Conversation

                 เรื่องการอุตสาหกรรม

ครู ประเทศอะไรมีการอุตสาหกรรมมากที่สุดในโลก
นักเรียน ประเทศที่มีการอุตสาหกรรมมากที่สุดในโลกคือ อเมริกา อังกฤษและรัสเซีย
แต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ประเทศเยอรมันและประเทศ
ญี่ปุ่นมีการอุตสาหกรรมมากเหมือนกัน
ครู  มีการทำเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ในประเทศไทยบ้างหรือไม่
นักเรียน เดี๋ยวนี้ไม่มีครับ
ครู ถ้าเช่นนั้น เราซื้อเครื่องจักรมาจากไหน
นักเรียน เราซื้อมาจากต่างประเทศครับ เช่นอเมริกาและอังกฤษ
ครู  เรามีการทำรถยนต์และรถไฟในประเทศหรือเปล่า
นักเรียน เราซื้อจากต่างประเทศเหมือนกันครับ
ครู  เราทำเรือและเครื่องบินได้ไหม
นักเรียน เราทำได้บ้างแต่ต้องซื้อเครื่องยนต์จากต่างประเทศครับ
ครู ดีมาก วันนี้หมดเวลาแล้ว พรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องการปกครองต่อไป