taidam.jpg (23858 bytes)

Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
 
SORNG1 SANG2 BANG1 LAA4

TAE2 NAN6 NAANG4 N14 UM3 AMI KAA1 YOR4 ORN2

TAANG4 LAW5 NAANG4 JANG2 JORN6 LEUAK4 DAY3 KHORNG1 JORY6 SEUA3 MAY+2 FEUN1 KHAENG4

NAANG4 BAAN1 HAY+3 FUAD1 PAENG4 TAANG1 SONG2

TENG4 KAA2 FU3 KONG2 TAAW6 NAM4 TORY5 LAAY1 KHON4

NAANG4 KOR5 PAN1 BAENG2 FUA1 LUK4 KING4 KHORNG1 KAEW3

KHAN1 SAEW2 PORM6 PIAW1 NIAW3 JAEK1 YAAY1

THERNG1 MEUA5 PAY1 JIANG4 BAAN1 PAY5 TAY4 JOM4 TORN3 BAW2 HU4

YU2 VAA5 LAAY1 KHUAP1 KHAW3 SOM1 FAA6 KHORY3 AAW2 VORN4 HAAl DAE2 LAAY4

NAANG4 KOR5 KHOM1 VAN1 KAEN6 KUNG4 JAY+1 LEUANG1 DAAK1 LAAY1 NAA4

IN2 DU1 TOR5 NAANG4 SONG2 JAW3 ORN2 NORY6 ERN3 SANG2 KHUN1 TING4

MEUA5 NAN6 BAA1 TAY4 KEUT4 AAW2 THERNG1 FOR2 KEUN4 HAAl LAA3

TAAW6 KOR5 DEUAl JAY+1 LAAY1 HONG2 PAENG4 KHAK4 KHAY6

VAANG4 PAY2 PLAY1 KHAW3 PAA2 MAY6 LIAN4 HU4 KHUAN1 NAANG4

MEUA4 SOM1 SAANG3 JIANG4 BAAN1 DORM1 ORN2 DU1 YER4

HAA4 KOR5 BANG1 FAAY3 FAEN2 PEUN6 MAA4 HAP4 KORNG1 PAENG4

MEUA4 SOM1 SAANG3 HIANG4 FAENG1 NAA3 TOR2

ORK1 HAANG2 KAM3 PAA2 MAY6 AW1 DUAN2 MEUA4 DORM1

TAE2 NAN6 JORM1 PAW4 TAAW6 KEUN4 HAAl YAAW3 KAW2 LAEW6 YER4

DERN1 DUNG2 KHAAM3 PAA2 MAY6 LAAY1 YAAN5 KHAAW4 KAY1

KOP4 #1 THERNG1 MU2 JUANG1 JU5 MAENG4 HAM4 HORNG6

NGWAENG4 NGWAENG4 TORNG3 JAY+1 TAAW6 KHAW4 MORM3 BAW2 BAAN1

KHUN1 KAENG2 KWAAN1 MUAN5 MEUA4 DORM1 JAW3

KHAW3 SU2 JAANG6 FAAY4 NYAANG5 MEUA4 PEUANG1

FANG1 NGIN4 TOR5 KANG1 LOR4 HORNG6 NAY+4 DONG1 HAAl KU5

MI4 MU2 MAY6 PUANG4 PI 5 LEUANG1 DAENG1

LAAY1 MAENG4 MAN4 AN2 JIAW1 TORY5 TAANG4 NYOK4 NYAAY6

PEUANG1 FAAY2 FAA6 TINl KAE5 KAEM4 FAAl

MI4 NAANG4 N14 KHAEK1 JIAW1 YORK1

END OF PAGE 35

 
Transcription

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Tai Dam Script

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
Tai Dam Origin Myth
(with Translation) | The Tale of Prince Therng (with Transcription)
Fortune Teller's Manual | Gallery | Etude de la Language | Bibliography

2003 SEAsite
Last Modified: 09/24/03