Conversation 1
                การสนทนาเรื่องการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา

อาทิตย์ วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกัน คุณรู้ไหมครับ
อาทร วันนี้เราจะเรียนเรื่องการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาครับ
อาทิตย์ คุณเตรียมตัวมาบ้างหรือเปล่าครับ
อาทร นิดหน่อยเท่านั้น เมื่อคืนอ่านหนังสือได้เดี๋ยวเดียวก็ง่วงนอนจึงหลับไป
อาทิตย์ คุณอยากจะพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนเข้าเรียนไหมครับ
อาทร ดีทีเดียวครับ
อาทิตย์ ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีการปกครองแบบไหน
อาทร ผมจำได้นิดหน่อยว่าอเมริกามีการปกครองแบบประชาธิปไตยและมีรัฐธรรมนูญ แต่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นว่ายังไงบ้าง ผมจำไม่ได้
อาทิตย์ ผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน
อาทร ถ้าอย่างนั้น เราเห็นจะต้องไปเปิดดูในตำรา