True/False Exercise.

Indicate whether  the sentences are true (ถูก) or false (ผิด).
 

1. การปกครองของประเทศไทยในสมัยโบราณเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ถูก

  ผิด

Answer:

2. ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ถูก

  ผิด

Answer:

3. ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2325

ถูก

  ผิด

Answer:

4. ในระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ถูก

  ผิด

Answer:

5. อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน

ถูก

  ผิด

Answer:

6. อำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 อย่างคือ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจพระมหากษัตริย์

ถูก

  ผิด

Answer:

7. ในปััจจุบันประเทศไทยมี 10 จังหวัด

ถูก

  ผิด

Answer:

8. ประเทศไทยและประเทศอังกฤษมีระบอบการปกครองเหมือนกัน

ถูก

  ผิด

Answer: