taidam.jpg (23858 bytes)

Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
 
NORN4 SEUA2 MORN1 TAEN5 KAM4 NAY+4 THAM3

TAE2 NAN6 NAANG4 N14 KHAM6 NAY+4 JAY+1 DEUAl AAW2

KORY4 FOR2 FAA6 DAAW1 JAENG3 BOT1 BANG1

BAAl KHAAN4 MERN1 FOR2 DU1 MU2 PAAN4 TIAW4 TAW3

KHUN1 JANG2 TAN4 HAAl HAY+3 SAW1 MAA4 THAAM1 THI2

KU1 KOR5 MAA4 YU2 KAM3 FAAY2 PI6 VAANG4 VAAW3 HAANG2 HERNG1

PORNG1 VAA5 SORNG1 THI1 DI1 NYANG4 HONG2 THERNG1 HORT4 HAW4 LONG1 BAAN3 BAW2 NOR4

HIAM4 KOR5 KORNG4 TORS TAW3 PAY1 PUN6 HORM1 THAW3 MEUN2 KHUN1

KU1 KOR5 NAW4 YU2 DAAW3 MAANG5 PI6 JING1 BAW2 MI4 BANG1 TI5 DAY+1

KHUN1 JANZG2 BAAN1 KWAAM4 KHAAW2 THERNG1 PUAK4 PAAY4 TANG4 JAANG6

TANG4 TI5 HONG4 KWAANG1 KWAANG3 HOR1 NGAAM4 SAY+1 SORNG2 BAW2 LE4

PORNG1 VAA5 NAANG4 YU2 BAAN3 TAENG2 PORM6 DI1 JAENG3 JAEP1 AAN1 BAW2 NOR4

MEUA5 NAN6 SAW1 JANG2 BAAN1 KWAAM4 NAE1 KAAW2 JIANG4 JAAl THORY3

ANI TI5 SORNG1 TAAN5 JAW3 TIW1 JORY6 NYANG4 SAANG3 TAENG2 DAA1 DI1 LAAY4

TAAN5 KOR5 NYANG4 BON2 HAAl JU5 JER4 KORNG4 KORY6

TANG4 MU2 KHORY3 FAAY4 JAANG6 NYANG4 YU2 HONG4 KHWAANG1 TAAN5 HERY4

TAE2 NAN67 KHUN1 TING4 LIAN4 SANG2 SORN1 MU2 PEUNG4 PAAN4 NAA3

SU1 KORY5 KEUN4 KORP4 NAW3 MING5 SORN6 TANG4 PAA3 YU2 DI1 JING1 NER4

MEUA5 NAN6 SAW1 JANG2 NYOR4 MEU4 VAY3 THI1 DI1 KHAAN4 LAA4 SANG2

KHORY3 JANG2 PAT4 PEIAK1 JAW3 KEUN4 KORP4 SORNG1 NAANG4 KORN2 NER4

SAW1 JANG2 DERN1 DUAN2 KAW3 PAA2 MAY6 KEUN4 SU2 MEUANG4 LANG1

AW1 KWAAM4 MAA4 KAAP1 THAAY1 KORP4 NAANG4 SORNG1 JAW3

VAW6 THI2 THORY3 JU5 JAN6 HAY+3 TAAN5 FANG4 DU1

HIAK4 VAA5 KORNG1 THI1 DI1 JING1 PAY2 TAAY1 KAE5 FAY4

END OF PAGE 28

 
Transcription

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Tai Dam Script

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
Tai Dam Origin Myth
(with Translation) | The Tale of Prince Therng (with Transcription)
Fortune Teller's Manual | Gallery | Etude de la Language | Bibliography

2003 SEAsite
Last Modified: 09/24/03