ຈາກນັ້ນ ສອງເຖົ້າກໍພາກັນກັບຕ່າວ ແຕ່ໃນລະຫວ່າງ
ທາງກັບ ກໍມີເຫດປະຫລາດເກີດຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສອງເຖົ້າ
ຕົກໃຈຈົນຫນ້າມ້ານ ຫລຽວຂຶ້ນໄປເທິງຟ້າກໍເຫັນຫົວ
ມັງກອນຍັກກຳລັງພົ່ນໄຟ ເຕັມໄປດ້ວຍສີແສງຕ່າງໆ  
ລົງມາສູ່ພຸ່ມໄມ້ດ້ານຫນ້າ ບ່ອນທາງທີ່ຈະຜ່ານ.
                                                      
On the way home, an unusual incident occurred.  It so frightened them that they both turned pale.  When they looked up in the sky, they saw a giant dragon blowing multicolored rays of fire down onto a bush right in front of them.
                                                    

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

    

wpe30.jpg (37973 bytes)