Conversation 2
               
การสนทนาเรื่องการปกครองทั่วไป

อาทิตย์ คุณรู้เรื่องการปกครองของประเทศต่างๆบ้างไหมครับ
อาทร ผมไม่ืทราบมากครับ แต่พอจะอธิบายให้คุุณฟังได้อย่างย่อๆเท่าที่รู้้
อาทิตย์ อังกฤษมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไหมครับ
อาทร มีครับแต่พระมหากษัตริย์ของอังกฤษไม่มีอำนาจสูงสุด อำนาจสูงสุดนั้นอยู่ที่ประชาชนอังกฤษ
อาทิตย์ ประเทศที่มีกษัตริย์เดี๋ยวนี้มีอยู่หลายประเทศไหมครับ
อาทร มีน้อยกว่าประเทศในสมัยโบราณมากครับ เท่าที่ผมรู้มีอยู่สามหรือสี่ประเทศเท่านั้น เช่น ประเทศไทย ประเทศอังกฤษ ประเทศฮอลันดาและประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น