THAI DICTIONARY PART 1
Words
Through กุลีกุจอ

Word:

Short Definition:

The first consonant of the Thai alphabet.

English Definition:

The first consonant of the Thai alphabet. A middle or second class letter of which there are nine. กอ ไก่ is the designating name. It occurs in words of Pali and Sansakrit origin.

Hear This WordWord: ก.

Short Definition:

N. Abbrev. gram, an official unit of weight in Thailand.

English Definition:

N. Abbrev. กรัม gram, an official unit of weight in Thailand.

Examples:

หินก้อนนั้นหนักกี่กรัม

Hear This WordWord: ก็

Short Definition:

AA. then, consequently, also, too; often not translated in English.

English Definition:

Adv. 1. then, consequently, also, too; often not translated in English; 2. as, afterwards- used before the predicate of the principal clause of a complex sentence, after a time clause.

L2 Definition:

ก็ดี- quite well; either; ก็ช่าง, ช่างเถอะ- never mind, leave it alone then; ก็ตาม- accordingly; ก็ถูก- quite correctly; แล้วก็- then, afterwards.

Examples:

เขากินข้าว แล้วก็ออกไปข้างนอก He ate and went out afterwards. ถ้าคุณทำผิดละก็อย่ามาโทษผม If you make a mistake, don't blame me. ถ้าเขาไม่ต้องการให้ดิฉันอยู่ ดิฉันก็ขอลา If he does not want me to stay, I shall take my leave. อะไร ๆ อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ Anything can possibly happen. เธอจะทำอะไรก็ได้ ตามใจชอบ You can certainly do whatever you like. ถึงอย่างไรก็ตาม เขาก็ต้องมาที่นี่ Whatever happens, he will be here.

Hear This WordWord: ก็จะ

Short Definition:

Adv. then.

English Definition:

Adv. then.

Examples:

เมื่อเขาไปแล้วเช่นนี้ ผมก็จะปล่อย Now that he has gone, I shall set you free.

Hear This WordWord: ก็ดี

Short Definition:

is (are) fine too; as well.

English Definition:

"is (are) fine too"; 2. as well.

Examples:

"พวกเรามาอยู่ที่นี่กันหมดก็ดีแล้ว" แกว่นพูด "Well, it's good that all of us are here," Kwaen said.

Hear This WordWord: ก็ดีเหมือนกัน

Short Definition:

okay, fine (it's all right with me) - unenthusiastic, noncommital approval.

English Definition:

okay, fine (it's all right with me) - noncommittal, unenthusiastic approval.

Examples:

"ก็ดีเหมือนกัน" แกว่นพูด "That's fine with me," Kwaen said.

Hear This WordWord: ก็ได้

Short Definition:

can also; may; (it) is all right (to).

English Definition:

can also; 2. may; 3. (it) is all right (to).

Examples:

"ไม่ต้องก็ได้สมภาร" แกว่นตอบ "That's not necessary, Abbot," Kwaen replied. "กำนันจะเอาอย่างนั้นก็ได้" สมภารตอบอย่างเต็มใจ "If Kamnon wants it that way, that's all right too," the abbot replied in satisfaction.

Hear This WordWord: ก็ตาม

Short Definition:

is of no consequence, of no moment; no matter (who, what, which, etc.); however

English Definition:

is of no consequence, of no moment; 2. no matter (who, which, what, etc.), hence (who)ever, (which)ever, (what)ever, however.

Examples:

ไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ตาม เขาก็ไม่เคยรับฟัง No matter what I have said, he has never listened to me.

Hear This WordWord: ก็ตามที

Short Definition:

let it be (state of being fed up with something, someone).

English Definition:

let it be (indicating resignation, state of being fed up with something, someone).

Examples:

"ตกลงแล้วจะคอหักหรือไม่ก็ตามที อย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องเจ็บ" สมภารพูด "When you fall, you'll either break your neck or will at least get hurt, " the abbot said. เธอต้องการจะแต่งงานก็ตามที. If you want to get married, I won't stop you.

Hear This WordWord: ก็ถึงว่า

Short Definition:

and that's true; that's why.

English Definition:

and that's true; that's why.

Examples:

เพราะเหตุนี้นี่เอง ก็ถึงว่าทำไมเขาถึงได้เงียบไป For this reason, that's why he's disappeared.

Hear This WordWord: ก็นั่นน่ะซี

Short Definition:

That's it!

English Definition:

That's it!

Examples:

"ก็นั่นนะซีขอรับหลวงพ่อ" สมภารท้วง "That's right, Luang Phou," the abbot protested.

Hear This WordWord: ก็ไม่เชิง

Short Definition:

not quite like that; not really.

English Definition:

not quite like that; not really.

Examples:

"ก็ไม่เชิงอย่างนั้นหรอกขอรับหลวงพ่อ" "It's not quite (exactly) like that, Luang Phou."

Hear This WordWord: ก็ยิ่ง

Short Definition:

the more, the better.

English Definition:

the more, the better.

Examples:

ยิ่งช้าก็ยิ่งดี The slower the better. เขายิ่งพยายามมากเท่าใด ก็ยิ่งใกล้จุดหมายเข้าเท่านั้น The harder he tried, the closer he was to his goal.

Hear This WordWord: ก็แล้ว

Short Definition:

already.

English Definition:

already.

Examples:

อะไรที่ผ่านมาแล้ว ก็แล้วกันไป Whatever happened in the past, we should let it go. (Let bygones be bygones).

Hear This WordWord: ก็แล้วกัน

Short Definition:

let's, you might (do such and such); that's it, that's all there is to it.

English Definition:

let's, you might (do such and such); 2. that's it, that's all there is to it.

Examples:

"พูดกันอย่างเพื่อนก็แล้วกัน สมภาร" แกว่นพูด "Let's talk as friends, Abbot" Kwaen said.

Hear This WordWord: ก็แล้วกันไป

Short Definition:

Then let it go, leave it at that.

English Definition:

Then let it go, leave it at that.

Examples:

อะไรที่ผ่านมาแล้ว ก็แล้วกันไป Whatever happened in the past, we should let it go. (Let bygones be bygones).

Hear This WordWord: ก็แล้วแต่

Short Definition:

(the choice) depends on, is up to, depends on whether.

English Definition:

(the choice) depends on, is up to, depends on whether.

Examples:

จะไปหรือไม่ก็แล้วแต่เธอ Whether to go or not is up to you.

Hear This WordWord: ก็แล้วไป

Short Definition:

Then let it go, leave it at that.

English Definition:

Then let it go, leave it at that.

Examples:

"เมื่อคุณสบายดีก็แล้วไป" สมภารพูดแล้วก็ถอนใจ "As long as you're doing fine, I'm going to leave it at that," the abbot said with a deep sigh.

Hear This WordWord: ก็ว่าได้

Short Definition:

(it) can be said.

English Definition:

(it) can be said.

Examples:

จะว่าฉันไม่มีเวลาก็ว่าได้ หมู่นี้ยุ่งเหลือเกิน It can be said that I don't have time since I've been so busy lately.

Hear This WordWord: ก็สุดที่จะ

Short Definition:

it is beyond.....

English Definition:

it is beyond.....

Examples:

เรื่องเกี่ยวกับเขา ก็สุดที่จะช่วยเหลืออะไรได้ His trouble is beyond our help.

Hear This WordWord: กก.

Short Definition:

N. a commitee; kilogram.

English Definition:

N. Abbrev. 1. a committee- (คณะ)กรรมการ; 2. kilogram- กิโลกรัม.

Examples:

- ข้าวสารหนัก 2 กก. - คณะกก.ชุดนี้มีทั้งหมด 15 คน

Hear This WordWord: กงสุล

Short Definition:

N. consul.

English Definition:

N. consul.

L2 Definition:

กงสุลใหญ่- Consul-general; รองกงสุล- vice-consul.

Hear This WordWord: กฎ

Short Definition:

N. law, precept, order, injunction, rule, regulation.

English Definition:

N. law, precept, order, injunction, rule, regulation. Also used กฎเกณฑ์.

L2 Definition:

(กด) กฎเกณฑ์- standard, criterion, method, system; กฎแห่งการเคลื่อนไหว- laws of motion; กฎจราจร- traffic regulations; กฎหมาย- the laws, laws, statute; กฎหมายอาญา- criminal law, penal law; กฎหมายแพ่ง- law of private rights, civil law; กฎอัยการศึก- martial law.

Examples:

ในการดำเนินการทูตนั้น ไม่มีกฎอะไรที่ตายตัว In diplomacy, there can be no hard-and-fast rule. การวิจัยย่อมต้องมีกฎเกณฑ์ Research must have system. การที่หล่อนอยากแต่งงานนั้น ย่อมเป็นกฎธรรมดา That she wants to marry is a matter of course.

Hear This WordWord: กฎหมาย

Short Definition:

N. law.

English Definition:

N. law.

Examples:

เขาชำนิชำนาญในเรื่อง กฎบัตรกฎหมาย He is well-versed in legal matters. เขาไม่คุ้น (คุ้นหู) กับภาษากฎหมาย. He is not conversant with legal terms (legal terminology).

Hear This WordWord: กฏจราจร

Short Definition:

N. traffic law.

English Definition:

N. traffic law.

Examples:

เวลาขับรถ เราควรเคารพกฏจราจร

Hear This WordWord: กฏอัยการศึก

Short Definition:

N. martial law.

English Definition:

N. martial law.

Examples:

คณะปฏิวัติประกาศกฎอัยการศึกห้ามคนออกจากบ้านหลังหกโมงเย็น

Hear This WordWord: กฐิน

Short Definition:

N. an annual festival, following the rainy season (of Buddhism).

English Definition:

N. (of Buddhism) offerings presented to monks at the end of the rainy season, particularly yellow robes, the annual procession of the laity at a temple to present the robes to all the monks in the temple.

L2 Definition:

(กะ-ถิน) ทอดกฐิน- to make the กฐิน offerings.

Examples:

พรุ่งนี้สมาชิกของสมาคม จะไปทอดกฐินที่วัดในจังหวัดอยุธยาโดยทางเรือ Tomorrow, members of the association will go to the temple in Ayutthaya Province by boat to present kathin offerings.

Hear This WordWord: กด

Short Definition:

V. to press, to push; to keep down; to boss; to keep back; to force.

English Definition:

V. 1. to press, press on (something), to push; 2. to keep down; 3. to tyrannize, to boss, to oppress; 4. to restrain, to keep back; 5. to force.

L2 Definition:

กดขี่- to oppress, to maltreat, to persecute. กดดัน - to pressure

Examples:

กดหัวมันไว้ อย่าให้มันหือ Keep him down; don't let him complain. เขาถูกเมียกดขี่อยู่ตลอดเวลา He is bossed by his wife all the time. เขาถูกกดคอให้สารภาพ He was forced to make a confession. ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น จงกดปุ่มนี้ If anything happens, press this button.

Hear This WordWord: กดดัน

Short Definition:

V. to pressure.

English Definition:

V. to pressure.

Examples:

ยิ่งลงไปในน้ำลึกมากเท่าใด ความกดดันก็ยิ่งมากขึ้น The deeper you go into the water, the greater the pressure.

Hear This WordWord: กดลายนิ้วมือ

Short Definition:

V. to take a fingerprint.

English Definition:

V. to take a fingerprint.

Hear This WordWord: ก.ต

Short Definition:

N. Abbrev. Judicial Commission.

English Definition:

N. Abbrev. คณะกรรมการตุลาการ - Judicial Commission.

Hear This WordWord: ก.ตร.

Short Definition:

N. Abbrev. Police Department, Police Commission.

English Definition:

N. Abbrev. Police Department- กรมตำรวจ; Police Commission- คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ.

Hear This WordWord: กติกา

Short Definition:

N. rule, regulation (for sports), covenant, agreement, contract.

English Definition:

N. rule, regulation (for sports), covenant, agreement, contract.

Examples:

เขามิได้เล่นตามกติกาแห่งการเล่น He did not play according to the rules of the game.

Hear This WordWord: กทม.

Short Definition:

N. Abbrev. Bangkok (Krung Thep Mahanakorn).

English Definition:

N. Abbrev. Bangkok- กรุงเทพมหานคร (Krung Thep Mahanakorn).

L2 Definition:

กรุงเทพมหานครฯ has been recorded in the Guiness Book as the capital city that has the longest name in the world.

Hear This WordWord: ก้น

Short Definition:

N. the seat, the buttocks, rump, base, bottom of (as of a hole or a well).

English Definition:

N. the seat, the buttocks, rump, base, bottom of (as of a hole or a well).

L2 Definition:

ก้นถุง- the bottom of bag, ก้นบึง- the floor of a swamp or marsh, ก้นหม้อ- the bottom of a rice pot, ก้นหอย- the extreme end or tapering spiral lines of a conch-shell, shell-fish or mud-snail.

Examples:

ช่วยปะก้นกางเกงให้ฉันที Please mend the rear of my pants. ที่ก้นบ่อมีแต่โคลน There is only mud at the bottom of the well. ฉันมันมืออยากจะตีก้นเขา I felt an itch to spank his buttocks. แกจะต้องตกนรกก้นบึ้ง You shall go to the very bottom of hell.

Hear This WordWord: กบิลพัสดุ์

Short Definition:

N. Kapilavastu in ancient India, near Nepal, birthplace of the Buddha.

English Definition:

N. Kapilavastu in ancient India, near Nepal, birthplace of the Buddha.

L2 Definition:

(กะ-บิน-ละ-พัด)

Hear This WordWord: กปน.

Short Definition:

N. Abbrev. The Metropolitan Waterworks Authority; MWA

English Definition:

N. Abbrev. การประปานครหลวง - The Metropolitan Waterworks Authority; MWA

L2 Definition:

(กาน-ประ-ปา-นะ-คอน-หลวง)

Hear This WordWord: กปภ.

Short Definition:

N. Abbrev. The Provincial Waterworks Authority; PWA

English Definition:

N. Abbrev. การประปาส่วนภูมิภาค - The Provincial Waterworks Authority; PWA

L2 Definition:

(กาน-ประ-ปา-ส่วน-พูม-มิ-พาก)

Hear This WordWord: ก.พ.

Short Definition:

N. Abbrev. Office of the Civil Service Commission

English Definition:

N. Abbrev. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - Office of the Civil Service Commission

Hear This WordWord: กฟน.

Short Definition:

N. Abbrev. The Metropolitan Electricity Authority; MEA

English Definition:

N. Abbrev. การไฟฟ้านครหลวง - The Metropolitan Electricity Authority; MEA

Hear This WordWord: กฟภ.

Short Definition:

N. Abbrev. Provincial Electricity Authority; PEA

English Definition:

N. Abbrev. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - Provincial Electricity Authority; PEA

Hear This WordWord: ก.ม.

Short Definition:

N. Abbrev. law

English Definition:

N. Abbrev. 1. กฏหมาย-law;

Hear This WordWord: ก้ม

Short Definition:

V. to bend the body downward and forward, to bend or bow the head, stoop down.

English Definition:

V. to bend the body downward and forward, to bend or bow the head, to stoop down.

L2 Definition:

ก้มหน้าก้มตา- to attend earnestly to one's duties or business, ก้มหน้าทน- to endure, to bear, to suffer patiently , to endure inevitable with fortitude, ก้มหน้าทำมาหากิน- to earn one's livelihood with patience and fortitude.

Examples:

เขาก้มลงหยิบผ้าเช็ดหน้าให้เธอ He bent down to pick up the handkerchief for her. ช้างก้มตัวลง เพื่อรับนายของมัน The elephant sank to his knees to receive his master. เขาก้มหน้าก้มตาทำงานที่เขามีอยู่ He set his mine to the task in hand. ฉันจะก้มหน้าทุกข์ทรมานต่อไป I shall resign myself to more sufferings.

Hear This WordWord: ก้มลง

Short Definition:

V. to bend down.

English Definition:

V. to bend down.

Examples:

เขาก้มลงหยิบผ้าเช็ดหน้าให้เธอ He bent down to pick up the handkerchief for her.

Hear This WordWord: ก้มหน้า

Short Definition:

V. to bow the head; to knuckle down (and do something).

English Definition:

V. 1. to bow the head; 2. to knuckle down (and do something).

Examples:

เขาก้มหน้าทำงานที่เขามีอยู่ He set his mind to the task at hand. สมภารกร่างก็รีบก้มหน้าเม้มปากมิให้ตนเองยิ้มออกมา Abbot Krang quickly looks down and compresses his lips, not allowing himself to emit a smile.

Hear This WordWord: กรกฎาคม

Short Definition:

N. July.

English Definition:

N. July.

L2 Definition:

(กะ-ระ-กะ-ดา-คม)

Examples:

ในเดือนกรกฎาคมความร้อนรุนแรงมาก In July, the heat is very intense.

Hear This WordWord: กรง

Short Definition:

N. an animal cage, a cell for convicts; a baluster, a banister.

English Definition:

N. 1. an animal cage made with wooden or iron slates, a cell for convicts; 2. a baluster, a banister.

L2 Definition:

กรงนก- a bird cage, กรงเล็บ- cage-like space formed by the closed talons of a bird, กรงเหล็ก- an iron cage, ลูกกรงรั้ว- the palings of a fence, ใส่กรง- to confine in a cage or cell.

Examples:

นกที่ถูกขังกรงนานเข้า ก็มักจะเคยชินกับการถูกกักขัง A caged bird often in time gets used to his confinement. บันไดไม่มีราวลูกกรง The staircase has no balustrade.

Hear This WordWord: กรงเหล็ก

Short Definition:

N. iron bar.

English Definition:

N. iron bar.

Hear This WordWord: กรณี

Short Definition:

N. a cause, a legal, action, a suit; case, incident, event, eventuality, case.

English Definition:

N. 1. a cause, a legal, action, a suit; 2. incident, event, eventuality, case.

L2 Definition:

(กะ-ระ-นี)

Examples:

กรณีหนึ่งที่กรุงโรมเสื่อมและล่มลงก็คือไข้จับสั่น One of the causes of the decline and fall of Rome was malaria. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามผมจะมาที่นี้ I shall be here in any case.

Hear This WordWord: กรด

Short Definition:

N. Adj. acid, acidulous, corrosive, sharply caustic, severe.

English Definition:

N. Adj. acid, acidulous, corrosive, sharply caustic, severe.

L2 Definition:

กรดกำมะถัน- sulphuric acid; กรดเกลือ- hydrochloric acid; กรดดินประสิว- nitric acid; กรดน้ำส้ม- acetic acid.

Hear This WordWord: กรม

Short Definition:

N. a cohort, section, government department or bureau; a regiment of soldiers.

English Definition:

N. 1. a cohort, a section, a division (as of troops), a government department or bureau (usually a division of a ministry but sometimes indpendent, headed by a director-general, as, the Highways Department, the Department of Foreign Trade, the Department of Protocol); 2. a regiment of soldiers; 3. a prince or princess of the blood (formerly appointed by the King to command a body of troops, now only to be nominal ruler of a province, as กรมพระนครสวรรค์- the Prince of Nagor Svarga).

L2 Definition:

กรมการขนส่ง- Department of Transport; กรมการขนส่งทหารบก- Department of Army Transport; กรมการข้าว- Rice Department; กรมการค้าภายใน- Department of Domestic Trade; เจ้ากรม- N. the chief of a section or company, a title indicating the head of a family, the first of an order or series; ปลัดกรม- N. a deputy or lieutenant of a section or company; กรมพระยา- N. the title of a prince of the first rank; กรมพระ- N. the title of a prince of the second rank), กรมหลวง- N. the title of a prince of the third rank; สีกรมท่า- N. navy blue color.

Hear This WordWord: กรมการจังหวัด

Short Definition:

N. member of the provincial council.

English Definition:

N. member of the provincial council.

Hear This WordWord: กรมการประมง

Short Definition:

N. Department of Fisheries.

English Definition:

N. Department of Fisheries.

Hear This WordWord: กรมการพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ

Short Definition:

N. National Electricity Authority.

English Definition:

N. National Electricity Authority.

Hear This WordWord: กรมการแพทย์

Short Definition:

N. Department of Medical Services.

English Definition:

N. Department of Medical Services.

Hear This WordWord: กรมชลประทาน

Short Definition:

N. Irrigation Department.

English Definition:

N. Irrigation Department.

Examples:

เพื่อนของผมทำงานที่กรมชลประทาน My friend works at the Irrigation Department.

Hear This WordWord: กรมตรวจคนเข้าเมือง

Short Definition:

N. Immegration Department.

English Definition:

N. Immigration Department.

Hear This WordWord: กรมทางหลวง

Short Definition:

N. Highways Department.

English Definition:

N. Highways Department.

Hear This WordWord: กรมป่าไม้

Short Definition:

N. Forestry Department.

English Definition:

N. Forestry Department.

Hear This WordWord: กรมพัฒนาที่ดิน

Short Definition:

N. Department of Land Development.

English Definition:

N. Department of Land Development.

Hear This WordWord: กรมศุลกากร

Short Definition:

N. Customs Department.

English Definition:

N. Customs Department.

Hear This WordWord: กรรม

Short Definition:

N. deeds, the consequences of deeds; the object of a verb.

English Definition:

N. 1. act, action, deed; 2. an unjust deed, a bad turn; 3. colloq. fate, destiny (as determined by one's past deeds in accordance with the Buddhist doctrine of causality, the causal nexus, karma); 4. death viewed as a result of one's past deeds; 5. the object of a verb.

L2 Definition:

(กัม)

Examples:

ข้าพเจ้าตั้งใจจะประกอบแต่กุศลกรรม I intend to do only good deeds. อย่าทำกรรมเลย Don't commit sin. เราจะแพ้หรือชนะย่อมสุดแล้วแต่บุญกรรม Whether we win or lose will depend on destiny (on our good or bad deeds in the past). เขาถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้ เนื่องจากโรคปอดอักเสบ He died (reached his journey's end, came to his end) yesterday of pneumonia. ในภาษาอังกฤษ ประธานต้องอยู่หน้ากรรมเสมอ. In English, the subject must always precede the object.

Hear This WordWord: กรรมกร

Short Definition:

N. a laborer, a worker, an unskilled labor.

English Definition:

N. a laborer, a worker, an unskilled labor.

L2 Definition:

(กำ-มะ-กอน)

Examples:

กรรมกรมีการชุมนุมกันกลางแจ้งเมื่อเช้านี้ The workmen held an open-air meeting this morning. หนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับไม่เห็นด้วยกับหัวหน้ากรรมกรในเรื่องนี้ Several daily newspapers disagree with the labor leader on this matter. เพื่อที่จะให้ได้รับเลือกตั้งเขาจะต้องได้คะแนนเสียงจากพวกกรรมกร In order to be elected he'll have to receive the votes of the laboring group.

Hear This WordWord: กรรมการ

Short Definition:

N. member of a board, committee, assembly, or a panel; a committeeman.

English Definition:

N. member of a board or committee or council or assembly, a committeeman, the committee itself being called คณะกรรมการ, a member of a panel, director of a company or corporation.

L2 Definition:

(กำ-มะ-กาน) กรรมการสอบไล่- member of an examining board; กรรมการอำนวยการ- managing director.

Examples:

จะมีกรรมการมาสอบสวนเรื่องนี้ There will be a committeeman to investigate this story.

Hear This WordWord: กรรมบทสิบ

Short Definition:

N. the ten precepts of the Buddhist religion.

English Definition:

N. the ten precepts of the Buddhist religion.

L2 Definition:

(กำ-มะ-บด-สิบ)

Hear This WordWord: กรรมเวร

Short Definition:

N. consequences of past deeds; fate, misfortune in common parlance.

English Definition:

N. consequences of past deeds; fate, misfortune in common parlance.

L2 Definition:

(กำ-เวน)

Examples:

เพราะกรรมเวรทำให้เขาต้องทรมานอย่างนี้ He suffers like this because of his fate (as a consequence of his past deed).

Hear This WordWord: กรรมสิทธิ์

Short Definition:

N. right of ownership, proprietary right, copyright.

English Definition:

N. right of ownership, proprietary right, copyright.

L2 Definition:

(กำ-มะ-สิด)

Examples:

กรรมสิทธิ์หาใช่เป็นสิ่งเดียวกับสิทธิครอบครองไม่ Ownership is not the same as possession. หนังสือนี้มีกรรมสิทธิ์ตามกฏหมาย This book is copyright according to law.

