ພໍເຖິງລະດູປູກຝັງ ເຣັດໄຣ່ ເຣັດນາ ທ້າງທັງສີ່ກໍມາ
ຊ່ອຍກັນເຣັດ ພ້ອມໄພ່ຟ້າລາດສະດອນ ປຸ້ມລຸມ
ກັນອອກແຣງເຣັດນາເຣົ້ານາວານ ເຈົ້າຊ່ວຍຂ້ອຍ
ຂ້ອຍຊ່ວຍເຈົ້າ ສືບສ້າງຕໍ່ກັນມາເປັນປະເພນີ.
     
When farming season came, the kings came to help their people work in the fields and farms.  Everyone was helping each other year in and year out until it became a custom for the people to lend helping hands in farming.
   

 

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

       wpe16D.jpg (32255 bytes)