล้านบาท The damage is estimated at two million baht.

Hear This WordWord: ประมาท

Short Definition:

V. to be reckless, careless; look down on, bemean, make disparaging remarks.

English Definition:

V. 1. to be reckless, to careless; 2. to look down on, to bemean, to make disparaging remarks, to slight, to underestimate, to underrate.

Examples:

ผมประมาทไปหน่อย รถจึงแล่นลงไปในคู I was a little careless, and the car went into the ditch. เขาปฏิบัติหน้าที่ของเขาโดยประมาท He was remiss in the discharge of his duty. อย่าไปประมาทความสามารถของเขา Do not underestimate (Do not underrate, Do not slight) his abilities.

Hear This WordWord: ประมุข

Short Definition:

N. a leader, a chief, a chief of state.

English Definition:

N. a leader, a chief, a chief of state.

Hear This WordWord: ประเมิน

Short Definition:

V. to assess.

English Definition:

V. to assess.

Examples:

เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา Revenue officials are assessing the value of his lands.

Hear This WordWord: ประยุกต์

Short Definition:

V. to apply, to be applied (of science and mathematics).

English Definition:

V. to apply, to be applied (of science and mathematics).

Hear This WordWord: ประยุทธ์

Short Definition:

N. eleg. fighting.

English Definition:

N. eleg. fighting.

Hear This WordWord: ประโยค

Short Definition:

N. sentence, grade (in school); C. level, degree.

English Definition:

N. 1. sentence, grade (in school), a grade in Buddhist theology; C. 2. level, degree.

L2 Definition:

เปรียญเก้าประโยค (a Buddhist priest who passed the ninth (highest) grade in theology).

Examples:

นั่นเป็นประโยคบอกเล่า ไม่ใช่ประโยคคำถาม That's a declarative sentence, not a question. ผมไม่เข้าใจประโยคสุดท้ายนั้น I didn't understand the last sentence. จงวงเล็บประโยคนั้น Put that sentence in brackets. เด็กนั่นยังเรียนอยู่ประโยคประถม That child is still in the elementary school.

Hear This WordWord: ประโยชน์

Short Definition:

N. benefit, advantage, usefulness.

English Definition:

N. benefit, advantage, usefulness.

Examples:

การถ่ายรูปมีประโยชน์หลายอย่าง Photography has many uses. มีประโยชน์หลายอย่างที่จะได้จากการลงทุนครั้งนี้ Many benefits (advantages, gains) will accrue from this investment. ผมไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนแปลงนี้เลย I derived no profit (I profit nothing) from this change. หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณไหม Will this book be of service to you? เขาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เราหลายอย่าง He gave us many useful suggestions. เข็มทิศจะเป็นประโยชน์ในการเดินทางของคุณ A compass will be useful on your trip.

Hear This WordWord: ประลัย

Short Definition:

N. destruction, dissolution, annihilation, death.

English Definition:

N. destruction, dissolution, annihilation, death; See บรรลัย.

Hear This WordWord: ประวัติ

Short Definition:

N. account, story, history, record, biography.

English Definition:

N. account, story, history, record, biography.

Examples:

เขามีประวัติว่าได้เคยทุจริตมาแล้ว He has a record of dishonesty. เขาทำเวลาได้เร็วเป็นประวัติการณ์ He made the fastest time on record. หนังสือเล่มนี้เป็นแต่เพียงประวัติการลำดับเรื่องตั้งแต่ การสร้างกรุงเทพ ฯ เป็นต้นมา This book is merely a chronicle of events since the foundation of Bangkok. ผมหวังว่าวันใดวันหนึ่งจะมีผู้เขียนประวัติของผม I hope that some day somebody will write my biography (my life, the story of my life).

Hear This WordWord: ประวัติศาสตร์

Short Definition:

N. history.

English Definition:

N. history.

Examples:

การศึกษาประวัติศาสตร์ของเขาลึกซึ้งมาก His historical studies were profound. ในสมัยก่อนประวัติกาล (ก่อนประวัติศาสตร์) มนุษย์ชวาได้ ท่องเที่ยวอยู่บนแผ่นดินไทย In prehistoric times, the Java man roamed Thailand. ผมไม่ใช่ผู้รู้เจนจบทางประวัติศาสตร์ไทย I'm not an authority on Thai history. ตามประวัติศาสตร์ว่า ไทยเป็นชาตินักรบมาแต่โบราณ According to history the Thai have logn been a warlike nation. ผมเห็นจะต้องทำการบ้านประวัติศาสตร์ต่อไป I'd better do my history lesson next.

Hear This WordWord: ประเวณี

Short Definition:

N. sexual intercourse.

English Definition:

N. sexual intercourse.

Hear This WordWord: ประสก

Short Definition:

N. term a monk uses to call a male supporter.

English Definition:

N. term a monk uses to call a male supporter.

Hear This WordWord: ประสงค์

Short Definition:

V. eleg. to desire, want, wish, need, require.

English Definition:

V. eleg. to desire, want, wish, need, require.

L2 Definition:

จุดประสงค์ (N. wish, purpose, aim, intention).

Examples:

เขามีประความประสงค์จะอยู่ต่างประเทศ It is his wish to live abroad. คุณประสงค์จะพูดกับคุณผู้หญิงเจ้าของบ้านหรือ Do you wish to speak to the lady of the house? เขาประสงค์จะพบท่านก่อนออกเดินทาง He wants to meet you before he goes on his trip. อะไรเป็นจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายของการรวบรวมนี้ What is the aim or purpose of this collection?

Hear This Word

See a PictureWord: ประสบ

Short Definition:

V. eleg. to meet, to meet with, encounter.

English Definition:

V. eleg. to meet, to meet with, encounter.

Examples:

ผมประสบอุปสรรคมากมาย I encountered many obstacles. ผมประสบอุบัติเหตุเข้า I met with an accident. พรรคกรรมกรประสบชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในการเลือกตั้ง The Labor Party had a great victory at the polls.

Hear This WordWord: ประสบพบเห็น

Short Definition:

V. elab. to meet, encounter.

English Definition:

V. elab. to meet, encounter.

Hear This WordWord: ประสม

Short Definition:

V. to mix, to blend; miscellaneous sense.

English Definition:

V. 1. to mix, to blend; 2. miscellaneous sense.

Examples:

เธอประสมค็อกเทลให้เขาแก้วหนึ่ง She mixed a cocktail for him. เขาประสมพันธุ์สุนัขขาย He breeds dogs for sale.

Hear This WordWord: ประสา

Short Definition:

N. colloq. way, manner; especially, ways, accepted ways, in the manner of, like

English Definition:

N. 1. colloq. way, manner; especially, ways, accepted ways; 2. in the manner of, like, as.

Hear This WordWord: ประสาน

Short Definition:

V. to join, to weld, to cement.

English Definition:

V. to join, to weld, to cement.

Examples:

เราต้องการประสานไมตรีกับพม่า We want to cement(to weld)our friendship with burma.

Hear This WordWord: ประสิทธิภาพ

Short Definition:

N. efficiency.

English Definition:

N. efficiency.

Examples:

เครื่องไอน้ำมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องดีเซล A steam engine has less efficiency (is less efficient) than a Diesel engine. เราต้องการให้ราชการพลเรือนของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น We want our civil service to have greater efficiency.

Hear This WordWord: ประสูติ

Short Definition:

V. to give birth to, to be born.

English Definition:

V. to give birth, (of a prince) to be born.

L2 Definition:

ประ-สูด

Examples:

พระราชินีประสูติพระราชโอรสเมื่อสัปดาห์ก่อน Her Majesty gave birth to a prince last week.

Hear This WordWord: ประหมัดประมวย

Short Definition:

V. elab. to practice boxing.

English Definition:

V. elab. to practice boxing.

Hear This WordWord: ประหยัด

Short Definition:

V. to be frugal, to economize, to be thrifty.

English Definition:

V. to be frugal, to economize, to be thrifty.

Examples:

เธอไม่รู้จักประหยัดเงิน She does not know how to economize. ในระยะนี้เราควรประหยัด At this stage we should economize.

Hear This WordWord: ประหลาด

Short Definition:

V. to be surprising, strange, unusual.

English Definition:

V. to be surprising, strange, unusual.

Hear This WordWord: ประหลาดใจ

Short Definition:

V. to wonder, be surprised, astonished.

English Definition:

V. to wonder, be surprised, astonished.

Hear This WordWord: ประหารชีวิต

Short Definition:

V. to execute.

English Definition:

V. to execute.

Examples:

ศาลตัดสินให้ประหารชีวิตมัน The court sentenced him to death. การประหารชีวิตทำในเรือนจำ The execution took place in a prison.

Hear This WordWord: ปรับ

Short Definition:

V. to adjust, to trim, to tune; to level, to make even; to fine.

English Definition:

V. 1. to adjust, to trim, to tune, to readjust, to overhaul; 2. to level, to make even, to smooth; 3. to fine.

Examples:

เขาปรับเครื่องวิทยุจนไม่มีเสียงรบกวน He trimmed the radio until there was no interference. รัฐบาลประกาศว่าจะปรับปรุงราชการพลเรือนเสียใหม่ The government announced that it would overhaul the civil service. เขาใช้คนงานหลายคนเพื่อปรับระดับถนน He employed a number of workmen to level the road. ฉันจะชำระค่าปรับให้แก I shall pay the fine for you. เขาปรับทุกข์กับเธอว่าเขามีหนี้สินล้นพ้นตัว He confided to her that he was overwhelmed with debts.

Hear This WordWord: ปรับเครื่อง

Short Definition:

V. to tune up the motor.

English Definition:

V. to tune up the motor.

Examples:

เขาปรับเครื่องวิทยุจนไม่มีเสียงรบกวน He trimmed the radio until there was no interference. ผมจะปรับเครื่องรถยนต์คันนี้สำหรับแข่ง I am going to tune the engine of this car for racing.

Hear This WordWord: ปรับทุกข์

Short Definition:

V. to tell one's troubles.

English Definition:

V. to tell one's troubles.

Hear This WordWord: ปรับปรุง

Short Definition:

V. to improve, to adjust.

English Definition:

V. to improve, to adjust.

Examples:

การปรับปรุงเงินเดือนเป็นความจำเป็นอย่างรีบด่วน Readjustment of pay is an urgent necessity.

Hear This WordWord: ปรากฏ

Short Definition:

V. to appear, occur, happen; to be apparent, evident, manifest, known.

English Definition:

V. 1. to appear, occur, happen; 2. to be apparent, evident, manifest, known, found to be.

L2 Definition:

(ปรา-กด)

Examples:

เธอคอยแล้วคอยเล่า แต่เขาก็ไม่ปรากฏตัว She waited and waited, but he did not appear. ผลปรากฏว่าดีพอสมควร The result was found to be fairly good. รูปของคุณจะปรากฏในฉบับหน้า Your picture will appear in the next issue. ใบเสร็จที่ชำระแล้วปรากฏในแถวหน้า The paid bills appear in this column. คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ปรากฏตัวขึ้นมา Both parties in the lawsuit failed to appear.

Hear This WordWord: ปรากฏกาย

Short Definition:

V. to show up.

English Definition:

V. to show up.

L2 Definition:

(ปรา-กด-กาย)

Examples:

เธอคอยแล้วคอยเล่า แต่เขาก็ไม่ปรากฏกาย She waited and waited, but he did not show up.

Hear This WordWord: ปรากฏการณ์

Short Definition:

N. phenomenon.

English Definition:

N. phenomenon.

Hear This WordWord: ปรากฏร่าง

Short Definition:

V. to show up, appear.

English Definition:

V. to show up, appear.

Hear This WordWord: ปรากฏว่า

Short Definition:

V. it appears that, it seems that, it is apparant that, to be found to be.

English Definition:

V. it appears that, it seems that, it is apparant that, to be found to be.

L2 Definition:

(ปรา-กด-ว่า)

Examples:

ผลปรากฏว่าดีพอสมควร The result was found to be fairly good.

Hear This WordWord: ปราจีนบุรี

Short Definition:

N. a province in the eastern part of Thailand.

English Definition:

N. a province in the eastern part of Thailand.

Hear This WordWord: ปราชญ์

Short Definition:

N. learned man, philosopher, wise man, scholar, sage.

English Definition:

N. learned man, philosopher, wise man, scholar, sage.

L2 Definition:

(ปราด)

Examples:

นี่เป็นข้อความที่ผมจำได้จากนักปราชญ์เก่าๆ These are the statements that I remember from the wise man of the past. มีคนยกย่องว่าเขาเป็นปราชญ์ People credit him as a scholar. เขาเป็นสมาชิกในสมาคมนักปราชญ์หลายแห่ง He's a member of many learned secieties.

Hear This WordWord: ปราดเดียว

Short Definition:

in a glance, at a glance.

English Definition:

in a glance, at a glance.

Hear This WordWord: ปรานี

Short Definition:

V. to have mercy on.

English Definition:

V. to have mercy on.

Examples:

สมภารพูดแล้วก็ยกมือลูบหัวเจ้าจ้อยอย่างปรานี As the abbot finished talking, he raised his hand, and stroked Joy's head in a sympathetic manner.

Hear This WordWord: ปราบปราม

Short Definition:

V. to suppress.

English Definition:

V. to suppress.

Examples:

รัฐบาลสามารถปราบปรามการขบถได้ The government was able to suppress (to quell, to quash) the rebllion.

Hear This WordWord: ปรารถนา

Short Definition:

V. eleg. to desire, wish, dream of.

English Definition:

V. eleg. to desire, wish, dream of.

L2 Definition:

(ปราด-ถะ-หนา)

Examples:

หมอดูบอกว่าเจ้าหล่อนต้องการอะไรก็ได้ตามปรารถนา The fortune-teller told her that she would get whatever she wished. คุณสมปรารถนาแล้ว Your wish has been realized (has been fulfilled). ผมไม่ปรารถนาอะไรนอกจากพอกินไปวัน ๆ หนึ่ง I hope for nothing beyond competence. คุณปรารถนาที่จะได้อะไรมากที่สุด What do you wish for most? เขาได้ลูกผู้ชายสมความปรารถนาแล้ว They've got a son according to their wish. ความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเดียวเท่านั้น ที่ทำให้รอดจากการผ่าตัดมาได้ Only the will to live made him survive the operation.