Hear This WordWord: กรรมาชีพ

Short Definition:

N. livelihood, trade, profession.

English Definition:

N. livelihood, trade, profession.

L2 Definition:

(กำ-มา-ชีบ) ชนกรรมชีพ- wage-earner, laborer, proletariat.

Examples:

พวกเราก็เป็นเพียงแค่ชนชั้นกรรมาชีพ We are only laborers.

Hear This WordWord: กรรมาธิการ

Short Definition:

N. member of a commission, a commissioner.

English Definition:

N. member of a commission, a commissioner.

L2 Definition:

(กำ-มา-ทิ-กาน)

Hear This WordWord: กร้วม

Short Definition:

N. a sound of biting, a crunching sound.

English Definition:

N. a sound of biting, a crunching sound.

Examples:

ช้างกำลังเคี้ยวอ้อยกร้วม ๆ The elephant is crunching on sugar canes.

Hear This WordWord: กรอก

Short Definition:

V. (of liquid) to pour into; to enter or fill (a book); to force down, drill.

English Definition:

V. 1. to pour (a liquid) into a small aperture (as into the mouth of a bottle), to ingurgitate, to pour into the throat by means of a tube or funnel; 2. to enter or fill (a book); 3. to force down, to drill.

Examples:

ฉันไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อแล้ว I have now nothing to eat (nothing to fill the pot). ถ้าเธอไม่ฟังเหตุผล ฉันก็จะต้องกรอกเข้าไปในหูของเธอ If you don't listen to reason, I shall have to drill some sense into you. เขาพูดกรอกหูผมอยู่เรื่อยว่า เขาเป็นคนเฉลียวฉลาด He incessantly drummed into my ears that he was a clever man.

Hear This WordWord: กลอกตา

Short Definition:

V. to move one's eyes (expressing the feeling of not knowing what to do).

English Definition:

V. to move one's eyes (expressing the feeling of not knowing what to do, out of ideas).

Hear This WordWord: กรอด

Short Definition:

N. the sound of gritting one's teeth.

English Definition:

Interj. an onomatopoeia (as when a rat is gnawing a board or as of the grinding of teeth), the sound of gritting one's teeth.

Examples:

เขาขบฟันดังกรอด ๆ ด้วยโทสะ He grated his teeth in anger. ฉันได้ยินเสียงหนูขบอะไรกรอด ๆ I hear a rat gnawing something with a grating sound.

Hear This WordWord: กรอบ

Short Definition:

N. border, frame, edge,margin; Adj. crisp, brittle, fragile, poor, inferior.

English Definition:

N. 1. border, frame, edge, margin, a curb or frieze along the top of a wall; Adj. 2. brittle, crisp, crackling, fragile, frail, poor, inferior; 3. crushed, broken.

Examples:

แจ้งความพิมพ์ลงไปโดยไม่มีกรอบ The advertisement is printed without borders. กรอบรูปทำด้วยเงิน The picture frame is made of silver. ยิ่งนวดแป้งมากเท่าไหร่ ขนมแป้งอบก็จะยิ่งกรอบมากเท่านั้น The more you knead the dough, the crispier will be the pastry. เขาเหยียบใบไม้แห้งดังกรอบแกรบ The dry leaves crackled underneath his feet. เขาจนกรอบ He is broke. (He is stone-broke.)

Hear This WordWord: กรอมา

Short Definition:

N. part of a mumbled word that is supposed to be "kamachip" (a laborer, worker).

English Definition:

N. part of a word that is supposed to be กรรมชีพ (N. worker, laborer; working class), used in drunken speech of แกว่น in the novel Red Bamboo.

Hear This WordWord: กระจก

Short Definition:

N. a mirror, a sheet glass, a glass panel.

English Definition:

N. a mirror, a sheet glass, a glass panel.

L2 Definition:

กระจกตา- the cornea; กระจกฝ้า- frosted glass; กระจกหน้าต่าง- window pane; กระจกหน้ารถ- windshield; กระจกเงา- looking-glass, a mirror; กระจกส่อง- a hand-mirror.

Hear This WordWord: กระจกรองโต๊ะ

Short Definition:

N. glass cover for a table.

English Definition:

N. glass cover for a table.

Hear This WordWord: กระจกหน้ารถ

Short Definition:

N. windshield.

English Definition:

N. windshield.

Hear This WordWord: กระจัดกระจาย

Short Definition:

V. to scatter, to disperse, to spread.

English Definition:

V. to scatter, to disperse, to spread.

Examples:

ศัตรูถูกรุกไล่กระจัดกระจายไป The enemy was attacked and dispersed. มีบ้านอยู่กระจัดกระจายในบริเวณอันกว้างใหญ่ The houses are scattered over a large area.

Hear This WordWord: กระจาย

Short Definition:

V. to be scattered, to be dispersed, to be spread about; to broadcast.

English Definition:

V. 1. to be dispersed, to be scattered, to be dispelled, to be spread about or diffused, used in the combination กระจัดกระจาย for the sake of euphony but with no change in meaning; 2. to broadcast, to distribute.

Examples:

เมฆกระจายไปทั่วฟ้า The clouds dispersed all over the sky. ตัวแทนของเขากระจายข่าวว่า เขาจะกลับมาประเทศไทย His agents spread the news that he is coming back to Thailand. ดอกไม้เหล่านี้มีกระจายอยู่ทั่วไปในภาคนี้ These flowers are widely distributed in this region. สิ่งที่ประเทศไทยต้องการมากก็คือ การกระจายอำนาจการปกครอง What Thailand badly wants is a decentralization of the administration.

Hear This WordWord: กระจายเสียง

Short Definition:

V. to broadcast (on the radio).

English Definition:

V. to broadcast (on the radio).

Examples:

วิทยุกระจายเสียงเป็นวิถีทางอย่างหนึ่ง สำหรับติดต่อกับคนหมู่มาก Radio broadcasting is a medium of mass communication. สาส์นของท่านนายกรัฐมนตรีได้ถูกกระจายเสียงไปสู่โลก The Prime Minister's message was broadcast to the world.

Hear This WordWord: กระจายออก

Short Definition:

V. to spread out, to scatter out.

English Definition:

V. to spread out, to scatter out.

Examples:

เอกสารของเขาบนโต๊ะถูกกระจายออกอย่างไม่เป็นระเบียบ All his documents on the table are disorderly spreaded out.

Hear This WordWord: กระชาก

Short Definition:

V. to yank, pull sharply, jerk with force; to utter sharply, bawl, snap, rasp.

English Definition:

V. 1. to pull sharply, to yank, to jerk with force, to jerk vigorously, to move with jerks; 2. to utter sharply, to speak curtly, to bawl, to snap, to rasp.

Examples:

อย่ากระชากเชือก เดี๋ยวจะขาด Do not jerk the rope, lest it shold break. ขบวนรถไฟเคลื่อนออกไปจากสถานี ด้วยอาการกระชาก The train moved off the station with a jerk. พอใกล้จะถึงพื้นดิน นักโดดร่มก็กระชากเชือก As he neared the ground, the parachutist pulled the cord. เขาออกคำสั่งของเขาด้วยเสียงกระชาก He snapped out his order. แกเป็นใครจึงมากระชากเสียงกับฉัน Who are you to bawl at me?

Hear This WordWord: กระซิก

Short Definition:

N. an onomatopoeia (as sobbing with quick respirations); V. to snuggle.

English Definition:

N. 1. an onomatopoeia (as sobbing with quick respirations); V. 2. to snuggle, to edge one's way gradually into.

Examples:

เธอกระซิกเข้าไปหาเขา She gradually edges her way toward him (She snuggled to him).

Hear This WordWord: กระซิบ

Short Definition:

V. to whisper, to speak softly.

English Definition:

V. to whisper, to speak softly.

L2 Definition:

Often used as กระซิบกระซาบ, กระซุบกระซิบ

Examples:

เขาพูดกระซิบกระซาบกัน They talked in whispers. เขากระซิบกับผมว่า เขาจะออกเดินทางคืนวันนี้ He told me under his breath that he was leaving tonight. อย่าไปกระซิบความจริงให้ใครทราบเล่า Never whisper the truth to anyone.

Hear This WordWord: กระดาก

Short Definition:

V. to be shy, bashful, timid, to feel abashed, disconcerted, confused, ashamed.

English Definition:

V. to feel embarrassed, to feel abashed, timid, disconcerted, confused, ashamed, shy.

Examples:

แกว่นก็พูดออกมาได้ ไม่กระดากปากเสียบ้างเลย Kwaen, how could you say that. What ashamed! เธอกระดากที่จะเข้าไป She was abashed to enter. เขายืนลังเลอยู่ด้วยความกระดากใจ Embarrassed, he stood hesitating.

Hear This WordWord: กระดากปากกระดากใจ

Short Definition:

V. elab. to be ashamed.

English Definition:

V. elab. to be ashamed.

Examples:

เธอรู้สึกกระดากปากกระดากใจที่จะขอความช่วยเหลือจากเขา She is ashamed to ask for his help.

Hear This WordWord: กระดากอาย

Short Definition:

V. to be shy, bashful; to be ashamed.

English Definition:

V. to be shy, bashful; to be ashamed.

Examples:

เธอกระดากอายที่จะพูดกับเขา She was abashed to talk to him.

Hear This WordWord: กระดาน

Short Definition:

N. a board, a plan; a board for playing a game (of chess).

English Definition:

N. 1. a board, a plan; 2. a board for playing a game (of chess).

L2 Definition:

กระดานชนวน- a slate for writing purpose; กระดานดำ- a blackboard; กระดานหมากรุก- a chessboard; กระดานหก- a teeter-totter.

Examples:

กระดานยังไม่ได้ไสกบ The boards have not yet been planed. พื้นได้ปูกระดานแล้ว The floor has been planked. เขาชนะสี่กระดาน He won four (chess) games.

Hear This WordWord: กระดาษ

Short Definition:

N. paper.

English Definition:

N. paper.

L2 Definition:

กระดาษข่อย, กระดาษเพลา, กระดาษสา- paper made from the fibre of Streblus asper; กระดาษเงิน กระดาษทอง- silver and gold paper, scattered by the Chinese along the route of a funeral procession; กระดาษทราย- sandpaper, emery paper; กระดาษปอนด์- sulphate paper, sulphite paper; กระดาษแก้ว- tracing paper.

Examples:

สมภารยื่นกระดาษเปล่าแผ่นนั้นให้แกว่น The Abbot handed Kwaen that plain piece of paper. สัญญานี้ไม่ได้มีราคามากไปกว่าเศษกระดาษ This contract is worth no more than a scrap of paper. เอากระดาษมาให้ฉันแผ่นหนึ่ง Give me a piece of paper.

Hear This WordWord: กระดาษเช็ดหน้า

Short Definition:

N. cleansing (facial) tissues.

English Definition:

N. cleansing (facial) tissues.

Examples:

สมภารยื่นกระดาษเช็ดหน้าแผ่นนั้นให้แกว่น The abbot handed Kwaen that piece of cleansing tissue.

Hear This WordWord: กระดิก

Short Definition:

V. to wave, wiggle, wag, shake, tremble, fidget, motion; to understand, know.

English Definition:

V. 1. to wave, to wiggle (fingers or toes), to motion, to shake, to tremble, to fidget, to move restlessly, to wag; 2. to understand, to know.

L2 Definition:

กระดิกหู- to hear, to know what is being said; ไม่กระดิกหู- inattentive.

Examples:

สุนัขกระดิกหาง The dog wagged his tail. กระดิกนิ้วสักหน่อย เจ้าหล่อนก็จะตามมา Beckon a little, and she will follow. เขาไม่ยอมกระดิกกระเดี้ยออกจากบ้าน He will not budge from his house. หลังจากลมสงบแล้ว ใบไม้ก็เริ่มกระดิกเล็กน้อย After the calm, the leaves began to move a little. ผมขอความช่วยเหลือจากเขา แต่เขาก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ยเลย I asked for his help, but he won't budge. เขาโกรธจนหนวดกระดิก He was so angry that his moustache wagged. เรื่องการบ้านการเมืองผมไม่กระดิกหูหรอก Politics makes no impression on me. (Politics is all Greek to me).

Hear This WordWord: กระดิ่ง

Short Definition:

N. a small bell (usually one rung by hand) a handbell, a doorbell, a cow bell.

English Definition:

N. a small bell (usually one rung by hand), a handbell, or a doorbell, a cow bell.

Examples:

ครูสั่นกระดิ่ง The teacher rang the bell. กระดิ่งดังอยู่เรื่อย The bell keeps ringing. ใครเล่าจะเอากระดิ่งไปผูกคอแมว Who will bell the cat? ถ้าใต้เท้าต้องการอะไร โปรดสั่นกระดิ่ง If Your Excellency desires anything, please ring.

Hear This WordWord: กระดุม

Short Definition:

N. a button, a coat button, a stud.

English Definition:

N. a button, a coat button, a stud.

Hear This WordWord: กระดุมแถวเดียว

Short Definition:

N. single-breasted (buttons).

English Definition:

N. single-breasted (buttons).

Hear This WordWord: กระดูก

Short Definition:

N. a bone.

English Definition:

N. a bone.

Examples:

เขามีแต่หนังหุ้มกระดูก He is all skin and bone. ในร่างกายมนุษย์เรามีกระดูกประมาณ 200 ชิ้น There are about 200 bones in the human body. เธอเกลียดเขาเข้ากระดูกดำ She hates him like poison.

Hear This WordWord: กระดูกสันหลัง

Short Definition:

N. the backbone, the spine, the vertebrae.

English Definition:

N. the backbone, the spine, the vertebrae.

Hear This WordWord: กระโดด

Short Definition:

V. to jump, leap over, move by bounds, pounce upon, hop, skip, spring.

English Definition:

V. to jump, to leap over, to move by bounds, to leap, to pounce upon, to hop, to skip, to spring.

Examples:

เขากระโดดข้ามท้องร่องไป He jumped across the ditch. เสือกระโดดเข้าตะครุบเหยื่อของมัน The tiger sprang upon its prey. ผมกระโดดข้ามไปเสียหลายบท I skipped several chapters. เขากระโดดตีลังกาอย่างงดงาม He made a beautiful somersault.

Hear This Word

See a PictureWord: กระได

Short Definition:

N. stairs, steps, a stairway, a ladder.

English Definition:

N. stairs, steps, a stairway, a ladder.

Examples:

เจิมพายเรือมาผูกไว้ที่กระไดน้ำ Joem rowed the boat towards the stairs by the river and tied it there. เธอตกกระไดลงมา She fell down the stairs. เขาได้บรรลุกระไดขั้นสุดแห่งความสำเร็จแล้ว He has reached the last rung the of the ladder of success.

Hear This WordWord: กระต่าย

Short Definition:

N. a rabbit, a hare; a kitchen tool for grating coconut.

English Definition:

N. 1. a rabbit, a hare (กระต่ายป่า); 2. a kitchen tool for grating coconut.

L2 Definition:

กระต่าย (ขูดมะพร้าว) or กระต่ายจีน- a kitchen tool for grating coconut, formerly having the form of a low, long stool with steel teeth, later taking the form of a board studded with pins, now having a rotary form worked by an electric or petrol (gasoline) motor.

Hear This WordWord: กระตุก

Short Definition:

V. to pull suddenly, to jerk; to run roughly, to be affected by spasms.

English Definition:

V. 1. to pull suddenly, to jerk; 2. to run roughly, to be affected by spasms, to pink.

Examples:

อย่ากระตุกเชือก Don't tug at the cord. รถออกอย่างกระตุก The car started with a jerk. เขากระตุกเอากระเป๋าเงินไปจากมือผม He whipped the purse from my hand. การกระตุกเป็นอาการอย่างหนึ่งของบาดทะยัก Spasms are a symptom of tetanus. เครื่องยนต์เดินกระตุก The motor runs roughly.

Hear This WordWord: กระเตื้อง

Short Definition:

V. to improve, to advance, to gain, to rise gradually, to convalesce.

English Definition:

V. to advance, to gain, to become movable, to improve in condition, to convalesce, to attain a higher standard of learning (as a student), to rise gradually, to become loosened (as in dislodging a stump or stone).

Examples:

คนไข้ค่อยกระเตื้องขื้นบ้าง The patient has gained the little. สถานการณ์ในลาวกระเตื้องขึ้นมาก The situation in Laos has much improved.

Hear This WordWord: กระเตื้องขึ้น

Short Definition:

V. to improve, get better.

English Definition:

V. to improve, get better.

Examples:

สถานการณ์ในลาวกระเตื้องขึ้นมาก The situation in Laos has much improved.

Hear This WordWord: กระโตกกระตาก

Short Definition:

V. colloq. to make a noise, make a hue and cry, yell, let out (a secret).

English Definition:

V. colloq. to make a noise about something (which ought to be kept quiet), to make a hue and cry, to yell, to give an alarm, to sound a signal or appraise of danger.

Examples:

อย่ากระโตกกระตากไป เดี๋ยวพวกนั้นจะรู้ Mum's the word; otherwise, they will know. เขารู้เรื่องนี้ตลอดมา แต่เขาไม่ยอมกระโตกกระตากเลย He knew of this matter all along, but he would not breathe a word.

Hear This WordWord: กระถาง

Short Definition:

N. an earthen flower pot, a pitcher; metal pot for burning incense sticks.

English Definition:

N. an earthen flower pot, a receptacle for water, a pitcher, a metal pot for burning incense sticks, a wide-mouthed earthen jar, a basin.

L2 Definition:

ไม้กระถาง- a potted plant.

Examples:

แกเอาต้นไม้ใส่กระถางแล้วหรือ Have you potted the plant?

Hear This WordWord: กระเถิบ

Short Definition:

V. to move, to budge, to make way, to inch nearer.

English Definition:

V. to move, to budge, to make way, to inch nearer, to change or readjust a bit, to move back or out a little, to move in order to make more room for others.

Examples:

ทิพย์ก็กระเถิบเข้าไปชิดฝาเรือน Thip, then, inched nearer the wall. เรากำลังกระเถิบใกล้สงครามเข้าไปทีละน้อย We are moving nearer war inch by inch. โปรดกระเถิบหน่อย Please make way (Please move aside).

Hear This WordWord: กระทง

Short Definition:

N. small food tray made of banana leaves or paper; Adj. young.

English Definition:

N. 1. a small food tray or float made of stitched, banana leaves or stalks on which flowers, tapers and incense sticks are placed. These are allowed to float along the canals or rivers as propitiatory offerings to spirits. Once used, it is thrown away like a wrapper; 2. a count (as in an indictment); 3. clauses or sectional divisions of a story or discourse, a room or section in a boat (one on which rowers sit); Adj. 4. young.

Examples:

เขาถูกตัดสินลงโทษทุกกระทง He was convicted on all counts. เจ้ากร่างและเจ้าแกว่นแมื่อครั้งเป็นหนุ่มรุ่นกระทงใครบ้างที่ไม่รู้จัก Krang and Kwaen, there weren't anybody that didn't know them when they were young. (Everybody knew them ever since they were kids).

Hear This WordWord: กระทบ

Short Definition:

V. to strike, bump against, collide with, impale; to come in contact with.

English Definition:

V. 1. to touch, to be in contact with, to crash against, to collide with, to strike against, to hit, to impale; 2. to hurt mentally; 3. to refer to (indirectly and slightingly), to hint at, to disparage by insinuation; to be sarcastic; 4. to affect.

L2 Definition:

กระทบกระเทียบ- insulting, by use of odious comparisons, slurring (as remarks about people); กระทบกระเทือน- to be moved, to be shaken by a violent contact, to hear or feel reverberations of.

Examples:

อย่ากระทบสายลวด Don't touch the wire. อย่าพูดกระทบหัวใจเจ้าหล่อน Do not hurt her (her feelings) by your remarks. เขาพูดกระทบ (กระทบถึง) ผม He was hinting at me. ข้างเรือกระทบกับท่าขึ้นลงเรือ แต่ไม่เสียหายอะไรนัก The side of the boat hit against the wharf, but there was only slight damage. ลูกบอลสองรูปกระทบกันกลางอากาศ The two balls collided in midair. เขามีนิสัยชอบพูดกระทบกระเทียบแดกดัน He is sarcastic by nature.

Hear This WordWord: กระทบกระเทือนก็แล้วกันไป

Short Definition:

V. to have an effect on.

English Definition:

V. to have an effect on.

Examples:

ผลประโยชน์ของเราไม่ถูกกระทบกระเทือนเลย Our interests were not affected.

Hear This WordWord: กระทรวงกลาโหม

Short Definition:

N. Ministry of Defense.

English Definition:

N. Ministry of Defense.

Hear This WordWord: กระทรวงการคลัง

Short Definition:

N. Ministry of Finance.

English Definition:

N. Ministry of Finance.

Hear This WordWord: กระทรวงพาณิชย์

Short Definition:

N. Ministry of Commerce.

English Definition:

N. Ministry of Commerce.

Hear This WordWord: กระทรวงมหาดไทย

Short Definition:

N. Ministry of Interior.

English Definition:

N. Ministry of Interior.

Hear This WordWord: กระทรวงยุติธรรม

Short Definition:

N. Ministry of Justice.

English Definition:

N. Ministry of Justice.

Hear This WordWord: กระทรวงศึกษาธิการ

Short Definition:

N. Ministry of Education.

English Definition:

N. Ministry of Education.

Hear This WordWord: กระทรวงสาธารณสุข

Short Definition:

N. Ministry of National Development.

English Definition:

N. Ministry of National Development.

Hear This WordWord: กระท่อม

Short Definition:

N. a cottage, a hut.

English Definition:

N. a cottage, a hut.

Hear This Word

See a PictureWord: กระทั่ง

Short Definition:

Prep. to, up to, until, even, as long as, as far as.

English Definition:

Prep. to, up to, until, even, as long as, as far as.

Examples:

เธอคอยกระทั่งรุ่งสว่าง She waited till dawn. เขามิได้มาที่นี่ จนกระทั่งเก้าโมงเช้า He was not here even up to 9 o'clock. เขาเที่ยวไปกระทั่งถึงชายแดน He roamed as far as the border. กระทั่งแม่เขาเองเขาก็ยังด่า He reviled even his own mother. กระทั่งคนจนก็ถูกเก็บภาษี Even the poor were taxed.

Hear This WordWord: กะทันหัน

Short Definition:

Adj. sudden, abrupt, unexpected, unheralded.

English Definition:

Adj. sudden, abrupt, unexpected, unheralded.

Examples:

รัฐบาลลาออกโดยกระทันหัน The government resigned unexpectedly.

Hear This WordWord: กระทำ

Short Definition:

V. to perform, do, act; to cause, effect; to commit, perpetrate; to behave.

English Definition:

V. 1. to perform, to do, to act; 2. to cause, to bring about, to effect; 3. to commit, to perpetrate, to do; 4. to conduct oneself, to behave.

Examples:

อย่ากระทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปอีก. Don't do these things anymore. เขากระทำให้ดิฉันได้รับความอับอายมาก. He caused me much shame. ผู้กระทำผิดจักต้องได้รับโทษ. All wrong-doers must be punished. โปรดกระทำตัวให้ดี ๆ. Please behave yourself.

Hear This WordWord: กระเทือน

Short Definition:

V. to shake, vibrate, shatter, sway, tremble, waver (as in giving opinion).

English Definition:

V. to shake, to vibrate, to shatter, to sway, to tremble, to waver (as in giving an opinion). See สะเทือน.

Examples:

วางของเบาๆหน่อยสิ โต๊ะกระเทือนหมด - Can you please place your stuff carefully, the table is shaking.

Hear This WordWord: กระบวน

Short Definition:

N.C. procession, line, train; in the matter of, as regards; of, among.

English Definition:

N.C. 1. a procession, a line, a train, a company, a caravan,; 2. in the matter of, as regards; 3. of, among. See also ขบวน.

L2 Definition:

กระบวนการ- procedure, administration, movement (as in "liberation movement"); กระบวนรถ- procession vehicles, railroad train; ในกระบวน- in the matter of, as regards, of, among; เป็นกระบวน- in a procession, in formation.

Examples:

ในกระบวนเด็ก ไม่มีใครเกินเอ็ง Among all children, you are the naughtiest.

