USEFUL   WORDS

 

THAI LISTENING AIDS ENGLISH
เย็นวันนี้ yen  wanníi this evening
ตามใจ taamcay to please (someone)
ลอง lɔɔŋ to try out/on
เพิ่ง phəˆŋ just now (or just)
จีน ciin Chinese
มาถึง maa  thʉ̆ŋ to come (or get) to
สี่แยก sìiyɛˆɛk intersection
สั่ง sàŋ to order
แกง kɛɛŋ curry
แกงไก่ kɛɛŋkày chicken curry
จืด cʉ̀ʉt to be flat (in taste)
แกงจืด kɛɛŋcʉ̀ʉt a kind of Thai soup
ชาม chaam dish or bowl
ผัด phàt fried food
ผัดเนื้อ phàtnʉ́a fried food containing meat
ถั่ว thùa beans
ปลา plaa fish
ทอดหมู thɔ́ɔt to fry by the piece
หมู mŭu pig
ผัดหมู phàtmŭu fried food containing pork
เปรี้ยว priˆaw to be sour
หวาน wăan to be sweet
ผัดหมูเปรี้ยวหวาน phàtpriˆawwăan sweet and sour pork
จาน caan plate
อ้าว ʔéʔ Hmm (exclamation of surprise)
มีด miˆit knife
เพราะว่า phrɔ́waˆa because
โดยมาก dooymaˆak for the most part (or generally)
หั่น hán to cut up (into pieces)
เป็น pen into or as ('to be')
ชิ้น chín classifier for pieces
หุง hŭŋ to cook (rice)
ต้ม toˆm to boil (or to be boiled)
หุงต้ม hŭŋtoˆm to cook (anything)
ช้อน chɔ́ɔn spoon
ส้อม sɔ́ɔm fork
แต่ tɛ̀ɛ nothing but (or only)
ลงมือ loŋmʉy to start in
เผ็ด phə̀t to be hot (in the sense of containing hot spices)
มากไป maˆak  pay too
รู้สึก rúusʉ̀k to feel
อร่อย ʔàrɔ̀ɔy to be delicious
ผัก phàk vegetable
รส rót taste (or flavor)
คล้าย khláay to be like
ซุป súp soup
เนื้อหมู nʉ́amŭu pork
เกลือ klʉa salt
พริกไทย phríkthay pepper
อิ่ม ?ìm to be full (from eating)
ของหวาน khɔ̆ɔŋwăan dessert
ผลไม้ phŏnlámáay fruit
กล้วย kluˆay banana
มะม่วง mámuˆaŋ mango
ชนิด chánít kinds or sorts