ສອງເຖົ້າຕາ ຍາຍ ຈິ່ງປຶກສາຫາລືກັນວ່າ
"ຄວນຈະໄປອ້ອນວອນຂໍພອນຈາກເທວະດາ
ອາຣັກທີ່ຮັກສາພູມະສະຖານທີ່ສະຖິດຢູ່ເທິງພູ
ເພື່ອຂໍໃຫ້ໄດ້ຜູ້ມີບຸນ ຂະຫຍັນຫມັ່ນພຽນ
ມາຊ່ວຍເຮັດສວນແລະດູແລເບິ່ງແຍງໃນເວລາ
ເຈັບໄຂ້ ໄ ດ້ປ່ວຍລົ້ມຫາຍຕາຍຈາກ
ຄືບ້ານຄືເມືອງເພິ່ນ"
          
The poor couple consulted with each other one day:  "We should go to ask for blessings from the devata guarding the high mountain.  Perhaps we may have a meritorious child who is diligent and may be a great help to us in farming.   He can look after us when we get sick or take care of our properties after we have passed on.  Then, we can be like others in our village."
    

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

    page_1.jpg (33246 bytes)