Hear This WordWord: กระบวนการ

Short Definition:

N. group, company.

English Definition:

N. group, company.

Examples:

เขาไม่สามารถที่จะควบคุมคนในกระบวนการของเขาได้เลยในตอนนี้ Now he can't control the people in his group.

Hear This WordWord: กระบวนซวยแล้วละก็

Short Definition:

among the unlucky persons.

English Definition:

among the unlucky persons.

Hear This WordWord: กระบอก

Short Definition:

N. cylinder; C. cylindrical objects, e.g. a gun; also for an eye socket.

English Definition:

N. 1. cylinder; C. 2. classifier for cylindrical objects, e.g. gun; also for an eye socket.

L2 Definition:

กระบอกฉีด- a syringe, an hypodermic syringe; กระบอกตา- the bony socket which contains the eye; กระบอกปืน- the barrel of a gun.

Examples:

"ฉันมีปืนอยู่กระบอกหนึ่ง" เจ้าเทียมว่า "I have a gun," said Thiam. แกเอาเงินที่เก็บไว้ในกระบอกออกมาหมด She took all her savings out of the till.

Hear This WordWord: กระบอกเสียง

Short Definition:

N. spokesperson.

English Definition:

N. spokesperson.

Examples:

เขาสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงที่ดีให้กับเรา He is able to be our good spokesperson.

Hear This WordWord: กระบาล

Short Definition:

N. vulg. the head; sometimes used among intimates w/out offense.

English Definition:

N. vulg. the head; Sometimes used among intimates without offense; has humorous connotation.

Examples:

นี่ถ้าเป็นคนอื่น พ่อตีกระบาลแยกไปแล้ว. If you were someone else I (Dad) would have hit you and cracked your head already.

Hear This WordWord: กระบิดกระบวน

Short Definition:

V. to hesitate, to hold back affectedly, to turn aside, to linger, to delay.

English Definition:

V. to hesitate, to hold back affectedly, to turn aside, to linger, to delay, to tarry, to dally.

Examples:

เขาทำท่าจะจูบหล่อน แต่หล่อนทำกระบิดกระบวน He made to kiss her, but she turned aside. เขากระบิดกระบวนอยู่นาน กว่าจะยอมรับตำแหน่งนี้ He hesitated a long time before accepting the post. ถึงเวลาแล้ว มัวแต่กระบิดกระบวนอยู่ทำไม The hour had come. Why tarry?

Hear This WordWord: กระบือวิปโยค

Short Definition:

N. the fate of the buffalo.

English Definition:

N. the fate of the buffalo.

L2 Definition:

(กระ-บือ-วิ-ปะ-โยก)

Hear This WordWord: กระบุง

Short Definition:

N. a bushel basket with a square and a circular opening (usual. made of bamboo).

English Definition:

N. a bushel basket with a square and a circular opening (usually made of bamboo), also used as a capacity measure for paddy.

Hear This WordWord: กระเบื้อง

Short Definition:

N. a tile (used for roofs, floors, or walls), fragments of ceramic, earthenware

English Definition:

N. a tile (used for roofs, floors, or walls), pieces or fragments of broken earthenware, ceramic, a fragment of ceramic, porcelain.

L2 Definition:

กระเบื้องถ้วยชาม- china; กระเบื้องซีเมนต์- cement tile.

Examples:

ทรัพย์สมบัติของเขามีแต่กระเบื้องถ้วยกะลาแตก His assets consist of chips and fragments.

Hear This WordWord: กระปรี้กระเปร่า

Short Definition:

V. to be active, sprightly, adroit, dexterous, expert, spry, nimble.

English Definition:

V. to be active, sprightly, adroit, dexterous, expert, spry, nimble.

L2 Definition:

(กระ-ปรี้-กระ-เปร่า)

Examples:

ผมตื่นขึ้นมาด้วยความกระปรี้กระเปร่าและเบิกบาน He woke up full of vim and optimism. ท่านเกิดเมื่อ 90 ปีมาแล้ว แต่ก็ยังกระปรี้กระเปร่า He was born 90 years ago, but is still going strong. ม้าตัวนี้กระปรี้กระเปร่ามาก This horse is full of pep.

Hear This WordWord: กระป๋อง

Short Definition:

N. a can, canister, tin, tin dipper, tin pail, tin can, empty tin.

English Definition:

N. a can, a canister, a tin, a tin dipper, a tin pail, tins for milk or preserves, an empty tin.

Examples:

ในกระป๋องนั้นมีแต่ใบตองแห้ง There are only dried banana leaves in that can. มิช้าเราก็เบื่ออาหารกระป๋อง Soon we got tired of canned food. การทำกระป๋องในประเทศไทยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว The canning industry in Thailand is expanding rapidly.

Hear This WordWord: กระเป๋า

Short Definition:

N. a pocket, a suitcase, a purse, a handbag, a tobacco pouch or belt pouch.

English Definition:

N. a pocket, a suitcase, a purse, a handbag, a tobacco pouch or belt pouch.

Examples:

เธอทำให้กระเป๋าของเขาเบาไปมาก She has considerably lightened his pocketbook. คนกระเป๋าหนักเท่านั้น (หมายถึงคนมีเงิน คนรวย) ที่จะไปเที่ยวพักผ่อนในต่างประเทศได้ Only those with long purses can afford a holiday abroad.

Hear This WordWord: กระเป๋าเดินทาง

Short Definition:

N. suitcase, travel case.

English Definition:

N. suitcase, travel case.

Hear This WordWord: กระเป๋าใส่เอกสาร

Short Definition:

N. briefcase.

English Definition:

N. briefcase.

Hear This WordWord: กระเป๋าแห้ง

Short Definition:

V. to be broke (colloq.)

English Definition:

V. to be broke (colloq.)

Hear This WordWord: กระโปรง

Short Definition:

N. a skirt, the hood of a car.

English Definition:

N. a skirt, the hood of a car.

L2 Definition:

กระโปรงจีบ- a pleated skirt.

Hear This WordWord: กระโปรงติดกัน

Short Definition:

N. a dress.

English Definition:

N. a dress.

Hear This WordWord: กระผม

Short Definition:

Pron. eleg. I, me (male speech).

English Definition:

Pron. eleg. I, me ( used in speaking to persons of equal or superior rank -only used by male). Also used กัน, อั๊ว, กู (informal).

Examples:

ความจริงวันนี้ถ้าเขามา กระผมก็คงไม่พูด In fact, if he comes here today, I'd probably not speak.

Hear This WordWord: กะพริบ

Short Definition:

V. to blink, blink the eyes.

English Definition:

V. to blink, blink the eyes.

Examples:

เขาจ้องเธอตาไม่กระพริบเลย He stares at her without blinking the eyes.

Hear This WordWord: กระมัง

Short Definition:

Adv. of doubtful condition, most likely, like as not, might, probably, perhaps.

English Definition:

Adv. a particle used to express doubt or sarcasm rather than a straight question- most likely, like as not, might, probably, perhaps, perchance.

Examples:

ฉันก็เห็นจะไม่ต้องลงชื่อกระมัง Perhaps I don't need to sign it. "กำนันเจิมกระมัง" สมภารตอบ. "It's probably Kamnan," replied the Abbot. บางทีคุณคงไม่อยากมากับผมกระมัง Maybe you don't like to come with me. คุณอาจไม่รังเกียจกระมัง Perhaps you don't mind. คุณอาจไม่ใช่มนุษย์กระมัง Perhaps you are not human.

Hear This WordWord: กระรอก

Short Definition:

N. a squirrel.

English Definition:

N. a squirrel.

Hear This WordWord: กระไร

Short Definition:

Adv. what, how, often used in somewhat literary/poetic contexts; odd, strange.

English Definition:

Adv. 1. what, how (often used in somewhat literary or poetic contexts or in rhetoric questions); 2. odd, strange, unbecoming.

Examples:

แกหมายความว่ากระไร ฉันไม่เข้าใจอะไรเลย What do you mean by that? I don't understand it at all. จะให้ดิฉันทำอย่างนั้นกระไรได้ How can I do such a thing? แต่งตัวอย่างนั้นดูกระไรอยู่ To dress in such a way would seem unbecoming. ผมจะลงโทษมันก็ดูกระไรอยู่ If I condemned him, it would look strange.

Hear This WordWord: กระวนกระวาย

Short Definition:

V. to be restless, uneasy, perturbed, agitated about, disquieted.

English Definition:

V. to be restless, to be uneasy, to be perturbed, to be agitated about, to disquieted.

Examples:

เขาเดินไปมาด้วยความกระวนกระวาย He walked to and fro in agitation. จะกระวนกระวายไปทำไม Why should you be disturbed? เขากระวนกระวายที่จะเอาเงินมาให้ได้ He frantically tried to secure the money.

Hear This WordWord: กระวนกระวายใจ

Short Definition:

V. to be restless, uneasy, perturbed.

English Definition:

V. to be restless, uneasy, perturbed.

Hear This WordWord: กระสอบ

Short Definition:

N. a gunny sack (as for rice), sack (as for flour), bag made of split rushes.

English Definition:

N. a gunny bag (as for rice), a sack (as for flour), a bag made of split rushes (as for molasses or for an inferior grade of sugar).

Examples:

รัฐบาลส่งข้าวสาร ๒๐,๐๐๐ กระสอบไปฮ่องกง The government sent 20,000 bags of rice to Hong Kong.

Hear This WordWord: กระสอบทราย

Short Definition:

N. sandbag.

English Definition:

N. sandbag.

L2 Definition:

(กระ-สอบ-ซาย)

Hear This WordWord: กระสับกระส่าย

Short Definition:

V. to fidget; Adj. restless, restive, agitated, nervous, uneasy.

English Definition:

V. 1. to fidget; Adj. 2. restless, restive, agitated, nervous, uneasy.

Examples:

คนไข้กระสับกระส่ายตลอดคืน The patient fidgeted all night. (The patient was restless all night).

Hear This WordWord: กระแส

Short Definition:

N. current, stream, tide, flow; trend, tendency, drift; tenor; course, chain.

English Definition:

N. 1. current, stream, tide, flow; 2. trend, tendency, drift; 3. tenor; 4. course, chain, continuity.

L2 Definition:

เส้นกระแส- a measuring tape, rope or line; กระแสความ- the course, progress or advancement of a matter in dispute; กระแสรับสั่ง- a royal command, order or edict, an order issued by royalty; กระแสลม, กระแสน้ำ- currents of wind or water; กระแสเสียง- the volume of a sound issuing forth; กระแสสลับ- alternating electric current.

Examples:

กระแสน้ำที่ออกมาจากท่อน้อยมาก The flow of water from the pipe is very small. กระแสความเห็นของสาธารณชนเป็นไปในทางสังคมนิยม The trend of public opinion is socialistic. จากกระแสเสียงของท่านผมลงเนื้อเห็นว่าท่านยอมจำนน From the tenor of his voice, I concluded that he has given in. กระแสแห่งความคิดของเขาต้องสะดุดหยุดลงเพราะเสียงอึกทึก The continuity of his thought was interrrupted by a loud noise. กระแสน้ำเชี่ยวเกินกว่าที่จะใช้เรือพาย The current is too swift for a row-boat. กระแสแห่งชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไป The current of her life changed.

Hear This WordWord: กระแสน้ำ

Short Definition:

N. current, stream of water, water current, tide.

English Definition:

N. current, stream of water, water current, tide.

Examples:

กระแสน้ำเชี่ยวเกินกว่าที่จะใช้เรือพาย The current is too swift for a rowboat.

Hear This WordWord: กระแสไฟฟ้า

Short Definition:

N. electrical current.

English Definition:

N. electrical current.

Hear This WordWord: กระหม่อม

Short Definition:

N. the crown of the head; Adv. yes; Pron. I (used when speaking to a prince).

English Definition:

N. 1. the crown of the head; Adv. 2. yes, as you say; Pron. 3. the first personal pronoun (used when speaking to a prince of a higher rank).

L2 Definition:

กระหม่อมฉัน, เกล้ากระหม่อม- the first personal pronoun (used by a commoner in addressing a prince of higher rank); ทูลกระหม่อม- a term of respectful address (used only for the children of a sovereign by a queen).

Hear This WordWord: กระหยิ่มใจ

Short Definition:

V. to be happy, satisfied, proud, glad, to manifest joy or satisfaction.

English Definition:

V. to be happy, to be satisfied, to be proud, to be glad, to manifest joy or satisfaction.

Examples:

เขากระหยิ่มใจที่เธอมาหา He was elated by her visit. เขาเดินเข้ามาในห้องด้วยหน้าตากระหยิ่มยิ้มย่อง He entered the room with a beaming face.

Hear This WordWord: กระหาย

Short Definition:

V. to thirst for, long for, yearn for, crave for, desire.

English Definition:

V. to thirst for, to long for, to yearn for, to crave for, to desire.

Examples:

ดิฉันกระหายน้ำเหลือเกิน I am exceedingly thirsty. เขากระหายอยากได้ชื่อเสียง He thirsts for fame. เขากระหายที่จะเปลี่ยนรูปสังคม He thirsted to reform society. ศัตรูตัดน้ำประปา เพื่อให้กองทหารต้องออกมาเพราะกระหายน้ำ The enemy cut the water supply to thirst out the garrison. เขาดื่มด้วยความหิวกระหาย จนกระทั่งหัวใจเขาหยุด Thirstily he drank until his heart stopped.

Hear This WordWord: กระหืดกระหอบ

Short Definition:

V. to be out of breath, to pant; Adj. breathless, labored respiration.

English Definition:

V. 1. to be out of breath, to pant; Adj. 2. breathless (as after running), labored respiration (as in asthma).

Examples:

เขาเล่าเรื่องของเขาไปพลางกระหืดกระหอบไปพลาง He recounted his story, panting the while. เด็กเข้ามาในห้องด้วยอาการกระหืดกระหอบ The boy entered the room gasping for breath. เธอยังกระหืดกระหอบ พักเสียสักหน่อย You are still out of breath, relax a little.

Hear This WordWord: กระแอม

Short Definition:

V. to utter "ahem!" (to attract attention or to clear the throat).

English Definition:

V. to utter a force cough, "ahem!" (to attract attention or to clear the throat).

L2 Definition:

ทำกระแอมกระไอ, ทำกระไอกระแอม- to give a signal by coughing, to act hesitatingly.

Examples:

สมภารกร่างกระแอมเพื่อทำเสียงให้ดี ๆ Abbot Krang uttered a force cough to clear his throat. ถ้าผมพูดผิดไป โปรดกระแอมหน่อย If I make a mistake, please cough. ดิฉันไม่่กระแอมกระไอกับผู้ชายที่ไม่รู้จัก I don't make passes at strange men.

Hear This WordWord: กราก

Short Definition:

V. to walk hastily, to scurry, to dash, to rush (up to); Adj. dry, rough.

English Definition:

V. 1. to walk hastily, to scurry, dash, to rush (up to), to advance abruptly or rudely (as a tiger in an attack); Adj. 2. dry, parched, scorched, shriveled, rough, harsh to touch.

Examples:

เขากรากเข้าไปช่วยเธอ He rushed to her rescue. น้ำไหลเชี่ยวกรากลงไปตามลำธาร Water rushes down the stream. เขาลากรองเท้าของเขาไปตามทางเสียงกราก ๆ He dragged his boots along the path with a grating sound.

Hear This WordWord: กราบ

Short Definition:

V. to prostrate oneself (in obeisance).

English Definition:

V. to bow to the ground, to pay respect by making five-point prostration, to prostrate, to pay obeisance to (a high personage, an aged relative, a priest, or an image) by putting both hands together to the forehead, and bending forward with the hands until they rest on the floor. P.

L2 Definition:

กราบทูล- to inform, to present a petition to His Majesty or to a prince or princess; กราบเรียน- a title of address in letters (used to a superior or prince); กราบไหว้- to assume a position of worship or profound respect by falling on the floor with hands clasped and bending the head on to the hands to the floor; หมอบกราบ- to sit sidewise on the floor raising the hands, placed palm to palm, to the face and bending over till the hands touch the floor (a respectful attitude when saluting or taking leave of royalty).

Examples:

สมภารกร่างลงกราบก่อนจะถอนตัวออกไป Abbot Krang paid obeisance before leaving. นักรบหนุ่มกราบอาจารย์ของเขาก่อนจากไปยังสนามรบ The young warrior paid obeisance to his mentor before he departed for the battlefield. ถ้ามีอะไรไม่เหมาะเกิดขึ้น กระผมจะกราบเรียนให้ท่านทราบ If anything untoward happens, I shall respectfully inform you.

Hear This WordWord: กราบบังคมทูล

Short Definition:

V. to ask or tell a king.

English Definition:

V. to ask or tell a king.

L2 Definition:

It is a royal language. (คำราชาศัพท์)

Hear This WordWord: กราบไหว้

Short Definition:

V. to prostrate oneself (in obeisance) and give the customary Thai salute.

English Definition:

V. to prostrate oneself (in obeisance) and give the customary Thai salute.

Hear This WordWord: กราม

Short Definition:

N. molar teeth, the grinders.

English Definition:

N. molar teeth, the grinders.

Hear This WordWord: กราย

Short Definition:

V. to pass closely, come close, move slowly; to swing, swagger.

English Definition:

V. 1. to pass closely, come close to, to move slowly; 2. to swing, to swagger.

L2 Definition:

ปลากราย- Notopterus chitala, a species of feather-backs with 7 or 9 black spots along the sides of the body (Dept. Agri. and Fisheries); กรายแขน- to swing the arms while walking (as one full of vanity); ทำกรีดกราย- to assume a boastful, haughty attitude.

Examples:

นางทิพย์ก็เดินกรายเข้ามาใกล้ ๆ สมภาร Thip, then, walks towards the abbot. เขาไม่ยอมเฉียดกรายเข้าไปใกล้ช้างตัวนั้น He gave a wide berth to that elephant. เรือใต้น้ำลึกลับลำหนึ่งแล่นกรายฝั่งเราเป็นระยะกว่าร้อยไมล์ A mysterious submarine skimmed our shores for more than a hundred miles. เขาเดินกรายแขนเข้ามาในห้อง. He swaggered into the room with arms swinging.

Hear This WordWord: กรานกฐิน

Short Definition:

N. set of yellow robes.

English Definition:

N. set of yellow robes.

L2 Definition:

(กราน-กะ-ถิน)

Hear This WordWord: กร่าง

Short Definition:

N. name of a character (the abbot) in Red Bamboo; the banyan.

English Definition:

N. 1. name of a character (the abbot) in Red Bamboo; 2. Ficus benghalensis (Urticaceae), the banyan, a large-spreading, smooth-barked tree with large, leathery, shiny leaves, very effective when bearing its crops of large, bright crimson berries.

Examples:

สมภารกร่างเดินออกจากโบสถ์เบา ๆ ปิดประตูโบสถ์ไว้สนิท แล้วก็บ่ายหน้าเดินกลับกุฏิ Abbot Krang walks out from (exits) the temple slowly, shuts the door tightly, and then turns his face and walks back to his monastery. กร่างคนเก่านั่นเอง นึกว่าบวชแล้วจะเปลี่ยนไป ็You're still the same "old Krang." I thought that you'd change after you became a monk. After the old (former, previous) abbot passed away, monk Krang became an abbot.

Hear This WordWord: กร้าว

Short Definition:

Adj. hard, rough, tough, harsh, rasping (voice).

English Definition:

Adj. rough, tough, harsh, hard, rasping (voice).

Examples:

แกว่นพูดด้วยเสียงกร้าว ๆ Kwaen talked with a rasping voice.

Hear This WordWord: กริยา

Short Definition:

V. a verb.

English Definition:

V. a verb. P. S.

L2 Definition:

(กริ-ยา)or (กะ-ริ-ยา) กริยากร- one who performs, one who acts; กริยาการ- an agreement, a rule, an arrangement, a beginner or novice, one newly entering the Buddhist priesthood; กริยานุเคราะห์- an auxiliary verb; กริยาวิเศษณ์- an adverb.

Hear This WordWord: กรีด

Short Definition:

V. to cut, to slash, score, slit; to move elegantly; N. a shrill, scream.

English Definition:

V. 1. to slit, to rip, to cut, to slash, to scrape, to score or scratch; 2. to move (in a refined, elegant, or affected manner); N. 3. a shrill (cry), a shriek, a scream, a sound (as of a woman or child weeping).

L2 Definition:

กรีดกราย- proudly, vainly, indifferently; กรีดนิ้ว- to separate by stiffening the fingers apart.

Examples:

แผลถูกกรีดออกให้กว้าง The wound was slit open. ใครไม่ทราบเอามีดมากรีดกางเกงของฉัน Somebody ripped my pants. เจ้าหล่อนกรีดนิ้วเช็ดจานแล้ววางบนโต๊ะ She affectedly wiped the plates and placed them on the table. อย่าทำกรีดกรายไปหน่อยเลย Don't give yourself airs and graces. เธอร้องกรีดด้วยความเจ็บปวด She screamed (shrieked) with pain.

Hear This WordWord: กรุง

Short Definition:

N. a metropolis, city, capital city, the chief metropolis of a kingdom.

English Definition:

N. a metropolis, a city, a capital city, the chief metropolis of a kingdom.

L2 Definition:

กรุงเก่า, กรุงศรีอยุธยา- Ayuthya, a former capital of Siam; กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร- Bangkok, the present capital of Siam, god's city, city of the gods, city of the angels; กรุงทอง- golden city.

Examples:

เขาไม่ชอบชีวิตในกรุง He dislikes an urban life. กรุงเบอร์ลินถูกทิ้งระเบิดอย่างหนัก Berlin was heavily bombed heavily. ชาวกรุงมักจะลงคะแนนเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์ The urbanites usually vote for the Democratic Party. สมเด็จพระเจ้ากรุงสยามได้โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งคณะทูตไปเจริญทาง พระราชไมตรีกับสมเด็จพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส The King of Siam was pleased to send a mission to the King of France to establish diplomatic relations.

Hear This WordWord: กรุงเทพฯ

Short Definition:

the common name of Bangkok.

English Definition:

the common name of Bangkok.

Examples:

พื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ แต่ก่อนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล Most parts of Bangkok were formerly below sea level.

Hear This WordWord: กรุณา

Short Definition:

V. to be kind, merciful; be so kind as to, please (do such and such).

English Definition:

V. 1. to be kind, to be merciful, to have mercy, to have pity, to have compassion, to have sympathy; 2. be so kind as to, please (do such and such). P. S.

L2 Definition:

(กะ-รุ-นา) ความกรุณา- kindness.

Examples:

โปรดกรุณาผมด้วย Please have mercy on me. ในราชการ การกรุณาลูกน้องเป็นการทำร้ายคนหมู่มาก In public service, favor to a subordinate becomes a crime against the public weal. ท่านสมภารสอนให้มีเมตตากรุณาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต The abbot taught us to have compassion and not to kill animals/living things. กรุณาข้าศึกไม่มีประโยชน์เลย It's no use to pity the enemy. คุณกรุณาต่อผมมาก You're very kind to me. กรุณาก้าวมาทางนี้ Kindly step this way. ความกรุณาเป็นประการหนึ่งในพรหมวิหารสี่ Sympathy is one of the cardinal virtues.

Hear This WordWord: กลไก

Short Definition:

N. Adj. machine, machinery, mechanism, movement, mechanical means.

English Definition:

์N. Adj. machine, machinery, mechanism, movement, mechanical means, mechanical.

Examples:

กลไกแห่งการทำสงครามของเยอรมนีได้สลายลง The German war machine broke down.

Hear This WordWord: กลด

Short Definition:

N. a sunshade, state umbrella; a corona, a halo around the sun or moon.

English Definition:

N. 1. a sunshade, an umbrella-like tent, a state umbrella, always held by an attendant over the King or Queen or the Crown Prince on state occasions while in the open. This form of umbrella is also used over a candidate for Buddhist priesthood while he proceeds to a temple; 2. a corona, a halo around the sun or the moon. P.

Hear This WordWord: กลบ

Short Definition:

V. to shut, to hide, to cover over, to bury, to hide under ground, to smother.

English Definition:

V. to shut, to hide, to cover over, to cover up, to bury, to hide under ground, to overwhelm, to smother.

L2 Definition:

กลบเกลี่ย- to bury and then smooth over the earth; กลบรอย; to cover up any trace or tracks; กลบลบ- to make up a deficit, to pay instead of; พูดกลบเกลื่อน- to talk ambiguously so as to cover up the meaning, to talk with words having a double meaning.

