Conversation

                 ในวิชาภูมิศาสตร์

ครู ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศไทยก็ให้ยกมือขึ้นและถามได้เลย ครับ
เด็กชาพัด พลเมืองของประเทศไทยมีประมาณเท่าไหร่ครับ
ครู  พลเมืองไทยมีมากกว่าหกสิบล้านคน
เด็กหญิงพุด คนส่วนมากมีอาชีพอะไรครับ
ครู คนส่วนมากเป็นชาวนาครับ
เด็กชายพัด พลเมืองในกรุงเทพมีประมาณกี่คนครับ
ครู  พลเมืองในกรุงเทพมีประมาณสิบล้านคน  กรุงเทพเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ   ถัดจากนั้นก็เป็นเชียงใหม่และนครราชสีมา
เด็กหญิงพุด เชียงใหม่และนครราชสีมาตั้งอยู่ที่ไหนครับ
ครู  เชียงใหม่อยู่ทางภาคเหนือ   ส่วนนครราชสีมานั้นตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