ວັນຄືນ ຫມຸນເຽນປ່ຽນໄປຕາມກາລະເວລາ
ເຮັດໃຫ້ຫມາກຟັກ ຫມາກໂຕ່ນ ເມັດເຂົ້າ
ແລະເມັດງາ ໃຫຍ່ຜິດປົກກະຕິແລະມີນ້ຳຫນັກ
ເຕີບຈົນພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ຍົກບໍ່ຂຶ້ນ.
 ແມ່ເຖົ້າກໍໄດ້ນັ່ງກວາຍູອູ່ເຝົ້າທະນຸທະຫນອມດູ
ດັ່ງລູກຄີງ.      
 

Days and nights went by, the golden pumpkin, the silver squash, the rice grain, and the sesame seed grew unusually large and heavy.  The old couple could no long lift them.  The wife could only rock the cradle back and forth, taking a very good care of them as if they were their own children.

                                  

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

page_7.jpg (33097 bytes)