Examples:

แกกลบร่องแล้วหรือ Have you covered up the ditches? คำปราศรัยของเขาถูก เสียงยวดยานที่ผ่านไปมากลบหมด His speech was drowned out by the noise of passing traffic. เขาพยายามจะกลบเกลื่อนความผิดของเขา He tried to cover up his mistake.

Hear This WordWord: กลม

Short Definition:

Adj. round (as a circle, sphere, cylinder); flowing, fluent; harmonious.

English Definition:

Adj. 1. round (as a circle, sphere, cylinder), spherical, circular, globular; 2. curving, flowing, fluent, agreeable, pleasant, mellow; 3. harmonious, congenial, coherent, consistent.

L2 Definition:

กลมกลอก- to make perfectly round by rolling (as mud-balls between the palms); กลมกล่อม- just right, properly, sufficient in all respects; กลมกลึง- perfectly round, rounded with a lathe; กลมเกลียว- harmonious, united in purpose or aim, without dissatisfaction, living peacefully (as a family), unanimous; กลมเกลี้ยง- perfectly round and smooth.

Examples:

อาคารมีรูปกลม The building is circular in shape. มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง A lime is round and smooth without being turned. เหล้าองุ่นนั้นย่อมมีรสกลมกล่อมเข้าเมื่อทิ้งไว้นาน A wine mellows with age. เธอละห้อยหาเสียงอันกลมกล่อมจากซอเก่า ๆ ของเขา She yearned for the mellow tones of his old violin. การให้สีกลมกลืนกันดี The color scheme is harmonious. ท้องฟ้ากลมกลืนกับท้องทะเล The sky merged into the sea. พรรคของเราไม่กลมเกลียวกัน. Our party is not coherent.

Hear This WordWord: กลเม็ดเด็ดพราย

Short Definition:

N. elab. trick.

English Definition:

N. elab. trick.

L2 Definition:

(กน-ละ-เม็ด-เด็ด-พราย)

Examples:

เขาใช้กลเม็ดเด็ดพรายเพื่อที่จะเอาชนะ He uses trickery to gain advantage.

Hear This WordWord: กลยุทธ์

Short Definition:

N. tactics, strategy, strategem, trick.

English Definition:

N. 1. eleg. tactics, strategy, strategem; 2. colloq. trick.

L2 Definition:

(กน-ละ-ยุด)

Examples:

เขาใช้กลยุทธ์ที่ฉลาด He used a clever stratagem. คุณหลงกลเขาเสียแล้ว You have been tricked by him.

Hear This WordWord: กล้วยไม้

Short Definition:

N. a general name for orchids of the family Orchidaceae.

English Definition:

N. a general name for orchids of the family Orchidaceae; กล้วยไม้ดิน terrestrial orchids of the genus Cypripedium (for different genera and species.

Hear This Word

See a PictureWord: กล้วยหอม

Short Definition:

N. one of the 28 varieties of bananas.

English Definition:

N. one of the 28 varieties of bananas.

Hear This WordWord: กลอง

Short Definition:

N. a drum.

English Definition:

N. a drum.

L2 Definition:

กลองวง- a circular drums; กลองแขก- a Javanese tom-tom; หอกลอง- a tower where three bells and three drums were hung in ancient times and beaten at 6 a.m. and 6 p.m., as signals or as an alarm in case of fire or on the approach of an enemy.

Hear This Word

See a PictureWord: กลอน

Short Definition:

N. a rhyme, a jingle, a piece of verse, a poetry, a poem; a door bolt, latch.

English Definition:

N. 1. a rhyme, a jingle, a piece of verse, a poetry, a poem; 2. a door bolt, a latch.

L2 Definition:

กาพย์กลอน- a rhyme or jingle; เชิงกลอน- an eaves board; กลอนประตู- a door bolt or pin; กลอนหน้าต่าง- a window bolt; ยาลูกกลอน- pills, medicine in pill form.

Examples:

เขาเล่นกลอนสดอยู่ตลอดเวลา He improvises all the time. เธอลงกลอนประตูแล้วหรือยัง Have you bolted the door?

Hear This WordWord: กลอย

Short Definition:

N. name of a character in Red Bamboo; to unite; poisonous plant of yam family.

English Definition:

N. 1. name of a character in Red Bamboo; V. 2. to unite, to support, to follow casually; N. 3. a poisonous plant of the yam family (Dioscorea) with large, variegated leaves, after proper preparation (boiling), the tubers of which are edible (but can still cause nauseousness when consumed).

L2 Definition:

กลอยใจ- to be merged into one, to associate intimately.

Hear This WordWord: กล่อง

Short Definition:

N. a box, a classifier for things in a small box, such as a box of paper clips.

English Definition:

N. a casket, a carton, a case, a box; a classifier for things in a small box, case, such as a box of cleansing tissues, paper clips, etc.

L2 Definition:

กล่องเข็ม- a needle case; กล่องดินสอ- a pencil case ; กล่องบุหรี่- a cigar case; กล่องหมาก- a round telescoping box for the betel-nut outfit; กล่องดวงใจ- the case or box in which the heart of Ravana was hidden prior to the final battle with Rama.

Examples:

เธอกำกล่องดวงใจของเขาไว้ในมือ She has his life in her clutch.

Hear This WordWord: กล่อม

Short Definition:

V. to sing lullabies to, lull to sleep, soothe, comfort.

English Definition:

V. to lull (a child) to sleep by singing lullabies, to calm, to pacify, to comfort, to soothe.

L2 Definition:

กล่อม- the fundamental unit of an ancient system of money and weights.

Examples:

ฉันจะกล่อมให้เธอหลับ I shall sing you to sleep. แม่ได้ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเจ้า Mother has cherished and nurtured you.

Hear This WordWord: กล่อมใจ

Short Definition:

V. to lull, soothe, calm (the heart, the feelings).

English Definition:

V. to lull, soothe, calm (the heart, the feelings).

Hear This WordWord: กล้องถ่ายรูป

Short Definition:

N. camera.

English Definition:

N. camera.

Examples:

เขาโยนกล้องถ่ายรูปราคา ๕๐๐ เหรียญของผมลงมาดังปัง He threw down my camera worth 500 dollars with a bang.

Hear This WordWord: กล้องโทรทรรศน์

Short Definition:

N. telescope.

English Definition:

N. telescope.

L2 Definition:

(กล้อง-โท-ระ-ทัด)

Hear This WordWord: กลั่นแกล้ง

Short Definition:

V. to frame, to harm, to persecute someone.

English Definition:

V. to frame, to harm, to persecute someone.

Examples:

เขาถูกกลั่นแกล้งแล้วในที่สุดก็เข้าคุก He was framed and finally went to prison.

Hear This WordWord: กลับ

Short Definition:

V. to turn back, go back, return, turn to the opposite, turn over.

English Definition:

V. 1. to turn back, go back, return; 2. to turn to the opposite, turn over, turn upside down, turn inside out; sV. 3. in return; AA. 4. contrary to expectation.

Examples:

สมภารกลับไผ่แดงคนเดียวได้ไหม Can you return to Phai Dang alone, Abbot? ผมเหลียวกลับไปดู เห็นเขาตามผมมา I turned round and saw him following me. ท่านแม่ทัพได้กลับคำสั่งเสียแล้ว The commander has reversed his order. เขาได้กลับใจไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว He has turned his coat (turned the cat in the pan), He has become a turncoat. เขากลับคำของเขาเสียแล้ว He has gone back on his word (his promise).

Hear This Word

See a PictureWord: กลับกลาย

Short Definition:

V. to turn into (something else), to become (contrary to expectation).

English Definition:

V. to turn into (something else), to become (contrary to expectation).

Examples:

คุณได้ทำให้เขากลับกลายเป็นนักการเมือง You have turned him into a politician.

Hear This WordWord: กลับคำตัดสิน

Short Definition:

V. to reverse a decision.

English Definition:

V. to reverse a decision.

Hear This WordWord: กลับคืน

Short Definition:

V. to return.

English Definition:

V. to return.

Examples:

ในที่สุดความสงบสุขก็กลับคืนมาสู่หมู่บ้านของเรา Finally, peace returns to our village.

Hear This WordWord: กลับจาก

Short Definition:

V. to return from.

English Definition:

V. to return from.

Examples:

เขาเพิ่งกลับจากงานเลี้ยง - He just came back from the party.

Hear This WordWord: กลับใจ

Short Definition:

V. to change one's mind, to have a change of heart; to be converted.

English Definition:

V. 1. to change one's mind, to have a change of heart; 2. to be converted.

Examples:

บางทีเขาอาจจะกลับใจมาเป็นฝ่ายเรา Perhaps he may change his mind to be on our side. ผมเหลียวกลับไปดู เห็นเขาตามผมมา I turned round and saw him following me. เขาได้กลับใจไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว He has turned his coat (turned the cat in the pan). He has become a turncoat.

Hear This WordWord: กลับถึง

Short Definition:

V. to arrive at.

English Definition:

V. to arrive at.

Examples:

เขากลับถึงกรุงเทพฯ ด้วยความเหนื่อยอ่อน He arrived at Bangkok in exhaustion.

Hear This WordWord: กลับบ้าน

Short Definition:

V. to go home, to return home.

English Definition:

V. to go home, to return home.

Examples:

ขอให้ทุกคนรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้ Please go home now.

Hear This WordWord: กลับบ้านกลับช่อง

Short Definition:

V. elab. colloq. to go home.

English Definition:

V. elab. colloq. to go home.

Examples:

นี่ก็ดึกแล้ว กลับบ้านกลับช่องกันได้แล้ว - It's very late. You should all go home.

Hear This WordWord: กลับบ้านช่อง

Short Definition:

V. elab. to return home.

English Definition:

V. elab. to return home.

Examples:

นี่ก็มืดค่ำแล้ว กลับบ้านช่องไปเสียเถิด It's getting dark. You should go home.

Hear This WordWord: กลับไป

Short Definition:

V. to go back, return thither.

English Definition:

V. to go back, return thither.

Examples:

แกว่นลงเรือกลับไปบ้านด้วยความพอใจ Kwaen boards the boat and returns home with satisfaction.

Hear This WordWord: กลับไปกลับมา

Short Definition:

V. to change back and forth again and again; to be unreliable; back and forth.

English Definition:

V. 1. to change back and forth again and again; 2. to be unreliable; sV. 3. back and forth.

Examples:

จ้อยวิ่งเร็วราวกับลมพัดกลับไปกลับมาอยู่สองสามเที่ยว Joy sprints back and forth for a couple of times.

Hear This WordWord: กลับมา

Short Definition:

V. to come back, to return hither.

English Definition:

V. to come back, to return hither.

Examples:

เขากลับมาทันเวลาพอดี He comes back just in time. ผมจะกลับมาตอนสาย ๆ I shall return later in the morning.

Hear This WordWord: กลัว

Short Definition:

V. to fear, be afraid of, to dread; Adj. fearful, timid, afraid, frighten.

English Definition:

V. 1. to fear, to be afraid of, to dread, to be apprehensive; Adj. 2. timid, fearful, afraid, frighten.

L2 Definition:

กลัวเกรง- to respect with fear; กลัวตาย- fear of death; กลัวบาป- to have a horror of committing sin, to be afraid of another's rough or vile words.

Examples:

เขาไม่กลัวอะไรเลย He knows no fear; or (He's not afraid of anything at all). เธอไม่กล้าออกมา เพราะกลัวเขาจะเห็น She did not dare to emerge for fear he would see her. เธอไม่กลัวบาปบ้างหรือ Are you not afraid of committing sin? เกิดใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝน เกิดเป็นคนกลัวอะไรกลับความตาย If you ar born under the sky, how can you be afraid of rain? And, if you are born a man, how can you be afraid of death? ดิฉันไม่ใช่คนขี้กลัว I am not a timid person. มัวแต่กลัวจะทำอะไรได้ If you are forever apprehensive, you will accomplish nothing.

Hear This WordWord: กลัวบาปกลัวกรรม

Short Definition:

V. elab. to be afraid of sin.

English Definition:

V. elab. to be afraid of sin.

Examples:

แกว่นเขาคงกลัวบาปกลัวกรรม Kwaen is probably afraid of committing sin.

Hear This WordWord: กลั้วคอ

Short Definition:

V. to gargle (the throat).

English Definition:

V. to gargle (the throat).

Examples:

จงกลั้วคอและปากของหนูให้ดีก่อนไปนอน. Gargle (Rinse) your throat and mouth well before going to bed.

Hear This WordWord: กลาง

Short Definition:

N. Adj. middle; median, medium; midway, intermidiate; among, amid.

English Definition:

N. Adj. 1. middle, in the middle, mid; 2. middle, miderate, not extreme, neutral, median, medial, medium; 3. intermidiate, midway, halfway, in between; 4. among, amongst, mid, midst, amid, amidst.

L2 Definition:

กลางเก่ากลางใหม่- neither old nor new, used, second-hand; กลางคน- middle-aged; กลางคืน- night, nighttime; กลางวัน- day, daytime; กลางเวหา- in mid-air; กลางหาว- in the middle of a clearing; คนกลาง- a mediator, a reference, an arbitrator; ทิ้งกลางคัน- to give up or disband when the journey or task is half-finished.

Examples:

นครหลวงคือใจกลางของประเทศ The metropolis is the heart of the country. เราไม่ทำการรบ แต่เราก็ไม่เป็นกลาง We are non-belligerent, but we are not neutral. พวกฝ่ายกลางได้รวมกันตั้งรัฐบาลขึ้น The moderates have formed a government. ผมอยู่ในท่ามกลางมิตรสหาย I am among friends. อย่ายืนกลางถนน Don't stand in the middle of the road. คนเล่นจับกลุ่มกันอยู่ตรงกลางสนาม The players collected in the middle of the field. ทุกคนต้องส่งเงินบำรุงกองกลาง Everyone must contribute to the central fund. เขาจะมาถึงราวกลางเดือน He will arrive about the middle of the month. ฉันแนะนำให้ถือสายกลาง I counsel moderation. ปากน้ำโพอยู่กลางทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับเชียงใหม่ Paknam Po lies midway between Bangkok and Chiang Mai. รองเท้าที่สวมสบายที่สุด คือรองเท้ากลางเก่ากลางใหม่ The most comfortable shoes are those half-worn. เขาเล่นกีฬากลางแจ้งเก่งทุกอย่าง He excels in all outdoor sports. เขายืนอยู่กลางแดดหลายชั่วโมง He was standing in the sun for several hours.

Hear This WordWord: กลางคัน

Short Definition:

in the middle, before it was finished.

English Definition:

in the middle, before it was finished.

Examples:

ผมสามารถสอดคำพูดเข้าไปกลางคันได้คำเดียว. I managed to get just a single word in-between.

Hear This WordWord: กลางคืน

Short Definition:

at night, in the night.

English Definition:

at night, in the night.

Examples:

ผมชอบออกไปเที่ยวเวลากลางคืน I like to go out at night.

Hear This WordWord: กลางดึก

Short Definition:

late at night, in the deep of the night.

English Definition:

late at night, in the deep of the night.

Examples:

เขามาปลุกฉันกลางดึก He woke me up late at night. เขาสิ้นชีวิตเมื่อกลางดึก He passed away in the deep of night.

Hear This WordWord: กลางเดือน

Short Definition:

N. middle of the month.

English Definition:

N. middle of the month.

Examples:

เขาจะมาถึงราวกลางเดือน He will arrive about the middle of the month.

Hear This WordWord: กลางบ้าน

Short Definition:

idiom: local, pertaining to old-fashioned village folklore.

English Definition:

idiom, local, pertaining to old-fashioned village folklore.

Examples:

ไอ้ยาอย่างนี้มันยากลางบ้านของโบร่ำโบราณ This kind of medicine is an old-fashioned medicine.

Hear This WordWord: กลางลำ

Short Definition:

in the middle of the boat.

English Definition:

in the middle of the boat.

Examples:

สมภารลงเรือแล้วก็นั่งที่กลางลำอย่างสบาย The abbot boars the boat and sits down in the middle (of the boat) comfortably. เรือกำปั่นหักลงกลางลำ The ship broke amidship(s).

Hear This WordWord: กลางวัน

Short Definition:

in the daytime, by day.

English Definition:

in the daytime, by day.

Examples:

โปรดโทรศัพท์มาในเวลากลางวัน Please call during daytime. เขาหนีไปได้ในเวลากลางวันแสก ๆ He escaped in broad daylight.

Hear This WordWord: กลางวันกลางคืน

Short Definition:

N. day and night.

English Definition:

N. day and night.

Examples:

ไม่เหนื่อยหรือที่ร้องเพลงอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน Aren't you tired (exhausted) of singing day and night?

Hear This WordWord: กลาย

Short Definition:

Adj. V. to change, to be transformed, to become; pseudo-, semi-, sort of.

English Definition:

Adj. V. 1. to change, to be transformed, to become; 2. pseudo-, semi-, sort of.

Examples:

เขากลายร่างเป็นเสือ He changed his form (transformed) into a tiger. แสงกลายเป็นพลังงาน Light is transformed into energy. เขากลายเป็นคนติดฝิ่น He has become an opium addict. เราอาจถือว่าโหรเป็นนักดาราศาสตร์กลาย ๆ ก็ได้ We may regard an astrologer as a pseudoastronomer.

Hear This WordWord: กลายเป็น

Short Definition:

V. to change, to turn into; to become; to turn out to be.

English Definition:

V. to change, to turn into; to become; to turn out to be.

Examples:

ฉันเลยกลายเป็นหัวหน้านักมวยไปโดยไม่รู้ตัว I then became the leader of the boxers without knowing it.

Hear This WordWord: กล่าว

Short Definition:

V. to say, to declare, to mention; to be mentioned.

English Definition:

V. 1. to say, to declare, to mention; 2. to be mentioned.

Examples:

เขากล่าวคำทุกคำอย่างชัดแจ้ง He uttered (pronounced) each word distinctly. แม้จะไม่กล่าวถึงความซื่อสัตย์สุจริตของเขา ความสามารถของเขาก็เหมาะสมกับ ตำแหน่งนี้ที่สุด His abilities are most suitable for this post, to say nothing of his integrity. ในระหว่างการโฆษณาเลือกตั้ง เขากล่าวคำปราศรัยกว่าร้อยครั้ง During the election campaign he delivered more than one hundred speeches. เขาถูกกล่าวหาว่าได้เข้าไปในประเทศจีนคอมมิวนิสต์ He was alleged to have been in Communist China.

Hear This WordWord: กล่าวคำปราศรัย

Short Definition:

V. to address, to make a speech.

English Definition:

V. to address, to make a speech.

Hear This WordWord: กล่าวคือ

Short Definition:

V. to say, declare, mention; 2. to be mentioned.

English Definition:

V. to say, declare, mention; 2. to be mentioned.

Hear This WordWord: กล่าวถึง

Short Definition:

V. to talk about.

English Definition:

V. to talk about.

Examples:

เขากล่าวถึงคุณอยู่บ่อย ๆ He often talks about you.

Hear This WordWord: กล่าวหา

Short Definition:

V. to charge, to allege, to accuse.

English Definition:

V. to charge, to allege, to accuse.

Examples:

ตำรวจกล่าวหาว่าเขาฉ้อฉล Police charged him with embezzlement.

Hear This WordWord: กล่าวอุทาน

Short Definition:

V. to exclaim, to cry out.

English Definition:

V. to exclaim, to cry out.

Examples:

เขามักจะกล่าวคำอุทานด้วยคำแปลก ๆ He often exclaims with strange words.

Hear This WordWord: กล้า

Short Definition:

N. young rice plant (for transplanting); V. Adj. to be brave, dare.

English Definition:

V. 1. to be bold, to be brave, to be fearless; 2. Adj. hard, brave, fearless, daring, courageous; N. 3. young rice plants ready for transplanting.

L2 Definition:

ตกกล้า- to sow seedling rice; เหล็กกล้า- hardened steel.

Examples:

ผมไม่กล้าไปหาท่าน I dare not go and see him. จงสำรวมความกล้าของเธอ Summon your courage. เขาเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย He is an enterprising man. ทหารกรมนี้ได้ทำการต่อสู้อย่างกล้าหาญ The regiment fought valiantly. เธอมีปากกล้า. She has a fearless tongue.

Hear This WordWord: กล้ามเนื้อ

Short Definition:

N. muscle.

English Definition:

N. muscle.

Hear This WordWord: กลิ่น

Short Definition:

N. odor, scent, smell.

English Definition:

N. odor, scent, smell.

L2 Definition:

กลิ่นหอม- fragrance.

Examples:

ผมอยากได้กลิ่นดิน I want to smell the scent of the soil. ยาฆ่าแมลงนี้ไม่มีกลิ่น This insecticide is odorless. กลิ่นหอมน่าชื่นใจ The fragrance is invigorating. เขากำลังตามกลิ่นผู้ร้าย He is on the scent of the criminal.

Hear This WordWord: กลิ่นดินกลิ่นหญ้า

Short Definition:

N. elab. odor of the soil and grass, smell of the earth.

English Definition:

N. elab. odor of the soil and grass, smell of the earth.

L2 Definition:

(กลิ่น-ดิน-กลิ่น-หญ้า)

Hear This WordWord: กลิ้ง

Short Definition:

V. to roll (of itself), roll along.

English Definition:

V. to roll (of itself), to roll along.

L2 Definition:

กลิ้งเกลือก- to roll about on the grass or to wallow in mud or mire; ลูกกลิ้ง- a roller.

Examples:

เขากลิ้งลงมาตามทางลาด He rolled down the slope. อย่ามากลิ้งเกลือกบนที่นอนของฉัน Don't roll on my bed. เธอกลิ้งเกลือกอยู่บนกองเงินกองทอง She rolls in riches.

Hear This WordWord: กลืน

Short Definition:

V. to swallow, gulp, engulf, envelop, absorb; to blend, merge.

English Definition:

V. 1. to swallow, to gulp, to engulf, to envelop, to absorb; 2. to blend, to merge.

L2 Definition:

กลมกลืน- well-mixed, completely united or combined; กลืนคล่องคอ- to swallow easily or freely; กลืนแค้น- to swallow with difficulty; กลืนติดคอ- to be or become lodged in the throat.

Examples:

เขาอิ่มจนไม่สามารถที่จะกลืนอะไรได้อีก He can't take another bite. เขากลืนอาหารของเขาโดยไม่เคี้ยว He swallowed his food without chewing. คำพูดของเขา ทำให้เธอกลืนน้ำลายไม่ลง His words made her swallow hard. ความมืดค่อย ๆ กลืนเอาภาพอันงดงามเข้าไว้ Darkness gradually enveloped the beautiful scene. น้ำทะเลกลืนกับท้องฟ้า The sea merged into the sky. สีของเครื่องแต่งบ้านกับสีของผนังไม่กลืนกัน The color of the furniture and the color of the walls do not blend.

Hear This WordWord: กลุ่ม

Short Definition:

N. classifier for cluster, group, assemblage, covey, bevy, bloc; ball of thread

English Definition:

N. a classifier for a cluster, a group, an assemblage, a covey, a bevy, a bloc; 2. a ball of thread or string.

L2 Definition:

กลุ่มตะวันตก- the Western bloc; กลุ่มประชาธิปไตย- the democracies.

Examples:

ควายจับกลุ่มกินหญ้ากันอยู่ กลุ่มละสามสี่ตัวตามทุ่งนารอบ ๆ Water buffalos gather in groups of three or four, feeding on the grass in the surrounding rice fields. เขารวมกลุ่มกันเพื่อค้าขายกับจีน They grouped together for the purpose of trading with Red China. เขามิได้อยู่ในกลุ่มการเมืองนี้ He does not belong to this political coterie. มีคนมายืนดูกลุ่มหนึ่ง There was a group of spectators.

Hear This WordWord: กลุ่มแกว่นก้าวหน้า

Short Definition:

N. the progressive group of Kwaen, a character in Red Bamboo.

English Definition:

N. the progressive group of แกว่น, a character in Red Bamboo.

Hear This WordWord: กลุ้ม

Short Definition:

V. to be darkened, gloomy, worried, vexed, darkened, irritated.

English Definition:

V. 1. to be darkened, to be gloomy, to be worried, to be vexed, to be provoked, to be irritated, to become confused.

L2 Definition:

กลุ้มรุม- to join in a fight.

