ວ່າແລ້ວ ທັງສອງກໍ່ຈັດແຈງແຕ່ງຂັນດອກໄມ້
ທູບທຽນ ຂຶ້ນເມືອບະບົນເທວະດາຕາມຄວາມ
ປາຖະຫນາ ທັງສອງຍໍມືນົບ ແລະພ້ອມກັນວ່າ
"ສະທຸ ສາທຸ ຝູງຜູ້ຂ້າທຸກຍາກເຫລືອຫລາຍ
ຂໍເທວະດາຜູ້ສັກສິດໂຜກທານພອນອັນປະເສີດ 
ຂໍໃຫ້ຜູ້ຂ້າທັງສອງໄດ້ມີລູກຫລາຍໆ  ແດ່ທ້ອນ".
                                   
Thus, the couple prepared flowers, candles, and incense sticks to go ask   for a child as their wish.  The two raised their joined hands in a prayer position and together they spoke: "Sathu, sathu, we are so poor and suffering.  May the great devata bestow a great blessing on us.  May we be granted a child of our own."

Previous PageNext Page

wpe2D.jpg (37631 bytes)

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25