Hear This WordWord: ปรารภ

Short Definition:

V. eleg. to mention, speak about; to express one's thoughts out loud.

English Definition:

V. 1. eleg. to mention, speak about; 2. to express one's thoughts out loud, to express concern, to ask after, to remark.

L2 Definition:

(ปรา-รบ)

Examples:

ท่านปรารภถึงเธอ He asked after you. เขาปรารภว่าเขาแก่แล้ว He remarked that he was getting old (that he was not getting younger).

Hear This WordWord: ปราศจาก

Short Definition:

V. to be without, be free from, free of; to separate, be deprived of, be rid of.

English Definition:

V. to be without, be free from, free of; to separate, be deprived of, be rid of.

L2 Definition:

(ปราด-สะ-จาก)

Examples:

เขาปั้นพระพักตร์พระพุทธรูปให้บูดเบี้ยวจนแลดูน่าเกลียด ปราศจากความงามแม้แต่น้อย He molded the face of the Buddha's image to make Him look distorted, out of shape, and even ugly looking, without a trace of beauty.

Hear This WordWord: ปราศรัย

Short Definition:

V.eleg. to greet, speak to, address cordially; cordially, genially; cordial talk

English Definition:

V. 1. eleg. to greet, speak to, address cordially; sV. 2. cordially, genially; N. 3. cordial talk, speech.

L2 Definition:

(ปรา-สัย)

Examples:

เขาไม่เคยยิ้มเวลาปราศรัย He never smiles when he greets us. เขาทักทายปราศรัยดีมาก.

Hear This WordWord: ปราสาทหินพิมาย

Short Definition:

N. Prasat Hin Phimai, the stone ruins at Pimai, Nakhon Ratchasima Province.

English Definition:

N. Prasat Hin Phimai, the stone ruins at Pimai, Nakhon Ratchasima Province (Korat).

Hear This Word

See a PictureWord: ปริญญา

Short Definition:

N. academic degree.

English Definition:

N. academic degree.

L2 Definition:

(ปะ-ริน-ยา)

Examples:

หลังจากอยู่ในมหาวิทยาลัยได้สี่ปี เขาก็ได้รับปริญญาเกียรตินิยม After four years in college, he graduated with an honor degree.

Hear This WordWord: ปริญญาตรี

Short Definition:

N. bachelor's degree.

English Definition:

N. bachelor's degree.

Hear This WordWord: ปริญญาโท

Short Definition:

N. master's degree.

English Definition:

N. master's degree.

Hear This WordWord: ปริญญาเอก

Short Definition:

N. doctor's degree.

English Definition:

N. doctor's degree.

Hear This WordWord: ปริปาก

Short Definition:

V. to utter, to speak.

English Definition:

V. to utter, to speak.

L2 Definition:

(ปะ-ริ-ปาก)

Examples:

สมภารกร่างก็ถามเจ้าถมซึ่งนั่งนิ่งไม่ปริปากอะไรเลย Abbot Krang (then) asks Thom, who is sitting still without uttering a word, some questions.

Hear This WordWord: ปริมาณ

Short Definition:

N. quantity, amount, supply.

English Definition:

N. quantity, amount, supply.

Examples:

ในการวางแผนระบบการศึกษาของชาติ เราจะต้องมุ่งเอาทั้งคุณภาพ และปริมาณ In planning our educational system for the nation, we must aim at both quality and quantity.

Hear This WordWord: ปริยาย

Short Definition:

N. implication.

English Definition:

N. implication.

L2 Definition:

(ปะ-ริ-ยาย)

Examples:

เขายอมรับโดยปริยายว่าเขาผิด He admitted by implication his mistake.

Hear This WordWord: ปรึกษา

Short Definition:

V. to consult, to take counsel with, to discuss with, to confer with.

English Definition:

V. to consult, to take counsel with, to discuss with, to confer with.

Examples:

นายกรัฐมนตรีได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงออกคำแถลงการณ์ Before he issued the communique, the Prime Minister consulted the experts. ผมตอบไม่ได้จนกว่าผมจะได้ปรึกษาเรื่องนี้กับผู้ร่วมงานของผม I cannot answer until I have discussed the matter with my colleagues.

Hear This WordWord: ปรุง

Short Definition:

V. to blend, to concoct, to cook; to dress, to embellish.

English Definition:

V. 1. to blend, to concoct, to compound, to cook; 2. to dress, to embellish, to put the finishing touches to.

Examples:

การใช้ถ้อยคำง่าย ๆ โดยปราศจากการปรุงแต่งนั่นแหละ ได้ผลดีที่สุด Simple diction without embellishments is most effective. โปรดปรุงยาแก้ไอให้ผมสักขนานหนึ่ง Please concoct a cough mixture for me.

Hear This WordWord: ปรุง (อาหาร)

Short Definition:

V. to season, to flavor, to cook.

English Definition:

V. to season, to flavor, to cook.

Examples:

เธอปรุงสลัดด้วยมัสตาดและพริกไทย She dressed the salad with mustard and pepper. เธอเชี่ยวชาญในการปรุงอาหาร She is an expert at cooking (an expert in the culinary art).

Hear This WordWord: ปลง

Short Definition:

V. to confess, consider; to lay down, put down.

English Definition:

V. 1. to confess, consider; 2. to lay down, put down.

Hear This WordWord: ปลงอนิจจัง

Short Definition:

V. to accept one's fate, to give up.

English Definition:

V. to accept one's fate, to give up.

L2 Definition:

(ปลง-อะ-นิด-จัง)

Hear This WordWord: ปลงอาบัติ

Short Definition:

V. to confess a sin.

English Definition:

V. to confess a sin.

Hear This WordWord: ปลด

Short Definition:

V. to take off, remove; to release.

English Definition:

V. 1. to take off, remove; 2. to release.

Examples:

โปรดปลดกระดุมข้างหลังให้ฉันที Please undo the bottons on my back for me. เขาถูกปลดออกจากตำแหน่ง He was removed from (relieved of) his post. เธอสามารถปลดเปลื้องงานประจำของเขาไปได้มาก She was able to relieve him of much of his routine work. เงินจำนวนนี้จะปลดหนี้เขาหมด This sum of money will release him from all his debts.

Hear This WordWord: ปลดคนงาน

Short Definition:

V. to layoff.

English Definition:

V. to layoff.

Examples:

ผู้จัดการที่โรงงานปลดคนงานหลายคน เพราะเศรษกิจไม่ดี The manager of the plant laidoff many employees because of the recession.

Hear This WordWord: ปลดแอก

Short Definition:

V. to remove the yoke, to be free, set free.

English Definition:

V. to remove the yoke, to be free, set free.

Hear This WordWord: ปล้น

Short Definition:

V. to rob, commit a robbery.

English Definition:

V. to rob, commit a robbery.

Examples:

เขาถูกปล้นเงินไปหมด He was robbed of all his money. ผู้ร้ายพวกหนึ่งเข้าปล้นบ้านเขา A gang of criminals raided his house.

Hear This WordWord: ปลวก

Short Definition:

N. termite.

English Definition:

N. termite.

Hear This WordWord: ปลอด

Short Definition:

Adj. V. Adv. to be free from; throughly, all; clear, favorable.

English Definition:

Adj. V. Adv. 1. to be free from; 2. to be free from foreign matters, throughly, all; 3. clear, favorable.

Examples:

ขอให้เธอปลอดภัย May you be free from harm. สัญญาณปลอดภัยดังขึ้นแล้ว The all-clear signal has sounded. วันนี้อากาศปลอดโปร่ง The weather is clear today.

Hear This WordWord: ปลอดภัย

Short Definition:

V. to be safe.

English Definition:

V. to be safe.

Examples:

ขอให้เธอปลอดภัย May you be free from harm. ปลอดภัยไว้ก่อน Safety first.

Hear This WordWord: ปลอบ

Short Definition:

V. to soothe, console, pacify, comfort.

English Definition:

V. to soothe, console, pacify, comfort.

Hear This WordWord: ปลอบใจ

Short Definition:

V. to soothe, console, comfort.

English Definition:

V. to soothe, console, comfort.

Examples:

เขาบีบมือเธอเพื่อปลอบใจ He squeezed her hand to comfort her.

Hear This WordWord: ปล่อย

Short Definition:

V. to release, let go of, let loose; to abandon.

English Definition:

V. 1. to release, let go of, let loose; 2. to abandon.

Examples:

ปล่อยมือฉันนะ Let go of my hand. เขาถูกปล่อยออกจากคุกแล้ว He has been released from prison. เขาปล่อยปละละเลยหน้าที่ของเขา He was negligent in the discharge of his duty (He abandoned his duty).

Hear This WordWord: ปล่อยใจ

Short Definition:

V. to let one's mind wander, daydream.

English Definition:

V. to let one's mind wander, daydream.

Hear This WordWord: ปล้อง

Short Definition:

N. internode (of a plant stem).

English Definition:

N. internode (of a plant stem).

Hear This WordWord: ปลัด

Short Definition:

N. deputy district officer.

English Definition:

N. deputy district officer.

Hear This WordWord: ปลัดกระทรวง

Short Definition:

N. undersecretary of a ministry.

English Definition:

N. undersecretary of a ministry.

Hear This WordWord: ปลัดอำเภอ

Short Definition:

N. assistant district officer.

English Definition:

N. assistant district officer.

Hear This WordWord: ปลา

Short Definition:

N. a fish.

English Definition:

N. a fish.

Examples:

ปลายังเป็นอยู่ The fish is still alive.

Hear This WordWord: ปลาเค็ม

Short Definition:

N. dried salted fish.

English Definition:

N. dried salted fish.

Hear This WordWord: ปลาทู

Short Definition:

N. mackerel.

English Definition:

N. mackerel.

Hear This WordWord: ปลาย

Short Definition:

N. end, tip.

English Definition:

N. end, tip.

Hear This WordWord: ปลายเดือน

Short Definition:

toward the end of the month.

English Definition:

toward the end of the month.

Hear This WordWord: ปลาสเตอร์

Short Definition:

N. plaster.

English Definition:

N. plaster.

Hear This WordWord: ปล้ำ

Short Definition:

V. to fight, to force (someone) by wrestling.

English Definition:

V. to fight, to force (someone) by wrestling.

Hear This WordWord: ปลุก

Short Definition:

V. to wake (someone) up.

English Definition:

V. to wake (someone) up.

Examples:

ไปปลุกผู้บังคับการเรือเดี๋ยวนี้ Wake up the captain at once. คนใช้ไปปลุกเขาเมื่อเวลารุ่งสว่าง The servant awakened him at dawn. รัฐบาลพยายามปลุกความรักชาติในหมู่ประชาชน The government tried to rouse a feeling of patriotism among the people. ประชาชนถูกปลุกปั่นให้ก่อการปฏิวัติ The people were incited to revolution.

Hear This WordWord: ปลุกใจ

Short Definition:

V. to arouse, stimulate one's mind.

English Definition:

V. to arouse, stimulate one's mind.

Hear This WordWord: ปลุกปล้ำ

Short Definition:

V. to force (someone) by wrestling.

English Definition:

V. to force (someone) by wrestling.

Hear This WordWord: ปลุกพระ

Short Definition:

V. colloq. to say magic in order to make a Buddhist statue more magical.

English Definition:

V. colloq. to say magic in order to make a Buddhist statue more magical.

Hear This WordWord: ปลูก

Short Definition:

V. to plant, cultivate; to construct, build.

English Definition:

V. 1. to plant, cultivate; 2. to construct, build.

Examples:

เขาปลูกข้าวในนาของคนอื่น He planted paddy on somebody else's farms. เขาปลูกบ้านของเขาไว้บนยอดเขา He built his house on the top of a hill. เราจะต้องปลูก (ปลูกฝัง) นิสัยให้เด็กเมื่อยังอายุน้อย ๆ We must implant (inculate) character in a child when very young. เขาไม่เคยปลูกฝีเลย He had never been inoculated against smallpox.

Hear This WordWord: ปลูกบ้านสร้างเรือน

Short Definition:

V. to build houses.

English Definition:

V. to build houses.

Examples:


Hear This WordWord: ป่วน

Short Definition:

N. name of a character.

English Definition:

N. name of a character.

Hear This WordWord: ป่วย

Short Definition:

V. eleg. to be sick, ill.

English Definition:

V. eleg. to be sick, ill.

Examples:

เธอพยาบาลเขาจนหายป่วย She nursed him to health.

Hear This WordWord: ปวง

Short Definition:

Adj. all, in general, at large.

English Definition:

Adj. all, in general, at large.

Examples:

ปวงโลกไม่ปรารถนาสงคราม The world at large does not want war.

Hear This WordWord: ปวด

Short Definition:

V. to ache; to be in pain.

English Definition:

V. 1. to ache; 2. to be in pain.

Examples:

ข้อเท้าของเธอปวดเพราะเดินมาก Her ankles ached from too much walking. เรื่องนี้ทำให้ผมปวดศีรษะ (ปวดหัว, ปวดกบาล) ไปหลายวัน The matter gave me a headache for several days.

Hear This WordWord: ปวดฟัน

Short Definition:

V. to have a toothache.

English Definition:

V. to have a toothache.

Hear This WordWord: ปวดร้าว

Short Definition:

V. to have a splitting pain; to ache (as though) splitting.

English Definition:

V. 1. to have a splitting pain; 2. to ache (as though) splitting.

Hear This WordWord: ปวดหัวตัวร้อน

Short Definition:

V. elab. to be sick.

English Definition:

V. elab. to be sick.

Hear This WordWord: ปวารณา

Short Definition:

V. to offer, to proffer.

English Definition:

V. to offer, proffer.

L2 Definition:

(ปะ-วา-ระ-นา)

Examples:

ชาวบ้านใจบุญมาปวารณาเป็นอุปัฏฐากหลายคน Many pious villagers offered services to the monks as laymen. เขามาปวารณาตัวรับใช้ผม He offered his services to me.