Examples:

สมภารยิ่งเห็นอย่างนี้ก็ยิ่งกลุ้ม แต่ก็จนใจไม่รู้จะทำอย่างไร The more the abbot sees, the more he worries. But he has no idea what to do. เธอกลุ้มใจที่เขาไม่มา She was vexed by his absence. เขาไม่มีอะไรที่จะทำให้ผมกลุ้มได้ดอก Nothing worries me. เด็กยี่สิบคนกลุ้มรุมเข้ามาในห้อง Twenty boys thronged into the room.

Hear This WordWord: กลุ้มใจ

Short Definition:

V. to worry, be downcast, depressed.

English Definition:

V. to worry, be downcast, depressed.

Examples:

สมภารยิ่งเห็นอย่างนี้ก็ยิ่งกลุ้มใจ แต่ก็จนใจไม่รู้จะทำอย่างไร The more the abbot sees, the more he worries. But he has no idea what to do.

Hear This WordWord: กวน

Short Definition:

V. to mix, stir, preserve (fruits); to trouble, bother, disturb, vex, annoy.

English Definition:

V. 1. to stir (something with a spoon), to mix, to preserve (fruits by boiling with sugar and stirring to a thick consistency until it is like jam; 2. to trouble, to bother, to disturb, to annoy, to provoke, to agitate,to vex.

L2 Definition:

กวนใจ- to vex, to bother, to irritate the feelings, to tease, to provoke, annoying, vexatious, irritating; ความกวนใจ- worries, irritation of heart, harassment, annoyance, vexation; รบกวน- to disturb, to pester, to annoy or irritate by continued harassing.

Examples:

เพราะอยากอยู่คนเดียว ไม่อยากให้ใครมากวน Because I want to be alone, I don't want anyone to disturb me. จงกวนแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันดี Mix the flour and the sugar intimately. ทุเรียนกวนนั้น เขาไม่ทาขนมปังกินอย่างแยม Preserved durian is not spread on bread and eaten like jam. เธอกำลังกวนใจฉันอีกแล้ว You are vexing me again. จงบอกคนใช้ไม่ให้ใครมากวนฉัน Tell the servant that I am not to be disturbed.

Hear This WordWord: กวนใจ

Short Definition:

V. to disturb, bother, agitate.

English Definition:

V. to disturb, bother, agitate.

Examples:

ผมมีเรื่องเดือดร้อนมากวนใจท่านสมภารอีกแล้ว Abbot, I am bothering you with my mixed stuff again. เธอกำลังกวนใจฉันอีกแล้ว You are vexing me again. เธอกวนใจ (กวนประสาท) จริง ๆ You are really annoying.

Hear This WordWord: กวักมือ

Short Definition:

V. to beckon (to), summon (a person) by waving one's hand (palm downward).

English Definition:

V. to beckon (to), summon (a person) by waving one's hand (palm downward).

Examples:

ใครกำลังกวักมือเรียกคุณ Somebody is beckoning you.

Hear This WordWord: กวาง

Short Definition:

N. a stag, a deer.

English Definition:

N. a stag, a deer.

Hear This WordWord: กวาด

Short Definition:

V. to sweep, to move people or animals en masse, to chase by force.

English Definition:

V. to sweep, to move people or animals en masse, to drive or chase by force or violence (as in hunting).

L2 Definition:

กวาดครัว- to remove the inhabitants of a country forcibly; กวาดต้อน- to surround while driving the inhabitants out of their country; กวาดยา- to swab the throat with a remedy; ยากวาด- a remedy used for swabbling the throat; ลูกกวาด- hard candies, bonbons.

Examples:

แกกวาดพื้นแล้วหรือ Have you swept the floor? เมื่อไรรัฐบาลจะกวาดล้างการกินสินบนให้หมด When will the government wipe out corruption? เขากวาดเงินที่เล่นได้ลงในกระเป๋า He swept his winnings into a bag. อย่าลืมกวาดครัวให้สะอาด Don't forget to sweep up the kitchen. พม่าได้กวาดต้อนครอบครัวจากเมืองที่ตีได้ไปยังย่างกุ้ง The Burmese forcibly moved the inhabitants of the towns which they took the Rangoon. เขากวาดสายตาดูทั่วท้องฟ้า He swept the whole sky with his eyes. หมอเด็กสมัยใหม่ไม่ใช้วิธีกวาดยาต่อไปแล้ว Modern pediatricians no longer use the throat swabbing treatment.

Hear This Word

See a PictureWord: กวาดต้อน

Short Definition:

V. to herd.

English Definition:

V. to herd. Also used ต้อน.

Hear This WordWord: กวาดตา

Short Definition:

V. to swept with one's eyes.

English Definition:

V. to swept with one's eyes.

Examples:

เขากวาดตาดูทั่วท้องฟ้า He swept the whole sky with his eyes.

Hear This WordWord: กวาดล้าง

Short Definition:

V. to wipe out.

English Definition:

V. to wipe out.

Examples:

เมื่อไรรัฐบาลจะกวาดล้างการกินสินบนให้หมด When will the government wipe out corruption?

Hear This WordWord: กวาดสายตา

Short Definition:

V. to sweep (with one's gaze).

English Definition:

V. to sweep (with one's gaze).

Examples:

แกว่นพูดแล้วกวาดสายตาดูรอบ ๆ After talking, Kwaen swept around with his eyes. เขากวาดสายตาดูทั่วท้องฟ้า He swept the whole sky with his eyes.

Hear This WordWord: กว่า

Short Definition:

Adv. more, more than, -er than; till, until; N. colloq. (and a) remainder.

English Definition:

Adv. 1. more, more than, -er than, used to indicate comparison; 2. till, until, by the time; N. 3. colloq. (and a) remainder.

L2 Definition:

ชอบมากกว่า- to prefer; กว่าจะ- until; กว่าอื่น- overmuch, more than; กว่านี้- more than this; น้อยกว่า- less than; มากกว่ามาก- much too much, overly abundant; เล็กกว่า- smaller than, of smaller size than, not so large as.

Examples:

"ฉันก็ไม่ได้พบเขามายี่สิบกว่าปี" แกว่นตอบ "I have not seen him for over twenty years," replied Kwaen. กว่ามนุษย์จะไปถึงดาวอังคาร ผมก็คงตายแล้ว By the time man reaches the planet Mars, I shall have been dead. เขาร่ำรวยยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดิน He is wealthier than a king. เขากินน้อยกว่าผม He eats less than I do. เธอสวยกว่าเพื่อน She is prettier than the rest. จงคอยจนกว่าเขาจะกลับมา Wait until he returns.

Hear This Word

See a PictureWord: กว่า ๆ

Short Definition:

a little more than, over.

English Definition:

a little more than, over.

Hear This WordWord: กว่าจะ

Short Definition:

Adv. Pre. Con. before, by the time that.

English Definition:

Adv. Pre. Con. before, by the time that.

Hear This WordWord: กว้าง

Short Definition:

Adj. broad, wide, expansive, extensive, spacious, capacious.

English Definition:

Adj. broad, wide, expansive, extensive, spacious, capacious, comprehensive.

L2 Definition:

กว้างขวาง- spacious, affording ample room, capacious; ตามกว้าง- according to the width; ใจกว้าง- liberal-minded, generous; กว้างยาว- length and breadth; คนกว้างขวาง- a popular or widely-known person.

Examples:

ที่ดินหลังวัดไผ่แดงนั้นเป็นทุ่งกว้าง The land at the back of Phai Dang temple is a broad field. ห้องกว้างหกเมตร ยาวแปดเมตร The room is 6 meters wide and 8 meters long. เขามีที่ดินกว้างใหญ่ He owns extensive lands. ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ส่องแสงแวววับอยู่กลางแดด The expansive lake glitters in the sun. เขาเป็นคนกว้างขวาง He has a wide circle of friends and acquaintances. เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นคนใจกว้างใน เรื่องใหญ่ ๆ โต ๆ He is a small-minded in small matters, but large-minded in large matters. กรุณาทำใจกว้างอีกสักหน่อย Please be a little more broad-minded (more generous).

Hear This WordWord: กว้างขวาง

Short Definition:

V. to be roomy, spacious, broad; to be popular.

English Definition:

V. 1. to be roomy, spacious, broad; 2. to be popular.

Examples:

แกว่นเขาเป็นคนกว้างขวางในบางนี้ Kwaen is very popular here. เขามีสติปัญญากว้างขวาง He has a spacious mind.

Hear This WordWord: กว้างออกไป

Short Definition:

V. to be wider.

English Definition:

V. to be wider.

Examples:

การอ่านหนังสือทำให้ความคิดของเขากว้างออกไป Reading makes his point of view wider.

Hear This WordWord: กว้าน

Short Definition:

N. capstan; V. to haul up by capstan, a windlass, a winch.

English Definition:

V. 1. to haul in by means of a capstan, a windlass, a winch; 2. to corner the market; 3. a capstan.

L2 Definition:

กว้านสมอ- to haul up an anchor by means of a capstan; เที่ยวกว้าน- to search, to seek out, to seek for in all probable places.

Examples:

รถถังสี่คันถูกกว้านขื้นมาจากท้องเรือ Four tanks were hauled up from the ship's holds. เขากว้านซื้อเอาหุ้นของบริษัททอผ้าไว้หมด He has cornered the stock of the textile company.

Hear This WordWord: กสิกร

Short Definition:

N. agriculturalist.

English Definition:

N. agriculturalist.

L2 Definition:

(กะ - สิ - กอน)

Hear This WordWord: กสิกรรม

Short Definition:

N. agriculture, cultivation of the soil.

English Definition:

N. agriculture, cultivation of the soil. P.

L2 Definition:

(กะ-สิ-กำ) กสิกร (กะ-สิ-กอน)- an agriculturist, a planter, one who lives by the soil, a husbandman.

Examples:

ที่ดินนี้เหมาะแก่การกสิกรรม This land is suited for agriculture. แกลบมีประโยชน์ในการกสิกรรม Rice husks are used in agriculture.

Hear This WordWord: กอง

Short Definition:

N. V. a pile, heap; to pile, heap; an organized fighting force; a unit.

English Definition:

N. V. 1. a pile, a heap, a stack, to pile, to heap, to stack; 2. an organized fighting force; 3. a unit, a bureau, an office, an agency, headquarters, a division of a government department (กรม) having charge of subdivisions (แผนก).

L2 Definition:

กองการกุศล- a society organized for philanthropic purposes; กองช่าง- a department of artisans; กองดับเพลิง- fire-brigade; กองทหาร- a troop; กองหน้า- a vanguard or advance band; กองหนุน- reserves, persons or forces kept in reserve; กองไฟ- a bonfire; กองขยะ- a garbage heap, a refuse dump.

Examples:

โปรดเอาฟืนกองไว้ตรงนี้ Please stack the firewood here. เขามีเงินเป็นกอง He has heaps of money. ใครไปจุดไฟกองฟางเข้าแล้ว Somebody has set fire to the haystack. สินค้าซึ่งไม่มีผู้มารับสะสมเป็นกองใหญ่อยู่ที่ท่าเรือ Unclaimed goods piled up at the port. เธอเกิดมาบนกองเงินกองทอง She was born amidst piles of money.

Hear This WordWord: กองตำรวจจราจร

Short Definition:

N. Division of Traffic Police.

English Definition:

N. Division of Traffic Police.

Hear This WordWord: กองทหาร

Short Definition:

N. troops.

English Definition:

N. troops.

Hear This WordWord: กองทับถม

Short Definition:

N. pileup.

English Definition:

N. pileup.

Hear This WordWord: กองทัพ

Short Definition:

N. the armed forces (of a country); an army, force, troops, forces.

English Definition:

N. the armed forces (of a country); an army, force, troops, forces.

Examples:

กองทัพถูกทำลายโดยสิ้นเชิง The army was annihilated.

Hear This WordWord: กองบังคับการ

Short Definition:

N. Headquarters and Headquarters Company.

English Definition:

N. Headquarters and Headquarters Company.

Hear This WordWord: กองพันทหารราบ

Short Definition:

N. an infantry battalion.

English Definition:

N. an infantry battalion.

Hear This WordWord: กองร้อย

Short Definition:

N. company (mil).

English Definition:

N. company (mil).

Hear This WordWord: กองเรือยุทธการ

Short Definition:

N. task force, task group.

English Definition:

N. task force, task group.

Hear This WordWord: กองสลากกินแบ่ง

Short Definition:

N. National Lottery Bureau.

English Definition:

N. National Lottery Bureau.

Hear This WordWord: กอด

Short Definition:

V. to embrace, to caress, to hug, to enfold in the arms.

English Definition:

V. to embrace, to caress, to hug, to enfold in the arms.

L2 Definition:

กอดคอ- to clasp affectionately around the neck; กอดกัน- to embrace each other; กอดอก- to fold the arms over one's breast.

Examples:

เขารีบไปที่ชานชาลาสถานีเพื่อกอดภรรยาของเขา He hurried to the platform to embrace his wife. เขายืนกอดอกอยู่ที่ปลายเตียง He stood with folded arms at the foot of the bed.

Hear This WordWord: กอดเข่า

Short Definition:

V. to be in the position of sitting holding one's knees.

English Definition:

V. to be in the position of sitting holding one's knees.

Examples:

ทุกคนนั่งกอดเข่าและมีใบหน้าอันสลด Everyone sat sadly holding the knees.

Hear This WordWord: กอไผ่

Short Definition:

N. a clump of bamboo.

English Definition:

N. a clump of bamboo.

Hear This WordWord: กอล์ฟ

Short Definition:

N. golf.

English Definition:

N. golf.

Hear This WordWord: กอุพากรรม

Short Definition:

a nonsense word used by Khun Somphan to name a new system (agriculture+industry)

English Definition:

a nonsense word used by สมภาร, a character in Red Bamboo, to name a new system (combines the word agriculture-กสิกรรม and industry-สาหกรรม).

Hear This WordWord: ก่อ

Short Definition:

V. to cause, to start; to build, to construct; to agitate, to make trouble.

English Definition:

V. 1. to cause, to start, to begin, to initiate, to originate; 2. to build, to construct, to create, to lay, to form, to loom; 3. to agitate, to make trouble.

L2 Definition:

ก่อกรรม- to increase one's demerit, future punishment or misfortune; ก่อการ, ก่อความ, ก่อเหตุ- to originate or to instigate (as a fracas, gight, altercation or quarrel); ก่อไฟ- to lay or build a fire, to start a fire; ก่อสร้าง- to construct, to build; การก่อสร้าง- construction work; ผู้ก่อการ- prime movers, instituters, originators, starters.

Examples:

ใครเป็นผู้ก่อเรื่องนี้ขึ้น Who started this incident? การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นแล้วที่ท่าอากาศยานใหม่ Construction work has begun on the new airport. พวกก่อการร้ายได้ยอมจำนน The gangsters have surrendered. เขานี้แหละเป็นผู้ก่อความคิดนี้ขึ้น It was he who originated the idea. จงปล่อยให้หญ้าขึ้นในบ่อเพื่อให้ปลาก่อหวอด Leave the grass to grow in the pond, so that fish might spawn. ผู้ก่อการปฏวัติหลายคน บัดนี้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว Many of the leaders of the Revolution are now dead. การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นแล้วที่ท่าอากาศยานใหม่ Construction work has begun on the new airport. เขาก่อร่างสร้างตัวของเขาขึ้นมาเอง He is a self-made man.

Hear This WordWord: ก่อ (ไฟ)

Short Definition:

V. to start (a fire).

English Definition:

V. to start (a fire).

Hear This WordWord: ก่อกวน

Short Definition:

V. to agitate, to stir up.

English Definition:

V. to agitate, to stir up.

Hear This WordWord: ก่อน

Short Definition:

Adj. Adv. Prep. before, previous, previously, in advance; past, last; prior.

English Definition:

Adj. Adv. Prep. 1. before, previous to, previously, formerly; 2. in advance of, ahead of; 3. preceeding, past, last; 4. prior, precedent.

L2 Definition:

ก่อนเก่า- having been made used or known for a long time; ก่อนนมนาน- in the dim distant part; คอยประเดี๋ยวก่อน- just wait a moment (as a command to a servant); ท่านแต่ก่อน- ancestors; ประเดี๋ยวก่อน- presently, soon.

Examples:

เขามาก่อนสว่าง He came before dawn. คุณจะต้องวางแผนไว้ก่อน You must plan in advance. เราต้องการคนซื่อก่อนสิ่งอื่นใด We want honest men before all else. ผมมาถึงที่นี่ก่อนเพื่อน I arrived here first. ไปก่อนเถอะ ผมจะตามไปทีหลัง Please go ahead; I shall follow later. วิธีการเขียนข่าวนั้นได้อธิบายไว้แล้วในบทก่อน The technique of news writing has already been explained in the preceeding chapter. งานพัฒนาเริ่มขึ้นเมื่อห้าปีก่อนหน้านี้ The work of development began five years ago. เขามาที่นี่เมื่อวันก่อน He came here the other day.

Hear This WordWord: ก่อนที่

Short Definition:

before (doing such and such).

English Definition:

before (doing such and such).

Examples:

ก่อนที่จะพูด ก็คิดเสียก่อน Think before you speak.

Hear This WordWord: ก่อนอื่น

Short Definition:

first of all, before anything else.

English Definition:

first of all, before anything else.

Examples:

ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ความจริง First of all, we must know the facts.

Hear This WordWord: ก่อสร้าง

Short Definition:

V. to build, to construct.

English Definition:

V. to build, to construct.

L2 Definition:

(ก่อ-ส้าง)

Examples:

การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นแล้วที่ท่าอากาศยาน Construction work has begun on the new airport. จะก่อสร้างอะไร ผมก็ไม่ขัด Whatever you will build, I won't argue with you.

Hear This WordWord: ก่อให้เกิด

Short Definition:

V. to cause, to give rise to.

English Definition:

V. to cause, to give rise to.

Examples:

ผมเป็นคนที่ก่อให้เกิดเรื่องนั้นแต่เพียงผู้เดียว I am the only one who caused that trouble.

Hear This WordWord: ก้อ

Short Definition:

N. a member of one of the hill tribes of northern Thailand; Adj. vain.

English Definition:

N. 1. a member of one of the hill tribes of the north of Thailand; Adj. 2. vain, pompous, strutting (as of a peacock), acting as though full of vanity (descriptive of fowls). (See ก็-then).

L2 Definition:

ก้อร่อ, ก้อร่อก้อติก- full of conceit, swaggering; ทำก้อร่อ- to act haughtily, to act with ostentation.

Hear This WordWord: ก้อง

Short Definition:

V. to echo, to reverberate, be resonant; echoing, resounding.

English Definition:

V. 1. to reverberate (as thunder), to be resonant, to echo; Adj. 2. echoing, resounding.

L2 Definition:

ก้องกังวาน, ก้องสนั่น- to re-echo (as the sound of a large gong).

Examples:

คำพูดของเขายังก้องอยู่ในหูของผม His words still reverberate in my ears. ภูเขาก้องไปด้วยเสียงฟ้าร้อง The hills echoed with thunder.

Hear This WordWord: ก้อน

Short Definition:

N. a lump, ingot, piece, morsel, chunk, loaf, block.

English Definition:

N. a lump, an ingot, a piece, a morsel, a chunk, a loaf, a block.

L2 Definition:

ก้อนเส้า- an iron tripod or bricks on edge, used for the support of a rice pot while boiling; ก้อนหิน- rocks, broken stones; ก้อนอิฐ- fragments of brick.

Examples:

พวกเอ็งไปเอาก้อนหินใหญ่ ๆ มา You guys go fetch some big (pieces of) stones. ขอขนมก้อนนั้นลองกินสักหน่อย Let me try just a little bit of that cake. เธอวางขนมปังไว้บนโต๊ะสองก้อน She laid two loaves of bread on the table. ฉันต้องการเงินก้อน I want a lump sum of money. เขาพบทับทิมในก้อนหินก้อนหนึ่ง He found a ruby in a stone. เขาใช้ก้อนหินปูถนน They used cobbles for paving the road.

Hear This WordWord: กะ

Short Definition:

V. to calculate, to estimate, to guess; with (variant of kab).

English Definition:

V. 1. to estimate roughly, to suppose, to surmise, to reckon, to guess the condition of; N. 2. a shift, a turn, a watch; 3. a variant of กับ- Prep. with, also; Adv. as, like, similar.

L2 Definition:

กะเกณฑ์- to impose or compel obligatory service for the Crown, to make serve as corvee labourer, to press into service; กะที่- to fix or appoint a place of meeting, to mark out (approximately), the area of a plot of ground; กะราคา- to appraise (approximately) the price or value of; กะวัน- to estimate roughly the number of days for the completion of a job, to appoint a day or date (as for a social function, ceremony or time of departure); หมายกะเกณฑ์- a notice served for corvee labour or for enlistment in the army.

Examples:

ฉันกะว่าพรุ่งนี้จะถึงกรุงเทพ ฯ I guess that we will reach Bangkok tomorrow. "ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรกะอีบวชเณร" สมภารร้อง "I don't see anything wrong with ordination" the abbot said. ปีนี้รัฐบาลกะว่าจะได้ข้าวห้าล้านตัน The government estimated that the harvest this year would be five million tons. ผมกะว่าเธอจะมาพรุ่งนี้ I reckon she will come tomorrow. ผมกะว่าจะเอาเขาเป็นหัวหน้าพวกเรา I have him in mind as our leader. เธอกะวันสมรสแล้วหรือยัง Have you fixed the date of your wedding? เรายังไม่ได้กะเส้นทางของเรา We have not plotted our route. กะเช้ามีคนห้าคน The morning shift has six men.

Hear This WordWord: กะทะ

Short Definition:

N. frying pan.

English Definition:

N. frying pan.

Hear This WordWord: กะปิ

Short Definition:

N. shrimp paste, a condiment made of salted squills, prawns, or shrimps.

English Definition:

N. shrimp paste, a condiment made of salted squills, prawns or shrimps. This is especially relished by the Siamese.

Hear This WordWord: กะเหรี่ยง

Short Definition:

N. a Karen, a tribe of hill people.

English Definition:

N. Karen, a Karen, an ethnologically unclassified mountain tribe, inhabiting the eastern frontier of Burma and the western frontier of Siam.

Hear This WordWord: กะโหลก

Short Definition:

N. the skull, the cranium, the hard shell of a coconut (used as a dipper).

English Definition:

N. 1. the skull, the cranium; 2. the hard shell of a coconut, partly cut open and used as a dipper; 3. (of fruit) of a variety that is developed larger than ordinary.

Hear This WordWord: กัก

Short Definition:

V. to dam up, to stop; to detain, to imprison; to hoard, to corner.

English Definition:

V. 1. to dam up, to stop, to obstruct, to impede, to restrain; 2. to to confine, to detain, to imprison, to incarcerate, to quarantine; 3. to hoard, to corner.

L2 Definition:

กักกัน- to confine or detain under custody; กักข้าว- to withold or defer the sale of rice, to make a corner on rice; กักด่าน- to station sentinels or outposts in order to prevent smuggling or unlawful immigration.

Examples:

น้ำในลำธารถูกกักไว้เพื่อการชลประทาน The water in the stream was dammed up for irrigation. ผมเสียใจที่ต้องกักตัวคุณไว้ I am sorry to have to detain you. หลังจากสงครามแล้ว ได้มีกฎหมายห้ามกักข้าวอยู่ชั่วระยะหนึ่ง For a time after the war there was a law against the hoarding of rice. เธอพยายามกักความรู้สึกไว้ She tried to restrain her feeling. การจราจรถูกตำรวจกักไว้หนึ่งชั่วโมง The traffic was held up by the police for an hour. ผู้ร้ายที่ไม่หลาบจำต้องถูกส่งไปอยู่ค่ายกักกัน Habitual criminals were sent to a detention camp.

Hear This WordWord: กังวล

Short Definition:

V. to worry, be concerned, anxious.

English Definition:

V. to worry, to be concerned, to be anxious, to be engrossed.

L2 Definition:

ความกังวล- anxiety; เป็นกังวลด้วย- to share in an other's anxiety.

