PABALAT-BUNGAmariang.makiling.hugo.c.yonzon.1974.jpg (27920 bytes)

 


MARIANG MAKILING
ni Hugo C. Yonzon, 1974

dialog.gif (3207 bytes)

SitwasyonNag-uusap ang dalawang magkaibigang si Josie at Liza

JOSIE:

May malaking kasalan kina Tessie bukas.  Pupunta ka ba?

LIZA:

Hindi naman ako kumbidado.

JOSIE:

Anong hindi?  Narinig ko si Tessie na kinukumbida tayong lahat.

LIZA:

Pabalat-bunga lang 'yon.   Nakita niya na narinig ko na iniimbita ka, kaya napilitan siyang kumbidahin din ako.  Para nga naman hindi masabing mayroon siyang pinupuwera.

JOSIE:

Tama ka na.  Kaibigan ka rin ni Tessie, hindi ba?

LIZA:

Oo, pero...

JOSIE:

Wala ng pero-pero.  Basta sumabay ka na sa amin.

LIZA:

Sigurado ka bang hindi pabalat-bung ang imbitasyon sa akin?

JOSIE:

Siguradong-sigurado.


vocabulary.gif (2771 bytes)

WORDS

kasalan

wedding

kumbidado/imbitado

invited

napilitan

was forced (to do something)

pinipuwera/pwenepwera

being excluded (from Spanish fuera, 'outside of, not in'

paanyaya/imbitasyon

invitation

EXPRESSIONS

pabalat-bunga

lit., like the skin of a fruit, i.e., insincere

wala ng pero-pero

no more buts (from Spanish pero, 'but')

tama ka na

(you) stop it, that's enough


cultureNote.gif (2508 bytes)


PAKIKISAMA

Pakikisama is a Filipino social virtue, which basically means being a good fellow to your friends and acquaintances.  It also means that Filipinos are careful not to exclude other people from a social gathering.  They feel obligated to extend an invitation to someone they have not thought of inviting in the first place if he/she happens to hear about the party.

Pabalat-bunga (skin-deep) or nanggagaling sa ilong (coming from the nose) are Tagalog idiomatic expressions that describe a token or insincere form of invitation.  A person who feels that such an invitation has been extended to him or her makes excuses for not accepting the invitation.  

Usually, what happens is that the host feels so badly about hurting someone else's feelings that he or she extends an overly enthusiastic invitation to the person he/she failed to invite earlier.  Whether a person thus invited finally decides to go to the party will depend on his or her feelings on whether it is sincere or just a token invitation.  A good sport will ignore the 'slight' and have a good time at the party.  Someone whose ego has been bruised may sulk and stay home.   The latter will perhaps nurse his or her tampo (bad feeling) for a while.

- Noel M. Morada

 


comprehensionQs.gif (3207 bytes)

1.  Saan ang kasalan?

2.  Bakit ayaw pumunta ni Liza?

3.  Bakit sumama rin siya?

4.  Ano ang pabalat-bungang paanyaya?

5.  Mayroon bang pabalat-bungang paanyaya sa Amerikano?

6.  Paano nalalang Pilipino na ang paanyaya ay di pabalat-bunga?

 

grammarNote.gif (3280 bytes)


PA-  MANNER ADJECTIVES

Pa- manner adjectives consist of pa- plus base or root, often equivalent to an adverbial expression of manner in English.

The pa- adjective base often occurs as the base of intransitive um-   verbs and sometimes intransitive mag- verbs.

Examples:

pabulong (bumulong),  in a whisper

pahinakit (maghinanakit),   showing bruised feelings

Other pa-  adjectives are padabog, paismid, pangiti, pasayaw, patagilid, patihaya, paluhod, pataob, patabingi, pasimangot, etc.

Pa-   manner adjectives are often  used in response to paano ('how') questions.

 

 


grammarEx.gif (3181 bytes)

1.  Paano ang pagsasalita ni Pepe?
     Pabulong ang pagsasalita ni Pepe.           

2.  Paano ang kilos ng taong galit?  Masaya ba?
     ___________________________________.

3.  Paano ang pagbati ng Pilipino sa iyo?
     ___________________________________.

4.  Paano ang paglakad ng tao?
     ___________________________________.

5.  Paano ang paghehersisyo mo?
     ___________________________________.

6.  Paano mo binigay ang libro kay Ana?
     ___________________________________.

7.  Paano niya nilagay ang pinggan sa mesa?
     ___________________________________.

8.  Paano nila dinala sa bahay ang piano?
     ___________________________________.

9.  Paano sila tumakas sa party ni Tessie?
     ___________________________________.

10.  Paano sila nagkita sa palengke?
      ___________________________________.


dialogVar.gif (3207 bytes)

Responses expressing uncertainty in being invited:

1.  A:  Hoy, pupunta ka ba kina Tessie bukas?
     B:  Bakit, anong mayroon?  Wala yatang nagsabi sa akin.

2.  A:  Halika na.  Sabi ni Tessie sumama ka raw.  Lahat raw tayo.
     B:  E, bakit hindi niya sinabi sa akin?  Nakita ko siya kahapon.

3.  A:  Pupunta ka ba sa kasal ni Tessie?
     B:  Ewan.  Wala naman akong imbitasyon.  Minsan lang niya
           binanggit sa akin. 

4.  A:  Ang hirap namang kumbidahin nito!  Hindi ba kinumbida
           tayong lahat ni Tessie?

     B:  Naroon lang ako nang imbitahin niya si Rosie kaya napilitan
           siyang kumbidahin din ako.


dialogImprov.gif (3382 bytes)

With your partner, recreate or improvise a variation of the dialog at the beginning of this lesson by changing Liza's reason (that is, why she thinks the invitation is insincere).

 

Back to Top
Back to Tagalog Main Page
Send Us Feedback About this Lesson