ตัวเลข
Numerals

The tabel below compares the Thai numerals to their Arabic numbers counterparts.  Click at each number to listen to how it is pronounced.

 

N00.gif (571 bytes) bt-music.gif (318 bytes)     Na00.gif (1974 bytes)    0 N01.gif (728 bytes)bt-music.gif (318 bytes)     Na01.gif (3388 bytes)   1 N02.gif (822 bytes)bt-music.gif (318 bytes)

Na02.gif (3196 bytes)  2

N03.gif (767 bytes) bt-music.gif (318 bytes)Na03.gif (3470 bytes)    3
N04.gif (712 bytes)  bt-music.gif (318 bytes)

Na04.gif (3389 bytes)  4    

N05.gif (799 bytes)  bt-music.gif (318 bytes)   Na05.gif (4729 bytes)   5

       

N06.gif (716 bytes)bt-music.gif (318 bytes) 

Na06.gif (3076 bytes)  6

   

N07.gif (918 bytes)  bt-music.gif (318 bytes)   na07.gif (3899 bytes)    7

          

N08.gif (726 bytes)bt-music.gif (318 bytes)   Na08.gif (3430 bytes)   8 N09.gif (716 bytes)bt-music.gif (318 bytes)    Na09.gif (3157 bytes)   9

 

 

N00.gif (571 bytes) อ่านว่า "ศูนย์"     ( 0 ) = "soon" เช่น ๐๑ อ่านว่า ศูนย์หนึ่ง, ๐๐๑ อ่านว่า ศูนย์ศูนย์หนึ่ง
N01.gif (728 bytes) อ่านว่า "หนึ่ง"    ( 1 ) = "neung" เช่น ๑๐๐ อ่านว่า หนึ่งร้อย, ๑๐๐๐ อ่านว่า หนึ่งพัน
N02.gif (822 bytes)อ่านว่า "สอง"

( 2 ) = "sorng"

เช่น ๒๐๐ อ่านว่า สองร้อย, ๒๐๐๐ อ่านว่า สองพัน
N03.gif (767 bytes) อ่านว่า "สาม"    ( 3 ) = "sahm" เช่น ๓๐๐ อ่านว่า สามร้อย, ๓๐๐๐ อ่านว่า สามพัน
N04.gif (712 bytes) อ่านว่า "สี่"    ( 4 ) = "see" เช่น ๔๐๐ อ่านว่า สี่ร้อย, ๔๐๐๐ อ่านว่า สี่พัน
N05.gif (799 bytes) อ่านว่า "ห้า"     ( 5 ) "haa" เช่น ๕๐๐ อ่านว่า ห้าร้อย, ๕๐๐๐ อ่านว่า ห้าพัน
N06.gif (716 bytes) อ่านว่า "หก"     ( 6 ) = "hok" เช่น ๖๐๐ อ่านว่า หกร้อย, ๖๐๐๐ อ่านว่า หกพัน
N07.gif (918 bytes) อ่านว่า "เจ็ด"     ( 7 ) "jet" เช่น ๗๐๐ อ่านว่า เจ็ดร้อย, ๗๐๐๐ อ่านว่า เจ็ดพัน
N08.gif (726 bytes) อ่านว่า "แปด"   ( 8 ) = "bpairt" เช่น ๘๐๐ อ่านว่า แปดร้อย, ๘๐๐๐ อ่านว่า แปดพัน
N09.gif (716 bytes) อ่านว่า "เก้า"     ( 9 ) = "gao" เช่น ๙๐๐ อ่านว่า เก้าร้อย, ๙๐๐๐ อ่านว่า เก้าพัน

Other Numbers:

๑๐ อ่านว่า "สิบ" 10 = sip
๑๑ อ่านว่า "สิบเอ็ด" 11 = sip-et
๑๒ อ่านว่า "สิบสอง" 12 = sip-sorng....etc
๒๐ อ่านว่า "ยี่สิบ" 20 = yee-sip
๒๑ อ่านว่า "ยี่สิบเอ็ด" 21 = yee-sip-et
๒๒ อ่านว่า "ยี่สิบสอง" 22 = yee-sip-sorng....etc
๓๐  อ่านว่า "สามสิบ" 30 = sahm-sip
๑๐๐  อ่านว่า "หนึ่งร้อย" 100 = neung roy
๑๐๑ อ่านว่า "หนึ่งร้อยเอ็ด" 101 = neung roy-et
๑๕๐ อ่านว่า "หนึ่งร้อยห้าสิบ" 150 = neung roy-hah-sip
๒๐๐  อ่านว่า "สองร้อย" 200 = sorng roy....etc
๑,๐๐๐ อ่านว่า "หนึ่งพัน" 1,000 = neung pun
๑๐,๐๐๐ อ่านว่า "หนึ่งหมื่น" 10,000 = neung meun
๑๐๐,๐๐๐ อ่านว่า "หนึ่งแสน" 100,000 = neung sairn
๑,๐๐๐,๐๐๐  อ่านว่า "หนึ่งล้าน" 1,000,000 = neung lahn

LINKS:

Thai Homepage

 

Last modified: 03/04/08