Examples:

สร้อยจะต้องวิตกทุกข์ร้อนกังวลถึงเขาสักเพียงใด Just how much must Soi suffer from worrying about him? เป็นธรรมดาอยู่เองที่ดิฉันจะต้องกังวลใจ It's natural for me to be anxious. อย่ากังวลไปเลย ฉันจะระวังไม่ให้เธอเป็นอันตราย Don't worry; I shall protect you from harm. เขากังวลถึงบุตรชายของเขา He was apprehensive about his son. เธอเต็มไปด้วยความกังวล She was full of anxiety. เขาซูบซีดด้วยความกังวล He looked thin and careworn.

Hear This Word

See a PictureWord: กังวาน

Short Definition:

V. to be resonant, sonorous, musical; N. resonance, sonority, verberation.

English Definition:

V. 1. to be resonant, to be sonorous, to be melodious, to be musical; N. 2. resonance, sonority, echo, verberation.

Examples:

เสียงระฆังจากวัดไผ่แดงนั้นก็กังวานไปทั่วทุ่ง The sound of the bell from Phai Daeng temple resounds throughout the fields. หุบเขากังวานไปด้วยเสียงฟ้าร้อง The valley rang with the cries of elephants. ชื่อเสียงของเขากังวานไปทั่วประเทศ His fame resounds throughout the land. หีบทำด้วยไม้เพื่อป้องกันเสียงกังวาน The box is made of wood to prevent resonance.

Hear This WordWord: กัณฑ์

Short Definition:

N. classifier for chapter, section (of a religious text); a sermon.

English Definition:

N. 1. classifier for chapter, section (of a religious text); 2. a sermon.

L2 Definition:

กัณฑ์เทศน์- the thirteen chapters of the Maha Chat; เครื่องกัณฑ์- gifts to Buddhist monks (as robes, lamps, mats, and other necessities).

Examples:

พระเทศน์กัณฑ์แรกในเวลาเช้า The monk gave the first sermon in the morning.

Hear This WordWord: กัด

Short Definition:

V. to bite, nip, nibble; to grind, gnash; to corrode, eat away, harm, attack.

English Definition:

V. 1. to bite, to nip, to nibble, to cut or seize with the teeth; 2. to grind, gnash; 3. to corrode (as by an acid), to eat away, to harm, to attack, to erode.

L2 Definition:

กัดขบ- to crack with the teeth (as a nut); กัดกัน, ขบกัดกัน- to bite while fighting; กัดฟัด- to worry (as a dog worries rat or snake); กัดฟัน- to grind or gnash the teeth.

Examples:

เด็กกัดลิ้นตัวเอง The child bit his own tongue. แผลรอยกัดเกิดเป็นหนอง The bite became infected. เขากัดฟันของเขาด้วยความโกรธ He ground his teeth in anger. ถ้าสู้มันไม่ไหว ก็กัดมันเข้าซี If you can't fight him, bite him. ขาของเขาถูกเสือกัดขาด His leg has been bitten off by a tiger. อย่ากัดเล็บ Don't bite your nails. กรดกัดโลหะทุกชนิด เว้นแต่ทองคำและทองคำขาว Acids corrode all metals except god and platinum. ผงซักฟอกนี้ไม่กัดมือ This detergent will not harm the hand. ฝนฟ้าอากาศกัดหินลงทีละน้อย Weather gradually eroded the rocks.

Hear This Word

See a PictureWord: กัดปลา

Short Definition:

V. to have a fishfight; N. a fishfight.

English Definition:

V. 1. to have a fishfight; N. 2. a fishfight.

Hear This WordWord: กัดฟัน

Short Definition:

V. colloq. to grin and bear (it).

English Definition:

V. colloq. to grin and bear (it).

Examples:

เขากัดฟันของเขาด้วยความโกรธ He ground his teeth in anger.

Hear This WordWord: กัน

Short Definition:

Adv. each other, mutually, together; to protect from, prevent; I, me.

English Definition:

Adv. 1. each other, one another, mutually, together; V. 2. to protect from (as sun or rain), to prevent, to hinder, to keep out; Pron. 3. I, me (male superior to intimate male).

Examples:

"นั่นมันคนละเรื่องกัน ท่านกำนัน" แกว่นว่า "That's another story, Kamnan," Kwaen said (That's irrelevant, Kamnan). หมู่บ้านนั้นมีชื่อเรียกกันว่าไผ่แดง That village is named Phai Daeng. ในที่สุดก็จะมีการปรองดองกันได้ Eventually, there will be a compromise. ผมกันเงินไว้จำนวนหนึ่งสำหรับการลงทุน I set aside a sum for capital outlay. กันเขาไว้อย่าให้เขากระโดดลงไปในแม่น้ำ Hold him back from plunging into the river. ผ้านี้กันฝนไม่ได้ This fabric is not proof against rain. เขากันท่าผมอยู่ตลอดเวลา He is in my way all the time. เราอยู่ที่นี่กันดีกว่า We better stay here. เรารับรองเขาอย่างเป็นกันเอง We received him informally. ขอให้ถือเป็นกันเอง Please feel at home (make yourself at home).

Hear This WordWord: กั้น

Short Definition:

V. to intercept, intervene, interpose, prevent, bar, block, shelter, cover.

English Definition:

V. to come in the way of, to intercept, to intervene, to interpose, to prevent, to separate (as when two are fighting), to put up (a partition), to screen, to bar, to dam, to block, to shelter, to cover.

L2 Definition:

กั้นกาง- to hang up or put up something in between, in order to make a partition; กั้นขันหมาก- to intercept the bridegroom on entering the home of the bride; กั้นรั้ว, กันรั้ว- to put up a fence; กั้นห้อง- to put up a partition (as for a room).

Examples:

เขากั้นทางไว้ He barred the way. เขากั้นลำธารไว้เพื่อทดน้ำขึ้นนาของเขา He damned the stream in order to irrigate his farm. ผมจะกั้นห้องนี้ออกเป็นสองห้อง I shall partition this room in two. เราต้องกั้นรั้วเพื่อไม่ให้ควายเข้ามา We have to erect a fence to prevent the buffaloes from entering. เครื่องบินนี้มีความเร็วพอที่จะกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดข้าศึกได้ This plane has enough speed to intercept enemy bombers.

Hear This WordWord: กันแดดกันฝน

Short Definition:

V. elab. to shelter/protect (oneself) from the sunlight and rain.

English Definition:

V. elab. to shelter/protect (oneself) from the sunlight and rain.

Examples:

ผ้าใบนี้ใช้กันแดดกันฝนได้ The awning is used for protection from the sunlight and rain.

Hear This WordWord: กันยายน

Short Definition:

N. September.

English Definition:

N. September.

Examples:

เดือนกันยายนอากาศดีมากในเมืองไทย. In September, the weather is very good in Siam.

Hear This WordWord: กันอย่าง

Short Definition:

N. an intimate, an equal; identical, same, alike.

English Definition:

N. an intimate, an equal; 2. Adj. identical, same, alike.

Hear This WordWord: กันเอง

Short Definition:

Adj. informal; ADV. intimately; amicably; familiarly

English Definition:

Adj. informal; ADV. intimately; amicably; familiarly

Examples:

เรารับรองเขาอย่างเป็นกันเอง We received him informally.

Hear This WordWord: กับ

Short Definition:

Prep. with, together with, accompanied by, and, as; N. food eaten with rice.

English Definition:

Prep. 1. with, together with, accompanied by, and, as; N. 2. food eaten with rice.

L2 Definition:

กับดักหนู- a metal, spring rat-trap with serrated jaws; กับทั้ง- all together; กับแกล้ม- savouries eaten along with drinks (meat salad, beef jerky, chips, etc.).

Examples:

อันที่จริงผมก็ตั้งใจจะมาคุยกับท่านสมภาร Actually, I have come with the intent to chat to you, Abbot. เขาทำกับฉันอย่างหยาบคาย He dealt very rudely with me. คุณเห็นพ้องกับผมด้วยหรือไม่ Do you agree with me? เขาไม่เคยร่วมโต๊ะอาหารกับภรรยาของเขา He never sits at the dinner table with his wife. คุณจะรับประทานอะไรกับข้าว What do you want to eat with your rice? คุณกับผมมาร่วมงานกันดีกว่า You and I better cooperate.

Hear This WordWord: กับข้าว

Short Definition:

N. food that is eaten with rice; dishes (in the sense of foods).

English Definition:

N. 1. food that is eaten with rice; 2. dishes (in the sense of foods).

Examples:

"พี่แกว่น กับข้าวเสร็จแล้ว มากินเสียเถิด" "Kwaen, the food is ready. Do come and eat." กับข้าวเหล่านี้ไม่ได้ทำไว้ขายหรอก แต่จะไว้แจกกินกัน These food are not for sale, but they are to be distributed to everyone.

Hear This WordWord: กา

Short Definition:

N. the crow; teakettle; pot with a spout.

English Definition:

N. 1. a kettle with a spout, baked, glazed, earthenware teapots or hot- water pots; 2. the crow, popularly called อีกา whether male or female; 3. the sign of a mark used in checking off items in a list or in a column of figures กากบาท (กา กะ บาด), to mark with a cross, to check, to cross out.

L2 Definition:

นกกา- a crow; กาลักน้ำ- a siphon; กาฝาก- the birdvine, a clinging vine, a parasitic (hemiparasitic) plant somewhat like the mistletoe (found on trees), a parasite, one who lives at the expense of others; กาต้มน้ำ- a kettle for boiling water; กาทองคำ- a gold teapot; กาทองแดง- a copper teapot.

Examples:

ข้างตัวสมภารมีกาน้ำวางอยู่กาหนึ่ง There is a water kettle lying next to the abbot. ชื่อของเขาถูกกาออกจากบัญชี His name was crossed out from the list. โปรดกาชื่อผู้ที่ไม่มาออก Please check off the names of those absent. คนประจบประแจงเปรียบเหมือนกาฝาก Flatterers are like parasites.

Hear This WordWord: กาก

Short Definition:

N. refuse, leavings, residue, dregs, trash, garbage, rubbish, shells, chips.

English Definition:

N. refuse, leavings, residue, dregs, rubbish, trash, waste, offal, lees, chaff, shells, chips.

L2 Definition:

กากเพชร- diamond dust, diamond powder; กากมะพร้าว- the meal of coconut meat left after the cream has been expressed; กากหมู- crisped pork fat left in the pan after being fried for lard; หน้ากาก- a mask.

Examples:

"ไอ้หมาวัด! ดีแต่ไปเที่ยวเก็บกากกิน!" "You, stray dog! You're only good at looking for other people's scraps to eat!" โปรดอย่าทิ้งกากกาแฟลงในอ่างล้างชาม Please don't pour coffee grounds into the sink. กากแร่ดีบุกไหลลงไปในทางน้ำ Tin tailings flow into the waterway. จงเก็บกากออกจากข้าว Pick out the chaff from the grain. เขาเป็นกากมนุษย์แท้ ๆ He is really one of the refuse of humanity.

Hear This WordWord: กาง

Short Definition:

V. to spread out, to stretch out, to hang out.

English Definition:

V. 1. to spread (as wings), to unfurl, to stretch out, to expand, to open (as an umbrella); Adj. 2. spreading (as of wings), separated (as two halves of the areca-nut when cut open), apart.

L2 Definition:

กางกั้น- to divide (as by a partition), to separate (as by spreading out a curtain); กางมุ้ง- to hang up a mosquito net; กางหู - to pay particular attention to, to listen attentively.

Examples:

สมภารกร่างกางร่มออกไปยืนดูระดับน้ำ Abbot Krang opened up (stretched out) his umbrella and went out looking at the level of the water. โปรดกางหนังสือออกที่หน้า 25 Please open the book to page 25. เขากางขาออกเพื่อให้รับลูกได้ถนัดขึ้น He spread his legs apart the better to receive the ball. เขานอนลงแล้วกางแขนกางขาออก He lay down and stretched out on the floor. เขาถือร่ม แต่ไม่เคยกางมันเลย He carries an umbrella but never opens it. เขากางแขนไปโอบเธอไว้ He extended his arms to embrace her.

Hear This WordWord: กางเกง

Short Definition:

N. pants, trousers.

English Definition:

N. pants, trousers, pantloons.

L2 Definition:

กางเกงชั้นใน, กางเกงใน- drawers, panties; กางเกงขายาว- pants, trousers with full-length legs; กางเกงขาสั้น- shorts; กางเกงแพร- silk pants resembling pajama bottoms; กางเกงลิง- trunks; กางเกงแนบเนื้อ- stretch pants, tights, leotards.

Hear This WordWord: กาญจนบุรี

Short Definition:

N. a province, 130 kilometers west of Bangkok.

English Definition:

N. a province, 130 kilometers west of Bangkok.

Hear This WordWord: กาน้ำ

Short Definition:

N. a teakettle, pot with spout.

English Definition:

N. a teakettle, pot with spout.

Examples:

ข้างตัวสมภารมีกาน้ำวางอยู่กาหนึ่ง There is a pot lying next to the abbot.

Hear This WordWord: กาฝาก

Short Definition:

N. parasite, one who lives at the expense of the others.

English Definition:

N. parasite, one who lives at the expense of the others.

Examples:

เขามักจะชอบทำตัวเป็นกาฝากเสมอ He always behaves like a parasite.

Hear This WordWord: กาแฟ

Short Definition:

N. coffee.

English Definition:

N. coffee.

L2 Definition:

ชงน้ำชา- to make tea; ชงกาแฟ- to make coffee.

Hear This Word

See a PictureWord: กาแฟแก่ ๆ

Short Definition:

N. strong coffee.

English Definition:

N. strong coffee.

Hear This WordWord: กาแฟดำเย็น

Short Definition:

N. black ice coffee.

English Definition:

N. black ice coffee.

Hear This WordWord: กาม

Short Definition:

N. kama, sexual love, sexual desire, sex; Adj. sensual, sensuous, carnal.

English Definition:

N. 1. kama, sexual love, sexual desire, sex; Adj. 2. sensual, sensuous, carnal, erotic.

L2 Definition:

น้ำกาม- semen; กามตัณหา- carnal desire; กามเทพ- the god of love, Cupid, Vishnu; กามโรค- venereal disease.

Examples:

เขาเป็นคนบ้ากาม He's a sex maniac.

Hear This WordWord: กามนิต

Short Definition:

a hero in the book of same name (the book is about Buddha).

English Definition:

a hero in the book of same name (the book is about Buddha).

Hear This WordWord: กามารมณ์

Short Definition:

mood for sexual pleasures, sexual excitement, heat.

English Definition:

mood for sexual pleasures, sexual excitement, heat.

Hear This WordWord: กาย

Short Definition:

N. the body, physical form, physique.

English Definition:

N. the body, the physical form, physique.

L2 Definition:

ปรากฏกาย- to put in appearance, show up; ร่างกาย- body, bodily condition; กายกรรม- sports, calisthenics, physical drill; กายบริหาร- acts, drills or excercises for the development of the body; กายสิทธิ์- amulets, charms possessing magical power.

Examples:

ในกายของเรามีเรื่องที่น่าพิศวงหลายอย่าง Our bodies contain many wonderful mechanisms. ฉันเห็นสุนัขนั้นยืดกายแล้วนอนลง I saw the dog stretch his body and then go to sleep. ร่างกายคุณเป็นอย่างไร How's your health? เครื่องรางนี้เป็นของกายสิทธิ์ สามารถกั้นกระสุนปืนได้ This charm is a wonder-worker, capable of stopping a bullet.

Hear This WordWord: การ

Short Definition:

N. work, affairs, matters; element placed before V. & N. to form N. derivatives

English Definition:

N. 1. work, employment, task, act, action, affairs, business, matters; 2. element placed before nouns to form noun derivative; 3. element placed before verbs to form noun derivatives.

L2 Definition:

การ is used to form many compound words. When placed as a suffix to a noun it indicates the one doing or performing the work. When placed as a prefix to a noun it conveys the idea of office of place of transacting the specified work or business. การประปา- the waterworks, the water supply; การไฟฟ้า- a power station, the power authority; การเมือง- politics, political; ข้าราชการ- a government employee or official; คำให้การ- facts, admissible as testimony by a witness in legal court proceedings; ต้องการ- to want, to be in need of; ติดการ- to be busy, to be engaged with a task.

Examples:

เขาไม่เอาใจใส่ในการงานของเขา He does not put his heart into his work (his occupation). การมิได้เป็นตามที่คาดไว้ Things did not take their expected course. ถ้ามัวลังเลใจอยู่ จะเสียการ If we are so undecided, it will be injurious to the work. การงานของเขามีมากมายหลายอย่าง His activites are multifarious. การมิได้เป็นไปตามที่คาดไว้ Things did not take their expected course. เขาให้การเท็จ He gave false evidence. ทำอะไรต้องให้เป็นการเป็นงาน Be business-like in whatever you do.

Hear This WordWord: การกดขี่ขูดรีด

Short Definition:

N. elab. extortion.

English Definition:

N. elab. extortion.

Examples:

เมื่อกฎหมายสิ้นลง การกดขี่ขูดรีดก็เริ่มขึ้น When law ends, extortion begins.

Hear This WordWord: การกระทำ

Short Definition:

N. deed, act, action.

English Definition:

N. deed, act, action.

Examples:

การกระทำเหล่านี้ดูเหมือนจะทำให้พระถมยิ่งหนักแน่นขึ้นในสมณเพศ These sort of actions seem to make monk Thom believe even more firmly in the monkhood.

Hear This WordWord: การกราบ

Short Definition:

N. the act of showing respect.

English Definition:

V. N. the act of showing respect; to pay obeisance to (a high personage, an aged relative, a priest, or an image) by putting both hands together to the forehead, and bending forward with the hands until they rest on the floor; to prostrate oneself before.

Hear This WordWord: การก่อสร้าง

Short Definition:

N. construction.

English Definition:

N. construction.

Hear This WordWord: การกินอยู่

Short Definition:

N. living (with someone) while paying room and board.

English Definition:

N. living (with someone) while paying room and board.

Hear This WordWord: การกุศล

Short Definition:

N. charity.

English Definition:

N. charity.

Examples:

การบริจาคครั้งนี้เพื่อเป็นการกุศล This donation is for charity.

Hear This WordWord: การเกษตร (กรรม)

Short Definition:

N. agriculture.

English Definition:

N. agriculture.

Hear This WordWord: การแก้ไข

Short Definition:

N. correction, amendment, improvement, revision.

English Definition:

N. correction, amendment, improvement, revision.

Examples:

แผนการศึกษาประชาชนของเรา มีข้อบกพร่องอันจะต้องแก้ไข Our system of popular education has defects which must be improved.

Hear This WordWord: การขโมย

Short Definition:

N. stealing, pilfering.

English Definition:

N. stealing, pilfering.

Examples:

เขาชอบการขโมย He is given to thieving. การขโมยคัดลอกหนังสือของผู้อื่นเป็นความอาญา Plagiarism is a crime.

Hear This WordWord: การขยายตัว

Short Definition:

N. expansion.

English Definition:

N. expansion.

Hear This WordWord: การขอร้อง

Short Definition:

N. request, entreaty.

English Definition:

N. request, entreaty.

Examples:

เขาขอร้องให้ฉันไปด้วย He requested me to go with him.

Hear This WordWord: การขูดรีด

Short Definition:

N. the act of sponging off of others.

English Definition:

N. the act of sponging off of others.

Hear This WordWord: การคดโกง

Short Definition:

N. cheating, corruption.

English Definition:

N. cheating, corruption.

Hear This WordWord: การคมนาคม

Short Definition:

N. communication.

English Definition:

N. communication.

Hear This WordWord: การคมนาคมทางน้ำ

Short Definition:

N. communicating by waterways.

English Definition:

N. communicating by waterways.

Hear This WordWord: การคมนาคมทางบก

Short Definition:

N. communicating by land.

English Definition:

N. communicating by land.

Hear This WordWord: การคมนาคมทางอากาศ

Short Definition:

N. communicating by air.

English Definition:

N. communicating by air.

Hear This WordWord: การควบคุม

Short Definition:

N. controlling, supervising, supervision.

English Definition:

N. controlling, supervising, supervision.

Examples:

จำเลยถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดี The accused (defendant) was confined during trial. เขาต้องควบคุมงานทุกอย่างด้วยตนเอง He has to supervise all phases of the work himself.

Hear This WordWord: การค้า

Short Definition:

N. business (usually).

English Definition:

N. business (usually).

Examples:

เขาเก็บภาษีอากรจากรายได้อันเกิดจากการค้า They collected income taxes that stemmed from trade.

Hear This WordWord: การฆ่าสัตว์

Short Definition:

N. killing, slaughter (of animals).

English Definition:

N. killing, slaughter (of animals).

Examples:

การฆ่าสัตว์บาปหนักหรือไม่ขนาดไหน How sinful is killing animals?

Hear This WordWord: การโฆษณา

Short Definition:

N. advertising, advertisement.

English Definition:

N. advertising, advertisement.

Hear This WordWord: การโฆษณาชวนเชื่อ

Short Definition:

N. propaganda.

English Definition:

N. propaganda.

Hear This WordWord: การจราจรแน่น

Short Definition:

N. heavy traffic, traffic congestion.

English Definition:

N. heavy traffic, traffic congestion.

Examples:

การจราจรในกรุงเทพหนาแน่นมาก Traffic in Bangkok is very heavy.

Hear This WordWord: การจัด

Short Definition:

N. arrangement, preparation; management.

English Definition:

N. arrangement, preparation; management.

Examples:

การจัดเตรียมของสำหรับงานนี้ดูจะยุ่งอยู่เหมือนกัน Preparation things for this ceremony seems to be busy.

Hear This WordWord: การเจรจา

Short Definition:

N. negotiation.

English Definition:

N. negotiation.

Examples:

ผมยังไม่ได้เจรจากับเขาในเรื่องนี้ I have not talked with him on the matter. การเจรจาระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาได้สิ้นสุดลงแล้ว The negotiation between Thailand and Cambodia have come to an end.

Hear This WordWord: การโจรกรรม

Short Definition:

N. robbery.

English Definition:

N. robbery.

Hear This WordWord: การฉีก

Short Definition:

N. tearing, ripping.

English Definition:

N. tearing, ripping.

Examples:

ถ้าแกไม่หยุดพูด ฉันจะฉีกเนื้อแกออกเป็นชิ้น ๆ If you don't shut up, I shall rend you to pieces. เขาฉีกหน้าเธอต่อหน้าธารกำนัล He humiliated (insulted) her in public.

Hear This WordWord: การชกต่อย

Short Definition:

N. boxing, fighting with the fists.

English Definition:

N. boxing, fighting with the fists.

Examples:

การชกต่อยนั้นเป็นทั้งการเสียเวลา และเป็นการทำร้ายตัวเองเสียเปล่า ๆ Fighting is nothing more than wasting our time and hurting ourselves.

Hear This WordWord: การชลประทาน

Short Definition:

N. irrigation.

English Definition:

N. irrigation.

Hear This WordWord: การช่วยเหลือ

Short Definition:

N. help, aid, assistance.

English Definition:

N. help, aid, assistance.

Hear This WordWord: การซ้อมมวย

Short Definition:

N. training of a boxer.

English Definition:

N. training of a boxer.

Examples:

การซ้อมมวยที่วัดไผ่แดงก็เริ่มขึ้นวันนี้ The training of boxers at Phai Dang temple begins today.

Hear This WordWord: การณ์

Short Definition:

N. circumstances, situation, causes, events.

English Definition:

N. circumstances, situation, causes, events.

Examples:

การณ์กำลังเปลี่ยนแปลง The circumstance is changing.

Hear This WordWord: การดูถูก

Short Definition:

N. insulting, showing contempt.

English Definition:

N. insulting, showing contempt.

Examples:

การกระทำของเขาก็เท่ากับเป็นการดูถูกเราอย่างชัด ๆ It is obvious that what he is doing is insulting us.

Hear This WordWord: การเดินทาง

Short Definition:

N. travel, traveling, journey.

English Definition:

N. travel, traveling, journey.

Examples:

"การเดินทางของสหายจำเป็นต้องงด" "Your journey must be cancelled."

Hear This WordWord: การเดินเรือ

Short Definition:

N. navigation.

English Definition:

N. navigation.

Hear This WordWord: การต่อต้าน

Short Definition:

N. resistance.

English Definition:

N. resistance.

Examples:

ขบวนการต่อต้านได้เริ่มขึ้นแล้ว The resistance movement has begun.

