| Characters | History | How to make Nangtalung | Types of Nangtalung | Nangtalung Homepage | Thai Homepage |


types.gif (4979 bytes)


     ตัวหนังตะลุงแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. รูปหัวหนัง คือ พวกหนังชั้นสูง ได้แก่ พระฤาษี พระอิศวร พระราชา พระมเหสี เป็นต้น
๒. รูปเชิด คือ รูปหนังทั่วๆไป เช่น รูปตัวพระ รูปตัวนาง ยักษ์ หนุมาน
๓. รูปกาด คือ พวกตัวตลกทั้งหลาย ซึ่งมีคำนำหน้าชื่อว่า "อ้าย" ทุกตัว ได้แก่ อ้ายยอดทอง
อ้ายหนูนุ้ย อ้ายสีแก้ว อ้ายเท่ง อ้ายพูน อ้ายเหมียน รวมทั้งรูปหนังที่เป็นผี สัตว์ ต้นไม้
ปราสาทราชวัง ด้วย


     ในปัจจุบันนี้ มีการสร้างตัวหนังให้มีลักษณะทันสมัยขึ้น เช่นให้ตัวหนังผู้หญิงนุ่งกระโปรงสั้น
หรือโป๊เปลือย ตัวตลกสวมชุดสากล บางคณะอาจมีรถยนต์ เรือ รถไฟ เครื่องบิน รถถัง ทั้งนี้เพื่อความ
สนุกสนานของผู้ชมเป็นสำคัญ


     สำหรับตัวตลกหนังตะลุง ซึ่งเป็นดาราจี้เส้นเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูนั้น มีหลายตัวที่นายหนัง
จำลองบุคลิกและนิสัยใจคอมาจากคนจริงๆ เช่น อ้ายหนูนุ้ย อ้ายเท่ง อ้ายสีแก้ว เป็นต้น


| Characters | History | How to make Nangtalung | Types of Nangtalung | Nangtalung Homepage | Thai Homepage |