Hear This WordWord: ปศุสัตว์

Short Definition:

N. cattle, livestock.

English Definition:

N. cattle, livestock.

Hear This WordWord: ปอ

Short Definition:

N. kenaf.

English Definition:

N. kenaf; fiber of many genera, particularly jute Z ปอกระเจา; Bombay hemp Z ปอด้าย; the paper mulberry Z ปอกระสา.

Hear This WordWord: ป้องกัน

Short Definition:

V. to protect, defend; to take preventive measure.

English Definition:

V. 1. to protect, defend; 2. to take preventive measure.

Examples:

ดิฉันไม่ต้องการให้ใครมาป้องกันดิฉันดอก I don't require anybody to protect me. เราจะป้องกันประเทศของเราจนสุดความสามารถ We shall defend our land to the best of our ability (to the utmost).

Hear This WordWord: ป้องหน้า

Short Definition:

V. to put one's hand at the side of the face to see better.

English Definition:

V. to put one's hand at the side of the face to see better.

Hear This WordWord: ป้อน

Short Definition:

V. to feed, especially by the hand, to hand-feed.

English Definition:

V. to feed, especially by the hand, to hand-feed.

Examples:

เดี๋ยวนี้หนูโตแล้ว ไม่ต้องป้อนข้าว You are now big and need not be fed by hand. ไม่มีอ้อยพอจะป้อนโรงน้ำตาล There are not enough sugar-canes to feed the sugar refinery.

Hear This WordWord: ป้อมบิน

Short Definition:

N. flying fortress.

English Definition:

N. flying fortress.

Hear This WordWord: ป๊อกเดียว

Short Definition:

V. colloq. to hit only once at the head.

English Definition:

V. colloq. to hit only once at the head.

Hear This WordWord: ปะติดปะต่อ

Short Definition:

V. elab. colloq. to piece together, put two and two together.

English Definition:

V. elab. colloq. to piece together, put two and two together.

Examples:

เรื่องราวดูเหมือนจะไม่ปะติดปะต่อกันนะ - Seems like the incident cannot be put together.

Hear This WordWord: ปะทะ

Short Definition:

V. to collide, to hit, to come into contact with.

English Definition:

V. to collide, to hit, to come into contact with.

Examples:

ขบวนรถไฟสองขบวนปะทะกันบนสะพาน The two trains collided head-on on a bridge. รถปะทะเข้ากับต้นไม้ The car crashed into a tree.

Hear This WordWord: ปะปน

Short Definition:

V. to mix, mingle, combine; to be shared.

English Definition:

V. 1. to mix, mingle, combine; 2. to be shared.

Hear This WordWord: ปะไร

Short Definition:

short for "pen rai" (it is what, it is something).

English Definition:

short for เป็นไร (it is what, it is something).

Hear This WordWord: ปะเหมาะเคราะห์ดี

Short Definition:

V. to be lucky, by chance.

English Definition:

V. to be lucky, by chance.

Hear This WordWord: ปัก

Short Definition:

V. to stick in, insert, plant, pitch; to embroider.

English Definition:

V. 1. to stick in, insert, to plant, to pitch; 2. to embroider.

Examples:

เขาปักมีดลงไปบนหลังศัตรูจนมิดด้าม He sank his knife to the hilt into his adversary's back. เธอปักลายดอกไม้ลงบนผ้าพันคอ She embroidered a flower on the scarf.

Hear This WordWord: ปักกิ่ง

Short Definition:

Peking.

English Definition:

Peking.

Hear This WordWord: ปัง

Short Definition:

N. the noise of things crashing or hitting one another; a bang.

English Definition:

N. the noise of things crashing or hitting one another; a bang.

Examples:

เขาโยนกล้องถ่ายรูปราคา ๕๐๐ เหรียญของผมลงมาดังปัง He threw down my camera worth 500 dollars with a bang.

Hear This WordWord: ปัจจัย

Short Definition:

N. eleg. 1. cause, factor; 2. necessary thing, requisite.

English Definition:

N. eleg. 1. cause, factor; 2. necessary thing, requisite.

Examples:

ความโลภเป็นปัจจัยแห่งความหายนะของเขา Greed was the cause of his downfall.

Hear This WordWord: ปัจจัยภายนอก

Short Definition:

N. external factors.

English Definition:

N. external factors.

Examples:

ปัจจัยภายนอกเป็นสี่งเดียวที่ผู้เชี่ยวชาญคาดคะเนไม่ได้เลย The only thing expert can't predict is the external factors.

Hear This WordWord: ปัจจุบัน

Short Definition:

N. the present; at present, now.

English Definition:

N. 1. the present; 2. at present, now.

Examples:

ปัจจุบันนี้เขากลายเป็นผู้มีอำนาจของประเทศไปแล้ว He has now become a power in the land.

Hear This WordWord: ปัจจุบันนี้

Short Definition:

at present, now, nowadays.

English Definition:

at present, now, nowadays.

Hear This WordWord: ปัญญา

Short Definition:

N. wisdom, knowledge, intelligence.

English Definition:

N. wisdom, knowledge, intellingence.

L2 Definition:

จนปัญญา, หมดปัญญา (V. (to be) baffled, at one's wits' end).

Examples:

ผมจนปัญญา (หมดปัญญา) ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไป I'm at my wit's end and don't know what to do next. ตีนของเขาใหญ่ แสดงว่ามีปัญญามาก His feet are big, showing that he has much intelligence. ปัญหานี้ทำให้ผมจนปัญญา This problem has me thrown for a loss.

Hear This WordWord: ปัญญาชน

Short Definition:

N. intellectual.

English Definition:

N. intellectual.

Examples:

"อย่างนั้นจึงจะเรียกได้ว่าปัญญาชนที่แท้" "That's what we called a true intellect."

Hear This WordWord: ปัญหา

Short Definition:

N. problem, question (matter for discussion or investigation).

English Definition:

N. problem, question (matter for discussion or investigation).

Examples:

รัฐบาลยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ให้ตกอีกหลายข้อ The government still has many problems to solve. ปัญหามีว่าเราจะกำจัดการกินสินบนได้อย่างไร The question is, How are we going to eradicate (eliminate) graft. ปัญหานั้นเกินกว่าที่ผมจะแก้ไขได้ That problem is beyond my understanding. นั่นนอกประเด็น ไม่เกี่ยวกับปัญหา That's irrelevant. It has nothing to do with the issue.

Hear This WordWord: ปัด

Short Definition:

V. to brush away, wipe; to push away.

English Definition:

V. to brush away, wipe; to push away.

Hear This WordWord: ปั่นป่วน

Short Definition:

V. to be in a state of confusion, turmoil.

English Definition:

V. to be in a state of confusion, turmoil.

Examples:

หัวใจของเจ้าหล่อนกำลังปั่นป่วน Her heart was in a turmoil. ทะเลกำลังปั่นป่วน The sea is turbulent. สถานการณ์กำลังปั่นป่วน The situation is confused (is chaotic).

Hear This WordWord: ปั้น

Short Definition:

V. to mold (e.g. things of clay, plaster, etc. ); to be molded.

English Definition:

V. to mold (e.g. things of clay, plaster, etc.); to be molded.

Examples:

เขาปั้นพระพักตร์พระพุทธรูปให้บูดเบี้ยวจนแลดูน่าเกลียด ปราศจากความงามแม้แต่น้อย He molded the face of the Buddha's image to make it look distorted, out of shape, and even ugly looking, without a trace of beauty to be found.

Hear This WordWord: ปาก

Short Definition:

N. C. mouth

English Definition:

N. C. mouth

L2 Definition:

ริมฝีปาก (lips)

Examples:

ปากกับใจของเขาไม่ตรงกัน His lips did not say what was in his mind. ฉันรู้สึกขมปาก I have a bitter taste in my mouth.

Hear This WordWord: ปากกา

Short Definition:

N. pen.

English Definition:

N. pen.

Hear This WordWord: ปากคลอง

Short Definition:

N. the name of a temple in the novel; entrance to a canal.

English Definition:

1. the name of a temple in the novel; N. 2. entrance to a canal.

Hear This WordWord: ปากคอ

Short Definition:

N. mouth.

English Definition:

N. mouth.

Hear This WordWord: ปากเปล่า

Short Definition:

sV. orally.

English Definition:

sV. orally.

Hear This WordWord: ปากอ้าตาค้าง

Short Definition:

V. elab. to have the mouth and eyes openned (as when frightened, stunned).

English Definition:

V. elab. to have the mouth and eyes openned (as when frightened, stunned).

Examples:

เขาปากอ้าตาค้างเมื่อแลเห็นรอยฟกช้ำดำเขียวบนร่างกาย His mouth gaped and his eyes openned wide when he saw black and blue bruises all over (the body).

Hear This WordWord: ปาฏิหาริย์

Short Definition:

N. miracle; magic.

English Definition:

N. miracle; magic.

Hear This WordWord: ปาฐกถา

Short Definition:

V. to lecture; N. a lecture, a sermon, a talk.

English Definition:

V. to lecture; N. a lecture, a sermon, a talk.

L2 Definition:

(ปา-ถะ-กะ-ถา)

Examples:

ผมไปฟังปาฐกถาไม่ได้ เพราะเวลาไปพ้องกับการสมรสของเพื่อน I cannot attend the lecture because the hour clashes with my friend's wedding. หัวข้อปาฐกถานั้นเลือกเอาไว้แล้ว The subject for the lecture is already chosen. ภายหลังปาฐกถาแล้ว จะมีเวลาถกปัญหากันด้วย After the lecture there will be a discussion period.

Hear This WordWord: ปาณาติบาตกรรม

Short Definition:

N. the act of killing, slaying.

English Definition:

N. the act of killing, slaying.

Hear This WordWord: ป่า

Short Definition:

N. forest, woods.

English Definition:

N. forest, woods.

Examples:

ข้างหนึ่งเป็นภูเขา อีกข้างหนึ่งเป็นป่าครึ้ม On one side was a high hill, on the other side was the damp (dank) jungle.

Hear This WordWord: ป่าช้า

Short Definition:

N. cementery.

English Definition:

N. cemetery.

Examples:

สร้างป่าช้ากันดีกว่า อีกหน่อยคนก็ตายหมดทั้งสองบาง. Let's build a cemetary because sooner or later the people will all die in both villages.

Hear This WordWord: ป่าตอง

Short Definition:

N. Patong Beach, Phuket Province.

English Definition:

N. Patong Beach, Phuket Province. Phuket is the island or mining town in Southern Thailand.

Hear This Word

See a PictureWord: ป่าน

Short Definition:

N. jute.

English Definition:

N. jute.

Hear This WordWord: ป่านนี้

Short Definition:

by now, by this time.

English Definition:

by now, by this time.

Hear This WordWord: ป่าไม้

Short Definition:

N. forest.

English Definition:

N. forest.

Examples:

เขาไปล่าสัตว์ในป่าแอฟริกา He went hunting (on a safari) in the African wilds. การปลูกป่าพึ่งจะเริ่มทำกัน Afforestation is only beginning.

Hear This WordWord: ป่าย

Short Definition:

V. to swing, sweep (the arm or leg).

English Definition:

V. to swing, sweep (the arm or leg).

Hear This WordWord: ป่าลึก

Short Definition:

N. deep jungle.

English Definition:

N. deep jungle.

Examples:

ข้างหนึ่งเป็นภูเขา อีกข้างหนึ่งเป็นป่าลึก On one side was a high hill, on the other side was the deep jungle.

Hear This WordWord: ป้า

Short Definition:

older aunt (father or mother's older sister); middle-aged woman.

English Definition:

older aunt (father or mother's older sister); middle-aged woman.

Hear This WordWord: ป้าบ

Short Definition:

V. to kick, whack; N. the sound of a kick or whack.

English Definition:

V. 1. to kick, whack; N. 2. the sound of a kick or whack.

Hear This WordWord: ป้าย

Short Definition:

N. a notice board, poster, sign; V. to smear, to paint.

English Definition:

1. N. a notice board, poster, sign; 2. V. to smear, to paint.

Examples:

เขาป้ายน้ำมันที่ขาก่อนนวด He smeared the leg with oil before messaging. เขาถูกป้ายสีว่าเป็นคนโกง He was painted as a crook.

Hear This WordWord: ป๋าเปรม

Short Definition:

N. a former Prime Minister.

English Definition:

N. a former Prime Minister.

L2 Definition:

พล.อ.เปรม ติณณสูลานนท์ อดีดนายกรัฐมนตรี

Hear This WordWord: ปิงปอง

Short Definition:

N. Ping-Pong.

English Definition:

N. Ping-Pong.

Hear This WordWord: ปิด

Short Definition:

V. to close, shut, cover, cover up; to be closed.

English Definition:

V. 1. to close, shut, turn off (the light), cover, cover up; 2. to be closed.

Examples:

สมภารกร่างเดินออกจากโบสถ์เบา ๆ ปิดประตูโบสถ์ไว้สนิท แล้วก็บ่ายหน้าเดินกลับกุฏิ Abbot Krang walks out from (exits) the temple slowly, shuts the door tightly, and then turns his face and walks back to his monastery. โปรดปิดประตูเสีย. Please close the door.

Hear This Word

See a PictureWord: ปิดทอง

Short Definition:

V. to cover with gold leaf, to gild.

English Definition:

V. to cover with gold leaf, to gild.

Hear This WordWord: ปิดบัง

Short Definition:

V. to hide, to cover, to conceal, to keep secret

English Definition:

V. to hide, to cover, to conceal, to keep secret.

Examples:

ผมมิได้ปิดบังความจริงอะไรจากคุณเลย I have hidden no facts from you.

