Translation exercise 1
 

ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาต่างกันมาก  เนื้อที่ของประเทศไทยนั้นเล็กกว่าเนื้อที่ของประเทศสหรัฐอเมริกามาก  ประเทศไทยมีพลเมืองประมาณหกสิบล้านคน  แต่ประเทศสหรัฐอเมริกามีพลเมืองสองร้อยล้านคน   นอกจากขนาดและจำนวนพลเมืองแล้ว  สิ่งอื่นๆก็ต่างกันมาก  ชาวอเมริกันโดยมากมีผิวสีขาวแต่คนไทยมีผิวสีดำแดง   ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีฤดูสี่ฤดูเพราะประเทศตั้งอยู่ในตอนเหนือของโลกแต่ประเทศไทยมีฤดูสามฤดูเท่านั้นเพราะตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น นอกจากนั้น  ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา    แต่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีหิมะตกซึ่งประเทศไทยไม่มี  ตามธรรมดาอากาศในประเทศไทยร้อนอยู่เสมอแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู

                   Ready to check your work?