ข้าว

ข้าวเป็นพืชสำคัญที่สุดของประเทศไทย ชาวนาไทยโดยมากทำนาข้าวเป็นอาชีพหลัก เราทำนาได้ปีละมากๆที่เหลือใช้บริโภคในประเทศ  เราส่งไปขายในประเทศต่างๆ  ข้าวที่ส่งไปขายนี้คิดเป็นเงินประมาณหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทต่อปี  ข้าวขึ้นงามที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งโดยมากเป็นที่ราบ  ข้าวต้องการดินดี  ความร้อนและน้ำ   ความร้อนที่ทำให้ข้าวงอกงามต้องเป็นความร้อนอย่างในเมืองร้อนและที่ที่เหมาะสำหรับปลูกข้าวก็ต้องเป็นที่ที่น้ำจืดท่วมถึงอยู่เสมอ  ข้าวมีหลายชนิด บางชนิดขึ้นในที่ที่มีน้ำท่วม  แต่บางชนิดขึ้นในที่ดอน ข้าวที่ขึ้นในที่ดอนมีปริมาณน้อยจึงไม่สำคัญเหมือนกับข้าวที่ขึ้นในน้ำ   ข้าวเป็นอาหารประจำวันของคนทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  คนในเมืองร้อนกินข้าวเป็นประจำอย่างที่คนในเมืองหนาวกินข้าวสาลี   จำนวนคนที่กินข้าวเป็นอาหารเป็นประจำมีอยู่ประมาณหนึ่งในสามของจำนวนคนทั้งโลก