กรุงเทพมหานครฯ

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยา มหาดิลก
พบนพรัตน์ราชธานี บุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน
อมรพิมาน อวตารสถิตย์ สักกฑัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

Krungthep Click here to listen to the song


Note:  The lyric of this song is the full name of the present capital of Thailand, Bangkok (1782-present).

                 | To Thai Pop Music Page | To a poem "Krungthep"To a short story, "The Capital"To Thai Homepage |