Hear This WordWord: ปิติ

Short Definition:

N. to be glad, delighted.

English Definition:

N. to be glad, delighted.

Examples:

เราปิติยินดีมากที่ท่านสอบไล่ได้ We were very glad that you passed the examination.

Hear This WordWord: ปิตุภูมิ

Short Definition:

N. eleg. one's mother country, fatherland, birthplace, native country.

English Definition:

N. eleg. one's mother country, fatherland, birthplace, native country.

L2 Definition:

(ปิ-ตุ-พูม)

Hear This WordWord: ปิ้ง

Short Definition:

V. to roast, bake; to be roasted.

English Definition:

V. to roast, bake; to be roasted.

Hear This Word

See a PictureWord: ปี

Short Definition:

C. year; years of age.

English Definition:

C. 1. year; 2. years of age.

Examples:

โรงเรียนมัธยมแบ่งปีการศึกษาออกเป็นสามภาค Secondary schools divide their academic year into three terms. เขาเกิดเมื่อปีเถาะ He was born in the year of the rabbit.

Hear This WordWord: ปีกลายนี้

Short Definition:

N. last year.

English Definition:

N. last year.

Examples:

แต่ปีกลายมาแล้ว ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย Since last year there has been no change. เขามรณะเสียแล้วเมื่อปีกลาย He died last year.

Hear This WordWord: ปีกลาย(ปีที่แล้ว)

Short Definition:

N. last year.

English Definition:

N. last year.

Examples:

แต่ปีกลายมาแล้ว ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย Since last year there has been no change.

Hear This WordWord: ปีก่อน

Short Definition:

last year.

English Definition:

last year.

Hear This WordWord: ปีติ

Short Definition:

V. to be delighted, to be elated, to be exultant, to exult.

English Definition:

V. to be delighted, to be elated, to be exultant, to exult.

L2 Definition:

Syn. ยินดี

Examples:

ประชาชนพากันปีติ เพราะกองทัพได้ชัยชนะ The people exulted because the army was victorious.

Hear This WordWord: ปีติยินดี

Short Definition:

V. elab. to be delightfully pleased, to be elated, exultant, to exult.

English Definition:

V. elab. to be delightfully pleased, to be glad, to be elated, to be exultant, to exult.

Examples:

สมภารกร่างนั้นก็ปีติยินดีไม่น้อย Abbot Krang is quite (considerably) pleased also.

Hear This WordWord: ปีที่

Short Definition:

N. the year.

English Definition:

N. the year.

Examples:

ผมพบเขาเมื่อเดือนที่แล้ว I met him last month.

Hear This WordWord: ปีน

Short Definition:

V. to climb.

English Definition:

V. to climb.

Examples:

เขาปีน (ปีนป่าย) ขึ้นไปบนต้นไม้ He climbed up a tree.

Hear This Word

See a PictureWord: ปีนี้

Short Definition:

this year.

English Definition:

this year.

Examples:

ปีนี้ฝนไม่ใคร่ตก Rain is scarce this year. ข้าวปีนี้ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว This year's crops have not been harvested.

Hear This WordWord: ปีป

Short Definition:

N. tin container.

English Definition:

N. tin container.

Hear This WordWord: ปีปฏิทิน

Short Definition:

N. calendar year.

English Definition:

N. calendar year.

L2 Definition:

(ปี-ปะ-ติ-ทิน)

Examples:

งบประมาณรายจ่ายประจำปีจะกลิ้งไปอยู่ในเดือนแรกของปีปฏิทิน The annual expense budget will roll over to the first month of the calendar year.

Hear This WordWord: ปีแรก

Short Definition:

first year.

English Definition:

first year.

Hear This WordWord: ปีหน้า

Short Definition:

N. next year.

English Definition:

N. next year.

Hear This WordWord: ปี่กลอง

Short Definition:

N. flute and drum.

English Definition:

N. flute and drum.

Hear This WordWord: ปืน

Short Definition:

N. a gun.

English Definition:

N. a gun.

Examples:

"ฉันมีปืนอยู่กระบอกหนึ่ง" เจ้าเทียมว่า "I have a gun," said Thiam.

Hear This WordWord: ปืนแก๊บ

Short Definition:

N. a kind of pistol.

English Definition:

N. a kind of pistol.

Examples:

"ฉันมีปืนแก๊บอยู่กระบอกหนึ่ง" เจ้าเทียมว่า "I have a pistol," said Thiam.

Hear This WordWord: ปืนพก

Short Definition:

N. a pistol.

English Definition:

N. a pistol.

Hear This WordWord: ปืนเล็ก

Short Definition:

N. a small gun, pistol.

English Definition:

N. a small gun, pistol.

Examples:

ผมใจไม่ดีเลยเมื่อได้ยินเสียงปืนใหญ่ปืนเล็กและลูกระเบิดทุกวี่ทุกวัน I'm not at ease at all to hear the sounds of cannons, pistols and bombs (explosions) every day.

Hear This WordWord: ปืนใหญ่

Short Definition:

N. cannon, artillery piece.

English Definition:

N. cannon, artillery piece.

Examples:

ผมใจไม่ดีเลยเมื่อได้ยินเสียงปืนใหญ่ปืนเล็กและลูกระเบิดทุกวี่ทุกวัน I'm not at ease at all to hear the sounds of cannons, pistols and bombs (explosions) every day.

Hear This WordWord: ปุจฉา

Short Definition:

N. a question.

English Definition:

N. a question.

L2 Definition:

(ปุด-ฉา)

Hear This WordWord: ปุจฉาวิสัชนา

Short Definition:

N. questions and answers, catechism.

English Definition:

N. questions and answers, catechism.

L2 Definition:

(ปุด-ฉา-วิ-สัด-ชะ-นา)

Hear This WordWord: ปุถุชน

Short Definition:

N. lit. ordinary people; the common people.

English Definition:

N. lit. ordinary people; the common people.

Hear This WordWord: ปุปะ

Short Definition:

V. to be patched, torn.

English Definition:

V. to be patched, torn.

Hear This WordWord: ปุ่ม

Short Definition:

N. nodule, node, knob, knot, lump

English Definition:

์N. nodule, node, knob, knot, lump

Hear This WordWord: ปุ้ย

Short Definition:

N. fertilizer.

English Definition:

N. fertilizer.

Hear This WordWord: ปู

Short Definition:

N. crab; V. to spread out (as a mat), to pave, to lay, to make (a bed).

English Definition:

N. crab; V. to spread out (as a mat), to pave, to lay, to make (a bed).

Examples:

ถึงเวลาที่จะปูโต๊ะแล้ว It is time to lay the table. เขาปูพรมเพื่อถวายการต้อนรับพระราชอาคันตุกะ He spread the carpet to receive the royal visitors. คุณปูเตียงแล้วหรือยัง Have you made the bed?

Hear This WordWord: ปู (ทะเล)

Short Definition:

N. (sea) crab.

English Definition:

N. (sea) crab.

Hear This WordWord: ปูจ๋า

Short Definition:

N. a Thai dish.

English Definition:

N. a Thai dish. ปูจาก nipa palm crab, genus Varuna, the most prized genus as a delicacy is ปูทะเล blue crab, Scylla Serrata, which is probably identical with the purse crab (genus Birgus), whose meat is sometimes cooked in its own shell, the dish being called ปูจ๋า.

Hear This WordWord: ปูน

Short Definition:

N. lime; mortar.

English Definition:

N. lime; mortar.

Hear This WordWord: ปูนซิเมนต์

Short Definition:

N. cement.

English Definition:

N. cement.

Hear This WordWord: ปูนา

Short Definition:

field crab.

English Definition:

field crab.

Hear This WordWord: ปู่ย่าตายาย

Short Definition:

N. grandparents.

English Definition:

N. grandparents.

Hear This WordWord: ปู้โธ่

Short Definition:

Well! (exclamation expressing surprise and relief).

English Definition:

Well! (exclamation expressing surprise and relief).

Hear This WordWord: เปรย

Short Definition:

V. to say aloud, to speak out (to no one in particular).

English Definition:

V. to say aloud, to speak out (to no one in particular).

Examples:

สมภารกร่างก็ทักออกมาเปรย ๆ ว่า "ทิพย์ไปจากโบสถ์ก่อน ไปไหนมา" Abbot Krang greeted aloud, "Thip, you left the temple early. Where did you go?"

Hear This WordWord: เปรียญ

Short Definition:

N. a graduate of some university or school of Buddhist religious instruction.

English Definition:

N. 1. a graduate of some university or school of Buddhist religious instruction; 2. a scholar, philosopher.

L2 Definition:

ปะ-เรียน

Hear This WordWord: เปรียบ

Short Definition:

V. to compare, to compare to; advantage, superiority, edge.

English Definition:

V. 1. to compare, to compare to, to be like; 2. advantage, superiority, edge.

Examples:

ความงามของนครวัดไม่มีที่เปรียบ The beauty of Angkor Wat is beyond comparison (is incomparable). ความกล้าหาญของเขาหาที่เปรียบมิได้ His bravery is without parallel. เขาได้เปรียบน้องชายเขาในเรื่องความสามารถ He has an edge over his younger brother in abilities.

Hear This WordWord: เปรียบกัน

Short Definition:

V. to compare to.

English Definition:

V. to compare to.

Hear This WordWord: เปรียบเทียบ

Short Definition:

V. to compare.

English Definition:

V. to compare.

Examples:

บทละครเหล่านี้จะเปรียบเทียบกับละครของเช็กสเปียร์ไม่ได้ These plays cannot be compared to Shakespeare's (These plays bear no comparison to Shakespeare's).

Hear This WordWord: เปรี้ยง

Short Definition:

V. 1. limit, to crash ( of thunder).

English Definition:

V. 1. limit, to crash ( of thunder).

Hear This WordWord: เปรี้ยวปาก

Short Definition:

V. to salivate.

English Definition:

V. to salivate.

Hear This WordWord: เปล่งปลั่ง

Short Definition:

V. to glow, be radiant.

English Definition:

V. to glow, be radiant.

Hear This WordWord: เปลวไฟ

Short Definition:

N. a flame.

English Definition:

N. a flame.

Hear This WordWord: เปล่า

Short Definition:

V. to be bare, empty, void, blank; sV. in vain; No.

English Definition:

V. 1. to be bare, empty, void, blank; sV. 2. in vain; 3. No.

Examples:

เอาขวดเบียร์เปล่า ๆ มาให้ฉันหนึ่งใบ Give me an empty beer bottle. เขากลับมามือเปล่า He returned empty-handed. เขาเดินบนสนามด้วยเท้าเปล่า He walked bare-footed on the lawn. ถ้าไม่มีความสุข เงินทองก็เปล่าประโยชน์ Without happiness wealth is useless. เธอไม่สบายหรือเปล่า-เปล่าหรอก (เปล่าดอก) ฉันสบายดี Are you not well? - Yes, I am quite well.

Hear This WordWord: เปล่าประโยชน์

Short Definition:

V. to be useless.

English Definition:

V. to be useless.

Hear This WordWord: เปล่าเลย

Short Definition:

not a bit, not at all.

English Definition:

not a bit, not at all.

Hear This WordWord: เปลี่ยน

Short Definition:

V. to change, vary, alter.

English Definition:

V. to change, vary, alter.

Examples:

หล่อนเปลี่ยนใจบ่อยเท่ากับเปลี่ยนเสื้อ She changes her mind as often as she changes her dress. ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ต้องเปลี่ยนตัวคนเล่น The producer of the movie (film) had to change the cast. อย่าพยายามเปลี่ยนประเด็น Don't try to change the issue.

Hear This WordWord: เปลี่ยนแปลง

Short Definition:

V. to change, vary, alter.

English Definition:

V. to change, vary, alter.

Examples:

แต่ปีกลายมาแล้ว ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย Since last year there has been no change.

Hear This WordWord: เปลือก

Short Definition:

N. an outer covering.

English Definition:

N. an outer covering.

Examples:

พวกนั้นปอกลอกเขาจนเหลือแต่เปลือก They denuded him of all his wealth.

Hear This WordWord: เปลือกไม้

Short Definition:

N. tree bark.

English Definition:

N. tree bark.

Hear This WordWord: เปลือง

Short Definition:

V. to use up, to consume.

English Definition:

V. to use up, to consume.

Examples:

งานนี้เปลืองเวลามาก This work is time-consuming. ฉันไม่อยากเปลืองแรง I don't want to waste (to spend) my efforts. รถคันนี้เปลืองน้ำมัน This car consumes a lot of petrol (gasoline). เราคงจะต้องเปลืองเงินมาก We shall probably have to squander a lot of money.

Hear This WordWord: เปลืองเงินเปลืองทอง

Short Definition:

V. elab. to waste money.

English Definition:

V. elab. to waste money.

Hear This WordWord: เปลื้อง

Short Definition:

V. eleg. to take off, strip.

English Definition:

V. eleg. to take off (clothes), strip.

Hear This WordWord: เปลื้องหนี้

Short Definition:

V. to pay a debt.

English Definition:

V. to pay a debt.

Hear This WordWord: เป้า

Short Definition:

N. target.

English Definition:

N. 1. target; 2. the more or less triangle piece of cloth stitched to the underside of the armhole to facilitate arm movement; a corresponding piece on the inside top of a trouser leg, a gusset.

Examples:

เขาพลาดเป้าไปหลายหลา He missed the target by several yard.

Hear This WordWord: เป้ากระสุน

Short Definition:

V. eleg. to fall prey to a bullet, target of a bullet.

English Definition:

V. eleg. to fall prey to a bullet, target of a bullet.

Examples:

เราจะไม่ต้องเป็นเครื่องมือหรือเป็นเป้ากระสุนของพวกนักค้าสงคราม และจักรวรรดินิยม We should not become the fighting instruments or target practice of the warmongers and the imperialists.

Hear This WordWord: เป้าหมาย

Short Definition:

N. target.

English Definition:

N. target.

Examples:

การผลิตข้าวน้อยกว่าเป้าหมายไปล้านตัน Rice production falls short of the target by a million tons.

Hear This WordWord: เปิด

Short Definition:

V. to open; to be open, opened; to turn on.

English Definition:

V. to open; to be open, opened; to turn on.

Examples:

เขาเปิดประตูให้เธอ He opened the door for her. เราเปิดประตูกว้างให้ทุนต่างประเทศเข้ามา We opened the door wide to foreign capital. ฉันอยากจะไปต่างประเทศเพื่อเปิดหูเปิดตา I want to go abroad to open my eyes (to enlighten myself, to see the world). วงดนตรีโหมโรงก่อนเปิดฉาก The orchestra played an overture before the curtain was raised.

Hear This Word

See a PictureWord: เปิดฉาก

Short Definition:

V. idiom: to begin.

English Definition:

V. idiom, to begin.

Examples:

วงดนตรีโหมโรงก่อนเปิดฉาก The orchestra played an overture before the curtain was raised. กองโจรเปิดฉากการรบเมื่อปีกลาย The guerrillas began operations (launched their operationals) last year.

Hear This WordWord: เปิดเผย

Short Definition:

V. to reveal, to disclose, to expose.

English Definition:

V. to reveal, to disclose, to expose

Examples:

เขาเปิดเผย (เปิดโปง) ความลับของเราหมด He disclosed (revealed, gave away) all our secret. นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกับประเทศพม่าได้เปิดเจรจากันแล้ว The Prime Minister revealed that Thailand and Burma had opened negotiations.

Hear This WordWord: เปิบ

Short Definition:

V. to use five fingers in raising rice to the mouth (in place of a spoon).

English Definition:

V. to use five fingers in raising rice to the mouth (in place of a spoon).

Hear This WordWord: เปีย

Short Definition:

N. a pigtail, queue.

English Definition:

N. a pigtail, queue.

Hear This WordWord: เปียก

Short Definition:

V. to be wet.

English Definition:

V. to be wet.

Examples:

เขาเปียกไปทั้งตัว He was all wet (was wet all over). เขาทำน้ำมาเปียกรองเท้าผม He wetted my shoes. ระวังอย่าเปียกฝน Be careful not to get yourself wet with rain.

Hear This Word

See a PictureWord: เปี๊ยบ

Short Definition:

Adj. Adv. perfectly (straight, sharp).

English Definition:

Adj. Adv. perfectly (straight, sharp).

Hear This WordWord: เปื่อย

Short Definition:

V. to become tender, disintegrate, decompose; Adj. soft, disintegrated, rotten.

English Definition:

V. to become tender, to disintegrate, to decompose; Adj. soft, disintegrated, rotten.

Examples:

เชือกเปื่อยเพราะถูกแดดถูกฝน The strings became rotten due to weathering. ร่างกายของเขาเปื่อยเน่ากลายเป็นอาหารของหนอน His body decompose and became food for the worms.

Hear This WordWord: เปื้อน

Short Definition:

V. to be dirty, to get dirty, soiled.

English Definition:

V. to be dirty, to get dirty, soiled.

Examples:

เสื้อผ้าของเขาเปื้อนโลหิต His shirt is stained with blood.

Hear This WordWord: เปื้อนเปรอะ

Short Definition:

V. to be dirty and messy.

English Definition:

V. to be dirty and messy.

Examples:

สมุดทำงานของเธอเปื้อนเปรอะ Your exercise book is untidy.

Hear This WordWord: เป็ด

Short Definition:

N. a duck.

English Definition:

N. a duck.

Hear This WordWord: เป็น

Short Definition:

V. to be, exist, become; alive,living; sV. as, for, into; able to, knows how to.

English Definition:

V. 1. to be, exist, become; 2. alive, living; sV. 3. as, for, into; 4. able to, knows how to.

Examples:

ปลายังเป็นอยู่ The fish is still alive. ความเป็นอยู่ของเขาฝืดเคือง His life is full of hardship. เขาเป็นไข้ He is suffering from (is afflicted with) fever. ผมเป็นห่วงเขามาก I am anxious about him. เป็นอันว่าคุณไม่ยอมตกลงตามข้อเสนอของผมใช่ไหม May I take it that you do not agree to my proposals?

Hear This WordWord: เป็นกรรม

Short Definition:

V. to be unfortunate.

English Definition:

V. to be unfortunate.

Examples:

มันเป็นกรรมของผมเอง It's my (own) misfortune.

Hear This WordWord: เป็นกอง

Short Definition:

much, a lot, a heap, abundantly.

English Definition:

much, a lot, a heap, abundantly.

Examples:

เขามีเงินเป็นก่ายเป็นกอง He has stacks of money.

Hear This WordWord: เป็นการ

Short Definition:

V. to be, to exist, to become, to be able, to be possible.

English Definition:

V. to be, to exist, to become, to be able, to be possible.

Examples:

เราจะต้องเริ่มงานของเราอย่างเป็นการเป็นงาน We must begin our work in a businesslike manner. นี่เท่ากับเป็นการตีงูให้กากิน This is like killing a snake for the benefit of the crow (like hurting somebody unnecessarily).

Hear This WordWord: เป็นการด่วน

Short Definition:

in a hurry.

English Definition:

in a hurry.

Hear This WordWord: เป็นการใหญ่

Short Definition:

V. to be on a grand scale, to be a great thing.

English Definition:

V. to be on a grand scale, to be a great thing.

Examples:

เราจะสามัคคีกันเป็นการใหญ่สักครั้งจะได้ไหม Can we unite in a grand scale just this once?

Hear This WordWord: เป็นก่ายเป็นกอง

Short Definition:

elab. colloq. a lot (of), a whole lot (of), heaps, stacks (of).

English Definition:

elab. colloq. a lot (of), a whole lot (of), heaps, stacks (of).

Examples:

เขามีเงินเป็นก่ายเป็นกอง He has stacks of money.

Hear This WordWord: เป็นเกียรติ

Short Definition:

It is an honor ....

English Definition:

It is an honor ....

Hear This WordWord: เป็นของ

Short Definition:

V. to be, to exist, to become, to be able, to be possible.

English Definition:

V. to be, to exist, to become, to be able, to be possible.

Examples:

เป็นของธรรมดาที่เขาจะต้องประท้วง It is quite natural that he should protest. แต่ก่อนผู้หญิงเป็นของเล่นของพระเจ้าแผ่นดิน Women formerly were the sport of kings.

Hear This WordWord: เป็นขี้กลาก

Short Definition:

V. to be afflicted with ringworm (tinea).

English Definition:

V. to be afflicted with ringworm (tinea).

Examples:

เขาเป็นขี้กลาก He is afflicted with ringworms.

Hear This WordWord: เป็นขี้เรื้อน

Short Definition:

V. to have leprosy.

English Definition:

V. to have leprosy.

Examples:

พ่อเขาเป็นขี้เรื้อน His father has leprosy.

Hear This WordWord: เป็นไข้

Short Definition:

V. to have a fever, be feverish, ill with fever.

English Definition:

V. to have a fever, be feverish, ill with fever.

Examples:

เขาเป็นไข้ He is suffering from (is afflicted with) fever. (He is feverish).

Hear This WordWord: เป็นครั้งคราว

Short Definition:

sometimes, occasionally.

English Definition:

sometimes, occasionally.

Examples:

เขาไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นครั้งเป็นคราว He goes out with his friends occasionally.

Hear This WordWord: เป็นครั้งเป็นคราว

Short Definition:

on occasion, at intervals, at times.

English Definition:

on occasion, at intervals, at times.

Examples:

ความดีมันก็ปรากฏออกมาได้เป็นครั้งเป็นคราว His goodness (virtue) would appear occasionally (from time to time).

Hear This WordWord: เป็นความ

Short Definition:

V. to be, to exist, to become, to be able, to be possible.

English Definition:

V. to be, to exist, to become, to be able, to be possible.

Hear This WordWord: เป็นความกัน

Short Definition:

V. to have a lawsuit.

English Definition:

V. to have a lawsuit.

Examples:

ฉันไม่อยากเป็นความกับใคร I don't want to get involved in a lawsuit with anyone. (I don't want to go to law against anybody, I don't want to litigate.)

Hear This WordWord: เป็นไง

Short Definition:

How is it? What is it?

English Definition:

How is it? What is it? (shortened form of เป็นอย่างไร).

Hear This WordWord: เป็นจริง

Short Definition:

V. to be true.

English Definition:

V. to be true.

Examples:

ความฝันของเธอเป็นจริงขึ้นมาแล้ว Your dream has come true.

Hear This WordWord: เป็นเชิง

Short Definition:

as an indication of, suggestive of, insinuating; in (such and such) a manner.

English Definition:

as an indication of, suggestive of, suggesting, insinuating; in (such and such manner) a manner.

Examples:

เขาพูดกับเธอเป็นเชิงสัพยอก He talked to her in a teasing manner.

Hear This WordWord: เป็นญาติกันทางสายโลหิต

Short Definition:

V. to be related by blood.

English Definition:

V. to be related by blood.

Examples:

เราสองคนเป็นญาติกันทางสายโลหิต The two of us are related by blood (blood relatives).

Hear This WordWord: เป็นดอก

Short Definition:

floral printed (cloth).

English Definition:

floral printed (cloth).

Hear This WordWord: เป็นต้น

Short Definition:

for example, for instance, such as.

English Definition:

for example, for instance, such as. Also used เป็นต้นว่า.

Examples:

เขาชอบของทะเล เป็นต้นว่า หอยนางรม (เขาชอบของทะเล เช่น หอยนางรม เป็นต้น, เขาชอบของทะเล อาทิเช่น หอยนางรม, เขาชอบของทะเล เช่น หอยนางรมเป็นอาทิ) He likes seafood such as oysters.

Hear This WordWord: เป็นต้นมา

Short Definition:

from then on, since then.

English Definition:

from then on, since then.

Examples:

เขาไม่พูดกับผมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา He did not speak to me since that day.

Hear This WordWord: เป็นต้นว่า

Short Definition:

such as, for instance, for example.

English Definition:

such as, for instance, for example.

Examples:

เขาชอบของทะเล เป็นต้นว่า หอยนางรม He likes seafood such as oysters.

Hear This WordWord: เป็นต้อง

Short Definition:

to be, to exist, to become, to be able, to be possible.

English Definition:

to be, to exist, to become, to be able, to be possible.

Hear This WordWord: เป็นตาเดียวกัน

Short Definition:

V. to focus their eyes upon, to stare at as with a single eye, simultaneously.

English Definition:

V. to focus their eyes upon, to stare at as with a single eye, simultaneously.

Examples:

กำนันกับสมภารเห็นแกว่นเป็นตาเดียวกัน Kamnan and the abbot see Kwaen in a single vision.

Hear This WordWord: เป็นตาย

Short Definition:

either alive or dead, no matter what happens.

English Definition:

either alive or dead, no matter what happens.

Examples:

เป็นตายอย่างไรฉันก็จากเขาไม่ได้ No matter what happens, I cannot leave him.

Hear This WordWord: เป็นทาง

Short Definition:

N. stripe.

English Definition:

N. stripe.

Hear This WordWord: เป็นทางการ

Short Definition:

Adv. officially.

English Definition:

Adv. officially.

Hear This WordWord: เป็นที

Short Definition:

V. to act as if, to pretend.

English Definition:

V. to act as if, to pretend.

Examples:

เขาขยิบตาสั่นหน้าน้อย ๆ เป็นทีไม่ให้สมภารพูดอะไร He winked and shook his head slightly as if to signal the abbot not to say anything.

Hear This WordWord: เป็นที่

Short Definition:

to be, to exist, to become, to be able, to be possible.

English Definition:

to be, to exist, to become, to be able, to be possible.

Hear This WordWord: เป็นที่ยอมรับกันว่า

Short Definition:

(idiom) It is commonly accepted that ....

English Definition:

(idiom) It is commonly accepted that ....

Hear This WordWord: เป็นทุกข์

Short Definition:

V. to be depressed, miserable, worried.

English Definition:

V. to be depressed, miserable, worried.

Examples:

"เกิดมาแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์ทั้งนั้น" หลวงพ่อว่า "Once we're born we're all destined to be miserable," said Luang Phou. เธอเป็นทุกข์ว่า บุตรของเธอจะไม่กลับมา She was anxious (worried) that her son would not return.

Hear This WordWord: เป็นธรรม

Short Definition:

V. to be just, fair.

English Definition:

V. to be just, fair.

Examples:

ข้อตัดสินของผู้พิพากษาควรจะเป็นธรรมเสมอ A judge's decision should always be just.

Hear This WordWord: เป็นธรรมดา

Short Definition:

V. to be natural, normal; naturally; of course.

English Definition:

V. 1. to be natural, normal; 2. naturally; 3. of course.

Examples:

เป็นธรรมดาอยู่เองที่ดิฉันจะต้องกังวลใจ Naturally, I am anxious. (It's natural for me to be anxious).

Hear This WordWord: เป็นนิตย์

Short Definition:

always, constantly.

English Definition:

always, constantly.

Hear This WordWord: เป็นบาป

Short Definition:

V. to be sinful.

English Definition:

V. to be sinful.

Examples:

การฆ่าสัตว์เป็นบาปถึงอย่างไร How sinful is killing animals?

Hear This WordWord: เป็นปกติ

Short Definition:

V. to be normal, as usual.

English Definition:

V. 1. to be normal; 2. as usual.

Examples:

เจ้าแก้วก็วิ่งเล่นต่อไปได้เป็นปกติ Kaew is able to continue to run around and play as usual.

Hear This WordWord: เป็นประจำ

Short Definition:

V. to be constant, regular.

English Definition:

V. to be constant, regular.

Examples:

เขามาที่นี่เป็นประจำ He comes here regularly (habitually, frequently, He requents this place).

Hear This WordWord: เป็นประโยชน์

Short Definition:

V. to be useful.

English Definition:

V. to be useful.

L2 Definition:

(เป็น-ประ-โยด)

Examples:

วิทยุเครื่องนั้นมิเป็นประโยชน์อะไรสำหรับเขาเลย เพราะมันเป็นเพียงกระบอกเสียงของชนชั้นที่เป็นปรปักษ์กับเขา That radio is no longer useful to him because it broadcasts only the voices of his enemies.