Hear This WordWord: การต่อสู้

Short Definition:

N. fight, struggle, battle.

English Definition:

N. fight, struggle, battle.

Examples:

การต่อสู้ของเขาจะต้องดำเนินต่อไป His battle (fight, or struggle) will have to proceed.

Hear This WordWord: การต้อนรับ

Short Definition:

N. welcoming, receiving, reception.

English Definition:

N. welcoming, receiving, reception.

L2 Definition:

การต้อนรับขับสู้ - exp. เวลามีแขกมาเยี่ยมถึงบ้าน พวกเราต้องต้อนรับขับสู้ให้เป็นอย่างดี - When someone visiting us, we need to provide them a warm welcome.

Examples:

เราแน่ใจว่าสหายจะได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นจากเสรีชน I'm sure that you'll receive a warm welcome from the free people.

Hear This WordWord: การตักเตือน

Short Definition:

N. advice, caution, admonishment.

English Definition:

N. advice, caution, admonishment.

Examples:

"สมภารจำไว้ให้ดี คราวหน้าเราจะไม่มีการตักเตือน" "Abbot, you must keep in mind that next time there will be no warnings."

Hear This WordWord: การตั้ง

Short Definition:

N. establishment.

English Definition:

N. establishment.

Hear This WordWord: การตั้งตัว

Short Definition:

N. establishing, setting oneself (up).

English Definition:

N. establishing, setting oneself (up).

Hear This WordWord: การ์ตูน

Short Definition:

N. cartoon, comics.

English Definition:

N. cartoon, comics.

Hear This WordWord: การแตกแยก

Short Definition:

N. separation, dissociation; (act of) breaking off a friendship.

English Definition:

N. separation, dissociation; (act of) breaking off a friendship.

Examples:

ภายในคณะรัฐบาล ได้มีการแตกแยกความเห็นกันขึ้นแล้ว There have been differences of opinion within the government.

Hear This WordWord: การแต่งงาน

Short Definition:

N. marriage, marrying.

English Definition:

N. marriage, marrying.

Hear This WordWord: การโต้เถียง

Short Definition:

N. argument.

English Definition:

N. argument.

Hear This WordWord: การไต่ถาม

Short Definition:

N. an inquire.

English Definition:

N. an inquire.

Examples:

นายกรัฐมนตรีสั่งการไต่ถามเกี่ยวเรื่องค้าอาวุธเถื่อน The prime minister ordered an inquiry on illegal arms dealling.

Hear This WordWord: การถูกเหยียบย่ำ

Short Definition:

N. insult, affront.

English Definition:

N. insult, affront.

Hear This WordWord: การทหาร

Short Definition:

N. military.

English Definition:

N. military.

Hear This WordWord: การท่องเที่ยว

Short Definition:

N. traveling.

English Definition:

N. traveling.

Hear This WordWord: การทอดกฐิน

Short Definition:

N. holding a religious ceremony in which yellow robes are presented to the monks

English Definition:

N. holding a religious ceremony in which yellow robes are presented to the monks.

Examples:

พรุ่งนี้สมาชิกของสมาคม จะไปทอดกฐินที่วัดในจังหวัดอยุธยาโดยทางเรือ Tomorrow members of the Association will go by water to a temple to present kathin offerings.

Hear This WordWord: การทำงาน

Short Definition:

N. working.

English Definition:

N. working.

Examples:

ผมพอใจในผลการทำงานของเขา I am satisfied with his work.

Hear This WordWord: การทำนา

Short Definition:

N. rice farming.

English Definition:

N. rice farming.

Hear This WordWord: การทำนาบนหลังคน

Short Definition:

N. earning a living on another's suffering, taking advantage of another.

English Definition:

N. earning a living on another's suffering, taking advantage of another.

Examples:

สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ก็คือ การทำนาบนหลังคน What you are doing is taking advantage of another.

Hear This WordWord: การที่

Short Definition:

that, what, that fact that, the fact being; as.

English Definition:

hat, what, the fact that, the fact being; as.

Examples:

การที่คุณพูดนั้นถูกแล้ว What you said is quite right. การที่เขาทำสำเร็จนั้น เป็นเรื่องน่าประหลาด The fact that he should have succeeded is quite surprising.

Hear This WordWord: การทุจริต

Short Definition:

N. dishonesty, deceit.

English Definition:

N. dishonesty, deceit.

L2 Definition:

(กาน-ทุด-จะ-หริด)

Examples:

ปรากฏว่านายแกว่นเคยประพฤติการทุจริตคดโกงใครจริง It appears that Kwaen is really committing dishonesty and deceit.

Hear This WordWord: การนำ

Short Definition:

N. leading, leadership.

English Definition:

N. leading, leadership.

Hear This WordWord: การบ่อนทำลาย

Short Definition:

N. subversion.

English Definition:

N. subversion.

Hear This WordWord: การบินพานิชย์

Short Definition:

N. commercial aviation.

English Definition:

N. commercial aviation.

Hear This WordWord: การแบ่งชั้นวรรณะ

Short Definition:

N. (class) discrimation.

English Definition:

N. (class) discrimination.

L2 Definition:

(กาน-แบ่ง-ชั้น-วัน-นะ)

Examples:

ปัจจุบันนี้การแบ่งชั้นวรรณะเป็นความคิดที่ล้าสมัย ์Now the discrimination is an old way of thought.

Hear This WordWord: การแบ่งแยก

Short Definition:

N. separation.

English Definition:

N. separation.

Hear This WordWord: การแบ่งสันปันส่วน

Short Definition:

N. sharing, dividing proportionately, equalizing.

English Definition:

N. sharing, dividing proportionately, equalizing.

Hear This WordWord: การปกครอง

Short Definition:

N. government (as in form of government).

English Definition:

N. government (as in form of government).

Hear This WordWord: การปฏิวัติ

Short Definition:

N. revolution.

English Definition:

N. revolution.

Hear This WordWord: การปรองดอง

Short Definition:

N. reconciliation, agreement, compromise.

English Definition:

N. reconciliation, agreement, compromise.

Examples:

ในที่สุดก็จะมีการปรองดองกันได้ Eventually there will be a compromise (reconciliation).

Hear This WordWord: การประชุม

Short Definition:

N. meeting, conference, session.

English Definition:

N. meeting, conference, session.

Examples:

วันนี้เราจะมีการประชุมในตอนบ่าย Today we will have a meeting in the afternoon. จะมีการประชุมกลางแจ้งในวันพรุ่งนี้ There will be an open-air meeting tomorrow.

Hear This WordWord: การประสานงาน

Short Definition:

N. coordination.

English Definition:

์N. coordination.

Hear This WordWord: การปล้นสะดม

Short Definition:

N. robbery.

English Definition:

N. robbery.

Hear This WordWord: การปาฏิหารย์

Short Definition:

N. miracle, magic.

English Definition:

N. miracle, magic.

Examples:

ฉันไม่อยากเชื่อการปาฏิหารย์วันนั้นเลย I don't want to believe the magic that happened the other day.

Hear This WordWord: การเปรียญ

Short Definition:

N. curriculum for the monks.

English Definition:

N. curriculum for the monks.

Hear This WordWord: การเป็น

Short Definition:

N. being; living.

English Definition:

N. being; living.

Examples:

การเป็นพ่อหรือแม่คนนั้น มันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ นักหรอก. Being a parent is not an easy matter.

Hear This WordWord: การเป็นพระ

Short Definition:

N. becoming a monk.

English Definition:

N. becoming a monk.

Examples:

"หลวงพ่อครับ! ไอ้การเป็นพระนี่ บางเวลาก็ยากไม่น้อยเลยนะครับ" สมภารกล่าว "Laung Phou! Sometime I think that becoming a monk is not such a very easy matter at all." the abbot said.

Hear This WordWord: การไปมาติดต่อ

Short Definition:

N. communication.

English Definition:

N. communication.

Hear This WordWord: การผ่อนผัน

Short Definition:

N. deferment.

English Definition:

N. deferment.

Hear This WordWord: การฝึก

Short Definition:

N. practice, drill, rehearsal.

English Definition:

N. practice, drill, rehearsal.

Examples:

เขาได้รับการฝึกฝนให้เป็นนายช่าง He has been trained as an engineer. จะมีการฝึกซ้อมการยกพลขึ้นบกที่สัตหีบ There will be a landing exercise at Sataheep.

Hear This WordWord: การฝึกซ้อม

Short Definition:

N. practice, drill, rehearsal.

English Definition:

N. practice, drill, rehearsal.

Examples:

จะมีการฝึกซ้อมการยกพลขึ้นบกที่สัตหีบ There will be a landing exercise at Sataheep.

Hear This WordWord: การพักฟื้น

Short Definition:

N. convalescence.

English Definition:

N. convalescence.

Examples:

เขากำลังอยู่ในระหว่างการพักฟื้น He is in convalesence.

Hear This WordWord: การพัฒนาท้องถิ่น

Short Definition:

N. community development.

English Definition:

N. community development.

L2 Definition:

(กาน-พัด-ทะ-นา-ท้อง-ถิ่น)

Hear This WordWord: การพิจารณา

Short Definition:

N. consideration.

English Definition:

N. consideration.

L2 Definition:

(กาน-พิ-จา-ระ-นา)

Hear This WordWord: การพูด

Short Definition:

N. speaking.

English Definition:

N. speaking.

Hear This WordWord: การเพาะปลูก

Short Definition:

N. planting, growing.

English Definition:

N. planting, growing.

Hear This WordWord: การเพิ่มพูน

Short Definition:

N. increase, growth.

English Definition:

N. increase, growth.

Examples:

ออสเตรเลียเกรงกลัวการเพิ่มพูนพลเมืองอย่างรวดเร็วในทวีปเอเชีย Australia is afraid of the population growth in Asia.

Hear This WordWord: การต่อยมวย

Short Definition:

N. boxing.

English Definition:

N. boxing.

Hear This WordWord: การมหรสพ

Short Definition:

N. eleg. entertainment.

English Definition:

N. eleg. entertainment.

L2 Definition:

(กาน-มะ-หอ-ระ-สบ)

Hear This WordWord: การเมือง

Short Definition:

N. politics.

English Definition:

N. politics.

L2 Definition:

การบ้านการเมือง - a phrase that use when talking about politics.

Examples:

"เรื่องนี้ไม่มีการเมืองเกี่ยวข้องจริง ๆ สมภาร" แกว่นพูด "This matter is not involved with politics, Abbot" Kwaen said.

Hear This WordWord: การยกย่อง

Short Definition:

N. admiration, praise.

English Definition:

N. admiration, praise.

L2 Definition:

ลอยฟ้า- to float in the sky.

Examples:

เขาได้รับการยกย่องจนลอยฟ้า He received numerous praises.

Hear This WordWord: การยกเว้น

Short Definition:

N. exemption.

English Definition:

N. exemption.

Hear This WordWord: การเยี่ยมเยียน

Short Definition:

N. a visit.

English Definition:

N. a visit.

Hear This WordWord: การรบ

Short Definition:

N. fight, combat.

English Definition:

N. fight, combat.

Hear This WordWord: การรักษา

Short Definition:

N. care, maintenance, cure, remedy, treatment.

English Definition:

N. care, maintenance, cure, remedy, treatment.

Examples:

คนไข้ได้รับการรักษาพยาบาลโดยถูกต้อง The patients received the right treatment.

Hear This WordWord: การรุกราน

Short Definition:

N. invasion, attack.

English Definition:

N. invasion, attack.

Examples:

นี่เป็นการรุกรานอย่างชัด ๆ This is a clear case of aggression.

Hear This WordWord: การเรียน

Short Definition:

N. studying.

English Definition:

N. studying.

Examples:

การเรียนหนังสือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง - Studying is necessary important.

Hear This WordWord: การลงโทษ

Short Definition:

N. punishment.

English Definition:

N. punishment.

Examples:

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้น มันเป็นการลงโทษคนที่ทำความชั่ว Sorrow that happens is punishment for the bad people.

Hear This WordWord: การล้อ

Short Definition:

N. teasing.

English Definition:

N. teasing.

Examples:

การล้อกันนั้นไม่เป็นไรหรอก ถ้าฝ่ายที่ถูกล้อไม่โกรธ Teasing does not cause any problem if one who is teased is not angry.

Hear This WordWord: การละเล่น

Short Definition:

N. entertainment.

English Definition:

N. entertainment.

Hear This WordWord: การลักขโมย

Short Definition:

N. stealing, pilfering.

English Definition:

N. stealing, pilfering.

Examples:

ในสมัยโบราณ การลักขโมยมีโทษถึงตาย In the old days, larceny is punishable by death.

Hear This WordWord: การเลี้ยงดู

Short Definition:

N. supporting, providing for, maintaining (as a spouse).

English Definition:

N. supporting, providing for, maintaining (as a spouse).

Examples:

เขาได้รับการเลี้ยงดูจากหญิงชาวมลายูคนหนึ่งตั้งแต่อายุได้สามวัน He had been brought up by a Malay woman since he was three days old.

Hear This WordWord: การวินิจฉัย

Short Definition:

N. decision, judgment, consideration.

English Definition:

N. decision, judgment, consideration.

Examples:

การวินิจฉัยโรคของนายแพทย์ผิดถนัด The physician's diagnosis was all wrong.

Hear This WordWord: การศึกษา

Short Definition:

N. education.

English Definition:

N. education.

Examples:

เขาได้รับการศึกษาในอังกฤษ He was educated (He went to school) in England.

Hear This WordWord: การส่ง

Short Definition:

N. sending, shipping; transmission; delivery.

English Definition:

N. sending, shipping; transmission; delivery.

Hear This WordWord: การส่งเสริม

Short Definition:

N. promoting, encouraging; promotion, encouragement.

English Definition:

N. promoting, encouraging; promotion, encouragement.

Examples:

การส่งเสริมอุตสาหกรรมต้องมีแผน Industrial promotion should follow a plan.

Hear This WordWord: การสงคราม

Short Definition:

N. war; martial affairs.

English Definition:

N. war; martial affairs.

Examples:

โลกเราไม่เคยพ้นจากอันตรายแห่งการสงคราม The world has never been free from the threat of warfare.

Hear This WordWord: การสนทนา

Short Definition:

N. conversation.

English Definition:

N. conversation.

Hear This WordWord: การสนทนาปราศรัย

Short Definition:

N. conversation, cordial talk.

English Definition:

N. conversation, cordial talk.

Examples:

ีการสนทนาปราศรัยเกี่ยวกับการเมืองในเย็นนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ The conversation about politics in this evening is a very interesting topic.

Hear This WordWord: การสนับสนุน

Short Definition:

N. support, backing, encouragement.

English Definition:

N. support, backing, encouragement.

Examples:

เราควรจะทำอะไรบ้างเพื่อเป็นการสนับสนุนคนเหล่านั้น We should do some thing for backing up those people.

Hear This WordWord: การสร้าง

Short Definition:

N. construction, building.

English Definition:

N. construction, building.

Examples:

การสร้างชาตินั้นต้องกินเวลาหลายชั่วคน To build a nation requires the work of several generations. จะมีการสร้างทางหลวงผ่านไปนอกเมืองนครปฐม A highway will be built to bypass Nakorn Pathom town.

Hear This WordWord: การสวดมนต์

Short Definition:

N. praying, chanting; incantation.

English Definition:

N. praying, chanting; incantation.

Hear This WordWord: การสาธารณสุข

Short Definition:

N. public health.

English Definition:

N. public health.

Hear This WordWord: การสุขาภิบาล

Short Definition:

N. sanitation.

English Definition:

N. sanitation.

Hear This WordWord: การสู้

Short Definition:

N. fighting; opposition.

English Definition:

N. fighting; opposition.

L2 Definition:

(กาน-สู้)

Examples:

การสู้รบจะถึงขั้นแตกหักในวันพรุ่งนี้ The fight will reach a desicive stage tomorrow.

Hear This WordWord: การเสียสละ

Short Definition:

N. V. sacrifice.

English Definition:

N. V. sacrifice.

Examples:

นี่เป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ This is a great sacrifice.

Hear This WordWord: การแสดง

Short Definition:

N. show, exhibition.

English Definition:

N. show, exhibition.

Examples:

วันนี้เขามีการแสดงงานภาพเขียนโดยโมเน่ท์ - Today they have an art exhibition by Monet.

Hear This WordWord: การหาเสียง

Short Definition:

N. campaign.

English Definition:

N. campaign.

Hear This WordWord: การเหลียวแล

Short Definition:

N. taking care of, looking after.

English Definition:

N. taking care of, looking after.

Examples:

เขาจากไปโดยไม่มีการเหลียวแลเธอเลย He left without paying attention to her.

Hear This WordWord: การเห็นแก่อุดมคติ

Short Definition:

N. idealism.

English Definition:

N. idealism.

Hear This WordWord: การแห่พระ

Short Definition:

N. a procession with a Buddha's image.

English Definition:

N. a procession with a Buddha's image.

Hear This WordWord: การให้เปล่า

Short Definition:

N. giving away, donating.

English Definition:

N. giving away, donating.

Examples:

นี่เท่ากับเป็นการให้เปล่า ไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ This means giving away without expecting anything back.

Hear This WordWord: การอนามัย

Short Definition:

N. sanitation, health.

English Definition:

N. sanitation, health.

Hear This WordWord: การอบรมบ่มนิสัย

Short Definition:

N. elab. brought up with precepts.

English Definition:

N. elab. brought up with precepts.

L2 Definition:

(กาน-อบ-รม-บ่ม-นิ-ไส)

Hear This WordWord: การอพยพ

Short Definition:

N. migration.

English Definition:

N. migration.

L2 Definition:

(กาน-อบ-พะ-ยบ)

Examples:

เขาอพยพไปอยู่ในมาเลเซีย He migrated to Malaysia. รัฐบาลอพยพผู้หญิงและเด็กออกจากเวียงจันทน์. The government evacuated women and children from Vientiane.

Hear This WordWord: การอยู่คนเดียว

Short Definition:

N. living alone.

English Definition:

N. living alone.

Examples:

การตัดสินใจที่จะแยกทางกับเขา ก็เท่ากับเป็นการตัดสินใจเพื่อเป็นการอยู่คนเดียว To make a decision to separate from him is to make a decision to live alone.

Hear This WordWord: การอ่าน

Short Definition:

N. reading.

English Definition:

N. reading.

Hear This WordWord: การอุตสาหกรรม

Short Definition:

N. industry.

English Definition:

N. industry.

Hear This WordWord: กาลเทศะ

Short Definition:

N. time and place (used in referring to proper time and place).

English Definition:

N. time and place (used in referring to proper time and place).

L2 Definition:

(กา-ละ-เท-สะ)

Examples:

ผมพูดไม่ถูกกาลเทศะหรือนี่ Did I say the wrong thing? เขาพูดเรื่องนี้ไม่เหมาะแก่กาลเทศะ He talks about things unsuited to the time and place.

Hear This WordWord: ก้างขวางคอ

Short Definition:

lit. someone is standing in the way.

English Definition:

lit. someone is standing in the way.

Examples:

แกมันชอบทำตัวเป็นก้างขวางคออยู่เสียเรื่อย You always stand on my way.

Hear This WordWord: ก้าว

Short Definition:

N. a step; V. to step, to take a step; to advance, go forward, progress.

English Definition:

V. 1. to take a step, to walk; 2. to advance, to go forward, to progress; N. 3. a step.

L2 Definition:

ก้าวถอยไป- to step back; ก้าวก่าย- to overlap, to extend so as to rest partly on the next; ก้าวถอยไป- to step back, to retreat step by step; ก้าวร้าว- offensive (in word or action), rude; ย่างเท้าก้าวเดิน- to march, to march slowly, to pace.

Examples:

ุ้ถ้าแกก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียว ฉันจะยิงแก Take step closer and I'll shoot you. โปรดก้าวมาทางนี้หน่อย Please step this way. ประเทศญี่ปุ่นก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว Japan made rapid progress. การอุตสาหกรรมของเราก้าวหน้าไปอย่างเฉื่อยช้า Our industries progress very slowly. เราได้อดทนต่อการก้าวร้าวของมันมานานแล้ว We have long borne with their aggressions.

Hear This WordWord: ก้าวเท้า

Short Definition:

V. to walk (take a step).

English Definition:

V. to walk (take a step).

Examples:

เขาก้าวเท้าเลี่ยงม้าที่กำลังห้อมา He sidestepped the galloping horse.

Hear This WordWord: ก้าวร้าว

Short Definition:

V. to show disrespect; sV. disrespectfully, abusively.

English Definition:

V. 1. to show disrespect; sV. 2. disrespectfully, abusively.

Examples:

เขาตั้งท่าก้าวร้าวเรา They assume an aggressive attitude towards us. อย่าไปก้าวร้าวเขา เพราะเขาเป็นมิตรของฉัน Don't be aggressive to him because he's my friend.

Hear This WordWord: ก้าวหน้า

Short Definition:

V. to step ahead, go forward; to progress, advance, develop.

English Definition:

V. 1. to step ahead, go forward; 2. to progress, advance, develop.

Examples:

ประเทศญี่ปุ่น ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว. Japan made rapid progress.

Hear This WordWord: ก้าวหน้ารุดหน้า

Short Definition:

V. to go forward, to progress, to press onward.

English Definition:

V. to go forward, to progress, to press onward.

Examples:

เราจงก้าวหน้ารุดหน้าต่อไปเถิด Let us press onward.

Hear This WordWord: ก้าวหน้าล้ำสมัย

Short Definition:

V. to be modern.

English Definition:

V. to be modern.

Examples:

แกว่นก็ยังจะมีความเห็นอันก้าวหน้าล้ำสมัยน่าดูดีอยู่ Kwaen would still have some ideas that are modern.

Hear This WordWord: กำ

Short Definition:

V. to hold tightlly in the hand, grasp, clench; classifier for handful.

English Definition:

V. 1. to clinch the fingers, to clinch the fist, to hold in the hollow of the hand, to hold tightly in the hand, to grasp; N. 2. the fist, a handful, a bundle, a package, a measure of height or diameter, equal to about eight inches.

Examples:

แกว่นก็กำไม้ที่ถือนั้นแน่นจนเจ็บมือ Kwaen holds on to the stick too tight that he hurts his hand. เธอกำมือของเธอแน่น She clutched her hands tightly. เขาอยู่ในกำมือของเธอ He is within her grasp. กำปั้นของเขาไม่มีพิษสงอะไร His fist has no sting. เงินที่คุณกำไว้เฉย ๆ นั้นควรเอามาลงทุนหาดอกเบี้ย The money which you hold should be invested.

Hear This WordWord: กำจัด

Short Definition:

V. to expell, eliminate, get rid of, to eradicate.

English Definition:

V. to expel, eliminate, to get rid of, to disperse, to ostracize or banish (as undesirable), to drive away, to eradicate. (See ขจัด).

Examples:

เขาพยายามหาทางกำจัดเธอให้พ้นไปจากชีวิตของเขา - He is trying to find a way to eliminate her out from his life.

Hear This WordWord: กำชับ

Short Definition:

V. to insist firmly, to urge emphatically.

English Definition:

V. to reiterate, to direct explicitly (as a command), to urge, to persist in demanding, to insist on obedience, to insist firmly, to urge emphatically, to make two contiguous or adjoining surfaces or edges fit tightly or closely together.

Examples:

เธอกำชับแล้วกำชับอีกให้ผมมาหาเธอ She reiterated (repeated) again and again that I must visit her once more. เขากำชับกำชาบุตรชายของเขาให้กลับบ้านก่อนเที่ยงวัน He emphasized to his son that the boy must return home before noon. เขากำชับให้ลูกน้องของเขาพักผ่อนให้สบาย He specially directed his subordinates to take a good rest. เขากำชับให้ข้าพเจ้าดูวรรคท้ายของคำสั่ง He enjoined me to pay particular attention to the last paragraph of the order.

Hear This WordWord: กำนัน

Short Definition:

N. elder, headman of a tambon or political district.

English Definition:

N. an elder of a village, the village magistrate, the headman of a group of village, the headman of a commune, one who acts as a guardian of, or conciliator between members of his community, headman of a tambon (ตำบล) or political district (refers to specifically to Kamnan Coem in this novel).

L2 Definition:

Headman of subdistrict in Thailand.

Examples:

"ไม่มีประโยชน์หรอกท่านกำนัน" แกว่นตอบ "It is useless, Kamnan," Kwaen replied.

