LUMAKI NA ANG ULO


mangingisda.francisco.JPG (13338 bytes)

MANGINGISDA
ni Carlos V. Francisco

dialog.gif (3207 bytes)
    Sitwasyon:   Pinag-uusapan ng dalawang magkaibigang Jose at Pedro ang isang
   nilang dating kaibigang si Manuel.

JOSE:

Nakita mo na ba si Manuel?   Bumalik na raw galing sa 'abroad'.

PEDRO:

Matagal na nga raw dito, pero hindi pa nakikipagkita sa tropa.

JOSE:

Baka naman 'busy' pa.

PEDRO:

Ano bang 'busy'?  Ang sabihin mo, lumaki na ang ulo. Wala na yatang kapwa tao.

JOSE:

Hindi naman siguro.  Hindi ba magkakaibigang-magkaibigan kayo?

PEDRO:

Noong araw, noong hindi pa siya sikat.  Ang sabi nga, 'ang langaw, nang matuntong sa kalabaw...'

JOSE:

Baka sabihin naiingit lang tayo.   Hayaan mo na.

PEDRO:

Parang hindi natin alam ang pinanggalingan.

JOSE:

Siya, tama na.  Huwag mong pataasin ang iyong dugo.


vocabulary.gif (2771 bytes)

WORDS

sikat

well-known, famous

naiinggit

is jealous or envious of someone's success or wealth

pinanggalingan

where one comes from, one's roots

EXPRESSIONS

hindi pa nakikipagkita

has not made the effort to get in touch with someone

lumaki na ang ulo

lit., head grown big; idiom, swell-headed

pataasin ang iyong dugo

make your blood pressure go up


cultureNote.gif (2508 bytes)


In Filipino culture, strong relationships among friends are treasured.  In a society where personal interactions are very important, a person who has become 'successful' is expected not to 'change' in his relationship with old friends. 

Becoming snobbish is taboo, and is generally frowned upon in Filipino society.  This is best expressed in a Tagalog  proverb, Ang langaw, nang makatuntong sa kalabaw, mataas pa sa kalabaw ('The fly, alighting on top of the water buffalo's back, is taller than the buffalo'), is equivalent to the expression, 'too big for his britches'.  Walang kapwa-tao is another expression, which literally means 'has no fellowmen', i.e., 'cannot get along with others', or has lost touch with his fellowmen.

Pakikipagkapwa-tao is a social norm in Filipino culture, which basically means that one must remain humble inspite of being successful by being thoughtful of family and friends.

In this dialog, Manuel's old friends -- in particular, Pedro -- feel bad that he appears to have become snobbish.  Pedro's feeling is best described in Tagalog as pagtatampo (root tampo), which is a feeling of being taken for granted or a feeling of not having been valued as a long-time friend.  In Filipino culture, one has to assuage such feelings by trying to make up for such shortcomings either by validating such feelings and asking for forgiveness, or by taking time to meet those who were nagtatampo with some gifts. 

- Noel M. Morada

 

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

1.  Bakit wala raw pakikipagkapwa-tao si Manuel?

2.  Sumang-ayon ba si Jose?

3.  Dinagdagan ba ni Jose ang galit ni Pedro?

4.  Bakit sinabi ni Pedro na 'parang hindi natin alam ang pinaggalingan ni Manuel'?


grammarNote.gif (3280 bytes)


Para plus linker ng, when followed by verbal or adjectival predicates, is equivalent to the English '(it seems/looks) as if', or 'as though'.  Parang introduces adverbial clauses of manner.  When stated affirmatively, it indicates some doubt about the truth of the statement.

Examples:

Parang malungkot siya, kasi hindi siya kumikibo.
(He seems/looks sad because he hasn't said anything.)

Parang hindi natin alam ang pinaggalingan niya.
(As if we didn't know his roots.)

Since the second example is stated sarcastically, the meaning of the sentence is the opposite of what it states.

When parang, however, is followed by nouns or pronouns, it expresses general similarity or resemblance, equivalent to the English 'like', or 'looks like'.

Mukha plus -ng can replace parang.

Examples:

Parang/mukhang palasyo ang bahay nila.
(His house is like/looks like a palace.)

Mukha siyang artista.
(She looks like a movie star.)

 

 

grammarEx.gif (3181 bytes)

A.  Translate the following into Tagalog using either parang or
      mukhang:

1.  It looks as if she's going to get sick.

2.  He looks tired.

3.  It seems as though the bank loaned them the money.

4.  Hongkong looks like Singapore.

5.  It seems as if he will win.

6.  It looks as though it will rain.

7.  It seems as though he hasn't slept the whole week.

8.  She looks like a saint.

9.  David looks like his brother.

10. It seems as if the baby is going to cry.

B.  Identify which of the following parang statements are said
     sarcastically:

1.  Parang hindi natin alam.  (Alam na alam na natin ang
     ginawa niya.)

2.  Parang hindi natin alam.   (Nag-aral na tayo ang
     katakut-takot pero walang natira sa atin ulo.)

3.  Parang akala mo kung sino siya.   (Wala din naman
     siyang katulad natin.)

4.  Parang magkakasakit ako.   (Masakit ang mga buto ko.)

5.  Parang iiyak siya.  (Namumula na ang mga mata niya.)


dialogVar.gif (3207 bytes)

Expressions used as 'put downs':

Wala namang katulad din natin yan, a.
Ang yabang, para (isang buwan lang sa Amerika).
Hindi na makakilala.  Akala mo kung sino.
(H)itsura lang.  parang hindi natin kilala.
Huwag siyang magmamalaki sa akin, alam ko yata ang istorya niya.
Parang di ko alam ang pinanggalingan niya.
Pare-pareho lang kami noon, a.
Wala rin naman 'yan noong araw, a.
Hindi na marunong makisama.
Ewan. Kung di ko sana alam ang istorya/bulok niya.
Akala niya babatiin ko siya. Di yata!
Sa hitsura lang, alam mo namang bakya.
Galing yata siya sa tambakan.

dialogImprov.gif (2771 bytes)

Recreate or improvise a variation of the dialog at the beginning of this lesson by having Jose add fire to Pedro's anger instead of making him cool off.  Add the expressions given in the section on Dialog Variation above.

Back to Top
Back to Tagalog Main Page
Send Feedback About this Lesson