ພັດແຕ່ໄດ້ຂອງດີມາສູ່ບ້ານ ພໍ່ເຖົ້າປະກົດວ່າ ມີ
ພະລັງວັງຊາແຊງແຮງ ມີຄວາມດຸຫມັ່ນຂະຫຍັນພຽນ
ອອກໄປເຣັດໄຣ່ສວນດຸຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າຫລົງ.
ວັນຫນຶ່ງໆ ຖາງໄຣ່ເປັນຫນ່ວຍພູ,
ຊ່າວນາຕັ້ງຫລາຍໄຣ່ກໍບໍ່ອິດເມື່ອຍ.
     
Ever since they have been in possession of the four things, the old man became stronger and more diligent.  He went to work on his farm more regularly.   Each day the old man would clear the entire mountain for farming without feeling tired.  Each day he would plant his crops without the least fatigue.
                       

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

   wpe3E.jpg (43757 bytes)