Hear This WordWord: เป็นประวัติการณ์

Short Definition:

record-breaking, unprecedented.

English Definition:

record-breaking, unprecedented.

Hear This WordWord: เป็นปาก(เป็น)เสียง

Short Definition:

V. to have an argument.

English Definition:

V. to have an argument.

Examples:

ผมเป็นปากเป็นเสียงกับเขาเมื่อกี้นี้ I had (I exchanged) words with him just now.

Hear This WordWord: เป็นไป

Short Definition:

V. to go on, progress, to turn out, develop.

English Definition:

V. to go on, progress; to turn out, develop.

Examples:

พิธีอุปสมบทเป็นไปโดยดี The ordination ceremony turned out well.

Hear This WordWord: เป็นไปได้

Short Definition:

V. to be possible.

English Definition:

V. to be possible.

Examples:

"มันไม่น่าจะเป็นไปได้ " สมภารว่า "It shouldn't be possible," said the abbot.

Hear This WordWord: เป็นผล

Short Definition:

V. to be successful, fruitful.

English Definition:

V. to be successful, fruitful.

Hear This WordWord: เป็นผู้ใหญ่

Short Definition:

to be mature.

English Definition:

to be mature.

Hear This WordWord: เป็นแผล

Short Definition:

V. to be wounded.

English Definition:

V. to be wounded.

Hear This WordWord: เป็นพระเป็นเจ้า

Short Definition:

V. to be a monk, being a monk.

English Definition:

V. to be a monk, being a monk.

Examples:

ท่านเป็นพระเป็นเจ้าไม่ควรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องผัว ๆ เมีย ๆ ของชาวบ้าน You're a monk, and you shouldn't get involved in the affairs of the husbands and wives in the village.

Hear This WordWord: เป็นพระเป็นสงฆ์

Short Definition:

V. elab. to be a monk.

English Definition:

V. elab. to be a monk.

Examples:

ท่านเป็นพระเป็นสงฆ์ไม่ควรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องผัว ๆ เมีย ๆ ของชาวบ้าน You're a monk, and you shouldn't get involved in the affairs of the husbands and wives in the village.

Hear This WordWord: เป็นมัน

Short Definition:

Adj. shiny, glossy.

English Definition:

Adj. shiny, glossy.

Examples:

เขาขัดโครเมียมจนเป็นมัน (มันขลับ) He rubbed (polished) the chrome until it shines.

Hear This WordWord: เป็นมา

Short Definition:

V. to happen, occur.

English Definition:

V. to happen, occur.

Hear This WordWord: เป็นมาเอง

Short Definition:

V. to happen by itself.

English Definition:

V. to happen by itself.

Hear This WordWord: เป็นโมฆะ

Short Definition:

V. to be voided, to be nulled.

English Definition:

V. to be voided, to be nulled.

L2 Definition:

(เป็น-โม-คะ)

Examples:

ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายลงไป สัญญานี้ก็เป็นโมฆะ The contract is voided by the death of either party.

Hear This WordWord: เป็นยอด

Short Definition:

N. Adj. tip-top, superb, supreme, perfect, leading, top, topping.

English Definition:

N. Adj. tip-top, superb, supreme, perfect, leading, top, topping.

Examples:

เขาเป็นยอดนักเขียนในสมัยของเขา He was the leading writer of his day.

Hear This WordWord: เป็นยังไงมายังไง

Short Definition:

An expression comparable to: What's the matter, What happened or How come?

English Definition:

An expression comparable to, What's the matter, What happened, or How come?

Examples:

เอาละ ใครจะบอกฉันว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไง Alright, who's going to tell me what's going on (what happened)?

Hear This WordWord: เป็นเยี่ยม

Short Definition:

the best.

English Definition:

the best.

Hear This WordWord: เป็นระเบียบ

Short Definition:

in good order, neat.

English Definition:

in good order, neat.

Examples:

ทุกอย่างในห้องนี้ถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ Everthing in this room is arranged in a good order.

Hear This WordWord: เป็นราย (จังหวัด)

Short Definition:

each individual (province).

English Definition:

each individual (province).

Examples:

เขาบันทึกเรื่องราวการกินสินบนไว้เป็นรายจังหวัดทุกราย He recorded every instance of bribery (corruption) in each province.

Hear This WordWord: เป็นรายตัว

Short Definition:

one person at a time, individually.

English Definition:

one person at a time, individually.

Examples:

เขาบังคับให้เราชี้แจงเป็นรายตัว He demanded explanation from each of us.

Hear This WordWord: เป็นโรค

Short Definition:

V. to have a disease, be diseased.

English Definition:

V. to have a disease, be diseased.

Examples:

บาดทะยักเป็นโรคอันร้ายแรง Tetanus is a very malignant disease. เขาเป็นโรคบาดทะยัก He is infected with tetanus.

Hear This WordWord: เป็นโรคจิต

Short Definition:

V. to be mentally ill.

English Definition:

V. to be mentally ill.

Hear This WordWord: เป็นโรคมองคร่อ

Short Definition:

V. to be afflicted with a type of lung disease.

English Definition:

V. to be afflicted with a type of lung disease in which dry mucus accumulates in the lungs; to have a chronic pulmonary emphysema of the horse, heaves, broken wind.

L2 Definition:

See also มองคร่อ

Examples:

เขาหายใจฝืดเพราะเป็นโรคมองคร่อ. He has a difficulty in breathing because he has a chronic lung disease.

Hear This WordWord: เป็นโรคลมบ้าหมู

Short Definition:

V. to have epilepsy.

English Definition:

V. to have epilepsy.

Hear This WordWord: เป็นลม

Short Definition:

V. to faint.

English Definition:

V. to faint.

Examples:

เขาทำท่าเหมือนกับจะเป็นลม He looked as if he was about to faint.

Hear This WordWord: เป็นลำดับ

Short Definition:

progressively, gradually, consecutively.

English Definition:

progressively, gradually, consecutively.

Hear This WordWord: เป็นล่ำเป็นสัน

Short Definition:

(idiom) to be substantial; well founded, well organized.

English Definition:

(idiom) to be substantial; well founded, well organized.

Hear This WordWord: เป็นเล่น

Short Definition:

playfully; nonchalantly.

English Definition:

playfully; nonchalantly.

Examples:

สมภารพูดเป็นเล่นไปได้ เรื่องนี้ไม่ใช่เล่น ๆ นะผมบอก Abbot, how could you speak nonchalantly. I'm telling you, this is a serious business.

Hear This WordWord: เป็นสาวเป็นนาง

Short Definition:

V. elab. to be a young and unmarried woman.

English Definition:

V. elab. to be a young and unmarried woman.

Examples:

เธอก็เป็นสาวเป็นนาง มีอย่างรึที่คลานออกจากโบสถ์ไปเมื่อพระสวดญัตติ์ You are a young, unmarried woman, how (dare, could) you crawl out of the temple when the monks are beginning to recite a prayer.

Hear This WordWord: เป็นสุข

Short Definition:

V. to be peaceful, to be happy.

English Definition:

V. to be peaceful, to be happy.

Hear This WordWord: เป็นหนี้

Short Definition:

V. to be in debt, to owe.

English Definition:

V. to be in debt, to owe.

Examples:

เขาเป็นหนี้ผม ๕๐๐ บาท He owes me 500 baht.

Hear This WordWord: เป็นหลักแหล่ง

Short Definition:

V. to settle down.

English Definition:

V. to settle down.

Hear This WordWord: เป็นห่วง

Short Definition:

V. to worry.

English Definition:

V. to worry.

Examples:

ผมเป็นห่วงเขามาก I am anxious (worried) about him.

Hear This Word

See a PictureWord: เป็นหวัด

Short Definition:

V. to have a cold.

English Definition:

V. to have a cold.

Examples:

เขาเป็นหวัดมาได้สามวันแล้ว He has been having a cold for three days already.

Hear This WordWord: เป็นหัวเรือใหญ่

Short Definition:

N. a person who likes to be managerial, takes care of things in general.

English Definition:

N. a person who likes to be managerial, takes care of things in general.

Examples:

ปีนี้เจ้าแกว่นเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่ This year, Kwaen comes in as the man in charge.

Hear This WordWord: เป็นเหมือน

Short Definition:

to be like, as though.

English Definition:

to be like, as though.

Hear This WordWord: เป็นใหญ่

Short Definition:

V. to have power and authority, be a big shot.

English Definition:

V. to have power and authority, be a big shot.

Hear This WordWord: เป็นไหน

Short Definition:

a lot more, far more.

English Definition:

a lot more, far more.

Examples:

เขามีความสามารถกว่าผมเป็นไหน ๆ His ability is far more surpassed mine.

Hear This WordWord: เป็นอย่างมาก

Short Definition:

greatly.

English Definition:

greatly.

Hear This WordWord: เป็นอย่างยิ่ง

Short Definition:

greatly.

English Definition:

greatly.

Hear This WordWord: เป็นอย่างไร

Short Definition:

How is it? What is it?

English Definition:

How is it? What is it?

Examples:

คุณเป็นอย่างไรบ้าง "How are you?"

Hear This WordWord: เป็นอยู่

Short Definition:

V. to be, exist, live.

English Definition:

V. to be, exist, live.

Examples:

เราจะเป็นอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีอากาศ We cannot exist without air. ปลายังเป็นอยู่ The fish is still alive.

Hear This WordWord: เป็นอะไรไป

Short Definition:

to have something happen to one; What's the matter? It doesn't matter.

English Definition:

1. to have something happen to one, to be the matter with one; What is the matter? 2. It doesn't matter.

Examples:

"เอ๊ะ! เอ็งเป็นอะไรไปหรือ" "Hey! What's the matter (wrong) with you?"

Hear This WordWord: เป็นอันขาด

Short Definition:

Adv. definitely, positively, absolutely, under any circumstances.

English Definition:

Adv. definitely, positively, absolutely, under any circumstances.

Examples:

คุณจะไปจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาด Under no circumstances can you leave here. ผมจะไม่ทำดังนั้นเป็นอันขาด I will never do such things.

Hear This WordWord: เป็นอันว่า

Short Definition:

this means that (such and such course of action follows, is agreed upon).

English Definition:

this means that (such and such course of action follows, is agreed upon).

Examples:

เป็นอันว่าคุณไม่ยอมตกลงตามข้อเสนอของผมใช่ไหม May I take it that you do not agree to my proposals?

Hear This WordWord: เป็นอื่น

Short Definition:

V. to be otherwise, different, something else; to be unfaithful, alienated.

English Definition:

V. 1. to be otherwise, different, something else; 2. to be unfaithful, alienated.

Examples:

เขาเป็นอื่นไปแล้ว He has given his heart to another (elsewhere).

Hear This WordWord: เป๋ง

Short Definition:

Adj. fixed, fixedly; precise, precisely, absolutely, directly, straight, dead.

English Definition:

Adj. fixed, fixedly; precise, precisely, absolutely, directly, straight, dead.

Examples:

เชือกตึงเป๋ง The rope is absolutely taut. ถนนตรงเป๋งไปสู่เมือง The road leads directly to the town. เขาเป็นคนตรงเป๋ง He is dead straight (absolutely honest).

Hear This WordWord: แปด

Short Definition:

eight.

English Definition:

eight.

Hear This WordWord: แปดเปื้อน

Short Definition:

V. to be dirty; to be stained, soiled.

English Definition:

V. to be dirty; to be stained, soiled.

Hear This WordWord: แปดสิบ

Short Definition:

eighty.

English Definition:

eighty.

Hear This WordWord: แปร

Short Definition:

V. to change, alter, to modify, amend, convert, transform, interpret, distort.

English Definition:

V. 1. to change, to alter; 2. to modify, to amend; 3. to convert, to transform; 4. to interpret (the word acquires this sense by association with แปล. This usage is common but not accepted by the standard dictionary of the Royal Institute); 5. to distort; 6. to deploy.

Examples:

อากาศกำลังเเปรปรวน The weather is changing. สภาได้แปรร่างพระราชบัญญัตินี้หลายประการ The Assembly amended the bill in many respects. ร่างกายของเราแปรแป้งเป็นน้ำตาล Starch is converted into sugar within our body. เขาแปรความในคำแถลงไปในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่เขา He interpreted the statement to his advantage. ข่าวถูกแปรให้ผิดความจริง The news has been distorted. เกาหลีเหนือไม่มีเวลาแปรขบวน เพื่อต่อต้านการขึ้นบก North Korea had no time to deploy its forces to stop the landing.

Hear This WordWord: แปรง

Short Definition:

V. to brush.

English Definition:

V. to brush.

Examples:

หนูแปรงฟันแล้วหรือ Have you brushed your teeth? เธอซื้อแปรงผมมาอัน (ด้าม) หนึ่ง She bought a new hair-brush.

Hear This WordWord: แปรงสีฟัน

Short Definition:

N. toothbrush.

English Definition:

N. toothbrush.

Hear This WordWord: แปรสภาพ

Short Definition:

V. to transform, to transfigure.

English Definition:

V. to transform, to transfigure.

Examples:

รูปภาพแผ่นนี้ถูกแปรสภาพเป็นเศษขยะ This picture had been turned into trash.

Hear This WordWord: แปล

Short Definition:

V. to translate, interpret; to make out, understand; to decipher, decode, mean.

English Definition:

V. 1. to translate, to interpret, to render; 2. to make out, to understand; 3. to decipher, to decode; 4. to mean.

Examples:

คุณแปลถ้อยความของเขาออกมาเป็นภาษาไทยให้ผมด้วย Please render (interpret, translate) his remarks into Thai for me. ผมแปลไม่ออกว่าเขาหมายความว่าอย่างไร I can't make out (understand) what he meant. อเมริกันสามารถแปลข้อความที่ญี่ปุ่นส่งเป็นรหัสได้สำเร็จ The Americans succeeded in deciphering (decoding) the coded messages sent by the Japanese. นี่แปลว่าสงครามได้เกิดขึ้นแล้ว This means war has broken out.

