taidam.jpg (23858 bytes)

Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
 
MEUA5 NAN6 NAANG4 KOR5 NGIN4 MUAN5 MUA6 JAY+1 JAENG3 JAEP1 JOM1

LING4 HEN1 LAAY1 SAM2 SAAW1 NAEP4 TIAM4 NGAN4 VAY3

FUA1 MIA4 TAAW6 YU2 JAI+1 JAENG3 SAANG2

FAENG FIAT2 NAW3 KU5 SORN6 BAW2 PAY2 PLAY1 VAANG4 PAY1

HERNG1 NAAN4 DAY3 LAAY1 BEUAN1 THUAN3 THAANG2

TAAW6 JANG2 SAY1 SAAT2 KWAANG3 AW1 ORN2 MAA4 FAENG1

KHUN1 PAENG4 LIANG6 JAAY DIAW1 BONG1 NORM2

TAE2 NAN6 JAW3 ORN2 NORY6 HAY3 AEW2 KWAAM4 SANG1

SAW1 JANG2 JUAN4 AW LAAN1 SU2 SOM1 JOM4 ORN3

LIAN4 JANG2 TAT4 SAY+2 HAY+3 ORN2 NORY6 HIAK4 JEU5 KHUN TING4

JING1 BAW2 DAY3 MEU6 NAANG4 FAAK1 KWAAM4 THAAM1

SAAM1 BEUAN1 FAA6 POR4 MAA3 NYAY+2 PEUANG1

TANG4 YEUANG5 NOM4 NAY+4 BANG3 LIAN4 KHO1 HAENG3 KHAY+2

SAW1 JANG2 HAY+3 ORN2 NORY6 NORN4 U2 MAY1 LEUANG1

BUN1 PEUANG1 DAA1 TAENG2 TAENG2 PUA1 FAW3

HAAK1 VAA5 NAANG4 TERNG4 LAEW6 KHAW4 JAY+1 DOR1 NAAY2

HIAK4 VAA5 FAY+1 HORN2 LIANG4 LUK4 TAW3 NGU4 NGEUAK4 MAA4 FAENG1

AW1 MAA4 PAENG4 YU2 DORM1 KU5 KU5 NAY+4 YAAW3 MEUA5 DAY+1

MEUA5 NAN6 KHUN1 TERNG4 TAAW6 MI4 KHIN1 NAANG4 KAAW2 DAY+2 LE4

HAAK1 VAA5 JAW3 TIW1 JORY6 NYANG4 IN2 IAW1 SEUANG1 HIAW4 NAA4

HU6 VAA5 NAANG4 TERNG4 DAA1 TAENG2 TAENG2 PORNG1 KHAA3

TAAW6 JANG2 NAM4 BAAW2 HAY+3 AW1 NORY6 PAY1 MAEN5 NYAA4 HERNG1

SAW1 KOR5 KHERNG4 KAM4 LAEW6 AW1 TING4 FIAW1 PAY2 PLAY1

KHAW3 KHI2 JAANG6 NGAA4 HEUA5 KAM4 DAENG1

AW PAENG4 PAY1 JAAK1 HEUAN4 HAAM4 NAA3

DERN1 DUNG2 KHAAM3 PAA2 MAY6 FAY4 NYAY+2 KHAW1 KHAEW1

LING4 HEN1 TOR5 MEUAY1 LAY1 THAEW1 MEUN2 PU4 BANG1 NAA3

SAW1 JANG2 AW1 U2

END OF PAGE 8

 
Transcription

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Tai Dam Script

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
Tai Dam Origin Myth
(with Translation) | The Tale of Prince Therng (with Transcription)
Fortune Teller's Manual | Gallery | Etude de la Language | Bibliography

2003 SEAsite
Last Modified: 09/24/03