ແຕ່ລະເມືອງມີເຂົ້າເຕັມເລົ້າ ມີປາເຕັມຫນອງ, ທາງ
ເບື້ອງໄຣ່ສວຣໄກ ທີທັງຫມາກຟັກ ຫມາກໂຕ່ນ
ຫມາກງາ ພ້ອມພ່ຳເຂົ້າດຳເຂົ້າແດງ ເຂົ້າກ່ຳ ອຸດົມ
ສົມບູນດີ.
                     

Thus, each city became prosperous with graneries filled with rice, ponds filled with fish, farms filled with pumpkins, squashes, sesame plants, and rice of all kinds and colrs, the black rice, the red rice, the brown rice.

                  

  

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

         wpe16F.jpg (29425 bytes)