ຈະເຫັນວ່າ ຊາວລາວບາງທ້ອງຖິ່ນ ເວລາເກັບກ່ຽບ
ຜົນລະປູກແລ້ວ ແມ່ນເຣັດບຸນກິນທານ ແຈກເຂົ້າ
ແຈກນ້ຳໄປໃຫ້ປູ່ຍາຕາຍາຍ ຫລືຜູ້ທີ່ຕາຍໄປແລ້ວນັ້ນ
ໄດ້ຣັບສ່ວນແບ່ງນຳ.   ຂອງທານເຫລົ່ານັ້ນ ມັກຈະມີ
ຫມາກຟັກ ຫມາກໂຕ່ນຫນຶ່ງ, ຖົງງາ, ເຂົ້າແດກງາ,
ເຂົ້າຂຽບງາ, ເຂົ້າສານ ເຂັ້າສຸກ ແລະເຂົ້າຕອກແຕກ
ເປັນຕ້ນ. ເຖິງຄາວເຈັບເປັນເອັນອຸ່ນ ກໍ່ມັກຈະນຳໃຊ້
ພືດດັ່ງກ່າວ ມາປະສົມເປັນຍາປິ່ນປົວ ຕາມທີ່ທ້າວ
ທັງສີ່ໄດ້ບອກໄວ້.
   
Since then, Lao people from some areas will hold a merit making ceremony after harvest each year.  They believe that by having such a ceremony, the spirit of their deceased ancestors and relatives will receive the merit and would be contented and peaceful.  The offering units in these ceremonies often include pumpkins, squashes, sesame seed bags, sticky rice and sesame seeds, sesame rice chips, rice grains, cooked rice, and popped-rice. 

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

    wpe173.jpg (34577 bytes)

When people fall ill, they would use dried shells of pumpkins, squashes, rice grains, and sesame seeds to mix with other ingredients to make medicine for healing, as told by the four brothers in the myth.