ທຽບໃສ່ຄອບຄົວບ້ານອື່ນ ເຮືອນໄກ ບ້ານໃກ້ 
ເຮືອນຫມໍ່ ເຂົາກໍ່ມີລູກ ຫລານ ເຫລັນ ສືບຫນໍ່
ແທນແນວເຕັມບ້ານເຕັມເມືອງ ການໄປມາຫາສູ່
ກໍ່ສະດວກສະບາຍແທ້ໆ ຫລຽວເບິ່ງຕົນເອງແລ້ວ
ຈັ່ງແມ່ນມັນຈືດ ມືອແປດດ້ານ ຄ້ານກໍ່ບໍ່
ໄດ້ຢຸດ ອິດເມື່ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຊົາ ຫນັກເອົາເບົາສູ້
ເພື່ອກຸ້ມປາກກຸ້ມທ້ອງ.
              
Other families near them enjoyed having children around.   Those with children could travel here and there easily.  For this poor old couple, they could not enjoy such pleasure.  Even when they got exhausted, they could not afford to stop working.  They had to work to earn their living.
         

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

   wpe175.jpg (37875 bytes)