ເວລາຜ່ານໄປ ພວກລູກທັງສີ່ຕ່າງກໍ່ພາກັນສ້າງບ້ານ
ແປງເມືອງ ນຳພາປະຊາຊົນທຳມາຫາກິນຢ່າງມີຄວາມ
ສູກ. ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ກໍ່ຜັດປ່ຽນກັນໄປຢ້ຽມຢາມ
ລູກເຕົ້າເຫລົ່າຫລານ ແລະພາພວກເຂົາຖືຣີດຄອງປະ
ເພນີ ບູຊາເຖິງຄາບຟັກ, ໂຕ່ນ, ງາ, ເຂົ້າ ພາຍຫລັງ
ລະດູເກັບກ່ຽບຜົນລະປູກຂອງທຸກໆປີ ໃນມື້ເພັງ
ເດືອນສິບສອງ.
                 
As time went by, the four kings led their people to build their cities to be prosperous with contented subjects.  The old couple alternately went to visit their sons' families and grandchildren.  They led the people in the rite of paying homage to the shells of the pumpkins, squashes, rice, and sesame seeds after the harvest was done on the full moon day in the twelfth lunar month.

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

    wpe171.jpg (31161 bytes)