ທັງສອງເຖົ້າ ບໍ່ຣູ້ວ່າຈະປົງສິ່ງມະຫັດສະຈັນໄວ້ທີ່ໃດ
ຈຶ່ງຈະເຫມາະສົມ ຖ້າຈະປົງໄວ້ແຈເຮືອນ
ລ້າໆກໍຢ້ານມັນເປື້ອນ, ຖ້າຈະປົງໄວ້ໃນອຸ້ມກໍຍ້ານມັນອັບ   
ຜູ້ຜັວຈຶ່ງສານອູ່ໃສ່ໄວພ້ອມສັ່ງໃຫ້ເມຍຫມັ່ນເບິ່ງ
ຫມັ່ນແຍງຄືກັນກັບລ້ຽງລູກ
      
Once home, the couple did not know where to properly put those things.   "How about putting them in a corner of the hut?" asked the husband.   "Oh, no, they might get soiled," said the wife.  "How about putting them in a jar?" asked the wife.  "Oh, no, they might be too stuffy, " said the husband.  Then, the husband had an idea.  "I will weave a bamboo cradle and hang it in the middle of the room.  What do you think, Wife?"   The wife agreed, "That's a good idea.We could put our children in the cradle and rock them back and forth."

Previous PageNext Page

    

wpe17A.jpg (25676 bytes)

  The husband then began weaving the cradle.   Once it was done, he hung the cradle in the middle of the room, and said to his wife,  "Now we must take very good care of our children."  And so they did; they loved their "children" as much as their own eyes.

 

 

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25