คำศัพท์
(Vocabulary)

Words frequently found in signs

ห้าม to be forbidden
อย่า do not; negative imperative "Don't"
กรุณา please
โปรด please
ขอบคุณ thanks                
ระวัง to be careful
หยุด to stop


Words found on the signs & labels pages arranged by alphabetical order

Note:  The  meaning provided is the one that is used in the signs, labels, or notices shown in this web. More than one meaning may be provided if they are more often found than the one that is used  here.

กทม   กรุงเทพฯ กรุงเทพ-
มหานคร
Bangkok; metropolitan Bangkok
ก๋วยเตี๋ยว noodle
ก่อน before; first; ahead
กับ with; and
กว่า (more) than; -er
ก้าวหน้่า to progress
กิจ กิจธุระ business
เก็บ to keep, to gather
เก็บเข้าที่ to put sth. back where it belongs
เกี่ยวข้อง to involve
ขณะ when; while
ขบวนรถ entire railroad train
ขยะ garbage
ขวา right (direction)
ขวาง to block
ขออภัย to ask for pardon; to excuse oneself
ขับ to drive (vehicles)
ขึ้นมา come up; ascend
เขต an area
เข้า to enter
ควบคุม to control
ความ added in front of a verb to form an abstract noun e.g., ความรัก ความคิด ความรู้
คืน to return; to give back
คุณภาพ quality
คุย to talk; chat
เครื่องเขียน stationery
เครื่องใช้
สำนักงาน
office equipment
เครื่องใน innards
เครื่องแบบ uniform
เครื่องยนต์ machinery
เครืีี่องมือ apparatus;  equipment
งด to cancel
เงิน money; silver
จอด จอดรถ to park (vehicles)
จาก from
จุฬาฯ abbrev. for จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University, Bangkok,which is the oldest university in Thailand
จำกัด co. ltd.
จำหน่าย to sell (formal)
เจ้าเก่า sl. skillful
เฉพาะ especially; particularly
ชม to look around admiringly;  to  compliment
ชั้น story
ช่าง is used as a prefix refering to somebody who is very skillful in that particular field e.g.,ช่างตัดผม (barber)
ชาย n. man, men; male (human only)
ชุด dress; outfit; suit
เชื่อ n. credit   v. to believe
เชิญ to invite (formal)
ใช้ to use; to spend
ซักแห้ง to dry clean
ซ่อม to repair
ซอย lane
ซ้าย left (direction)
ซื้อ to buy
ด้วย too; with
ด้านใน inside
ดี to be good
ดึง to pull
ดุสิต Dusit, a district in Bangkok
โดย by; be means of
เดิม original
ได้รับ to gain
ตรวจดู to check; to examine something
ตลอด through out
ต่อ to extend; to continue; to bargain
ต้อง must; have to
ต้อนรับ to host; to welcome someone
ตัด to cut  (anything except meat)
ต่างประเทศ foreign
ตาม to follow (along, in, around)
ติดต่อ to contact; to communicate with
ตุ๊กตา doll
เต็ม to be full
เตรียม to prepare
ิตั๋ว ticket
ต่ำ to be low
ถนน road; street
ถอด to take off; to remove
ถึง to arrive; to reach; to prepare to
ทวง to ask  (for something borrowed) back
ท่าน you; him/her; them (very formal, respectful)
ท้องตลาด market
ทั้ง with
ทางเข้า entry
ทิ้ง to throw away
ที่ name place; prep.  for; at   conj. that, which; where; the -th
ที่จอดรถ parking lot
ทุก every
เทป cassette tape
โทร abbrev.
โทรศัพท์
telephone; to  telephone
ไทย Thai
นาน long time
เนื้อ meat; beef; flesh
เนื้อเปื่อย boiled beef
เนื้อวัว เนื้อสด beef
บริการ service
บริเวณ area
บริษัท company
บุคคล person; people; individual
บุหรี่ cigarette
เบื่อ to be tired of (someone or something); bored of
ปทุมวัน Pathumwan, a district in Bangkok
ประชาสัมพันธ์ receptionist
ประตู door
ปรับ to fine
ปลอด without
เป็ปซี่ Pepsi
ผัก vegetable
ผลไม้ fruit
ผ่าน to pass by
ผู้โดยสาร passenger
ฝ่าฝืน not comply with
พระรามเก้า Rama IX, a street in Bangkok
พรม carpet
พลาซ่า plaza
พอดี fit; acceptable; just right
พืช plant; vegetation
เพชรบุรี Petchburi, a name of a street in Bangkok; and also the name of a province in the southern region
เพื่อ for; in order to; for the purpose of
ไฟ fire; light; electricity
ภายนอก  outside
ภาษา language
มลพิษ pollution
มหาวิทยาลัย university
มา to come; directional post verb
มาตรฐาน standard
มี to have; to own; there is/are
มือใหม่ a person who has just learned how to do sth.; unskillful
เมื่อ when (indicates the past)
ไม่  no; not; none (pre-verb)
ยินดี to bepleased; to be willing to do sth.
ยุติธรรม justice
รถ any kind of motor vehicle that is used on land
รถจักรยานยนต์ motorcycle
รถประจำทาง bus
รถรับจ้าง minibus
รถไฟ train  
รฟท abbrev.
การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
Thai Railway
รวดเร็ว quick
รวม to include
รองเท้า shoes
รักษา to keep; to protect
รับ to accept; to receive
ราคา cost
ราชการ governmental
ราตรี night (formal)
เรียบร้อย neat; tidy
ลด to decrease; to reduce
ลิโด Lido, the name of a theater in Bangkok
ลูกค้า customer
ลูกชิ้น meat ball
และ and
แล้ว adv. already conj. then; and then
เลี้ยว to turn
วัตถุ object; materials
วันอาทิตย์ Sunday
วารสาร journal
วิชาการ academic
วิดีทัศน์ video-cassette
ไว active; quick; fast
ศูนย์ ศูนย์รวม center
เศษอาหาร leftover food
สด fresh
สถานี station
สถานที่ราชการ public place
สน.abbrev.
สถานีตำรวจ
นครบาล
any police station in Bangkok
สยามแสควร์ Siam Square, a shopping center in Bangkok
สอบถาม to ask; to acquire
สะดวก to be convenient
สะอาด clean
สั่ง to order
สาขา branch of a business
สาธารณะ public
สิ่งของ belongings; things
สินค้า goods; merchandise
สุขา toilet (very formal)
สุด the end; the farthest
สูบ to smoke
สำหรับ for
ห้วยขวาง Huay-kwang, a a district in Bangkok
ห้อง ห้องพัก room; dorm room
ห้องสมุด library
หัด to practice
หนัก heavy
หนังสือ book
หลัง behind; in back of; the back
หญิง woman, women, female (human)
หยิบ to pick (sth.) up
ให้ to give
ให้ทาง to yield
ไหม silk
อนามัย hygiene; sanitation
อนุญาต to permit
อบไอนำ้ to steam
อร่อย delicious
ออกจาก
ออกไป
to leave a place
อันตราย danger
อาคาร building (n)
อาหาร food
อุดหนุน to buy; to patronize a business
เอดส์  AIDS
แอร์ air- conditioning