เรื่องภูมิศาสตร์
              Click to listen to the narrative

ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับพื้นที่โลก  พื้นที่โลกนั้นแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ดิน น้ำและอากาศ  บนผินดินมีภูเขา  ป่าและที่ราบ  ส่วนพื้นที่น้ำนั้นประกอบไปด้วยแม่น้ำซึ่งไหลลงทะเล  อ่าว และมหาสมุทร   พื้นที่โลกแบ่งเป็นทวีปต่างๆหกทวีปและในแต่ละทวีปหนึ่งมีประเทศต่างๆหลายประเทศ  ในประเทศต่างๆเราเรียนเรื่องอาณาเขต  เนื้อที่  พลเมือง  เมืองต่างๆ  สินค้าสำคัญและการปกครอง   นอกจากนั้นเราเรียนเรื่องสภาพอากาศด้วย  เช่น ลม ฝนและความร้อน  ในการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  เราใช้แผนที่มากเพราะว่าแผนที่ช่วยในการแสดงรูปร่างของพื้นที่  เมื่อเราดูแผนที่เราจะรู้ว่าส่วนไหนเป็นภูเขา ส่วนไหนเป็นแม่น้ำ เกาะ ทะเล และทะเลทราย   ทิศต่างๆก็แสดงในแผนที่ด้วย  เรารู้ว่าประเทศใดบ้างอยู่ทางทิศเหนือ  ทิศใต้  ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกของประเทศนั้นๆ