taidam.jpg (23858 bytes)

Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
 
HAAT4 HAAN4 TAK4 PI5 TENG4 SORNG1

TING1 TORNG4 PORM6 JOM4 NAANG4 DAM3 DIAT1

BAW2 SIAT1 TAAN3 KWAAM4 HAAY6 KHAE1 KHORT1 LUANG4 DAY+1

KHOM1 JAY+1 KAEN6 KUNG4 JAY+ 1 YORM2 YU2

EUT1 VAY6 NANG3 NAY+4 TORNG6 TAAN3 TOR5 KWAAM4 DI1

JING1 BAW2 MI4 KWAAM4 SANG1 JIAT4 FUN4 JAA1 VAW6

SAW 1 JANG2 BAAY1 AW 1 NORNG6 NAANG4 NI4 HIANG4 PAANG5

TAANG4 LAW5 BAAN1 BORK1 HAY+1 BAAW2 JAY+6 DAA1 HAANG3 SU2 KHUAN1

UAN1 NAANG4 NI4 KHAM2 KAE4 FAAY4 LAW3

LAW3 YAAT1 DAM3 NOR1 POM1 TUK4 HAENG2 FI1 MEUANG4

BUNI PEUANG1 KHUNI TING4 JOM4 JEUN5

NAANG4 NUM2 NAW3 HIANG4 PAANG5 TENG4 SAAM1

BAA1 KHAAN4 LEUM4 SIA1 NGAW1 HORM1 MAW4 LEUANG1 SAY3

PAAN1 DANG2 DAY3 NYORT4 LAAN6 TENG4 SET1 KHORN1 PAENG4

KOP4 NEUNG5 THERNGI TIANG5 LAENG4 JU5 JU5 LAA4 HORNG3

TAAW6 JANG2 SAM4 BORK1 HAY+3 SAAW1 JAY+6 PU1 SEUA2 FAA4 MORN1

PAENG1 BORN2 NOR4 SUTI PAE4 MAAN4 LUA6

VAY6 TAENG2 HAY+3 NAANG4 NORNG6 KHAW3 KUAK1 KHUN1 TING4

TING1 TONG4 PORM6 KWAAM4 BAAN1 SORN1 SANG2

SAM4 BORK1 HAY+3 SAAW1 JAY+6 KAY1 HORNG1 TAANG2 KERY1

PUN1 PEN1 HORNG3 HONG4 KERY1 NI4 YU2

IN2 DU1 TOR5 NI4 BAW2 HU6 JAK1 JAENG3 JAY+1 KOT4 SORNG1 NAANG5

BAAN1 JAY+1 PORM6 NGIN4 DI1 PON6 FAY+1

MEU4 I KHAM2 PAEN3 TU1 LAP LOR1 THORT1 YAENG4 DU1

TAE2 NAN6 FUNG1 MAA1 SANG 1 YU2 NAY+4 KUANG1 HORNG3

SAW1 HEN1 NAA3 NI4 LAEW6 PAW5 HUM3 HAW2 HANG1

TANG4 LAW5 AA3 PAAK1

END OF PAGE 46

 
Transcription

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Tai Dam Script

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
Tai Dam Origin Myth
(with Translation) | The Tale of Prince Therng (with Transcription)
Fortune Teller's Manual | Gallery | Etude de la Language | Bibliography

2003 SEAsite
Last Modified: 09/24/03