ສອງເຖົ້ານຶກໃນໃຈວ່າ"ຄົງຈະມີຂອງດີວຶເສດເກີດຂຶ້ນ 
ແນ່ນອນ". ພໍມັງກອນຫາຍຕົວເຂົ້າກີບເມກ ທັງສອງ
ກໍຟ້າວແລ່ນໄປຈອບເບິ່ງ ເຫັນຫມາກຟັກຄຳ ຫມາກ
ໂຕນເງິນ ແລະມີເມັດສີຂາວດຳ ຕິດປະປົນຢູ່ຫລາຍ
ເມັດ, ກະຈາຍແສງສີເຫລືອງ ເຫລື້ອບຍິບຍັບ ປານ
ເພັດນິນຈິນດາ. ທັງສອງບໍ່ລໍຊ້າຟ້າວແກ້ຜ້າຂາວມ້າ
ຫຸບຫໍ່ເອົາສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນກັບສູ່ເຮືອນ.
    
The old couple thought, "There must be something magical happening there."  After the dragon disappeared in the clouds, they rushed to look at the bush.  They saw a golden pumpkin, a silver squash, and black and white grains, shining like diamonds and jewels.  They carefully wrapped those things in a phakhawma, the all purpose cloth, and returned home.

                                   

     

wpe35.jpg (29957 bytes)

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25