Hear This WordWord: กำบัง

Short Definition:

V. to shield, shelter, protect, veil, cover.

English Definition:

V. to shield, to shelter, to protect, to veil, to cover, to make a shelter for.

L2 Definition:

กำบังกาย- to render one's self invisible, to hid one's self; ที่กำบัง- a sheltered place; ควันกำบัง- a smokescreen.

Examples:

เขากำบังตัวอยู่หลังต้นไม้ He took shelter behind a tree. เราได้ที่กำบังในหลุมกระสุนปืนใหญ่ We found cover in a shell hole.

Hear This WordWord: กำปั้น

Short Definition:

N. a fist, a clenched hand.

English Definition:

N. a fist, a clenched hand.

Examples:

กำปั้นของเขาไม่มีพิษสงอะไร His fist has no sting. กำปั้นของเธอไม่มีพิษดอก Your fist has no sting. เขาใช้วิธีปกครองด้วยกำปั้น He uses fist rule.

Hear This WordWord: กำแพง

Short Definition:

N. wall (surrounding a town, temple), a barrier.

English Definition:

N. wall (surrounding a town, temple), a barrier.

L2 Definition:

กำแพงแก้ว- the wall surrounding a pagoda; กำแพงเจ็ดชั้น- Salacia socia (Celastraceae). These are shrubs or climbers. The wood is formed in layers up to seven. The flowers are small, greenish, with an unpleasant odour, and are used medicinally); กำแพงเพชร- the name of a province in northwestern Siam; กำแพงแสน- Kampang San, a town in the north of Thailand.

Examples:

วังถูกกั้นกำแพงไว้รอบ The palace was walled in. ความเฉยเมยของเธอ เปรียบประดุจกำแพงกั้นผู้ที่จะไปมาหาสู่ Her indifference is like a barrier shutting out visitors.

Hear This WordWord: กำมือ

Short Definition:

N. classifier for handful; V. to clutch, to clench, to grip.

English Definition:

N. 1. classifier for handful; V. 2. to clutch, to clench, to grip.

Examples:

เธอกำมือของเธอแน่น She clutched (clenched, gripped) her hands tightly. เขาอยู่ในกำมือของเธอ He is within her grasp (her grip, her clutch). ขอข้าวผมสักกำมือหนึ่ง May I have a handful of rice.

Hear This WordWord: กำยำ

Short Definition:

V. to be strong, muscular.

English Definition:

V. to be strong, muscular.

Examples:

เขามีรูปร่างกำยำ He has a sturdy build.

Hear This WordWord: กำยำล่ำสัน

Short Definition:

V. to be strong, muscular.

English Definition:

V. to be strong, muscular.

Hear This WordWord: กำไร

Short Definition:

N. profit, gain, advantage, benefit; Adj. profitable, increasing.

English Definition:

N. 2. profit, gain in trading, advantage, benefit; Adj. 2. profitable, increasing, accruing, remunerative.

L2 Definition:

มีกำไร- to get gain, to do better by trading; มีกำไรงาม-to gain largely in trading; ไม่มีกำไร- no financial gain.

Examples:

คุณจะได้กำไรอะไรจากการเสี่ยงนี้บ้าง What you will gain by this venture? ผมยังไม่ได้ดูบัญชีกำไรขาดทุน I have not yet examined the profit and loss account. อาชีพของเขาได้กำไรงาม His trade is quite profitable. ผู้เสียภาษีไม่ได้กำไรอะไรเลย The taxpayers get no advantage.

Hear This WordWord: กำลัง

Short Definition:

AA. indicates action going on or state prevailing at a given time; N. energy.

English Definition:

AA. 1. indicates action going on or state prevailing at a given time; at a period for, at the height of, very suitable for, just right for; N. 2. energy, strength, power, vigour, capacity; 3. extremely, utterly.

L2 Definition:

If placed as a prefix to a verb it signifies continuous action in the present tense, ex. กำลังไป. กำลังวังชา, กำลังกาย- physically strength; กำลังกิน- eating; กำลังเกิด- nascent, beginning to exist or develop; กำลังดี- suitable in every respect; กำลังส่องสว่าง- illuminating power.

Examples:

คุณกำลังทำอะไร What are you doing? ผมหมดกำลังวังชา I am devoid of strength. กำลังกายย่อมเสื่อมลงด้วยอายุ Physical strength deteriorates with age. ผมกำลังจะไปอยู่แล้ว I am about to go. เรือกำลังแล่นไปยังเมืองท่า The ship is poceeding to port. ดิฉันปวดศีรษะเป็นกำลัง I have a splitting headache. เรามุ่งหมายที่จะใช้กำลังปรมาณูเพื่ออุตสาหกรรม We intend to use atomic energy for our industries. ผมไม่มีกำลังพอจะสร้างเมืองขึ้นบนเกาะนี้ได้ I have not adequate resources to start a town on this island. ผมรู้ตัวว่า ผมมีกำลังความสามารถที่จะทำอะไรได้อีกหลายอย่าง I know that I have the capacity to do more. เด็กถึงอายุกำลังกินกำลังนอน The children have arrived at an age when they sleep a lot and eat a lot. ฉันเบื่อหน่ายเขาเป็นกำลัง I am utterly tired of him. เนื้อสุกกำลังพอดี The meat is done to a turn.

Hear This Word

See a PictureWord: กำลังกาย

Short Definition:

N. physical strength, bodily strength, energy.

English Definition:

N. physical strength, bodily strength, energy.

Examples:

กำลังกายย่อมเสื่อมลงด้วยอายุ Physical strength deteriorates with age.

Hear This WordWord: กำลังโจมตีเคลื่อนที่

Short Definition:

mobile assault forces.

English Definition:

obile assault forces.

Hear This WordWord: กำลังใจ

Short Definition:

N. will power, will, spirit.

English Definition:

N. will power, will, spirit.

Examples:

ฉันไม่มีกำลังใจ I have no will.

Hear This WordWord: กำลังพล

Short Definition:

N. troops.

English Definition:

N. troops.

Hear This WordWord: กำลังไฟฟ้า

Short Definition:

N. electric power.

English Definition:

N. electric power.

Hear This WordWord: กำลังวังชา

Short Definition:

N. bodily strength.

English Definition:

N. bodily strength.

Examples:

ผมหมดกำลังวังชา I am devoid of strength.

Hear This WordWord: กำลังศรัทธา

Short Definition:

N. faith, power.

English Definition:

N. faith, power.

L2 Definition:

กำ-ลัง-สัด-ทา

Examples:

ผมมีกำลังศรัทธาในพุทธศาสนา - I have faith in Buddhism.

Hear This WordWord: กำลังสบาย

Short Definition:

just about right to make one feel comfortable.

English Definition:

just about right to make one feel comfortable.

Hear This WordWord: กำลังเหนือกว่า

Short Definition:

more strength, superior force.

English Definition:

more strength, superior force.

Hear This WordWord: กำลังอาวุธ

Short Definition:

N. arms power, military strength.

English Definition:

N. arms power, military strength.

Examples:

เราจะต้องเอาชนะให้ได้ด้วยทั้งกำลังกายและกำลังอาวุธ We must beat it with both our power and arms power.

Hear This WordWord: กำหนด

Short Definition:

N. limit (of time); schedule; rules; V. to set, schedule, plan; to classify.

English Definition:

V. 1. to appoint, to fix, to set, to settle, to earmark, to limit, to assign, to stipulate, to schedule, to plan, to classify, to estimate (as the price or sum to be spent; N. 2. limit, schedule, fixture, date;

L2 Definition:

กำหนดให้- assign; กำหนดวันพิจารณา- to set a date for trial.

Examples:

กำหนดวัน (ออก) เดินทางของเธอแล้วหรือยัง Have you set the date of your departure? ผมได้กำหนดเงินจำนวนนี้ไว้สำหรับเดินทางรอบโลก I have earmarked this sum for a world tour. รัฐบาลได้กำหนดให้ส่งข้าวออกไปขายนอกประเทศได้ล้านตัน The government has limited the export of rice this year to one million tons. พระราชบัญญัติกำหนดให้สภาการหนังสือพิมพ์เป็นเจ้าหน้าที่ The act stipulates that the Press Council be the competent authority. รัฐบาลมิได้ใช้กำหนดนี้บังคับ The government did not enforce the regulation.

Hear This WordWord: กำหนดตัว

Short Definition:

V. to choose a person.

English Definition:

V. to choose a person.

L2 Definition:

Also used as เลือกตัว.

Hear This WordWord: กำหนดเวลา

Short Definition:

N. the time that has been set up.

English Definition:

N. the time that has been set up.

Hear This WordWord: กำหมัด

Short Definition:

V. to clench one's fist; N. fist.

English Definition:

V. 1. to clench one's fist; N. 2. fist.

Examples:

เขากำหมัดเข้ามาทำร้ายผม He clenched his fist and attack me.

Hear This WordWord: กิจ

Short Definition:

N. work, activity, business, errand, duty.

English Definition:

N. work, duty (to be done or service to be rendered), business, errand, activity.

L2 Definition:

กิจธุระ- business affairs.

Examples:

คุณมีกิจอะไรที่นี่ What business have you here? กิจการของผมเสร็จลงแล้ว My work is finished. นี่ไม่ใช่กิจของฉัน This is not my business. ผมมีกิจของผมที่จะต้องทำหลายอย่าง I have several errands of my own to do. เขาถือเอาการจูบภรรยาเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของเขา He regards kissing his wife as one of his daily tasks. เขาทำหน้าที่ของเขาเป็นกิจจะลักษณะ He does his duty in a businesslike fashion.

Hear This WordWord: กิจกรรม

Short Definition:

N. work, activity.

English Definition:

N. work, activity.

L2 Definition:

กิด-จะ-กำ

Examples:

เขาไม่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้ผลประโยชน์ He does not want to engage in profitless (benefitless) activity.

Hear This WordWord: กิจการ

Short Definition:

N. work, activity, business, activity.

English Definition:

N. work, activity, business, activity.

L2 Definition:

(กิด-จะ-กาน)

Examples:

กิจการของผมเสร็จลงแล้ว My work is finished. รูปร่างภายนอกของตึก มีลักษณะตรงข้ามกับกิจการที่ปฏิบัติภายใน The outward appearance of the building belies the activities within. กิจการในกรมนั้นช้ามาก The activity in that department is very slow.

Hear This WordWord: กิจธุระ

Short Definition:

N. business affairs.

English Definition:

N. business affairs.

Examples:

เขาไม่อยากทำกิจธุระอะไรที่ไม่ได้ผลประโยชน์ He does not want to engage in profitless (benefitless) affairs.

Hear This WordWord: กิน

Short Definition:

V. to eat, drink, consume; to take, require, draw, consume.

English Definition:

V. 1. to eat, to drink, to consume; 2. to take, to require, to draw, to consume.

L2 Definition:

กินรวบ- an illegal lottery; กินหลัง- to be inclined to dive; กินซ้าย (ขวา)- to be inclined to veer to the left (right); กินนอน- to do nothing except eat and sleep, boarding (school, student); กินกัน- to eat together (as in a family), to fit together (as cogwheels); กินใจ- to suspect, to be doubtful regarding (the aim or purpose of another); กินสินจ้าง- to live on wages only; กินแหนง- to suspect, to doubt the purpose of, to mistrust; กินลม- to take an outing for health or rest (as a stay at the sea-shore or a seat-trip).

Examples:

เรากินเพื่ออยู่ หรืออยู่เพื่อกิน Do we eat to live, or do we live to eat? เธอกินตะเกียบเป็นไหม Can you eat with chopsticks? เขาหาโอกาสกินสินบน He seeks the opportunity to take bribes. งานนี้กินแรงมาก This work takes (requires) a lot of labor. เธอกินข้าวแล้วหรือยัง Have you had your meal? ฉันกินอะไรไม่ลงจริง ๆ Really, I can't swallow anything. ระหว่างฤดูกินเจ คนจีนไม่เกินเนื้อสัตว์ เนื้อปลา หรือไข่ During the fasting season (the Chinese Lent), no Chinese will eat meat, fish or eggs. เขาหาโอกาสกินสินบน He seeks the opportunity to take bribes. ฉันไม่ต้องการกินแรงคนอื่น I don't want to be a parasite on others. เขาหาวิธีกินกำไรจากการซื้อของรัฐบาล He seeks to make money from government procurement. แต่งงานกับเขา เธอจะต้องกินน้ำตาต่างข้าว If she marries him, she will have to cry (she will bitterly regret it). เราออกไปกินลมกันสักหน่อยเถิด Let us go out for a bit of fresh air.

Hear This Word

See a PictureWord: กินข้าว

Short Definition:

V. to eat, to have a meal.

English Definition:

V. to eat, to have a meal.

Examples:

เจ็บไข้เป็นอะไรไป จนกินข้าวไม่ได้เชียวหรือ What's wrong? Are you that sick that you can't eat anything? เธอกินข้าวแล้วหรือยัง Have you had your meal?

Hear This WordWord: กินข้าวกินน้ำ

Short Definition:

V. to eat and drink.

English Definition:

V. to eat and drink.

Examples:

เธอกินข้าวกินน้ำแล้วหรือยัง Have you had anything to eat or drink yet?

Hear This WordWord: กินเชื่อ

Short Definition:

V. to have (a meal) on credit.

English Definition:

V. to have (a meal) on credit.

Examples:

แกว่นกับพวกพ้องของเขากินเชื่อที่ร้านยายกลอย Kwaen and his gang ate at Kloy's restaurant on credit.

Hear This WordWord: กินเหล้า

Short Definition:

V. to have intoxicating drinks, to drink (liquor).

English Definition:

V. to have intoxicating drinks, to drink (liquor).

Examples:

แกว่นกินเหล้าจนเมา Kwaen drank until he got drunk (intoxicated).

Hear This WordWord: กินอะไรอยู่

Short Definition:

V. to be eating something.

English Definition:

V. to be eating something.

Examples:

คุณกำลังกินอะไรอยู่ What are you eating?

Hear This WordWord: กิริยา

Short Definition:

N. manners, behavior, action, politeness, conduct, refinement.

English Definition:

N. manners, conduct, refinement, politeness, action, a noun of action, performance, an act, activity.

L2 Definition:

กิริยามรรยาท- manners, conduct; แสดงกิริยา- to behave.

Examples:

การผิวปากในเรือนถือว่าเป็นกิริยาที่ไม่ดี Whistling in the house is not considered good conduct. หล่อนเป็นคนมีกิริยามรรยาทงดงาม Her manners are very refined. เธอมีกิริยามารยาทราวกับผ้าพับไว้ Her manners are perfectly polished.

Hear This WordWord: กิริยาอาการ

Short Definition:

N. behavior, manner.

English Definition:

N. behavior, manner.

Examples:

เธอยังคงสงวนกิิริยาอาการไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่พอใจ She is still in good manner even though she is not satisfied.

Hear This WordWord: กิเลส

Short Definition:

N. lust, desire, the evil side of human nature, proneness to impurity or sin.

English Definition:

N. lust, desire, the evil side of human nature, proneness to impurity or sin, in Buddhist theology, an unwholesome thought that makes for unhappiness, metaphorically depicted as devil (called กิเลสมาร) barring the way to bliss; (popularly) passions and prejudices.

L2 Definition:

(กิ-เหลด) กรรมกิเลส- an action causing impurity, depravity of action, vice of conduct.

Examples:

เขาทำเพราะกิเลสของเขาเอง He did it because of his own desire. พุทธศาสนาสอนให้คนละทิ้งกิเลสทั้งปวง Buddhism teaches people to abandon impurity (desire) of all sorts.

Hear This WordWord: กิโล

Short Definition:

classifier for kilo (i. e. kilogram, kilometer).

English Definition:

classifier for kilo (i.e. kilogram, kilometer).

L2 Definition:

กิโลกรัม- kilogram; กิโลเมตร- kilometer. abbreviation = กก.; โล

Examples:

ขายทุเรียนกิโลละกี่บาท How many baht per kilo are you selling the durians for? เขาวิ่งออกกำลังกายวันละ ๓ กิโลเมตร He jogs three kilometers per day.

Hear This WordWord: กิโลเมตร

Short Definition:

N. kilometer.

English Definition:

N. kilometer.

L2 Definition:

abbreviation = กม.

Examples:

เขาวิ่งออกกำลังกายวันละ ๓ กิโลเมตร He jogs three kilometers per day.

Hear This WordWord: กิโลวัตต์

Short Definition:

N. kilowatt.

English Definition:

N. kilowatt.

Examples:

หลอดไฟฟ้านี้มีกี่กิโลวัตต์ How many kilowatts does this light bulb contain?

Hear This WordWord: กิ่ง

Short Definition:

N. name of a character in Red Bamboo; a branch, an offshoot, an arm.

English Definition:

N. 1. name of a character in Red Bamboo; 2. a branch, an offshoot, an arm, the bough of a tree, a subdivision (as of a main clause).

L2 Definition:

กิ่งก้าน, กิ่งไม้- branches, stems or stalks; กิ่งอำเภอ- a branch office or sub-district of a commune.

Examples:

เขาตัดกิ่งเสียจนต้นไม้ดูโกร๋น He cut off the branches until the tree looked bare. ต้นโพธิ์ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของลำธาร The great bo-tree branched across the stream. เขาปล่อยให้ต้นไม้แผ่กิ่งไปคลุมหลังคา He let the tree branch over the roof.

Hear This WordWord: กิ่งมะขาม

Short Definition:

N. branch of a tamarind tree.

English Definition:

N. branch of a tamarind tree.

Hear This WordWord: กิ่งไม้

Short Definition:

N. a twig, brance ( of a plant or tree ).

English Definition:

N. a twig, branch (of a plant or tree).

Hear This WordWord: กิ่งอำเภอ

Short Definition:

N. a small distric.

English Definition:

N. a small district (smaller than อำเภอ).

Hear This WordWord: กีดกัน

Short Definition:

V. to bar, to obstruct, to block in the way.

English Definition:

V. to bar, to obstruct, to block in the way.

Examples:

ถ้าคุณต้องการจะแต่งงานกับเธอ ผมก็ไม่กีดกันคุณ If you want to marry her, I shall not be in your way.

Hear This WordWord: กีดขวาง

Short Definition:

V. to be in the way of, to bar (the way), obstruct.

English Definition:

V. to be in the way of, to bar (the way), obstruct.

Examples:

สมภารอย่ากีดขวางก็แล้วกัน Abbot, you then should not be on my way.

Hear This WordWord: กีฬา

Short Definition:

N. games, sports, past-times.

English Definition:

N. sports, games, amusement, past-times, the pleasure of playing or the enjoyment of amorous sports.

Examples:

คุณชอบกีฬาทางน้ำไหม Do you like water sports? การวิ่งแข่งเป็นกีฬาเก่าแก่ที่สุดในโลก Foot-racing is the oldest sport in the world.

Hear This WordWord: กี่

Short Definition:

N. a loom; Adv. how, how many, how much.

English Definition:

N. 1. a frame of sewing the leaves of a book together, a loom (usually in the form of a wooden frame); Adv. 2. how, how many, how much.

L2 Definition:

กี่ครั้ง- How many times?; กี่หน, กี่ที- How often? ; กี่แบบ,กี่ชนิด - How many types?

Examples:

"อีกกี่เดือนจะแต่ง," สมภารถาม "How many more months until you get married?" asked the abbot. คุณจะไปกี่วัน How many days will you be away? ็จะให้ฉันต้องบอกแกสักกี่หน How many times must I tell you? นี่กี่โมงแล้ว What time is it now?

Hear This WordWord: กึก

Short Definition:

imit. the sound of laughing.

English Definition:

Adj., Adv., N. the deadened sound of two solids striking each other, a thud, the sound of laughing.

Examples:

สมภารเดินหัวเราะกึก ๆ อย่างสบายใจเข้าไปในโบสถ์ The abbot laughed with happiness entering the chapel. รถหยุดลงดังกึก The car came to a dead stop. รถหยุดลงดังกึก The car came to a dead stop. รถแล่นไปอย่างกึกกัก The car proceeded in jerks. เสียงระเบิดกึกก้องไปทั่วสากล The explosion reverberated throughout the universe.

Hear This WordWord: กึกก้อง

Short Definition:

V. to echo, to resound, to be very loud, noisy.

English Definition:

V. 1. to echo, to resound, to be very loud, noisy; Adj. 2. echoing, resounding; N. 3. a loud, far-reaching sound.

Examples:

เสียงระเบิดกึกก้องไปทั่วสากล The explosion reverberated throughout the universe.

Hear This WordWord: กึ่ง

Short Definition:

Adj. half, middle, midway.

English Definition:

Adj. half, midway, middle.

L2 Definition:

กึ่งกัน- just half (fifty-fifty); กึ่งเดือน- half of a month; กึ่งทาง- half-way; กึ่งปี- half of a year; กึ่งอายุ- half of one's age.

Examples:

เราได้มาราวกึ่งทางแล้ว We have travelled about halfway. เขาแบ่งกำไรให้ผมกึ่งหนึ่ง He shared the profits half-and-half (fifty-fifty) with me. กล้องถ่ายรูปนี้มีลักษณะกึ่งอัตโนมัติ This camera is semiautomatic. ลัทธิเสรีนิยมนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างลัทธิจารีตนิยม กับลัทธิสังคมนิยม Liberalism is midway between conservatism and socialism.

Hear This WordWord: กึ่งกลาง

Short Definition:

N. Adj. V. center, middle; central.

English Definition:

N. Adj. V. center, middle; central.

Examples:

ลัทธิเสรีนิยมนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างลัทธิจารีตนิยมกับลัทธิสังคมนิยม Liberalism is midway between conservatism and socialism.

Hear This WordWord: กุญแจ

Short Definition:

N. a key, lock, lock and key.

English Definition:

N. a key, a lock, a lock and key.

L2 Definition:

ใส่กุญแจ- to lock something; ลูกกุญแจ- a key; แม่กุญแจ- lock; ไขกุญแจ- to unlock; ลั่นกุญแจ- to lock.

Examples:

คุณเอาลูกกุญแจของผมไปวางไว้ตรงไหน Where did you put my keys? ใครมีกุญแจไขหีบนี้บ้าง Who has a key to unlock this box? คุณลองใช้ลูกกุญแจไขดูแล้วหรือ Did you try opening it with the key? เขาใส่กุญแจขังเธอไว้ He locked her in. ดิฉันใส่กุญแจกันเขาเข้ามา I locked him out.

Hear This Word

See a PictureWord: กุฏิ

Short Definition:

N. the place or house where the monks and novices live.

English Definition:

N. the place or house where the monks and novices live (in a monastery), a cell.

L2 Definition:

(กุด-ติ)

Examples:

นายแกว่นเดินลงบันไดกุฏิไปไม่รอฟังใคร Kwaen walks down the the stairs of the monastery without hesitating to listen to anybody.

Hear This WordWord: กุนเชียง

Short Definition:

N. Chinese sausage.

English Definition:

N. Chinese sausage.

Examples:

ไอ้แดงกินเสียให้อิ่ม เดี๋ยวข้าจะเอากุนเชียงมาให้ Dang, eat up (eat to your fill). I will get you some Chinese sausages.

Hear This WordWord: กุม

Short Definition:

V. to seize, hold, clasp, grab.

English Definition:

V. to seize, to clasp, to grab, to hold with the hand, to lay hold of, to cling to (a branch), to make an arrest, to catch hold of.

Examples:

เขากุมมือเป็นการแสดงความเคารพ He clasped his hands in front of him as a sign of respect. ตำรวจกุมตัวเขาไว้ The police detained him. กุมให้แน่นๆ Hold on tight.

Hear This WordWord: กุมภาพันธ์

Short Definition:

N. February.

English Definition:

N. February, usually เดือนกุมภาพันธ์.

L2 Definition:

(กุม-พา-พัน)

Examples:

เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่สิบเอ็ดของไทย February is the eleventh month of the Siamese year.

Hear This WordWord: กุลีกุจอ

Short Definition:

V. to be alert to help, to be serious about doing (things), hurry to do things.

English Definition:

V. to be alert to help, to be serious about doing (things), hurry to do things.

Examples:

เขาทำงานกันอย่างกุลีกุจอเพื่อให้เสร็จทันเวลา They worked with great bustle in order to meet the deadline.

Hear This Word

Unicode Translation by Robert Cutler


Return to Overview