Hear This WordWord: แปลก

Short Definition:

V. to be strange, unusual, queer.

English Definition:

V. to be strange, unusual, queer.

Examples:

เขาเป็นคนนิสัยแปลก He is a strange character.

Hear This WordWord: แปลกใจ

Short Definition:

V. to be surprised, amazed.

English Definition:

V. to be surprised, amazed.

Examples:

การกระทำของรัฐบาลได้ยังความแปลกใจให้ประชาชน The action of the government surprises the public. ประเพณีของชาวญี่ปุ่นทำให้เขาแปลกตาแปลกใจมาก Japanese customs greatly interested him (opened his eyes considerably).

Hear This WordWord: แปลกประหลาดใจ

Short Definition:

V. to be surprised.

English Definition:

V. to be surprised.

Hear This WordWord: แปลกปลอม

Short Definition:

strange, different, alien.

English Definition:

strange, different, alien.

Hear This WordWord: แปลกหน้า

Short Definition:

V. to be strange (as of stranger).

English Definition:

V. to be strange (as of stranger).

Hear This WordWord: แปลง

Short Definition:

C. plot of land, a paddy field.

English Definition:

C. plot of land, a paddy field.

Examples:

เขามีที่ดินหลายแปลง He owns several pieces of land.

Hear This WordWord: แปลน

Short Definition:

N. a plan.

English Definition:

N. a plan.

Hear This WordWord: แป๊ะ

Short Definition:

word used to call an old Chinese man.

English Definition:

word used to call an old Chinese man.

Hear This WordWord: แป๊ะเจี๊ยะ

Short Definition:

N. gratuity.

English Definition:

N. gratuity.

Hear This WordWord: แป้ง

Short Definition:

N. powder, toilet powder, flour, meal, starch.

English Definition:

N. powder, toilet powder, flour, meal, starch.

L2 Definition:

แป้งข้าวเจ้า, แป้งญวน (rice flour), แป้งขนมเค้ก (cake mix), แป้งข้าวโพด (corn flour), แป้งข้าวหมาก (yeast made in Thailand), แป้งนวล (face powder in the form of pills, when scented it is called แป้งร่ำ, แป้งสารภี), แป้งสาลี (wheat flour).

Hear This WordWord: แป๊บน้ำ

Short Definition:

N. water pipe.

English Definition:

N. water pipe.

Hear This WordWord: โปร่ง

Short Definition:

Adj. V. full of holes, airy; clear,clean, tidy, favorable; happy, relieved.

English Definition:

Adj. V. 1. full of holes, allowing passage of light or air, airy; 2. clear, clean, tidy, favorable; 3. free, happy, relieved.

Examples:

บ้านนี้เก่าจนหลังคาโปร่งไปหมด The house was so old that the roof was full of holes. วันนี้อากาศโปร่งมาก The weather is so clear today. ผมรู้สึกโปร่งใจขึ้นมาก I felt much happier.

Hear This WordWord: โปรด, โปรดเกล้าฯ

Short Definition:

V. to like, favor, be favored; to be pleased, be kind enough to, be kind to.

English Definition:

V. 1. to like, to favor, to be favored; 2. (of royalty) to be pleased; 3. to please, to be kind enough to; 4. to be kind to, to have mercy upon.

Examples:

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเขามาก His Majesty likes him very much. (He stands high in the King's favor). โปรดบอกเขาด้วยว่าดิฉันจะไม่อยู่บ้าน Please tell him that I will not be home. โปรดเมตตาผมบ้าง Please be kind to me. (Please have mercy on me).

Hear This WordWord: โปรดสัตว์

Short Definition:

V. to help animals to be out of suffering, to show mercy toward animals.

English Definition:

V. 1. to help animals to be out of suffering, to show mercy towards animals; 2. (for the monks) to accept alms in the morning.

Hear This WordWord: โปรโมเตอร์

Short Definition:

promoter.

English Definition:

promoter.

Hear This WordWord: โปลิศ

Short Definition:

N. police.

English Definition:

N. police.

Hear This WordWord: โป๊ะ

Short Definition:

N. 1. a lampshade; 2. a pontoon; 3. fishing stakes sunk into the sea.

English Definition:

N. 1. a lampshade; 2. a pontoon, a floating landing; 3. fishing stakes sunk into the sea, sometimes to a depth of more than ten meters.

Hear This WordWord: โป๊กเกอร์

Short Definition:

N. poker.

English Definition:

N. poker.

Hear This WordWord: ไป

Short Definition:

V. to go, proceed; sV. on, off, away, to; excessively, too.

English Definition:

V. 1. to go, proceed; sV. 2. on, off, away, to, as; 3. excessively, too.

Examples:

ยามหนึ่งแล้วหนูต้องไปนอน It is now nine o'clock in the evening, you must go to bed.

Hear This WordWord: ไปก่อน

Short Definition:

V. to walk ahead, go ahead; sV. for the time being, temporarily, ahead of time

English Definition:

V. 1. to walk ahead, go ahead; sV. 2. for the time being, temporarily, ahead of time, in advance.

Hear This WordWord: ไปจาก

Short Definition:

V. to leave, disappear from.

English Definition:

V. to leave, disappear from.

Examples:

คุณจะไปจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาด Under no circumstances can you leave here.

Hear This WordWord: ไปได้

Short Definition:

(He) may go, can go; idiom: how can (you do such and such).

English Definition:

1. (He) may go, can go; 2. idiom, how can (you do such and such!) (rhetorical question with element of criticism).

Examples:

สมภารพูดเป็นเล่นไปได้ เรื่องนี้ไม่ใช่เล่น ๆ นะผมบอก Abbot, how could you speak nonchalantly. I'm telling you, this is a serious business.

Hear This WordWord: ไปถึง

Short Definition:

V. to arrive, to reach; to , at, in.

English Definition:

V. 1. to arrive, to reach; 2. to, at, in.

Examples:

สมภารกร่างเดินขึ้นบันไดไปถึงบนนอกชาน Abbot Krang walks up the stairs to the open porch.

Hear This WordWord: ไปทำฟัน

Short Definition:

V. to go to see a dentist.

English Definition:

V. to go to see a dentist.

Hear This WordWord: ไปทำอะไร

Short Definition:

what have you been doing?

English Definition:

what have you been doing?

Hear This WordWord: ไปทำอะไรมา

Short Definition:

what have you been up to?

English Definition:

what have you been up to?

Hear This WordWord: ไปเที่ยว

Short Definition:

V. to go around (here and there for pleasure), to go out (as for an evening).

English Definition:

V. to go around (here and there for pleasure), to go out (as for an evening).

Examples:

ผมชอบออกไปเที่ยวเวลากลางคืน I like to go out at night. เจ้าจ้อยมันขอให้พาไปเที่ยวเขาดินแน่ะท่านสมภาร "Joy is asking us to take him to Khaw Din, Abbot."

Hear This WordWord: ไปเที่ยวดูบ้านเมือง

Short Definition:

V. to go sight-seeing.

English Definition:

V. to go sight-seeing.

Hear This WordWord: ไปเป็น

Short Definition:

V. to become.

English Definition:

V. to become.

Hear This WordWord: ไปพบ

Short Definition:

V. to meet, go to see.

English Definition:

V. to meet, go to see.

Hear This WordWord: ไปพลาง

Short Definition:

simultaneously, at the same time.

English Definition:

simultaneously, at the same time.

Hear This WordWord: ไปพลาง ๆ

Short Definition:

just for the time being.

English Definition:

just for the time being.

Hear This WordWord: ไปมา

Short Definition:

V. to go back & forth, to come & go; sV. back & forth, to & fro, this way & that

English Definition:

V. 1. to go back and forth, to come and go; sV. 2. back and forth, to and fro, this way and that.

Examples:

เขาไปเที่ยวมาแล้วทั่วทุกหัวระแหง He has travelled (traveled) everywhere. คุณไปไหนมา Where have you been? นี่ไม่ใช่ทางสัญจรไปมา This is no thoroughfare.

Hear This WordWord: ไปมาหาสู่

Short Definition:

V. elab. colloq. to visit, to pay visits.

English Definition:

V. elab. colloq. to visit, to pay visits.

Examples:

เขาไปมาหาสู่เธอบ่อย ๆ He visits her very often.

Hear This WordWord: ไปรษณีย์

Short Definition:

N. postal service, post office, mail.

English Definition:

N. postal service, post office, mail.

L2 Definition:

(ไปร-สะ-นี) ไปรษณียบัตร (a postcard (without picture)), ไปรษณีย์ภัณฑ์ (parcel post), ไปรษณีย์โทรเลข (posts and telegraph), ดวงตราไปรษณีย์ (postage stamp).

Examples:

ผมได้ส่งหนังสือไปให้คุณแล้วโดยทางไปรษณีย์ I have sent you the book by mail (by post). คุณเอาจดหมายผมทิ้งไปรษณีย์แล้วหรือ Have you posted (mailed) my letter? มีไปรษณีย์อยู่แถวนี้ไหม Is there a post office around here?

Hear This Word

See a PictureWord: ไปรษณีย์กลาง

Short Definition:

N. general post office.

English Definition:

N. general post office.

Hear This WordWord: ไปรับ

Short Definition:

V. to go meet, go get or receive.

English Definition:

V. to go meet, go get or receive.

Examples:

ฉันจะไปรับคุณที่สถานี I shall go and meet you at the station.

Hear This WordWord: ไปเลย

Short Definition:

exceedingly.

English Definition:

exceedingly.

Examples:

แกว่นอย่าพูดมากไปเลย "Kwaen, don't talk too much." อย่าตกใจไปเลย ฉันอยากคุยกับสมภารมานานแล้ว "Don't be startled. I have been wanting to talk to you for a long time."

Hear This WordWord: ไปส่ง

Short Definition:

V. to go to see someone off.

English Definition:

V. to go to see someone off.

Hear This WordWord: ไปสู่

Short Definition:

V. to aim at, to go to; sV. toward.

English Definition:

V. 1. to aim at, to go to; sV. 2. toward.

Examples:

เรือบ่ายหน้าไปสู่ตะวันตก Ths ship sailed towards the west. โคราชเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Korat is the gateway to Northeast Thailand.

Hear This WordWord: ไปหลับนอน

Short Definition:

V. to go to bed.

English Definition:

V. to go to bed.

Examples:

นี่มันก็ดึกแล้วไปหลับนอนเถิดอีหนู It's getting late. Why don't you go to bed, little girl.

Hear This WordWord: ไปหา

Short Definition:

V. to go to see, to visit; to toward.

English Definition:

V. 1. to go to see, to visit; 2. to, toward.

Examples:

เขาเตือนผมไม่ให้ไปหาเธอ He warned me against visiting (seeing) her. พอถึงหน้านาชาวนาก็พากันมุ่งหน้าไปหาทุ่งนาทุกคน As the rice planting season arrives, every farmer heads down the rice fields.

Hear This WordWord: ไปไหนมา

Short Definition:

Where have you been?

English Definition:

Where have you been?

Examples:

สมภารกร่างก็ทักออกมาเปรย ๆ ว่า "ทิพย์ไปจากโบสถ์ก่อน ไปไหนมา" Abbot Krang greeted aloud, "Thip, you left the temple early. Where (have you been) did you go?

Hear This WordWord: ไปเอา

Short Definition:

V. to go get, fetch, go bring.

English Definition:

V. to go get, fetch, go bring.

L2 Definition:

ไปเอามา- to go fetch (get something and bring it back).

Examples:

พวกเอ็งไปเอาก้อนหินใหญ่ ๆ มา You guys, go fetch some big (lumps of) stones.

Hear This Word

See a PictureWord:

Short Definition:

The twenty-eighth consonant of the Thai alphabet.

English Definition:

The twenty-eighth consonant of the Thai alphabet, having the same sound as พ and ภ, but belonging to the high class group. ผอ-ผึ้ง is the designating name of this letter.

Hear This WordWord: ผ.กก.

Short Definition:

N. Director (of Police).

English Definition:

N. Director (of Police).

L2 Definition:

ผู้กำกับ (ตำรวจ)

Hear This WordWord: ผง

Short Definition:

N. dust; powder.

English Definition:

N. dust; powder.

Hear This WordWord: ผจญ

Short Definition:

V. to encounter, meet, face, fight.

English Definition:

V. to encounter, meet, face, fight.

Examples:

พวกโจรกลายเป็นมารผจญชาวบ้าน The bandits became a plague on the villagers. ผมได้ผจญกับปัญหานี้มาหลายปี I have confronted with this problem for many years.

Hear This WordWord: ผจญพระ

Short Definition:

N. confrontation with a monk.

English Definition:

N. confrontation with a monk.

Hear This WordWord: ผจญมาร

Short Definition:

N. temptation; confrontation with Mara.

English Definition:

N. temptation; confrontration with Mara.

Hear This WordWord: ผช.ผบ.

Short Definition:

N. Assistant Commander.

English Definition:

N. Assistant Commander.

L2 Definition:

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

Hear This WordWord: ผญบ.

Short Definition:

N. Village Headman.

English Definition:

N. Village Headman.

L2 Definition:

ผู้ใหญ่บ้าน

Hear This WordWord: ผดผื่น

Short Definition:

N. rash, prickly heat, blister.

English Definition:

N. rash. prickly heat, blister.

Hear This WordWord: ผดุงครรภ์

Short Definition:

N. midwife.

English Definition:

ืืN. midwife.

Examples:

กาลมีผดุงครรภ์ปัจจุบันนี้เป็นของธรรมดา Having a midwife is very common today.

Hear This WordWord: ผนัง

Short Definition:

N. wall (dividing a room in a house), a partition.

English Definition:

N. wall (dividing a room in a house), a partition. See also ฝาผนัง.

L2 Definition:

(ผะ-หนัง)

Hear This WordWord: ผ.บช.

Short Definition:

N. Commander.

English Definition:

N. Commander.

L2 Definition:

ผู้บัญชาการ

Hear This WordWord: ผม

Short Definition:

Pron. I, me (male speaker); N. the human hair on the head.

English Definition:

Pron. I, me (male speaker); N. the human hair on the head, the hairs on other parts of the body or the hairs of animals being called ขน.

Examples:

ผมอยู่ในฐานะลำบาก I am in a difficult position (situation).

Hear This WordWord: ผมเอง

Short Definition:

myself, I myself; it's me; (let) me (try it).

English Definition:

1. myself, I myself; 2. it's me; 3. (let) me (try it).

Hear This WordWord: ผยอง

Short Definition:

V. to be arrogant, haughty.

English Definition:

V. to be arrogant, haughty.

Hear This WordWord: ผล

Short Definition:

N. fruit, gain, produce, product,result, outcome, consequence, effect.

English Definition:

N. 1. fruit, gain, issue, produce, product, result, outcome, consequence, effect; 2. miscellaneous senses.

L2 Definition:

ได้ผลดี (to get favorable result), เกิดผล (to be productive), ไม่เป็นผล ((to be) unsucessful), ผลกำไร (profit), ผลหาร ( quotient), ผลลัพธ์ (answer, result of a calcution).

Examples:

ผลของการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่แน่ The issue of the fight is as yet uncertain. ผลกรรมตามมาทันเขา Retribution has overtaken him. การค้าขายปีนี้ของคุณ ได้ผลดีไหม Were you successful in your business this year? คำพูดของเขาได้ผลตามที่ต้องการ His speech produced the desired effect.

Hear This WordWord: ผลกรรม

Short Definition:

N. retribution.

English Definition:

N. retribution.

Examples:

ผลกรรมตามมาทันเขา Retribution has overtaken him.

Hear This WordWord: ผลงาน

Short Definition:

N. result of work.

English Definition:

N. result of work.

L2 Definition:

(ผน-งาน)

Hear This WordWord: ผลชั่ว

Short Definition:

N. bad result.

English Definition:

N. bad result.

L2 Definition:

(ผน-ชั่ว)

Hear This WordWord: ผลชั่วผลร้าย

Short Definition:

N. elab. bad result.

English Definition:

N. elab. bad result.

Hear This WordWord: ผลดี

Short Definition:

N. good result.

English Definition:

N. good result.

Hear This WordWord: ผลประโยชน์

Short Definition:

N. benefit, gain, use, advantage, profit.

English Definition:

N. benefit, gain, use, advantage, profit.

Examples:

เงินทุนอยู่เฉยๆย่อมไม่มีผลประโยชน์ Idle capitals produce no gain.

Hear This WordWord: ผลไม้

Short Definition:

N. fruit.

English Definition:

N. fruit.

L2 Definition:

(ผน-ละ-ไม้)

Examples:

กระรอกกินผลไม้หมด Squirrels have eaten all the fruits. ผลไม้สุกพอที่จะเก็บได้หรือยัง Is the fruit ripe enough to pick? ในครัวมีผลไม้เยอะ There is a lot of fruit in the kitchen. ผลไม้นี้แก่แล้ว This fruit is ripe.

Hear This WordWord: ผลร้าย

Short Definition:

N. bad effect, unfavorable result.

English Definition:

N. bad effect, unfavorable result.

Hear This WordWord: ผลลัพธ์

Short Definition:

N. long-term result.

English Definition:

N. long-term result.

Examples:

ผลลัพธ์ของคนดูดบุหรี่ก็คือมะเร็ง A long-term result for a smoker is cancer.

Hear This WordWord: ผลสำเร็จ

Short Definition:

N. success, accomplishment.

English Definition:

N. success, accomplishment.

Hear This WordWord: ผลัก

Short Definition:

V. to push, to shove, to thrust, to drive.

English Definition:

V. to push, to shove, to thrust, to dirve.

Examples:

เธอผลักผมเข้าไปในห้อง She shoved me into the room.

Hear This WordWord: ผลักดัน

Short Definition:

V. elab. to push, to drive.

English Definition:

V. elab. to push, to drive.

Examples:

เขาทนความผลักดันของเหตุการณ์ไม่ไหว He could not withstand the pressure of events.

Hear This Word

See a PictureWord: ผลัด

Short Definition:

N. V. to take turns, a turn, a shift; to relieve; to change.

English Definition:

N. V. 1. to take turns, a turn, a shift; 2. to relieve; 3. to change.

Examples:

นี่ถึงผลัดฉันแล้ว. This is my turn. เขาทำงานผลัดกลางคืน. He worked on the night shift. ไม่มีทหารขึ้นมาแนวหน้าเพื่อผลัดเราเลย. No troops came up to the front to relieve us. ผมไม่มีเวลาจะผลัดผ้า. I had no time to change clothes.

Hear This WordWord: ผลัดกัน

Short Definition:

V. to take turns.

English Definition:

V. to take turns.

Examples:

เขาผลัดกันนอนบนเตียง ซึ่งมีอยู่แต่เตียงเดียวในเรือ They took turns to sleep on the only berth available on the boat.

Hear This WordWord: ผลัดเปลี่ยน

Short Definition:

V. to change, to rotate.

English Definition:

V. to change, to rotate.

Examples:

ต่างผลัดเปลี่ยนเวียนเวลา Each took his turn.

Hear This WordWord: ผลัวะผละ

Short Definition:

imit. the sound of beating, slapping, cracking.

English Definition:

imit. the sound of beating, slapping, cracking.

Hear This WordWord: ผลิต

Short Definition:

V. to produce.

English Definition:

V. to produce.

L2 Definition:

ผะ-หลิด

Examples:

เอเชียอาคเนย์ผลิตข้าวมากกว่าบริเวณอื่น ๆ ของโลก Southeast Asia produces more rice than any other part of the world. ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นบัดนี้มีคุณภาพไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ของประเทศอื่น ๆ Japanese products are now equal in quality to the products of other countries.

Hear This WordWord: ผลิตภัณฑ์

Short Definition:

N. products.

English Definition:

N. products.

L2 Definition:

ผะ-หลิด-ตะ-พัน

Examples:

ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นบัดนี้มีคุณภาพไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ของประเทศอื่น ๆ Japanese products are now equal in quality to the products of other countries.

Hear This WordWord: ผลุนผลัน

Short Definition:

V. to make haste, hasten.

English Definition:

V. to make haste, hasten.

Hear This WordWord: ผศ.

Short Definition:

N. Assistant Professor.

English Definition:

N. Assistant Professor.

L2 Definition:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Hear This WordWord: ผสม

Short Definition:

V. to mix, to blend; miscellaneous senses.

English Definition:

V. 1. to mix, to blend; 2. miscellaneous senses.

Examples:

เธอผสมค็อกเทลให้เขาแก้วหนึ่ง She mixed a cocktail for him. สีเหล่านี้ไม่ผสมผสานกัน These colors do not blend. น้ำมันกับน้ำไม่ผสมกัน Oil and water do not mix.

Hear This Word

See a PictureWord: ผสมพันธ์ุ

Short Definition:

N. hybridization; V. to breed.

English Definition:

N. hybridization; V. to breed.

Examples:

เขาผสมพันธ์ุสุนัขขาย He breeds dogs for sale.

Hear This WordWord: ผอม

Short Definition:

V. to be thin.

English Definition:

V. to be thin.

Hear This Word

See a PictureWord: ผอมเกร็ง

Short Definition:

V. to be bony.

English Definition:

V. to be bony.

Hear This WordWord: ผ่อนคลาย

Short Definition:

V. to relax.

English Definition:

V. to relax.

Examples:

ความตึงเครียดได้ผ่อนคลายลงแล้ว The tension has relaxed.

Hear This WordWord: ผ่อนชำระ

Short Definition:

V. to pay a debt by installments.

English Definition:

V. to pay a debt by installments.

Examples:

ผมวางเงินลงไปหมื่นบาท แล้วผ่อนชำระเดือนละพันบาทสิบเดือน I paid down ten thousand baht and paid the monthly installments of one thousand baht.

Hear This WordWord: ผ่อนผัน

Short Definition:

V. idiom: to case the situation.

English Definition:

V. idiom, to case the situation

Hear This WordWord: ผ่อนหนักเป็นเบา

Short Definition:

V. idiom: to ease, reduce.

English Definition:

V. idiom, to ease, reduce.

Hear This WordWord: ผัก

Short Definition:

N. vegetable.

English Definition:

N. vegetable.

Examples:

สัตว์เคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์กินผัก แต่เสือเป็นสัตว์กินเนื้อ Ruminants are herbivorous, but tigers are carnivorous.

Hear This WordWord: ผักบุ้ง

Short Definition:

N. swamp-cabbage, morning-glory, water convolvulus.

English Definition:

N. swamp-cabbage, morning-glory, water convolvulus.

Examples:

ผมชอบกินผัดผักบุ้งกับข้าว I like to eat stir-fried morning-glories with rice.

Hear This WordWord: ผักหญ้า

Short Definition:

N. elab. vegetable.

English Definition:

N. elab. vegetable.

Examples:

ผักหญ้าต้มที่ต้มมากไปจะมีรสจืด Overcooked vegetables are tasteless.

Hear This WordWord: ผัด

Short Definition:

N. V. to cook (stir-fry), to postpone, to delay, to put off, to procrastinate..

English Definition:

N. V. to cook (stir-fry), to postpone, to delay, to put off, to procrastinate.

Examples:

คุณจะผัดผมไปถึงไหน How long will you continue to ask me for postponement?

Hear This WordWord: ผัดเปรี้ยวหวาน

Short Definition:

N. a Thai dish "sweet-and-sour".

English Definition:

N. a Thai dish "sweet-and-sour".

Examples:

ผมชอบทำผัดเปรี้ยวหวาน I like to cook sweet-and-sour dishes.

Hear This WordWord: ผัน

Short Definition:

n. name of a character v. alter, change, turn, transform, shift

English Definition:

n name of a character. v. alter, change, turn, transform, shift

L2 Definition:

พลิกผัน - change, alter; แปรผัน - change, vary, fluctuate; เปลี่ยนผัน- change, alter, turn; ผ่อนผัน - to postpone, to delay, to extend

Hear This WordWord: ผัว

Short Definition:

N. colloq. husband.

English Definition:

N. colloq. husband.

Examples:

เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร I would lose my weight in gold rather than lose my husband to anybody.

Hear This WordWord: ผัว ๆ เมีย ๆ

Short Definition:

N. husband and wife, married couple.

English Definition:

N. husband and wife, married couple.

Examples:

ท่านเป็นพระเป็นเจ้าไม่ควรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องผัว ๆ เมีย ๆ ของชาวบ้าน You're a monk, and you shouldn't get involved in the affairs of the husbands and wives in the village.

Hear This WordWord: ผัวเมีย

Short Definition:

N. husband and wife, married couple.

English Definition:

N. husband and wife, married couple.

Examples:

ท่านเป็นพระเป็นเจ้าไม่ควรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องผัวเมียของชาวบ้าน You're a monk, and you shouldn't get involved in the affairs of the husbands and wives in the village.

Hear This WordWord: ผาก

Short Definition:

N. V. Adv. dry, parched, scorched.

English Definition:

N. V. Adv. dry, parched, scorched.

L2 Definition:

หน้าผาก - forehead

Examples:

คอผมแห้งผาก My throat is parched.

Hear This WordWord: ผาง

Short Definition:

(shaking) violently, uncontrollably.

English Definition:

(shaking) violently, uncontrollably.

Hear This WordWord: ผาสุก

Short Definition:

V. to be happy, comfortable.

English Definition:

V. to be happy, comfortable.

L2 Definition:

ความผาสุก (N. happiness, comfort).

Examples:

เขามีชีวิตอันผาสุก He lived a happy life. เราอยู่ด้วยความผาสุกหลายปี We lived together happily for many years. ทารกนั้นนำความยินดีและความผาสุกมาสู่ครอบครัว The baby brought joy and happiness to the family. นี่เป็นความผาสุกอย่างเต็มเปี่ยมเชียว This is solid comfort.

Hear This WordWord: ผ่า

Short Definition:

V. to split, to chop; to break; to strike; to operate on.

English Definition:

V. 1. to split, to cleave, to chop, to cut; 2. to break; 3. to strike; 4. to subject to the knife, to operate on, to lance.

Examples:

เวลาเล่นเทนนิส เธอสวมกระโปรงผ่ากลาง When playing tennis, she wears a split skirt. ผ่ามะนาวให้ฉันซีกหนึ่ง Cut me a piece of lemon. ศัลยแพทย์จะผ่าตัดเขาวันนี้ The surgeon is going to operate on him today. เขาเป็นคนผ่าเหล่า (ผ่าเหล่าผ่ากอ) คนเดียวในตระกูลของเรา He is the only black sheep in our family.

Hear This WordWord: ผ่าตัด

Short Definition:

V. to operate.

English Definition:

V. to operate.

Examples:

ศัลยแพทย์จะผ่าตัดเขาวันนี้ The surgeon is going to operate on him today. การผ่าฝีไม่ต้องใช้ยาสลบ Lancing a boil needs no anaesthetic (anesthetic).

Hear This WordWord: ผ่าน

Short Definition:

V. to pass; sV. past, through.

English Definition:

V. 1. to pass (by); sV. 2. past, through.

Examples:

เขาเดินผ่านบ้านเราไป He walked past (He passed) our house. จะมีการสร้างทางหลวงผ่านไปนอกเมืองนครปฐม A highway will be built to bypass Nakorn Pathom town. หน่วยรถถังมิได้เข้าขบวนเดินผ่านหน้าพระที่นั่ง The tank units did not take part in the march past the King. เราขับรถผ่านหาดใหญ่ไปยังสิงคโปร์ We drove through Haadyai to Singapore. ผมได้ผ่านความลำบากมามาก I have gone through (have undergone, have experienced) many hardships.

Hear This Word

See a Picture
Unicode Translation by Robert Cutler


Return to Overview